Παρασκευή 29 Φεβρουαρίου 2008

Η πρόταση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία(ΠΟΕΔΗΝ) για τα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα(ΒΑΕ) στα Νοσοκομεία.

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΟΕΔΗΝ
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΕΡΒΑΡΕΑ ΚΑΙ ΒΑΡΕΑ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ


Σας διαβιβάζουμε επεξεργασμένο σχέδιο διατάξεων σχετικών με τη ρύθμιση θεμάτων μόνιμου προσωπικού των Νοσοκομείων, Προνοιακών Μονάδων, Κέντρων Υγείας, ΕΚΑΒ, Ψυχιατρικών Νοσοκομείων, Κέντρων Ψυχικής Υγείας που απασχολείται στα υπερβαρέα και Βαρέα Ανθυγιεινά Επαγγέλματα.


1. Τα επαγγέλματα των Νοσοκομείων έχουν κατηγοριοποιηθεί μισθολογικά (Νοσοκομειακό Επίδομα) Ν. 3205/23-12-03/ΦΕΚ 297 άρθρο 7 παρ. 5 ανάλογα με την βαρύτητά τους σε δύο κατηγορίες.

Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

 • Προσωπικό Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, Μαίες και Επισκέπτριες
 • Πληρώματα ασθενοφόρων (διασώστες κ.α.)
 • Προσωπικό των πάσης φύσεως εργαστηρίων in vivo και in vitro
 • Προσωπικό Φυσιοθεραπευτές, Λογοθεραπευτές, Εργοθεραπευτές, Βοηθοί Φαρμακείου, Φυσικοί, Ακτινοφυσικοί, Χειριστές Ιατρικών Μηχανημάτων
 • Προσωπικό καθαριότητας

  * Προτείνουμε στην Α΄ κατηγορία να περιληφθούν τα Επαγγέλματα Υγείας τα οποία έχουν ενταχθεί στην Ιατρική Υπηρεσία.


  Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
 • Όλο το λοιπό προσωπικό

Η ένταξη λαμβάνει υπόψη την συγκεκριμένη κατηγοριοποίηση και εντάσσει την Α΄ κατηγορία στα Υπερβαρέα και Ανθυγιεινά επαγγέλματα και την Β΄ κατηγορία στα Βαρέα και Ανθυγιεινά επαγγέλματα.

Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΕΡΒΑΡΕΑ ΚΑΙ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

2.
Το μόνιμο προσωπικό των Νοσοκομείων, Κέντρων Υγείας, Προνοιακών Μονάδων, ΕΚΑΒ, Ψυχιατρικών Νοσοκομείων, Κέντρων Ψυχικής Υγείας το οποίο προσλαμβάνεται ή διορίζεται από την ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ και απασχολείται αποκλειστικά και κατά πλήρες ωράριο στα ανωτέρω επαγγέλματα και υπάγονται στην συνταξιοδοτική προστασία του Δημοσίου, δικαιούνται σύνταξη από το ΔΗΜΟΣΙΟ εφόσον έχουν συμπληρώσει οι μεν άνδρες το 58ο έτος της ηλικίας τους οι δε γυναίκες το 53ο έτος της ηλικίας τους και έχουν συμπληρώσει δεκαπέντε (15) συντάξιμα έτη από τα οποία δώδεκα (12) έτη αποκλειστικά στις θέσεις αυτές και εκ των οποίων τρία (3) έτη τουλάχιστον τα τελευταία δεκατρία (13) έτη πριν την συμπλήρωση του ανωτέρω ορίου ηλικίας.
Το ανωτέρω προσωπικό υπόκειται στην καταβολή πρόσθετης ειδικής εισφοράς 4,3 % επί του βασικού μισθού και του Νοσοκομειακού Επιδόματος από την ημερομηνία δημοσίευσης του ΦΕΚ.
3
. Το προσωπικό που έχει προσληφθεί ή διορισθεί στις θέσεις της παρ. 2 υπάγεται στις διατάξεις της παραγράφου αυτής αναδρομικά ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται αποκλειστικά εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος.
4. Στο προσωπικό που έχει υπηρεσία πριν τη δημοσίευση του ΦΕΚ και απασχολείτο αποκλειστικά στις ειδικότητες της παρ. 2 χορηγείται κάθε πέντε (5) χρόνια πραγματικής απασχόλησης ένας (1) χρόνος πλασματικής συντάξιμης υπηρεσίας.
5.
Το προσωπικό που υπάγεται στις ρυθμίσεις των παραγράφων 2,3 μετά την συμπλήρωση πέντε (5) ετών πραγματικής υπηρεσίας στα Υπερβαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα λαμβάνει ένα (1) μισθολογικό κλιμάκιο, με τη συμπλήρωση δέκα (10) ετών, ένα (1) ακόμη μισθολογικό κλιμάκιο με τη συμπλήρωση δεκαπέντε (15) ετών ένα (1) ακόμη μισθολογικό κλιμάκιο και με τη συμπλήρωση είκοσι (20) ετών και πάνω ένα (1) ακόμη μισθολογικό κλιμάκιο.
6. Το Νοσοκομειακό Επίδομα του Ν. 3205/23-12-07 (ΦΕΚ 297) άρθρο 7 παρ. 5 υπολογίζεται και στις συντάξιμες αποδοχές.
7. Το προσωπικό που δεν συνταξιοδοτείται με τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων εντάχθηκε όμως με την αίτησή του στα Υπερβαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα δικαιούται προσαύξηση του ποσού της σύνταξης που ανέρχεται σε ποσοστό 0,50% για κάθε έτος ασφάλισης στο συγκεκριμένο καθεστώς.
8. Το προσωπικό των ανωτέρω διατάξεων συνταξιοδοτείται με 30 χρόνια πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας εκ των οποίων τα είκοσι (20) αποκλειστικά στις θέσεις αυτές και τα πέντε (5) στα τελευταία είκοσι (20) πριν τη συμπλήρωση των τριάντα (30) ετών.

Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΑΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

9.
Το μόνιμο προσωπικό των Νοσοκομείων, Κέντρων Υγείας, Προνοιακών Μονάδων, ΕΚΑΒ, Ψυχιατρικών Νοσοκομείων, Κέντρων Ψυχικής Υγείας το οποίο προσλαμβάνεται ή διορίζεται από την ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ και απασχολείται αποκλειστικά και κατά πλήρες ωράριο στα ανωτέρω επαγγέλματα και υπάγονται στη συνταξιοδοτική προστασία του Δημοσίου, δικαιούνται σύνταξη από το ΔΗΜΟΣΙΟ εφόσον έχουν συμπληρώσει οι μεν άνδρες το 60ο έτος της ηλικίας τους οι δε γυναίκες το 55ο έτος της ηλικίας τους και έχουν συμπληρώσει δεκαπέντε (15) συντάξιμα έτη από τα οποία δώδεκα (12) έτη αποκλειστικά στις θέσεις αυτές και εκ των οποίων τρία (3) έτη τουλάχιστον τα τελευταία δεκατρία (13) έτη πριν την συμπλήρωση του ανωτέρω ορίου ηλικίας.
10.
Το ανωτέρω προσωπικό υπόκειται στην καταβολή πρόσθετης ειδικής εισφοράς 2,1 % επί του βασικού μισθού και του Νοσοκομειακού Επιδόματος από την ημερομηνία δημοσίευσης του ΦΕΚ.
11. Στο προσωπικό που έχει υπηρεσία πριν τη δημοσίευση του ΦΕΚ και απασχολείτο αποκλειστικά στις ειδικότητες της παρ. 9 χορηγείται κάθε επτά (7) χρόνια πραγματικής απασχόλησης ένας (1) χρόνος πλασματικής συντάξιμης υπηρεσίας.
12.
Το προσωπικό που υπάγεται στις ρυθμίσεις των παραγράφων 9, 10 μετά την συμπλήρωση επτά (7) ετών πραγματικής υπηρεσίας στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα λαμβάνει ένα (1) μισθολογικό κλιμάκιο, με τη συμπλήρωση δεκατεσσάρων (14) ετών, ένα (1) ακόμη μισθολογικό κλιμάκιο με τη συμπλήρωση είκοσι ένα (21) ετών ένα (1) ακόμη μισθολογικό κλιμάκιο και με τη συμπλήρωση είκοσι οχτώ (28) ετών και πάνω ένα (1) ακόμη μισθολογικό κλιμάκιο.
13. Το Νοσοκομειακό Επίδομα του Ν. 3205/23-12-07 (ΦΕΚ 297) άρθρο 7 παρ. 5 υπολογίζεται και στις συντάξιμες αποδοχές.
14. Το προσωπικό που δεν συνταξιοδοτείται με τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων εντάχθηκε όμως με την αίτησή του στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα δικαιούται προσαύξηση του ποσού της σύνταξης που ανέρχεται σε ποσοστό 0,50% για κάθε έτος ασφάλισης στο συγκεκριμένο καθεστώς.
15.
Το προσωπικό των ανωτέρω διατάξεων συνταξιοδοτείται με 32 χρόνια πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας εκ των οποίων τα είκοσι (20) αποκλειστικά στις θέσεις αυτές και τα πέντε (5) στα τελευταία είκοσι (20) έτη πριν τη συμπλήρωση των τριάντα δύο (32) ετών.
16.
Οι υπηρετούντες υπάλληλοι έως την δημοσίευση του ΦΕΚ δεν υπόκεινται σε καταβολή πρόσθετης ειδικής εισφοράς, επειδή για μεγάλη διάρκεια του ασφαλιστικού τους βίου ήταν ενταγμένοι στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα του ΙΚΑ.
Πολλά μεγάλα Νοσοκομεία δημοσιοποιήθηκαν έως 31-12-1990 και οι υπηρετούντες υπάλληλοι με σχέση εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου μονιμοποιήθηκαν μετά πολλών χρόνων υπηρεσίας.
Πέμπτη 28 Φεβρουαρίου 2008

Επίσχεση εργασίας αποφάσισαν οι Νοσοκομειακοί Γιατροί στη Ρόδο.

Σε έκτακτη γενική συνέλευσή τους, οι Νοσοκομειακοί Γιατροί στη Ρόδο αποφάσισαν επίσχεση εργασίας από την 11η Μαρτίου και επ' αόριστον, μέχρι να τους καταβληθούν οι δεδουλευμένες εφημερίες Δεκεμβρίου 2007, Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου 2008.
Για περισσότερα διαβάστε εδώ

Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου 2008

Για τη χορήγηση των ειδικών αδειών και επιδομάτων σε ειδικά τμήματα και Μονάδες του Νοσοκομείου Πρέβεζας.Είναι γνωστά και χιλιοειπωμένα τα προβλήματα στελέχωσης που αντιμετωπίζουν τα νοσοκομεία της χώρας. Προβλήματα που όλο και μεγαλώνουν, καθώς ένα σημαντικό τμήμα των εργαζομένων συνταξιοδοτείται, ενώ οι ρυθμοί ανανέωσης του στελεχιακού τους δυναμικού είναι πολύ χαμηλοί.
Σαν να μην έφταναν αυτά, παρατηρείται το φαινόμενο να ιδρύονται, να οργανώνονται και να λειτουργούν τμήματα, να εντάσσονται αυτά στα οργανογράμματα των νοσοκομείων και οι διοικήσεις, κατά ένα ιδιαίτερο τρόπο, να «ξεχνούν» επισήμως να χορηγήσουν στους εργαζόμενους αυτά που κατά νόμο δικαιούνται. Μιλάμε κυρίως για ειδικά τμήματα και Mονάδες των νοσοκομείων, που η πολιτεία έχει φροντίσει να χορηγεί ειδικές άδειες και ειδικά επιδόματα στους εργαζόμενους . Διαβάστε εδώ.
Υπάρχουν περιπτώσεις που αυτά (επιδόματα, άδειες) χορηγούνται άτυπα ή εν μέρει, γιατί οι διοικήσεις των νοσοκομείων δεν φρόντισαν να λύσουν το τυπικό μέρος και κάθε φορά η χορήγησή τους κρέμεται στη «καλή» ή όχι διάθεση της κάθε διοίκησης του νοσοκομείου.


