Σάββατο 31 Μαρτίου 2012

Έγκλημα εκ προμελέτης


Πανελλήνια κατακραυγή έχει σημάνει η κλοπή που έγινε από την κυβέρνηση, το Υπουργείο Οικονομικών , την Τράπεζα της Ελλάδας και το διοικητή της   Γ. Προβόπουλο με τη συμμετοχή των καταθέσεων οργανισμών, νοσοκομείων πανεπιστημίων, ΤΕΙ κλπ   "σε πρόγραμμα ανταλλαγής τίτλων του δημοσίου κατ’ εφαρμογή του  προγράμματος για την αναδιάταξη του ελληνικού χρέους" .

Στα πλαίσια αυτά ο ΠΙΣ και η ΟΕΝΓΕ (κλικ ΕΔΩ), αλλά και άλλοι φορείς αποφάσισαν  προσφυγή με  όλα τα ένδικα μέσα εναντίον της ΤτΕ και μάλιστα αποφασίστηκε να υποβληθεί και ιδιαίτερη μήνυση εναντίον του Προέδρου της Τράπεζας της Ελλάδας Γ. Προβόπουλου για ενέργειες που θέτουν σε σοβαρό κίνδυνο την υγεία και τη σωματική ακεραιότητα των ασθενών.

Όμως «είχαν γνώση οι φύλακες»…
Είχαν φροντίσει να καλύψουν τα νώτα τους …
 
 Από το άρθρο 3, παράγραφος 8 του νόμου 4046


Για δώσουμε δε μια πληρέστερη  εικόνα του τι ακριβώς συντελέστηκε, αναφέρουμε και τα παρακάτω:

Tα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και οι ασφαλιστικοί φορείς τηρούν στην Τράπεζα της Ελλάδος δύο ειδών λογαριασμούς: 

1. λογαριασμούς διαθεσίμων κεφαλαίων, υποχρεωτικά
2. λογαριασμούς ταμειακής διαχείρισης, προαιρετικά.

Οι λογαριασμοί διαθεσίμων κεφαλαίων συνιστούν το λεγόμενο κοινό κεφάλαιο που διαχειρίζεται η Κεντρική Τράπεζα (είχαν φροντίσει από παλιά γι αυτό με νομοθετική ρύθμιση!).
Στο πλαίσιο της διαχείρισης του κοινού κεφαλαίου είναι δυνατόν να επενδύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος και μέρος από τα κεφάλαια ταμειακής διαχείρισης (!!!) των φορέων με την προϋπόθεση  βέβαια  ότι... θα εξασφαλίζεται εκάστοτε επάρκεια κεφαλαίων για την κάλυψη των τακτικών δαπανών των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου.

Με το μνημόνιο λοιπόν που ψήφισαν στη βουλή οι «ανήξεροι», εμβρόντητοι   εκ των υστέρων υπουργοί όπως  ο Λοβέρδος,  αλλά και όλος ο γνωστός βουλευτικός  συρφετός, «η απόφαση συμμετοχής του κοινού κεφαλαίου σε πρόγραμμα ανταλλαγής ομολόγων ανήκει  αποκλειστικά στην αρμοδιότητα της Τράπεζας της Ελλάδος» και μάλιστα «η Τράπεζα καθώς και τα στελέχη της κατά την άσκηση της αρμοδιότητας αυτής, δεν υπέχουν καμία ευθύνη, ποινική, αστική, διοικητική ή άλλη».

Είπατε τίποτα;

Έγκλημα εκ προμελέτης!