Πιστεύουμε ότι το Νοσοκομείο της Πρέβεζας πρέπει άμεσα να ανταποκριθεί σε αυτή την απαίτηση, καθώς σήμερα στο Νοσοκομείο λειτουργούν τέτοια τμήματα, όπως Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας, Τμήμα Επειγόντων, Μονάδα Νοσηλείας Μεσογειακής Αναιμίας, ενταγμένα στο οργανόγραμμα του Νοσοκομείου,(διαβάστε εδώ, άρθρο 6) αξιοποιώντας προσωπικό του Νοσοκομείου και επισήμως δεν έχει κατοχυρωθεί η χορήγηση των ειδικών αδειών και επιδομάτων στους εργαζόμενους σε αυτά. Ενώ, και μάλιστα πολύ ορθά, το δικαίωμα αυτό έχει κατοχυρωθεί σε άλλες Μονάδες και τμήματα του Νοσοκομείου .

Αναμένουμε την θετική ανταπόκριση της Διοίκησης του Νοσοκομείου.

Τρίτη 26 Φεβρουαρίου 2008

Οι θέσεις της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία (ΠΟΕΔΗΝ) για το Σχέδιο Νόμου για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας(ΠΦΥ).

Με καθυστέρηση 4 χρόνων η κυβέρνηση της Ν.Δ. και ο Υπουργός Υγείας κος Αβραμόπουλος έδωσαν για διαβούλευση στη δημοσιότητα σχέδιο για τη Π.Φ.Υ. Πέραν από το ότι είναι σε λάθος κατεύθυνση, πρόκειται για μια ακόμη άσκηση επί χάρτου, αφού ως χρονοδιάγραμμα υλοποίησης ορίζεται η πενταετία με αποτέλεσμα το ζήτημα της Π.Φ.Υ. να παραπέμπεται στις καλένδες. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι μέσω του σχεδίου νόμου γίνεται απόπειρα να αποποιηθεί η πολιτεία τη συνταγματική υποχρέωση παροχής υπηρεσιών υγείας στους πολίτες της χώρας.

Mε τη λογική αυτή είναι σίγουρο ότι δεν μπορεί να αποτελέσει το συγκεκριμένο σχέδιο νόμο πλαίσιο για συζήτηση.

 1. Δεν προβλέπεται από πουθενά από τον κρατικό προϋπολογισμό χρηματοδότηση του όλου εγχειρήματος για την Ανάπτυξη της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

 2. Δημιουργεί ένα μικτό σύστημα Δημοσίου και Ιδιωτικού το οποίο θα αναγκάσει τον Έλληνα πολίτη να βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη και παράλληλα να αποπροσανατολισθεί και να ταλαιπωρηθεί.

 3. Όσον αφορά τα ασφαλιστικά ταμεία που καλούνται να στηρίξουν την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας τα υποθηκεύει στις τράπεζες ,μιας που και αυτές σε συμφωνίες με τα ταμεία θα καλύπτουν χρηματικά, ειδικά προς τους ιδιώτες, τις ιατρικές πράξεις.

 4. Παρέχει Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας με πλαφόν, βάζοντας ουσιαστικά το οικονομικό σαν μοναδικό κριτήριο που θα καθορίζει την υγεία του πολίτη.

 5. Δημιουργεί μια πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας A LA CARTE, όπου το κόστος θα μετακυλίεται στον Έλληνα πολίτη.

 6. Δεν προβλέπει τίποτα για την εκπαίδευση και την συνεχή πληροφόρηση του προσωπικού που θα κληθεί να στηρίξει την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας.

 7. Δημιουργεί νέα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου με όλες τις συνέπειες που αυτό εγκυμονεί για το προσωπικό που θα τα στελεχώσει και τις υπηρεσίες που θα παρέχουν.

 8. Ο κυριότερος εκφραστής της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας που είναι το ΙΚΑ παραμένει εκτός, άρα έχουμε σχέδιο νόμου για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας περιορισμένης έκτασης που σίγουρα δεν μπορεί να λύσει τα κακώς κείμενα.

 9. Προβλέπονται πολλές Υπουργικές Αποφάσεις μεταξύ των οποίων είναι και άλλων συναρμόδιων Υπουργείων πλην της Υγείας, καθιστώντας πολλά άρθρα και παραγράφους επικίνδυνα να παραμείνουν ανενεργές.

 10. Ένα σχέδιο νόμου εισπρακτικού χαρακτήρα χωρίς προσανατολισμό, όραμα, σκοπό και στόχο.

 11. Για μια ακόμα φορά εκχωρούνται ένα από τα πιο σημαντικά κομμάτια της Υγείας σε εθελοντές, Κοινωφελή Ιδρύματα κλπ.

 12. Δεν περιλαμβάνει ολοκληρωμένη κάλυψη του πληθυσμού και παροχή φροντίδας σύμφωνα με τις ανάγκες.

 13. Δεν εντάσσει τις μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας σε Δίκτυα.

 14. Λείπει παντελώς ο Αστικός και Περιφερειακός χάρτης Υγείας με σκοπό την καταγραφή και ανάλυση
  - επιδημιολογικών
  - κοινωνιολογικών
  - περιβαλλοντολογικών στοιχείων
  που είναι ουσιαστικά στοιχεία της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας για ανάπτυξή της.

 15. Αφήνει τον θεσμό του οικογενειακού γιατρού δημόσιο και ιδιωτικού να λειτουργήσει ουσιαστικά ξεκάρφωτα χωρίς κανόνες, στρατηγική και στόχο.


ΚΑΤ’ ΑΡΘΡΟΝ

Άρθρο 1 παρ. 3

Εδώ κατοχυρώνει ουσιαστικά τους ιδιωτικούς φορείς να παρέχουν Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας εγκαταλείποντάς την ουσιαστικά στα χέρια τους.

Άρθρο 2 παρ. 1

Ενώ φαινομενικά προσπαθεί να αναβαθμίσει σε επίπεδο Γενικής Διεύθυνσης τις υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας ουσιαστικά τις περιθωριοποιεί, μια που η Π.Φ.Υ. είναι στρατηγικός στόχος ολόκληρου του Υπουργείου και πυλώνας του ΕΣΥ.

Άρθρο 3 παρ. 1

Τα Κέντρα Υγείας αστικού τύπου (Κέντρα Υγείας Πόλεων) τα θεωρεί Νομικά Πρόσωπα χωρίς να ξεκαθαρίζει εάν θα είναι Δημόσιου ή Ιδιωτικού Δικαίου (κατά το πρότυπο του Κ.Υ. του Ολυμπιακού Χωριού) ενδεχομένως να τα εντάξει σαν Ν.Π.Ι.Δ. στην Α.Ε.Μ.Υ.

Παράγραφος 2

Ουσιαστικά παίρνει τα Κ.Υ. Αγροτικού Τύπου από τις ΥΠΕ και τα υπαγάγει στην Γενική Διεύθυνση του Υπουργείου Υγείας, καταλύοντας ανεπανόρθωτα την περιφερειοποίηση των υπηρεσιών του ΕΣΥ. Ταυτόχρονα ενώ τις χαρακτηρίζει αυτοτελείς αποκεντρωμένες μονάδες, τις υπαγάγει επιστημονικά, λειτουργικά, αλλά και στελεχιακά στις διοικήσεις των Νοσοκομείων χωρίς ταυτόχρονα να προβλέπει αυτόνομες λειτουργίες κατοχυρωμένες οργανικά από νέο πλαίσιο οργάνωσης των μονάδων υγείας της Π.Φ.Υ.

Παράγραφοι γ, δ, ε, ζ, η, θ, ι, ια, ιβ, ιγ, ιδ ιε,
Δεν προβλέπει καμία οργανική κατοχύρωση.

Άρθρο 4

Πέραν των άλλων μονάδων προβλέπει την ένταξη φαρμακείων και καταστημάτων ιατρικών μηχανημάτων και υλικών. Άραγε σε τι συνεισφέρουν στην Π.Φ.Υ. εκτός μόνον από τον έλεγχο οικονομικής για όσους ενταχθούν; Σε αυτό το άρθρο παραδίδεται ουσιαστικά η Π.Φ.Υ. στους ιδιώτες και μάλιστα δίχως κανόνες παρά την πρόβλεψη, που αποτελεί το κερασάκι στην τούρτα, για τμήμα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας στο Σ.Ε.Υ.Υ.Π.

Άρθρο 5 παρ. 1

Οικογενειακός γιατρός χωρίς πληθυσμιακή αναφορά, χωρίς να είναι ενταγμένος σε ένα δίκτυο, χωρίς να καθορίσει ποιους θα ονομάσει οικογενειακούς γιατρούς.Το ερώτημα είναι από ποια λίστα θα επιλέξει ο πολίτης τον οικογενειακό του γιατρό του.

Άρθρο 6

Τα ΤΕΠ των Νοσοκομείων είναι εκείνα πάλι που θα δεχθούν το μεγαλύτερο βάρος με αποτέλεσμα να υπάρχει περεταίρω κίνδυνος αποδιοργάνωσης, αφού τα ιδιωτικά που θα ενταχθούν ούτε εφημερεύουν, ούτε ΤΕΠ έχουν.

Άρθρο 7

Στο άρθρο αυτό ξεδιπλώνεται η ΑΛΛΑ ΚΑΡΤ Π.Φ.Υ. και μάλιστα με πλαφόν το οποίο ορίζεται από τον κάθε ασφαλιστικό οργανισμό. Εδώ η πρόταση στην Π.Φ.Υ. δεν είναι πλέον ισότιμη με δεδομένο ότι το πιστωτικό όριο θα εξαρτάται και από την πολιτική του κάθε ασφαλιστικού οργανισμού (πιο εύρωστο Ταμείο Υγείας, πιο μεγάλο πλαφόν.
Αν ο πολίτης δεν χρησιμοποιήσει το πιστωτικό ποσό του διότι ούτε μια φορά δεν επισκεφθεί τον γιατρό, αυτό μηδενίζεται.

Άρθρο 8

Σε αυτό το άρθρο ουσιαστικά κορυφώνεται η χρεοκοπία του ασφαλιστικού οργανισμού μια που αυτή ουσιαστικά αναλαμβάνουν το βάρος της Π.Φ.Υ. και ταυτόχρονα ξεπουλιούνται στις τράπεζες, που αναλαμβάνουν να πληρώνουν στο όνομα των ασφαλιστικών ταμείων, ουσιαστικά υποθηκεύοντάς τα με τους τόκους και τα επιτόκια. Μια νέα επέλαση των τραπεζών στους κλάδους υγείας των ασφαλιστικών οργανισμών.

Άρθρο 9

Ο κύριος εκφραστής της Π.Φ.Υ. στην Ελλάδα που είναι το ΙΚΑ παραμένει εκτός συστήματος και η τυχόν είσοδός του ρυθμίζεται με Υπουργική Απόφαση. Ερωτηματικό δημιουργείται με τους ιατρούς του ΙΚΑ και ποια θέση θα έχουν στο νέο υπό διαμόρφωση σύστημα.

Άρθρο 11

Εξουσιοδοτεί ουσιαστικά μετά την ψήφιση του νόμου την Γενική Διεύθυνση να εκπονήσει πλήρες στρατηγικό σχέδιο χωρίς να προβλέπει έστω τους άξονές του στο παρών προσχέδιο.

Άρθρο 12

Η προβλεπόμενη κοινωνία εθελοντών , Κοινωφελή Ιδρύματα της μορφής ΝΠΙΔ θα νέμονται ουσιαστικά την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια Φροντίδας Υγείας στον νησιωτικό χώρο αλλά και τις επιχορηγήσεις του Υπουργείου ως και τα Ευρωπαϊκά προγράμματα.Με όλα τα παραπάνω η ΠΟΕΔΗΝ απορρίπτει και στην αρχή του και στο σύνολό του το νομοσχέδιο για Π.Φ.Υ.


Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου 2008

Για τα προβλήματα των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας(ΜΕΘ).

Όλοι γνωρίζουμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Μονάδες Εντατικής Θεραπείας της χώρας μας. Λείπουν κρεβάτια, λείπουν γιατροί, λείπει νοσηλευτικό προσωπικό. Ακόμη 200 περίπου κρεβάτια που ήδη είναι ανεπτυγμένα δεν μπορούν να λειτουργήσουν, λόγω έλλειψης προσωπικού.
Διαβάστε εδώ την ανοικτή επιστολή της Ελληνικής Εταιρείας Εντατικής Θεραπείας και ταυτόχρονα υπογράψτε εδώ (αν συμφωνείτε) σε κείμενο-συλλογή υπογραφών από την Ελληνική Εταιρεία Εντατικής Θεραπείας.

Κυριακή 24 Φεβρουαρίου 2008

Τσάι ,αγάπη και συμπάθεια!

Μα τέτοια αγάπη πια ! Θα έχουμε να το λέμε .Τι να πρωτοδιαλέξουμε! Την έγνοια τους για την εξασφάλιση και για το μέλλον των γιατρών; Το ότι τους θεωρούν κολόνα του ΕΣΥ; Την αγωνία για την οικονομική τους αποκατάσταση και καταξίωση; Την γαλαντόμα διάθεσή τους; Δουλέψετε δεν δουλέψετε ,τις 4-6 εφημερίες θα τις πάρετε! Τα αφορολόγητα που προσφέρουν; Ούτε Duty Free να είναι! Το ότι δεν τους απαγορεύουν κάποτε, στο μέλλον, όταν οι δημοσιονομικές συνθήκες το επιτρέψουν να διεκδικήσουν και αυξήσεις;
Αλλά και εκείνη η βιασύνη για το συμβόλαιο, για το γάμο;

Ρε ντοκτόρια ...Ζηλεύουμε!

Εντάξει θα σοβαρευτούμε.

Διαβάσετε εδώ την πρόταση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας προς την Ομοσπονδία των Νοσοκομειακών Γιατρών (ΟΕΝΓΕ) για το εφημεριακό και τα ωράρια εργασίας και παραθέτουμε την άποψη του Δημήτρη Βαρνάβα -Μέλους της Γραμματείας της ΟΕΝΓΕ.

 • 6 σχόλια σε (άλλη μία) επιστολή

  Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Υγείας κ. Καλογερόπουλος απέστειλε στις 21 Φεβρουαρίου επιστολή προς την ΟΕΝΓΕ, η οποία αν και δεν κομίζει γλαύκα έχει εντούτοις ορισμένα αποκαλυπτικά σημεία.

  1Το πλέον κραυγαλέο στοιχείο αποτελεί η απόρριψη κάθε συζήτησης για νέο ιατρικό μισθολόγιο. Ευτυχώς ο κ. Καλογερόπουλος αφήνει ένα φωτεινό παράθυρο στο μέλλον: «κανείς βέβαια δεν σας απαγορεύει να το διεκδικήσετε στο μέλλον όταν οι δημοσιονομικές συνθήκες το επιτρέπουν. Ότι το δικαιούστε και το αξίζετε είναι αυτονόητο». Ευχαριστούμε.
  Σημειωτέον πριν ένα μήνα, στη επιστολή της 16ης Ιανουαρίου 2008, ο ίδιος ο κ. Καλογερόπουλος έγραφε: «Συνιστάται μεικτή επιτροπή στελεχών του υπουργείου και εκπροσώπων της ΟΕΝΓΕ προκειμένου να επεξεργαστούν τη διαμόρφωση του μισθολογίου από 1-1-2009 για τους νοσοκομειακούς γιατρούς..»
  Το ιατρικό μισθολόγιό είναι καθηλωμένο για 10 έτη και είναι παραδεκτό από στελέχη του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους ότι έπρεπε στην 5ετία να ξεκινήσει η αλλαγή του, ώστε να αναπληρωθούν οι τεράστιες απώλειες που έχουμε στις απολαβές μας, απολαβές που τείνουν πλέον να εξισωθούν προς υπαλλήλους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Εάν λοιπόν το Υπουργείο δεν συζητά ευθέως και έντιμα για μισθολόγιο, αλλά κάνει λόγο για «ένα άλλο μισθολόγιο» πέφτουμε σε εξυπνακισμούς και προσπάθεια εξαπάτησης μέσω φραστικών τρικ.
  2Καμιά αναφορά δε γίνεται στα πλαφόν, για τα οποία ζητήσαμε στη συνάντηση σαφή δέσμευση ότι θα καταργηθούν. Προφανώς το Υπουργείο δια της σιωπής εννοεί ότι θα παραμείνουν ως έχουν. Τούτο σημαίνει ότι το λεγόμενο πολυδιευθυντικό συνιστά ένα σύστημα απονομής τίτλων, χωρίς καμιά μισθολογική απολαβή. Βάσει των στοιχείων που έχει επεξεργαστεί αναλογιστικό γραφείο οι Διευθυντές από το 14ο χρόνο προϋπηρεσίας με τις ρυθμίσεις Αβραμόπουλου θα καθηλώνονται μισθολογικά μέχρι τη συνταξιοδότησή τους.
  3 Παρά την εκ μέρους μας πιεστική απαίτηση για απάντηση κατά τη συνάντηση της 14ης Φεβρουαρίου στην τωρινή επιστολή δεν γίνεται καμιά συγκεκριμένη και αριθμητική αναφορά για το ποσό από εφημερίες που δήθεν θα ενσωματωθεί στο Βασικό Μισθό, ώστε να γίνει συντάξιμο. Προφανώς θα είναι τόσο μικρό, ώστε ντρέπονται να το πουν.
  4Η προσπάθεια που καταβάλλεται από τους συντάκτες της επιστολής να αποσείσουν την κατηγορία περί επιδόματος εφημέρευσης (πρώτη παράγραφος της 2ης σελίδας) είναι τόσα άκομψα διατυπωμένη για διπλωμάτες καριέρας όπως οι κκ Αβραμόπουλος και Καλογερόπουλος, που προκαλεί εντύπωση. Ο πλέον άσχετος με μισθολογικά ζητήματα αντιλαμβάνεται ότι επίδομα αποτελεί κάθε ποσόν που καταβάλλεται σταθερά και στο ίδιο ύψος στις τακτικές αποδοχές όλων ανεξαιρέτως των γιατρών μιάς βαθμίδας, ασχέτως αν πραγματοποιούν εφημεριακό έργο ή όχι.
  Είναι ενδεικτικό της στόχευσης του Υπουργείου πως, ενώ έχει τη δυνατότητα να υλοποιήσει το ίδιο πράγμα χωρίς εισαγωγή επιδόματος, εκείνο επιμένει εκβιαστικά στο επίδομα, διότι υπολογίζει στη συνέχεια να μετατρέψει τις 4 ενεργείς εφημερίες σε εφημερίες ετοιμότητας και να καλύψει τις ανάγκες των Νοσοκομείων χωρίς να καταβάλλει ούτε ευρώ επιπλέον. Η δική μας θέση είναι σαφέστατη: οι εφημερίες αποτελούν υπερωριακό έργο, το οποίο αρχίζει αμέσως μετά την εκπνοή του τακτικού ωραρίου, όπως άλλωστε συμβαίνει σε όλο τον κόσμο και σε όλους τους κλάδους εργαζομένων. Εφόσον εφαρμοσθεί 35ωρο τότε η 36η ώρα και όλες οι επόμενες αποτελούν και αμείβονται ως υπερωρία.
  Η πατέντα του Υπουργείου για τακτικό εβδομαδιαίο χρόνο εργασίας των γιατρών τις 35+17=52 ώρες θα μας καταστήσει αντικείμενο μελέτης σε διεθνή συνέδρια εργατολόγων και παγκόσμιο πρότυπο προς αποφυγή.
  5 Καμιά αναφορά δεν γίνεται στην επιστολή στα 3 ουσιώδη στοιχεία αναδιάρθρωσης του εφημεριακού ζητήματος: τα ΤΕΠ, τα πρότυπα εφημέρευσης και την ΠΦΥ. Τούτο αποδεικνύει ότι το Υπουργείο αποσκοπεί στο κουκούλωμα των προβλημάτων, χωρίς ν΄ αναγκαστεί να προβεί σε κινήσεις που απαιτούν αναδιαρθρώσεις και ανθρώπινο δυναμικό.
  6Η διατύπωση της προτελευταίας παραγράφου είναι εκπληκτική στη σταδιοποίηση που προβλέπει: «επειδή η περαιτέρω απώλεια χρόνου δεν συμφέρει κανέναν, σας καλούμε να υπογράψουμε την Συλλογική Σύμβαση και μπορούμε να συστήσουμε όσες επιτροπές χρειάζονται για να φτάσουμε στην κύρωση του κειμένου από τη Βουλή». Πρώτα υπογραφή και μετά οι επιτροπές. Σα να λέμε μπροστά το κάρο και πίσω τ΄ άλογα.

  Συναδελφικά
  Δημήτρης Βαρνάβας--Μέλος στη Γραμματεία της Ομοσπονδίας Νοσοκομειακών Γιατρών

Σάββατο 23 Φεβρουαρίου 2008

Πού πας κ.Τσούκαλε... με τέτοιο καιρό;

Το γεγονός ότι ορισμένοι από τους εκλεγμένους συνδικαλιστές στο χώρο της Υγείας ,όπως και σε άλλους χώρους,γράφουν στα παλιά τους τα παπούτσια, τις αποφάσεις των συνδικαλιστικών οργάνων που εκπροσωπούν, δεν είναι σπάνιο στην Ελληνική συνδικαλιστική πραγματικότητα. Πιστοί στο "όταν η πραγματικότητα δεν συμφωνεί μαζί μας, τόσο το χειρότερο για την πραγματικότητα", ερμηνεύουν τις αποφάσεις των φορέων κατά το δοκούν ή δρουν υπόγεια και έξω από τα όρια των αρμοδιοτήτων τους. Είναι και αυτό ένα σύμπτωμα της χρόνιας κρίσης , του κυβερνητισμού και της πλήρους εξάρτησης από τους κομματικούς φορείς που μαστίζει το συνδικαλιστικό κίνημα.
Είναι απότοκος της λογικής ενσωμάτωσης που έχει διαβρώσει το επίσημο συνδικαλιστικό κίνημα.
Όταν όμως τέτοια φαινόμενα εκδηλώνονται σε περιόδους σύγκρουσης των εργαζομένων με την εκάστοτε εξουσία είναι κάτι περισσότερο , είναι ανοιχτή υπονόμευση και διάσπαση και σαν τέτοια πρέπει να αντιμετωπίζονται.
Να γιατί φωνάζουμε ότι οι αγώνες των εργαζομένων πρέπει να περάσουν στα χέρια τους και όχι να στηρίζονται στις διαθέσεις του κάθε εκπροσώπου, που έχει αναλάβει εργολαβικά και με ανάθεση να τους εκφράζει.
Διαβάστε εδώ σχετική ανακοίνωση των Νοσοκομειακών ιατρών Αχαϊας αλλά και εδώ σχετική ανακοίνωση των Ενώσεων Γιατρών του ΕΣΥ της Κρήτης.

Από Μάρτη καλοκαίρι ...και από Αύγουστο χειμώνα, εις τους αιώνας των αιώνων...αμήν.

Έτσι φαίνεται να πηγαίνει την υπόθεση ασφαλούς χορήγησης αναισθησίας η κυβέρνηση.Έτσι την πήγαιναν για χρόνια και οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ.
Όπως είχαμε γράψει και παλαιότερα (διαβάστε εδώ και εδώ ),είναι πολλά τα νοσοκομεία της χώρας μας τα οποία δεν πληρούν τις ελάχιστες προδιαγραφές για την ασφαλή χορήγηση αναισθησίας.Ανάμεσα σε αυτά και το Νοσοκομείο Πρέβεζας.
Τα ελάχιστα ασφαλή όρια και οι ελάχιστες προϋποθέσεις καθορίζονται από την Υπουργική Απόφαση Υ7/οικ.3842/ΦΕΚ 516/Β/03-07-1996.
Έκτοτε και κάθε χρόνο ο εκάστοτε Υπουργός Υγείας αντί να παίρνει μέτρα για την εφαρμογή της συγκεκριμένης απόφασης,έδινε στο τέλος του χρόνου ετήσια παράταση, στην ουσία, για μη εφαρμογή της!
Ακριβώς αυτό κάνει και ο τωρινός Υπουργός Υγείας. Με Υπουργική απόφαση στις 27 Δεκεμβρίου 2007 έδωσε νέα παράταση, μη εφαρμογής στη πράξη του μέτρου, μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2008.
Επί 12 χρόνια αρνούνται να εφαρμόσουν τις ελάχιστες προδιαγραφές για ασφαλή χορήγηση αναισθησίας στα Νοσοκομεία,τις οποίες οι ίδιοι ψήφισαν!
Διαβάστε επίσης εδώ σχετικό σημερινό δημοσίευμα της εφημερίδας "Ριζοσπάστης"

Πέμπτη 21 Φεβρουαρίου 2008

Η κυβέρνηση υπόσχεται, με νέο σύστημα, τη σύντομη κάλυψη των κενών θέσεων αγροτικών περιφερειακών ιατρείων και Κέντρων Υγείας.

Στη χώρα μας λειτουργούν περίπου χίλια πεντακόσια περιφερειακά ιατρεία, και διακόσια δέκα Κέντρα Υγείας αγροτικού τύπου. Τα περιφερειακά ιατρεία στελεχώνονται από γιατρούς Γενικής Ιατρικής και γιατρούς Υπηρεσίας Υπαίθρου.
Η προκήρυξη θέσεων τυπικά για τα αγροτικά ιατρεία γίνεται 3-4 φορές το χρόνο. Αν και αυτό δεν τηρείται και είναι συχνές οι καθυστερήσεις στις προκηρύξεις των κενών θέσεων.
Η κυβέρνηση μέσω του Υφυπουργού Υγείας υποστήριξε, απαντώντας σε σχετική επερώτηση στη Βουλή σήμερα 21 Φεβρουαρίου 2008, ότι η κάλυψη όσον αφορά τις θέσεις των γιατρών Γενικής Ιατρικής είναι περίπου στο 67% με 68% κυρίως λόγω έλλειψης της ειδικότητας Γενικής Ιατρικής .
Όσον αφορά την κάλυψη υπόχρεων Υπαίθρου, αλλά και γιατρών με θητεία ,υποστήριξε ότι ξεπερνάει το 80%.
Ο Υφυπουργός Υγείας υποσχέθηκε συντόμευση (μέσω ψηφιοποίησης του όλου συστήματος) της διαδικασίας κάλυψης των κενών και κενωμένων θέσεων στα αγροτικά και περιφερειακά ιατρεία αλλά και στα κέντρα υγείας ,ώστε από την ώρα προκήρυξης να μεσολαβούν 2-3 εβδομάδες μέχρι την έκδοση τελικών αποτελεσμάτων. Ενώ υποσχέθηκε να υπάρχει και σε δεύτερη φάση αναπληρωματικός ώστε να καλύπτονται τα όποια έκτακτα κενά .

ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΜΑΣ.

1. Το πρόβλημα των κενών θέσεων σε Κέντρα Υγείας, Περιφερειακά Ιατρεία και Αγροτικά Ιατρεία είναι κατ΄ εξοχήν θέμα πολιτικό με την έννοια μιας πολιτικής Υγείας προσανατολισμένης στην πρωτοβάθμια περίθαλψη και την κάλυψη αναγκών υγείας του αγροτικού πληθυσμού.
Είναι θέμα οικονομικό με την έννοια εξασφάλισης χρηματικών κονδυλίων για τη χρηματοδότηση αυτών των θέσεων και δευτερευόντως είναι θέμα γραφειοκρατικό .Οι καθυστερήσεις δεν προέρχονται κυρίως από το χρόνο που μεσολαβεί από την προκήρυξη μέχρι την έκδοση των τελικών αποτελεσμάτων αλλά από τις καθυστερήσεις και τις κωλυσιεργίες μέχρι την προκήρυξη των θέσεων.
2.. Κρατάμε αυτή την υπόσχεση του Υπουργείου, όπως και τις τόσες άλλες και θα παρακολουθήσουμε την εξέλιξή της.

Προετοιμάζουν την πλήρη απαξίωση του θεσμού των Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων.

Γιατί νομίζετε ότι στήθηκε όλο αυτό το παιχνίδι (και με τη συμμετοχή των ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ) με την επιτροπή για την αναθεώρηση του θεσμού για τα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα (ΒΑΕ);
Γιατί νομίζετε ότι ο Πρωθυπουργός παρέπεμψε το θέμα των ΒΑΕ στα προσεχώς;
Γιατί ακόμη και αυτή την πετσοκομμένη υπόθεση των ΒΑΕ για τους Δημοσίου Δικαίου εργαζόμενους στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) την πήγαιναν από Μάρτη καλοκαίρι και από Αύγουστο χειμώνα;
Γιατί το ευρωενωσιακό κεφάλαιο παραπέμπει στο ευρωδικαστήριο το θέμα της εξίσωσης των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης ανδρών –γυναικών;
Γιατί το ελεγκτικό συνέδριο, με αφορμή τη ρύθμιση για τα ΒΑΕ στους ΟΤΑ, τάχθηκε υπέρ της καθιέρωσης κοινών ορίων ηλικίας για τους άνδρες και τις γυναίκες,(στην ουσία ρίχνοντας τροχιοδεικτική βολή για μεγάλη αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης για τις γυναίκες)
υποστηρίζοντας ότι οποιαδήποτε άλλη αντιμετώπιση κινείται εκτός της αρχής της ισότητας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 4 και στο άρθρο 5, παράγραφος 1, του Συντάγματος;
Ότι ολόκληρος ο αστικός συνασπισμός εξουσίας με όλους τους μηχανισμούς του (κόμματα, ΜΜΕ, δικαστήρια κλπ, κλπ) έχει βαλθεί να μην αφήσει λίθον επί λίθου στα εργασιακά και ασφαλιστικά –συνταξιοδοτικά δικαιώματα μας , το φωνάζουμε (μέχρι παρεξηγήσεως) χρόνια τώρα.
Ότι τα κόμματα του κεφαλαίου στην Ελλάδα, όταν θέλουν να περάσουν ένα αντιδραστικό και αντεργατικό μέτρο, επιστρατεύουν το «διάλογο» των «κοινωνικών εταίρων» είναι γνωστό τοις πάσι.
Ότι οι κομματικοεξαρτώμενοι και ενσωματωμένοι γραφειοκράτες συνδικαλιστικοπατέρες, δεν έχουν αφήσει «διάλογο» για «διάλογο» που να μη συμμετέχουν, σπέρνοντας αυταπάτες στους εργαζόμενους για την αποτελεσματικότητα τέτοιων «διαλόγων», το έχουμε καταλάβει προ πολλού. Το ίδιο έκαναν και στην περίπτωση της επιτροπής για την αναθεώρηση του θεσμού των ΒΑΕ . Μόνο που πήγαν για μαλλί …και βγήκαν κουρεμένοι.
Τα πράγματα είναι πολύ απλά .
Η κυβέρνηση πολύ σύντομα θα προσπαθήσει να περάσει τα μέτρα της για το ασφαλιστικό των εργαζομένων στον Ιδιωτικό τομέα , θα εκμεταλλευτεί την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου (έχετε αυταπάτη για το ποια θα είναι αυτή;) όπως και την πρόσφατη του Ελεγκτικού Συνεδρίου και θα περάσει σε δεύτερο χρόνο, το αργότερο ως το φθινόπωρο, σε μια νέα επίθεση για το ασφαλιστικό των εργαζομένων στο Δημόσιο, αλλά και απέναντι στο θεσμό των ΒΑΕ. Που αν υπάρξει πλέον θεσμός των ΒΑΕ θα είναι ένα θεσμός ευνουχισμένος ,με ελάχιστο αντίκρισμα.

Μόνη δύναμη που μπορεί να σταματήσει αυτή την πορεία είναι η συνέχιση και κλιμάκωση των αγώνων των εργαζομένων.

Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 2008

Μειωμένα σε σχέση με τα προβλεπόμενα από τον προϋπολογισμό του 2008 τα κονδύλια για τις εφημερίες των γιατρών!

Με βάση κοινή Υπουργική απόφαση που υπογράφηκε από τον Υπουργό Υγείας και τον Υφυπουργό Οικονομίας τα χρήματα που προβλέπονται για τις εφημερίες των γιατρών στα Νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας είναι μειωμένα κατά 4,947 εκατ. ευρώ σε σχέση με τα προβλεπόμενα από τον προϋπολογισμό για το 2008!
Να σημειωθεί ότι το 2007 είχαν εγγραφεί στον προϋπολογισμό 326 εκ. ευρώ για να χρειαστούν στη συνέχεια πρόσθετα κονδύλια που έφτασαν τα οχτώ εκατομμύρια ευρώ.
Ενώ στον προϋπολογισμό του 2008,(κωδικός 0562), είχαν εγγραφεί και ψηφιστεί 337 εκατ. ευρώ τελικά δόθηκαν 332,053 εκατ. ευρώ.
Περισσότερα διαβάστε στην εφημερίδα Ριζοσπάστης .
Επίσης διαβάστε σχετική δημοσίευση από το Blog "Ειδικευόμενοι Ιατροί"
Είδατε πόσο αξιόπιστο είναι το Υπουργείο Υγείας και η κυβέρνηση;

Τρίτη 19 Φεβρουαρίου 2008

Δήλωση του Δημήτρη Βαρνάβα -Μέλους της Γραμματείας της Ομοσπονδίας Νοσοκομειακών Γιατρών- σχετικά με τις δηλώσεις Αβραμόπουλου στη Βουλή.

...Ως μέλος της Εκτελεστικής Γραμματείας της ΟΕΝΓΕ συμμετέχω στη διαπραγμάτευση που διεξάγεται με το Υπουργείο Υγείας και είμαι σε θέση να δηλώσω ότι η διαπραγμάτευση όχι μόνο δεν έχει φτάσει ένα βήμα πριν την υπογραφή, αλλά παρατηρείται σημαντική απόκλιση, η οποία εστιάζεται:
1.- στην υπαναχώρηση του υπουργείου να διαπραγματευθεί νέο μισθολόγιο για τους νοσοκομειακούς γιατρούς, μετά από 10 χρόνια εφαρμογής του σημερινού μισθολογίου, το οποίο έχει οδηγήσει σε απώλεια 50% την αγοραστική αξία των απολαβών μας
2.- σε εμμονή πληρωμής των εφημεριών όχι ως υπερωριακής εργασίας, αλλά πακέτο ως επίδομα, πράγμα που ασφαλώς θα λύσει τις υποχρεώσεις του Υπουργείου απέναντι στην εθνική και Κοινοτική νομοθεσία, αλλά θα δέσει εσαεί τους νοσοκομειακούς σ΄ ένα δουλοκτητικό καθεστώς εφημέρευσης
3.- σε αφερεγγυότητα υλοποίησης υπεσχημένων, όπως οι 4500 προσλήψεις γιατρών, για τις οποίες δεν υπάρχουν εγγεγραμμένα κονδύλια στον τρέχοντα προϋπολογισμό. Σημειωτέον, οι προσλήψεις είναι αναγκαίος όρος προκειμένου να υλοποιηθεί σταδιακά η μείωση των ωρών εργασίας, οι οποίες σήμερα εγγίζουν και τις 100 ώρες εβδομαδιαίως.

Καλό είναι ο Υπουργός Υγείας, αντί να μετέρχεται τέτοιες μεθοδεύσεις προκειμένου να παραπλανήσει Κοινοβούλιο και κοινωνία, να κάνει ειλικρινή διάλογο με τους νοσοκομειακούς γιατρούς και να ικανοποιήσει αιτήματα που και ο ίδιος αναγνωρίζει ως λογικά και δίκαια.

Δημήτρης Βαρνάβας
Μέλος στη Γραμματεία της Ομοσπονδίας Νοσοκομειακών Γιατρών (ΟΕΝΓΕ
)

Τι είπε ο Υπουργός Υγείας στη Βουλή για τις εφημερίες των Γιατρών.

Στις 18 Φεβρουαρίου 2008 έγινε συζήτηση στη Βουλή (με αφορμή επίκαιρης ερώτησης του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Έκτορα Νασιώκα ) για τις εφημερίες των γιατρών.
Από αυτή προκύπτει ότι:
 • Ο Υπουργός εμμένει στις γνωστές θέσεις του.
 • Αρνείται τα 1600 ευρώ ως κατώτερο αρχικό μισθό στον ειδικευόμενο
 • Επιμένει ότι υπάρχει συμφωνία (ότι τα έχουν βρει) με τα συνδικαλιστικά όργανα των γιατρών( ΟΕΝΓΕ και ΕΙΝΑΠ).
 • Φαίνεται ότι και το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης έχει σαφή συμβιβαστική κατεύθυνση.(Αυτό προκύπτει και από τη Βουλή και από τη στάση των προσκείμενων στο ΠΑΣΟΚ συνδικαλιστών)
 • Υπόσχεται ότι δεν θα υπάρξει πρόβλημα στη καταβολή των εφημεριών το 2008

ΠΑΡΑΘΕΤΟΥΜΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΔΙΚΑ ΣΑΣ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαϊδου): Και εγώ σας ευχαριστώ.Επόμενη είναι η με αριθμό 597/11-2-2008 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος κ. Έκτορα Νασιώκα προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά με τις εφημερίες στα νοσοκομεία κ.λ.π.

Η επίκαιρη ερώτηση του κυρίου συναδέλφου έχει ως εξής:«Το θέμα των εφημεριών είναι σημαντικό για την καλή λειτουργία των νοσοκομείων σε 24ωρη βάση για την αντιμετώπιση των επειγόντων περιστατικών. Δυστυχώς, η μείωση των πιστώσεων για την υγεία στον Προϋπολογισμό του 2008, επηρεάζει και τις πιστώσεις για τις εφημερίες (η μείωση προσεγγίζει το 0.4% του Α.Ε.Π. σε σχέση με τον Προϋπολογισμό του 2003, δηλαδή περίπου 800 εκατομμύρια ευρώ).Έτσι, σε δεκάδες νοσοκομεία το πρόγραμμα των εφημεριών βγαίνει με περικοπές προσωπικού και παράλληλα καθυστερούν οι πληρωμές των εφημεριών των εργαζομένων. Ακόμα, υπάρχει αβεβαιότητα για το αν και πότε θα πληρωθούν.Το πρόβλημα είναι γνωστό. Η κυβέρνηση αδυνατεί να προχωρήσει στην υλοποίηση της υποχρέωσής της να προσαρμόσει τον τρόπο των εφημεριών και το χρόνο εργασίας των ιατρών στις κοινοτικές οδηγίες, όπως αυτές εντάχθηκαν στο Εθνικό Δίκαιο. Η παράταση που ψήφισε πριν ένα χρόνο έληξε και το πρόβλημα σήμερα είναι περισσότερο οξυμένο.Ερωτάται ο κύριος Υπουργός:

Πρώτον, πότε θα πληρωθούν οι εργαζόμενοι των Νοσοκομείων τις δεδουλευμένες εφημερίες;

Δεύτερον, θα εφαρμόσει η Κυβέρνηση τις κοινοτικές οδηγίες για το χρόνο εργασίας των ιατρών και πότε;» Στην ερώτηση του κ. Νασιώκα, θα απαντήσει ο Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κ. Αβραμόπουλος.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πρέπει να είμαστε ειλικρινείς. Το ζήτημα των εφημεριών δεν προέκυψε ξαφνικά. Από το 1993, σας θυμίζω, υπήρχε σχετική Κοινοτική Οδηγία και ήταν ακριβώς η δική μας κυβέρνηση που ήρθε να καλύψει αυτό το κενό, για να μην πω την αδράνεια που είχε επιδειχθεί τότε, αλλά και το χαμένο χρόνο. Όλες οι εφημερίες, στους εργαζόμενους στα νοσοκομεία, στο ιατρικό και το λοιπό προσωπικό πληρώθηκαν κανονικότατα το 2007, καθώς και θεσπίσαμε νομοθετική διάταξη για το λόγο αυτό, όπως και το Ελεγκτικό Συνέδριο πείσαμε για τη σοβαρότητα του διαλόγου, που τον τελευταίο χρόνο αναπτύξαμε με τους νοσοκομειακούς γιατρούς. Ο διάλογος αυτός, είμαι βέβαιος ότι το γνωρίζετε, έχει φθάσει, θα έλεγα, ένα βήμα πριν, από τη υπογραφή της τελικής σύμβασης, καθώς η ομοσπονδία των νοσοκομειακών γιατρών υιοθετεί τα συμπεράσματα στα οποία μετά από διάλογο από κοινού καταλήξαμε.Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν μπορούμε να δώσουμε νέο μισθολόγιο με 1.600 ευρώ, ως αρχικό μισθό στον ειδικευόμενο. Εάν, είτε υποσχόμασταν, είτε υποστηρίζαμε κάτι διαφορετικό, θα ήμασταν ανειλικρινείς και θα ακυρώναμε τη δικαίωση πάγιων αιτημάτων των νοσοκομειακών γιατρών που σήμερα, όπως σας είπα πρωτύτερα, πετυχαίνουμε.

Έτσι και το επτάωρο τακτικό ωράριο θεσπίζουμε και ημερανάπαυση, το ρεπό δηλαδή χορηγούμε, μετά από εφημερία 24ωρης αργίας και στην πρόσληψη 4.500 γιατρών ειδικευμένων και ειδικευόμενων προχωράμε, μέχρι το 2009.

Παράλληλα, νομοθετούμε το αφορολόγητο του επιδόματος βιβλιοθήκης των νοσοκομειακών γιατρών και πραγματοποιούμε μια σειρά από ρυθμίσεις για τη φορολόγηση των εφημεριών τους.

Θεσπίζουμε την αναμόρφωση της ιατρικής υπηρεσίας, με την υιοθέτηση του πολυδιευθυντικού συστήματος και το σημαντικότερο, προβλέπουμε ότι από την 1.1.2009,το σύνολο των εφημεριακών αποδοχών των γιατρών, που αντιστοιχούν σε τέσσερις και έξι εφημερίες αντίστοιχα με τους ειδικευμένους και τους ειδικευόμενους, ενσωματώνονται στις τακτικές τους αποδοχές.

Ένα κομμάτι αυτών των αποδοχών, θα αποτελέσει μέρος των συντάξιμων αποδοχών.

Προκειμένου να εξασφαλίσουμε ικανό χρόνο για τη λεπτομερή καταγραφή και επεξεργασία των όρων της συλλογικής σύμβασης, αναστέλλουμε άμεσα, με διάταξή μας που έχουμε καταρτίσει και η οποία θα έχει αναδρομική ισχύ από την 1η Ιανουαρίου του 2008, την ισχύ των Προεδρικών Διαταγμάτων με το χρόνο εργασίας. Σ’ αυτό συμφωνούν και τα δύο συνδικαλιστικά όργανα και η ΟΕΝΓΕ και η ΕIΝΑΠ. Οι ρυθμίσεις αυτές που προωθούμε είναι αποδεκτές από τους νοσοκομειακούς γιατρούς και αποτελούν επιβεβαίωση της μεταξύ μας εμπιστοσύνης που εμπεδώθηκε με την εκπλήρωση της δέσμευσής μας ότι το σύνολο των εφημεριακών αποδοχών για το 2007, θα πληρώνονταν και όπως γνωρίζετε, πληρώθηκαν. Το ίδιο θα γίνει και για το 2008, κατά τρόπο που και σύμφωνα με το Κοινοτικό και Εθνικό Δίκαιο, θα είναι εναρμονισμένο και θα εξασφαλίζει την απρόσκοπτη εκπλήρωση του προγράμματος των εφημεριών που εκπονείται και θα συνεχίσει να εκπονείται από την ιατρική υπηρεσία των νοσοκομείων. Αν μου επιτρέπετε, κυρία Πρόεδρε, μισό λεπτό.Κατά συνέπεια, η επίκαιρη ερώτησή σας, κύριοι συνάδελφοι, δεν έχει, κατά τη γνώμη μου, αντικείμενο και δίνει τη δυνατότητα να σας ασκηθεί, αν μου επιτρέπετε και κριτική -αναφέρομαι στη δική σας περίοδο- διότι εμείς έχουμε το θάρρος να διαπραγματευθούμε, να ανοίξουμε κατ’ αρχήν το θέμα, να ανοίξουμε το διάλογο για τα χρόνια προβλήματα των γιατρών και βρίσκουμε λύσεις αποδεκτές και από τους δικούς σας συνδικαλιστές και δρομολογήσαμε άλλα θέματα και ζητήματα που σε τελευταία ανάλυση με την υπογραφή της συλλογικής σύμβασης, θα λυθούν. Εμάς μας ενδιαφέρει και δίκαια να αντιμετωπίζονται οι γιατροί και το κύρος και την αξιοσύνη τους να διασφαλίζουμε. Σας ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Και εγώ σας ευχαριστώ.Το λόγο έχει ο ερωτών Βουλευτής κ. Νασιώκας.

ΕΚΤΟΡΑΣ ΝΑΣΙΩΚΑΣ: Κύριε Υπουργέ, κατ’ αρχάς, δεν έχουν πληρωθεί όλες οι εφημερίες και υπάρχουν μήνες το 2007 που είναι απλήρωτες. Δεν υπάρχει φυσικά νομικό πρόβλημα, υπάρχει οικονομικό πρόβλημα για να πληρωθούν. Έχω στοιχεία, αλλά δεν είναι αυτό το θέμα. Έφερα αυτό το θέμα στη Βουλή, όχι μόνο γιατί είναι επείγον, αλλά γιατί δεν είμαστε ούτε καν στο παρά πέντε, είμαστε στο και πέντε. Γνωρίζετε πολύ καλά τι σημαίνει καλή εφημερία νοσοκομείου. Σημαίνει παρακολούθηση όλο το εικοσιτετραώρου του ασθενούς, γιατί η ασθένεια δεν έχει εξέλιξη μόνο το πρωινό ωράριο που είναι οι γιατροί, αλλά όλες τις ώρες και τις δύσκολες νυχτερινές ώρες και παράλληλα, σημαίνει καλύτερη αντιμετώπιση των επειγόντων περιστατικών.Και αφού κύριε Υπουργέ δεν θεσμοθετείτε την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας -την εξαγγέλλετε βεβαίως- τον οικογενειακό γιατρό, τα αστικά τύπου κέντρα υγείας, φυσικά χρειάζεται περισσότερο το νοσοκομείο και η εφημερία του. Και τέτοιες μέρες σαν σήμερα με τέτοιο καιρό και παγετό, με το ΕΚΑΒ σε πλήρη εγρήγορση και όλα τα νοσοκομεία, καταλαβαίνουμε πόσο πρόβλημα είναι η εφημερία. Το νοιώθουμε όλοι και νοιώθουμε ασφάλεια. Δυστυχώς, δεν το αντιμετωπίζετε με την ίδια σοβαρότητα και θα σας εξηγήσω γιατί. Πριν από ένα χρόνο φέρατε μία τροπολογία για να παρατείνετε το παλιό καθεστώς των εφημεριών για έξι μήνες. Βεβαίως, πέρασαν οι έξι μήνες, εκμεταλλευτήκατε και τη δυνατότητα με υπουργική απόφαση να το επεκτείνετε άλλους έξι μήνες και 31 Δεκεμβρίου έληξε. Γενάρη και Φλεβάρη είναι απολύτως ακάλυπτο και νομικά. Σας είχαμε πει τότε, «φέρτε μια δέσμη μέτρων». Σήμερα λέτε ότι αυτά τα συζητάτε με τους γιατρούς και θεωρείτε ότι είναι και συμφωνημένα. Και μακάρι να είναι συμφωνημένα, είναι και δική μας πρόταση, αλλά δεν το κάνατε. Σας είπαμε ότι θα είμαστε σε αδιέξοδο ένα χρόνο μετά. Κατά την άποψή μας είμαστε και υπάρχει μία επιλογή, πραγματικά να αλλάξετε πολιτική, να στηρίξετε το δημόσιο σύστημα υγείας, να το χρηματοδοτήσετε, να συμφωνήσετε με τους γιατρούς.Αναφέρατε δύο πράγματα. Το πρώτο είναι οι 4.500 προσλήψεις. Επειδή ακούμε πολλές προσλήψεις και δεν γίνονται, κύριε Υπουργέ, επιτρέψτε μας να το αμφισβητούμε. Σήμερα οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία μας είναι λιγότεροι από όσο ήταν πριν από τέσσερα χρόνια στο σύνολό τους. Μακάρι, λοιπόν, οι 4.500 προσλήψεις των γιατρών, να γίνουν το 2008 και το 2009.Το δεύτερο. Λέτε, δεν συζητάτε καθόλου μάλιστα το νέο ειδικό μισθολόγιο των γιατρών. Αυτοί ζητούν 1.600 ευρώ. Εσείς δεν συζητάτε καθόλου. Θεωρείτε, δηλαδή, ότι το μισθολόγιο των γιατρών, το μισθολόγιο των νοσηλευτών, των νοσοκομείων είναι καλό; Η δική μας άποψη είναι, να συζητήσετε και να συμφωνήσετε. Είναι η μόνη διέξοδος. Δεν είναι το θέμα μόνο οικονομικό -που είναι, θα το πούμε και μετά, όταν θα μιλήσουμε σε λίγο στα ναρκωτικά- δεν είναι μόνο νομικό -που είναι, γιατί είστε σε αδιέξοδο, δεν έχετε άλλη δυνατότητα- είναι κυρίως πολιτικό, γιατί πρέπει να πάρετε πολιτική απόφαση, να στηρίξετε το σύστημα υγείας που δίνει σε εκατομμύρια πολιτών σε όλη την Ελλάδα, κυρίως σ’ αυτούς που δεν έχουν υψηλά εισοδήματα, ασφάλεια και σιγουριά. Αυτό είναι το Εθνικό Σύστημα Υγείας, κύριε Υπουργέ και μακάρι αυτό που λέτε ότι συμφωνήσατε με τους γιατρούς να προχωρήσει και να το υλοποιήσετε.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Πρέπει να ολοκληρώσετε, κύριε συνάδελφε.

ΕΚΤΟΡΑΣ ΝΑΣΙΩΚΑΣ: Τελείωσα, κυρία Πρόεδρε. Βλέπω, όμως, διαφορετικά πράγματα. Βλέπω ότι αντιδρούν πάρα πολύ και αντιδρούν, γιατί στην ουσία λέτε πολλά, τάζετε, αλλά δεν τα κάνετε.Ευχαριστώ πολύ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Και εγώ σας ευχαριστώ.Ο κύριος Υπουργός έχει το λόγο.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Πρώτα από όλα, θα ήθελα να πω, ότι ο πολύ συμπαθής σε εμένα συνάδελφος κ. Νασιώκας, με τα όσα είπε, αδικεί πρώτα από όλα την εμπειρία του και την ευαισθησία που έμπρακτα έχει αποδείξει όλο αυτό τον καιρό εδώ μέσα για θέματα που αφορούν στην εύρυθμη λειτουργία των νοσοκομείων.Αναφερθήκατε και στην επικαιρότητα, αγαπητέ συνάδελφε. Δεν έχετε, παρά να ρίξετε μια ματιά στις εφημερίδες, ή να παρακολουθήσετε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, για να διαπιστώσετε ότι σ’ αυτήν τη δύσκολη στιγμή που βρισκόμαστε, το νοσοκομειακό δίκτυο της χώρας, χάρη στην αυταπάρνηση και την ευσυνειδησία των γιατρών, του νοσηλευτικού προσωπικού και των διοικητικών υπαλλήλων, λειτούργησε και λειτουργεί εύρυθμα. Σε ό,τι αφορά τα όσα επισημάνατε, δεν εξαγγέλλουμε την πρωτοβάθμια φροντίδα. Είμαι βέβαιος ότι έχετε ρίξει μια ματιά στο Internet, όπου αναρτήθηκε πριν από λίγες μέρες το νομοσχέδιο και έχει τεθεί σε δημόσια συζήτηση και διαβούλευση.

ΕΚΤΟΡΑΣ ΝΑΣΙΩΚΑΣ: Το νομοσχέδιο.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Εδώ είμαστε, λοιπόν. Σ’ αυτήν την Αίθουσα σύντομα θα έχουμε την ευκαιρία να το συζητήσουμε, έτσι ώστε επιτέλους να γίνει πραγματικότητα. Είμαι βέβαιος ότι συμφωνείτε μαζί μου, πως θα είναι ιστορικής σημασίας συμφωνία, ανάμεσα σε όλες τις πολιτικές δυνάμεις, να προχωρήσουμε στο νέο ΕΣΥ, με την υιοθέτηση της πρωτοβάθμιας φροντίδας.

Σε ό,τι αφορά τις εφημερίες, είπατε ότι δεν υπάρχουν χρήματα. Με το βάρος του λόγου και κυρίως της πολιτικής που ακολουθούμε, θα ήθελα για μία ακόμη φορά να σας διαβεβαιώσω –κάτι το οποίο έχουμε κάνει με τους νοσοκομειακούς γιατρούς- ότι δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα και γι’ αυτήν τη χρονιά. Όμως, το σημαντικότερο που προκύπτει από αυτήν την ερώτηση που υποβάλλατε, είναι αυτό το οποίο δεν είχε γίνει όλα αυτά τα χρόνια. Ανοίγει, δηλαδή, ένα ενδιαφέρον κεφάλαιο για τους εργαζόμενους στα νοσοκομεία. Και αναφέρομαι στην υπογραφή της συλλογικής σύμβασης εργασίας, κάτι που, κατά τη γνώμη μου, θα έπρεπε να έχει γίνει, κύριε Νασιώκα, πολλές δεκαετίες πριν, έτσι ώστε να μην είχατε ζήσει και εσείς αυτές τις δύσκολες στιγμές με τις απεργιακές κινητοποιήσεις και κυρίως με το ακατάστατο και άναρχο που κυριαρχούσε σ’ αυτούς τους χώρους, όπου δόθηκε η ευκαιρία να εκδηλωθούν, δυστυχώς, και οι υποκριτικές αυτές πολιτικές με τις εφημερίες. Τα πράγματα ξεκαθαρίζουν. Εμείς αντιμετωπίζουμε αυτήν την υπόθεση με σεβασμό στους εργαζόμενους στα ελληνικά νοσοκομεία, δίνουμε λύσεις στα προβλήματά τους και κυρίως ανοίγουμε ένα κεφάλαιο μέσα από το οποίο οι νοσοκομειακοί γιατροί θα βγουν κερδισμένοι σε βάθος χρόνου και για τα άλλα θέματά τους που είναι ανοιχτά.Σας ευχαριστώ.

Για το νέο Νοσοκομείο στο Αγρίνιο


26 χρόνια φαγούρας .Ολημερίς το χτίζανε ,το βράδυ γκρεμιζόταν..
Διαβάστε εδώ απο το Agrinio-News (από το οποίο πήραμε και τη φωτογραφία) ένα πολύ καλό άρθρο.

Σάββατο 16 Φεβρουαρίου 2008

Η Αριστερή Ριζοσπαστική Συνεργασία Ιατρών για την πρόταση Αβραμόπουλου στους Νοσοκομειακούς γιατρούς.

Είναι η τρίτη συνεχής χρονιά που οι συνδικαλιστικές μας ηγεσίες (προεδρεία ΟΕΝΓΕ και ΕΙΝΑΠ) συνεχίζουν να ασχολούνται αποκλειστικά με την «διαπραγμάτευση» συμφωνίας με το υπ. Υγείας, η οποία υποτίθεται ότι θα λύσει τα σημαντικότερα προβλήματα των νοσοκομειακών γιατρών χωρίς κόπους και αγώνες. Με την εμπλοκή στην διαπραγμάτευση αυτή –που έχει πια αποκτήσει χαρακτήρες μονομανίας- έχουν παραμεριστεί όλα μας τα αιτήματα. Είναι χαρακτηριστικό ότι είμαστε ο μοναδικός κλάδος του ευρύτερου δημόσιου τομέα που δεν φαίνεται να διεκδικεί αυξήσεις αποδοχών, παρά το γεγονός ότι αυτές είναι εξευτελιστικές και ευτελίζονται περισσότερο διαρκώς κάθε μέρα που περνάει ...

Άς δούμε λοιπόν αναλυτικά αυτές τις περίφημες «προτάσεις» του υπουργείου όπως ακριβώς περιγράφονται στην τελευταία εκδοχή τους (επιστολή γ.γ. υπουργείου υγείας κ. Καλογερόπουλου προς Σ. Τσούκαλο πρόεδρο ΟΕΝΓΕ, 16-1-08), ενώ θα αναφέρονται οι απαντήσεις-διευκρινήσεις που δίνουν σε αυτονόητα ερωτήματα οι ίδιοι οι ... «διαπραγματευτές» (κυρίως Τσούκαλος-Λαοπόδης). Τέλος, μην αντέχοντας στον πειρασμό, θα παραθέτουμε σε κάθε σημείο και συνολικά μερικά πρώτα δικά μας συμπεράσματα. Τα υπόλοιπα συμπεράσματα δικά σας ...

1. Στην εισαγωγική παράγραφο, αφού επαναλαμβάνονται οι γνωστές δεσμεύσεις ότι δεν θα ελαστικοποιηθούν οι εργασιακές μας σχέσεις και δεν θα «διακινδυνεύσουν» οι αποδοχές μας (αλήθεια, τέτοιες που είναι πραγματικά δεν κινδυνεύουν από τίποτα ...) γίνεται λόγος για «κλαδική συμφωνία» (και όχι για συλλογική σύμβαση).

Ερώτηση Α: Γιατί λοιπόν «κλαδική συμφωνία» και όχι «συλλογική σύμβαση» ?

Απάντηση: Δεν μπορεί να υπογραφεί συλλογική σύμβαση μεταξύ υπουργείου και ΟΕΝΓΕ γιατί δεν προβλέπεται από την νομοθεσία. Διαδικασία συλλογικής σύμβασης νοείται μόνο μεταξύ κράτους – τριτοβάθμιας συνομοσπονδίας (ΑΔΕΔΥ).

Ερώτηση Β: Αφού δεν μιλάμε για συλλογική σύμβαση, εννοείται ότι δεν πρόκειται να υπάρξει διαδικασία υποχρεωτικής διαιτησίας άν δεν τα «βρούμε» με το Υπουργείο...

Απάντηση: Πράγματι, δεν θα υπάρξει τέτοια διαδικασία.

Ερώτηση Γ: Τότε γιατί το Υπουργείο τραβάει τέτοιο «ζόρι» να υπογράψουμε ? Θα μπορούσε να νομοθετήσει μονομερώς ό,τι μέτρα θεωρεί σωστά σύμφωνα με την πολιτική του στόχευση, όπως έχουν κάνει όλες οι κυβερνήσεις –τόσο του ΠΑΣΟΚ όσο και της ΝΔ- μέχρι σήμερα ...

Απάντηση: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πιέζει τις χώρες-μέλη να εξασφαλίσουν την ενυπόγραφη συναίνεση των νοσοκομειακών γιατρών, είτε ατομικά είτε συλλογικά, για την παραβίαση της γνωστής παραγράφου του ευρωπαϊκού νόμου που θέτει ανώτατο εβδομαδιαίο όριο (48 για τους ειδικούς, 56 για τους ειδικευόμενους) στις ώρες εργασίας των γιατρών με στόχο την προστασία της ασφάλειας των ασθενών. Κι’ αυτό γιατί άλλη ευρωπαϊκή νομοθεσία (διατάξεις περί opt-out) επιτρέπει στον εργαζόμενο να εργάζεται πέραν των χρονικών ορίων ασφαλείας άν ο ίδιος ενυπόγραφα δηλώνει ότι αντέχει να το κάνει. Εμείς, βάζοντας συλλογικά την υπογραφή μας (σαν ΟΕΝΓΕ) στο σημείο αυτό που ενδιαφέρει το υπουργείο (επειδή όσον αφορά την Ελληνική και Ευρωπαϊκή εργατική νομοθεσία το υπουργείο είναι εργοδότης για τους γιατρούς του δημόσιου τομέα, με ό,τι ευθύνες αυτό συνεπάγεται) «παζαρεύουμε» με το υπουργείο παραχωρήσεις σε άλλα άσχετα θέματα που ενδιαφέρουν εμάς.

Συμπέρασμα: Τόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και οι εθνικές κυβερνήσεις προσπαθούν να αποσπάσουν την εθελοντική συναίνεση των νοσοκομειακών γιατρών (ατομική ή συλλογική) για την πλήρη καταστρατήγηση κάθε έννοιας ανώτατου ορίου ωρών εργασίας, για να μην έχουν δικαστικά ή ασφαλιστικά μπλεξίματα. Αυτή η διαδικασία είναι χιλιάδες φορές αισχρότερη σε σύγκριση με το να μην υπήρχε καθόλου ευρωπαϊκή οδηγία, γιατί τότε τουλάχιστον δεν θα υπήρχε η συναίνεση των ιατρών στα εξοντωτικά ωράρια. Είναι αυτονόητο ότι τέτοια υπογραφή δεν πρέπει να τους δώσουμε με τίποτα, ακόμα και άν μας τάξουν «τον ουρανό με τ’άστρα». Πολύ περισσότερο τώρα, με τα ευτελή ανταλλάγματα που δίνει ο κ. Αβραμόπουλος και περιγράφονται παρακάτω...

2. Εξαγγέλεται η αναδιάρθρωση της ιατρικής υπηρεσίας των νοσοκομείων «στην κατεύθυνση του πολυδιευθυντικού συστήματος και στο πλαίσιο των προτάσεων – τοποθετήσεων που έχουν γίνει μέχρι σήμερα (πρόταση δέκα σημείων)». Η συγκεκριμενοποίηση των ρυθμίσεων θα γίνει από «μικτή επιτροπή του Υπουργείου και των νοσοκομειακών γιατρών εντός μηνός από την κατ’ αρχήν συμφωνία.»

Ερώτηση Α: Οι «εξελιγμένοι» διεθυντές θα εφημερεύουν?

Απάντηση: Bεβαίως, αυτό προβλέπεται σαφώς στα «10 σημεία».

Ερώτηση Β: Τι μισθολογικό καθεστώς θα έχουν?

Απάντηση: Το ίδιο που έχουν σήμερα οι διευθυντές της επαρχίας που εφημερεύουν σαν επιμελητές.

Ερώτηση Γ: Πόσοι από τους σημερινούς αναπληρωτές θα εξελιχθούν σε διευθυντές?

Aπάντηση: Θα ξεκινήσουμε με μερικούς μέσα στο 2008 και μετά βλέπουμε.

Ερώτηση Δ: Από ποια επιτροπή θα κρίνονται οι προς εξέλιξη?

Aπάντηση: Δεν υπάρχει απάντηση προς το παρόν.

Eρώτηση Ε: Αφού συνταξιοδοτηθεί ο σημερινός (οργανικός) διευθυντής, ποιος θα ορίζει τον «συντονιστή» (δηλαδή τον «αρχιδιευθυντή» του τμήματος) μεταξύ των «εξελιγμένων» διευθυντών?

Aπάντηση: Δεν υπάρχει προς το παρόν. Στα «10 σημεία» αναφέρεται μία «σκέψη για συνέλευση του τομέα» (σημ. ΑΡΣΙ : σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία τέτοιο όργανο δεν υπάρχει, και μάλιστα δεν υφίσταται ούτε κάν σαν εκλεκτορικό σώμα για εκλογή διευθυντή τομέα. Πιο πρόσφατες «διαρροές» από το υπουργείο λένε ότι οι «εξελιγμένοι» διευθυντές θα εκλέγουν «συντονιστή» μεταξύ τους. To τι θα γίνεται άν π.χ. υποψήφιοι και ψηφοφόροι είναι μόνο δύο επαφίεται στην φαντασία μας...)

Συμπέρασμα: Δεν υπάρχει δέσμευση ότι από τους σημερινούς αναπληρωτές θα εξελιχθούν όλοι (και όχι μόνο «τα δικά μας παιδιά»). Δεν υπάρχει δέσμευση για χρονοδιάγραμμα. Δεν υπάρχει δέσμευση ότι ο διορισμός του «συντονιστή» θα γίνεται με διαδικασία πιο διαφανή και αξιοκρατική από την σημερινή του ΣΚΕΥΟΠΝΙ διευθυντών.

3. «Μέχρι το τέλος του 2009, θα προσληφθούν 4500 νοσοκομειακοί γιατροί, 3200 ειδικευμένοι και 1300 ειδικευόμενοι.»

Ερώτηση:Αυτοί οι «3200 ειδικευμένοι» θα είναι οργανικοί επιμελητές ή επικουρικοί? Αν μιλάμε για οργανικούς επιμελητές Β’, εννοούμε τις ήδη προκυρηγμένες και κενές οργανικές θέσεις ή για έξτρα οργανικές θέσεις ?

Απάντηση: Δεν υπάρχει απάντηση.

Συμπέρασμα: Μετατίθεται χρονικά η δέσμευση για προσλήψεις ιατρικού προσωπικού (η προ-προηγούμενη εξαγγελία μιλούσε για το 2007, ενώ η προηγούμενη για το 2008. Μάλλον θα πάμε για την ολυμπιάδα του Λονδίνου…). To υπουργείο για άλλη μια φορά επιμένει να μην δεσμεύεται για το στοιχειώδες (ότι οι ειδικευμένοι γιατροί του ΕΣΥ θα προσλαμβάνονται σε οργανικές θέσεις επιμελητών και ότι θα σταματήσει το αίσχος των προσωρινών και άνευ δικαιωμάτων επικουρικών). Ίσα-ίσα που το τελευταίο διάστημα υπάρχει «τσουνάμι» προσλήψεων επικουρικών, και μάλιστα όργιο μεταθέσεων «δικών μας παιδιών» από επαρχία προς Αθήνα και Θεσσαλονίκη αμέσως μετά την πρόσληψή τους.

4. Από την υπογραφή της κλαδικής συμφωνίας και μετά, το πρωινό ωράριο γίνεται 7ωρο και η εφημερία 17ωρη.

Συμπέρασμα : 30-40 ευρώ το μήνα (καθαρά στο χέρι).

5. «Από την υπογραφή της κλαδικής συμφωνίας» το σύνολο των εφημεριών θα φορολογείται με 20%.

Συμπέρασμα: Eφόσον αυτό γίνει αποδεκτό από το υπουργείο οικονομικών και νομοθετηθεί (καμμία τέτοια δέσμευση ή έστω απλή αναφορά δεν υπάρχει στο κείμενο), κάθε γιατρός θα πάρει 50-60 ευρώ τον μήνα στο τέλος του 2009 (τότε που θα γίνει η επιστροφή φόρου του 2008). Φυσικά το μέτρο δεν θα ισχύσει από την «υπογραφή της κλαδικής συμφωνίας», αλλά από την μέρα που θα δημοσιευτεί σε ΦΕΚ η αντίστοιχη νομοθετική ρύθμιση του υπουργείου οικονομικών (αν και εφόσον αυτή γίνει).

6. «Το επίδομα βιβλιοθήκης θα είναι αφορολόγητο, από την υπογραφή της κλαδικής συμφωνίας».

Συμπέρασμα: Ακριβώς το ίδιο με την προηγούμενη παράγραφο, διαφέρει μόνο το ποσό (30-40 ευρώ το μήνα για κάθε γιατρό).

7. «Το σύνολο των εφημεριακών αποδοχών των γιατρών, όπως αυτό θα έχει διαμορφωθεί στις 31-12-2008, και όπως αναπροσαρμόζεται κατά την εισοδηματική πολιτική, αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των τακτικών αποδοχών των γιατρών και συνεχίζει να τους καταβάλλεται από 1-1-2009. Οι συντελεστές με βάση τους οποίους θα κατανεμηθούν στο ιατρικό προσωπικό (κατά βαθμό) οι εφημεριακές αποδοχές από 1-1-2009, θα καθοριστούν από μεικτή επιτροπή στελεχών του υπουργείου και εκπροσώπων της ΟΕΝΓΕ και θα αποτελέσει αναπόσπαστο τμήμα της κλαδικής συμφωνίας».

Ερώτηση: ??? (!!!)

Aπάντηση: Για κάθε γιατρό στις 31-12-2008 θα «κλειδώσει» ένα συγκεκριμένο ποσό μεικτών αποδοχών. Αυτό θα οριστεί κατ’ αρχήν ανά βαθμίδα κατά μέσον όρο. Παράδειγμα : Αν υποθέσουμε ότι στις 31-12-08 θα υπηρετούν 8500 ειδικευόμενοι σε όλη την χώρα, θα αθροίσουμε το σύνολο των τακτικών (μεικτών) αποδοχών τους που αντιστοιχούν στον μήνα 12-08 και το σύνολο των εφημεριακών (μεικτών) αποδοχών τους για τον ίδιο μήνα, και μετά θα διαιρέσουμε το συνολικό άθροισμα διά τον αριθμό τους (π.χ. 8500). Έτσι θα «κλειδώσουν» ποσά ίδια για κάθε βαθμίδα (ειδικευόμενοι, Β’, Α’, διευθυντές) σε όλη τη χώρα. Το γενικό σύνολο θα είναι ακριβώς ίσο με το γενικό σύνολο κονδυλίου τακτικών αποδοχών (περίπου 540 εκ) + κονδυλίου εφημεριών (περίπου 315 εκ, αν από το συνολικό 337 αφαιρέσουμε αυτά που αντιστοιχούν σε παν/κούς-στρατ/κούς-αγροτικούς). Για να γίνει αυτή η εξίσωση μάλλον θα χρειαστεί να καθοριστούν συντελεστές για κάθε βαθμίδα επί του αριθμητικού μέσου όρου, με κατ’ αρχήν σκέψη 0,70 για τους ειδικευόμενους, 0,90 για τους Β’, 1,20 για τους Α’ και 1,40 για τους διευθυντές.

Συμπέρασμα: H κυβέρνηση δηλώνει ξεκάθαρα ότι δεν θα δώσει ούτε ένα ευρώ αύξηση στα μισθολογικά μας κονδύλια για όλη την επόμενη διετία. Αντί γι’ αυτό, η κυβέρνηση θέλει να μας βάλει να φαγωθούμε μεταξύ μας για να μοιράσουμε την μιζέρια μας. Όσοι περισσότεροι γιατροί προσλαμβάνονται, τόσο θα λιγοστεύουν οι αποδοχές μας. Επίσης, προκηρύσσεται άτυπος «εμφύλιος πόλεμος» μεταξύ των βαθμίδων για την διανομή, μάλλον με προκαθορισμένο αποτέλεσμα (βλέπε την «κατ’ αρχήν σκέψη» για τους συντελεστές).

8. Το ποσό που θα «κλειδώσει» για κάθε βαθμίδα στις 31-12-08 και θα δίνεται σαν τακτικές αποδοχές, θα εμπεριέχει την υποχρέωση επιτέλεσης 4 εφημεριών μηνιαίως για τους ειδικευμένους και 6 για τους ειδικευόμενους. Όποιος γιατρός κάνει λιγότερες από 4 ή 6 αντίστοιχα εφημερίες, θα παίρνει τις ίδιες αποδοχές χωρίς περικοπές. Όποιοι ειδικευμένοι κάνουν εφημερίες ετοιμότητας αντί για ενεργείς θα έχουν υπ’όψιν τους την αντιστοίχηση 4 ενεργείς = 10 ετοιμότητας. Ανάλογη αντιστοίχηση θα ανακοινωθεί και για τις μεικτές εφημερίες.

Ερώτηση A: Τι μέρος από την «εφημεριακή αποζημίωση» θα ενσωματωθεί στον βασικό μισθό ?

Απάντηση: Δεν υπάρχει απάντηση.

Eρώτηση Β: Διαφαίνεται ή όχι ο ορατός κίνδυνος οι διοικήσεις να υποχρεώνουν τους ειδικευμένους σε εφημεριακό έργο ετοιμότητας κυρίως, ώστε να εξασφαλίζεται τυπικά η κάλυψη των τμημάτων με λίγα έξοδα για το κράτος?

Aπάντηση : Δεν υπάρχει απάντηση.

Συμπέρασμα: Καλούμαστε να υπογράψουμε ότι αναλαμβάνουμε αντί ενός ευτελούς ποσού την πλήρη ιατρική κάλυψη του συστήματος 24ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο, με «ενσωμάτωση»-κατάργηση των υπερωριακών μας αποδοχών. Οι υπεύθυνοι του υπουργείου όταν μιλούν για «ειδικευόμενους που θα κάνουν λιγότερες από 6 εφημερίες» μάλλον έχουν κατά νού ειδικευόμενους σαν τους γιούς πανεπιστημιακών καθηγητών που κάνουν ειδικότητα στις κλινικές των μπαμπάδων τους ή σαν τη κα Νατάσα Παζαΐτη.

9. Από 1-1-2009 κάθε εφημερία που θα γίνεται πέραν των 4 ή των 6 αντίστοιχα, θα πληρώνεται εξτρά και μάλιστα αφορολόγητα.

Ερώτηση : Από ποιο κονδύλι του κρατικού προϋπολογισμού θα πληρώνονται αυτές οι έξτρα εφημερίες, αφού-με δεδομένο ότι το κονδύλι τακτικών-εφημεριακών για το 2009 και εξής θα είναι ενιαίο- τέτοια πρόβλεψη δεν θα υπάρχει στον προϋπολογισμό ?

Απάντηση: O Αλογοσκούφης δεν έχει πάρει χαμπάρι το «σχέδιο». Θα τον καταλάβουμε εξ’ απήνης , θα τον φέρουμε προ τετελεσμένου γεγονότος και τι να κάνει, θα αναγκαστεί να τα πληρώσει και θα πεί και ένα τραγούδι.

Συμπέρασμα : Μετά την τελευταία απάντηση μένουμε τελείως άναυδοι και σας αφήνουμε να βγάλετε μόνοι σας ό,τι συμπέρασμα νομίζετε.

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Α.
Επιχειρείται η εξασφάλιση της εθελοντικής μας συναίνεσης σε έναν εργασιακό και μισθολογικό μεσαίωνα διαρκείας, που θα καθορίσει τον χαρακτήρα του ΕΣΥ για τις επόμενες δεκαετίες. Η πολιτική ανάγκη για τέτοιες εργασιακές σχέσεις των γιατρών προκύπτει από τις γενικότερες νεοσυντηρητικές «μεταρρυθμίσεις» που προβλέπουν μισοδημόσια - μισοιδιωτικά νοσοκομεία στα οποία οι ασθενείς θα πληρώνουν από την τσέπη τους χοντρά και επίσημα, λίγοι γιατροί υμέτεροι – καθηγητές -μεγαλοδιευθυντές θα ... «αγαπούν» και θα δέρνουν, ενώ οι υπόλοιποι θα είναι λιτοδίαιτοι σκλάβοι των προηγούμενων.

Β. To μόνο στοιχειωδώς χειροπιαστό διαφαινόμενο αντάλλαγμα για όλα αυτά θα είναι η συνταξιοδότηση με τον βαθμό του διευθυντή λίγων από τους σημερινούς αναπληρωτές τα επόμενα χρόνια. Το πρακτικό αντίκρυσμα αυτού του ανταλλάγματος είναι λίαν αμφίβολο με βάση όσα γίνονται στο ασφαλιστικό (π.χ. ο νόμος Ρέππα που μειώνει τις συντάξεις κατά 20-30% έχει αρχίσει ήδη να εφαρμόζεται).

ΜΟΝΗ ΛΥΣΗ

-Η πλήρης, απερίφραστη και κατηγορηματική απόρριψη των «προτάσεων» του υπουργείου και η οργάνωση του ανυποχώρητου αγώνα της μεγάλης πλειοψηφίας των νοσοκομειακών γιατρών για ανθρώπινες αποδοχές-αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας- επισημονικής εξέλιξης-επαγγελματικής αποκατάστασης, για δωρεάν, δημόσια, σύγχρονη, ισότιμη και υψηλού επιπέδου περίθαλψη για όλον τον λαό.

- Η απομόνωση των γραφειοκρατικών κοινοβουλευτικών συνδικαλιστικών ηγεσιών και η οργάνωση του αγώνα από τα κάτω, από συνελεύσεις νοσοκομείων και ενώσεων. Εκτός από τους «συνήθεις υπόπτους» («Τσουκαλική» ΔΗΚΝΙ και «Λαοποδική» ΠΑΣΚ) εδώ έχουν σοβαρότατες ευθύνες οι ηγεσίες τόσο της ΑΕΓ-ΣΤΝ (επιμένει να συμμετέχει στον διάλογο-κοροϊδία με το υπουργείο και συμπροεδρεύει με την ΔΗΚΝΙ στην ΕΙΝΑΠ) όσο και της ΔΗΠΑΚ-ΚΚΕ (επίσης συμπροεδρεύει με τον Τσούκαλο στην ΕΙΝΑΠ, και σε όλα τα συνδικαλιστικά όργανα αρνείται όπως ο «διάολος το λιβάνι» να ψηφίσει έστω και μια φορά την απόρριψη των προτάσεων του υπουργείου).

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΩΣΕΩΝ…

Ένα είναι το μήνυμα: Δουλειά μέχρι το θάνατο!

Παρακολουθήσατε τη συζήτηση στη Βουλή για το ασφαλιστικό;
Όλα όσα πρόκειται να γίνουν τα είχαμε περιγράψει σε τρεις δημοσιεύσεις τον Ιούνιο του 2007(1, 2, 3 ) .Είναι γνωστό άλλωστε ότι αποτελούν βασικές κατευθύνσεις που έχει επεξεργαστεί και έχει υιοθετήσει σύσσωμο το ευρωενωσιακό κεφάλαιο και υλοποιούν στις επιμέρους χώρες οι κυβερνήσεις ανεξαρτήτως αποχρώσεων.
Στην ουσία όλα συμπυκνώνονται σε ένα πολύ μικρό κομμάτι της ομιλίας του Πρωθυπουργού:

"Προχωρούμε λαμβάνοντας υπόψη τις διεθνείς πρακτικές, την εμπειρία από το παρελθόν, τους προγενέστερους νόμους, τη νομολογία των δικαστηρίων. Οι προτάσεις μας εδράζονται σε τέσσερις βασικές αρχές-παραδοχές.

 • Πρώτον, το σύστημα αναδιαρθρώνεται στους τρεις βασικούς πυλώνες του. Την κύρια ασφάλιση, την επικουρική ασφάλιση και την επαγγελματική ασφάλιση, τα επαγγελματικά ταμεία. Συμπληρωματικά λειτουργεί και η ελεύθερη χρηματοδότηση, δηλαδή η ιδιωτική ασφάλιση.
 • Δεύτερον, σε κάθε περίπτωση το κράτος εγγυάται την καταβολή παροχών και συντάξεων σε όλους τους ασφαλισμένους και όλους τους συνταξιούχους.
 • Τρίτον, ο χαρακτήρας του ασφαλιστικού μας συστήματος δημόσιος αναδιανεμητικός υποχρεωτικός δεν μεταβάλλεται.
 • Και τέταρτον, οι θεμελιώδεις παράμετροι του συστήματος δεν μεταβάλλονται, τα γενικά όρια ηλικίας δεν αυξάνονται, το ύψος των εισφορών δεν αυξάνεται, το ύψος των συντάξεων δεν μειώνεται. Ώριμα συνταξιοδοτικά δικαιώματα δεν θίγονται σε καμία περίπτωση. Οι περισσότερες μεταβολές ξεκινούν μετά από μακρές μεταβατικές περιόδους για να ολοκληρωθούν σταδιακά και σε βάθος χρόνου


…Βασική καινοτομία της μεταρρύθμισης που προωθούμε είναι η θέσπιση πρωτοποριακών μέτρων για την προστασία της μητρότητας. Στόχος είναι να στηρίζεται η εργαζόμενη μητέρα τον καιρό που πραγματικά έχει μεγαλύτερη ανάγκη, τον καιρό που τα παιδιά της είναι μικρά.Επίσης, θεσπίζονται διατάξεις που παρέχουν κίνητρα για την εθελούσια παραμονή στην εργασία έως και τρία χρόνια πέραν του χρόνου συνταξιοδότησης, αλλά και αντικίνητρα στην πρόωρη συνταξιοδότηση».

Τι μας λέει ο Πρωθυπουργός με απλά λόγια;

 • Πρώτον ότι πυξίδα του για την «αναδιάρθρωση» του ασφαλιστικού είναι το τριφασικό σύστημα ή σύστημα Χιλής
 • Δεύτερον ότι βάζει, στην αρχή, σαν συμπληρωματική την ιδιωτική ασφάλιση με στόχο να την ενισχύσει στο μέλλον ακόμη περισσότερο.
 • Τρίτον ότι θα «βάλει χέρι» τόσο στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης, στο ύψος των συντάξεων και στο ύψος των εισφορών. Απλά αυτό θα γίνει σταδιακά,(γνωστή πετυχημένη συνταγή των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ), για να αποφύγει τη μετωπική σύγκρουση με το σύνολο των εργαζομένων.Για αυτό αναφέρει ότι ΩΡΙΜΑ συνταξιοδοτικά δικαιώματα δεν θίγονται!
 • Τέταρτο ότι θα καταργήσει τις πρόωρες συνταξιοδοτήσεις των μητέρων γυναικών και θα εξισώσει τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης τους με αυτά των ανδρών. Το αναφέρει μάλιστα με ένα ιδιαίτερο τρόπο:«Στόχος είναι να στηρίζεται η εργαζόμενη μητέρα τον καιρό που πραγματικά έχει μεγαλύτερη ανάγκη, τον καιρό που τα παιδιά της είναι μικρά» !!!
 • Πέμπτο θα πέσει τέτοιο άγριο πετσόκομμα στο ύψος των πρόωρων συντάξεων ,ώστε κανένας να μην μπορεί ούτε να διανοηθεί ότι θα συνταξιοδοτηθεί πρόωρα .
 • Έκτο έστειλε στις καλένδες το θέμα των Βαρέων και Ανθυγιεινών ,για να το φέρει αργότερα ,αφού περάσει η μπόρα, με δυσμενέστερους όρους για τους εργαζόμενους.

  Όπως καταλάβατε ένα είναι το μήνυμα. Δουλειά μέχρι το θάνατο!

Εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι τώρα είναι η ώρα οι εργαζόμενοι να εντείνουμε τους αγώνες μας για να μην περάσουν αυτά τα σχέδια.
Έχουμε τη δυνατότητα να νικήσουμε , με την ενότητα και με κλιμακούμενες κινητοποιήσεις, με σαφείς στόχους και αιτήματα που να βασίζονται όχι στο τι μπορεί να δώσει η κάθε κυβέρνηση, αλλά στις σημερινές ανάγκες μας και στον πλούτο που παράγουμε.

Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου 2008

Διαφώνησαν οι Δήμαρχοι στη Ρόδο με τη χρηματοδότηση ,μέσω Δημοτικών Φόρων,προσλήψεων εποχιακών Νοσηλευτών για το Νοσοκομείο .

Έντονες επιφυλάξεις εξέφρασαν πολλοί Δήμαρχοι στο νησί της Ρόδου να γίνουν ...μόνιμοι χρηματοδότες, μέσω Δημοτικών Φόρων, των προσλήψεων προσωπικού του Νοσοκομείου Ρόδου.
ΚΑΙ ΣΩΣΤΑ! Κατά την ἀποψή μας αυτό που πρέπει να γίνει είναι να ξεσηκωθεί ολόκληρο το νησί και να απαιτήσει, από την κυβέρνηση, τη χρηματοδότηση του Νοσοκομείου για την πλήρη κάλυψη των αναγκών του.
Διαβάστε εδώ τις εξελίξεις από τις εφημερίδες "Ροδιακή"και "Πρόοδος".

Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου 2008

Προσλήψεις Νοσηλευτών μέσω …Δημοτικών Φόρων!

Μια εικόνα από το μέλλον που ετοιμάζουν για την Υγεία και την περίθαλψη.
Είχαμε αναφέρει σε προηγούμενη δημοσίευση την κατάσταση που υπάρχει στο Νοσοκομείο της Ρόδου λόγω της έλλειψης προσωπικού.(Διαβάστε εδώ). Με χρήματα της Αυτοδιοίκησης είχαν προσληφθεί 43 εποχιακοί (!) νοσηλευτές και άλλοι εργαζόμενοι, για να μπορέσει να λειτουργήσει το Νοσοκομείο. Ηλθε λοιπόν ο καιρός που λήγουν οι συμβάσεις αυτών των Νοσηλευτών.
Μπροστά στην σκόπιμη αδράνεια του Υπουργείου και της Κυβέρνησης, σε σύσκεψη που έγινε με πρωτοβουλία του Δημάρχου Ρόδου, αναγκάζονται οι φορείς του νησιού να χρηματοδοτήσουν εκ νέου την εποχιακή πρόσληψη 30 νοσηλευτών για πέντε μήνες, ενώ το ύψος της απαιτούμενης δαπάνης που ανέρχεται στις 300.000 ευρώ θα καλυφθεί μέσω των χρημάτων του δημοτικού φόρου!
Τι έκανε το Υπουργείο;

Απλά ο Υφυπουργός Υγείας δεσμεύτηκε τηλεφωνικά να «τσοντάρει» άλλες 300.000 ευρώ από το υπουργείο, προκειμένου να παραταθούν για άλλους 5 μήνες οι συμβάσεις που θα υπογραφούν από τους εποχικούς νοσηλευτές και τους λοιπούς εργαζόμενους!

Αντί λοιπόν η κυβέρνηση να χρηματοδοτήσει τα νοσοκομεία και να καλύψει τις ανάγκες που υπάρχουν σε προσωπικό τα οδηγεί στη ζητιανιά και στους εράνους για να μπορέσουν να λειτουργήσουν. Αναγκάζουν τους πολίτες και τους δημότες μέσω των δημοτικών φόρων να προσπαθήσουν να ενισχύσουν τη λειτουργία των νοσοκομείων.


ΑΙΣΧΟΣ!!!
Αυτοί δεν είναι μόνο ανίκανοι , είναι πλέον επικίνδυνοι!!!

Διαβάστε εδώ σχετική δημοσίευση του Συλλόγου Νοσοκομειακών Ιατρών του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου.

Επίσης διαβάστε εδώ σχετικό άρθρο της εφημερίδας "Πρόοδος"της Ρόδου.


Τρίτη 12 Φεβρουαρίου 2008

Συζήτηση στη Βουλή για το Νοσοκομείο Λευκάδας.

Την Παρασκευή 8 Φεβρουαρίου 2008 έγινε στη Βουλή συζήτηση για την κατάσταση που επικρατεί στο Νοσοκομείο Λευκάδας ,το οποίο παρεμπιπτόντως είχε επισκεφθεί πριν λίγες μέρες ο Υπουργός Υγείας στα πλαίσια της παρουσίας του στη Λευκάδα σαν ομιλητής σε κομματική εκδήλωση της ΝΔ. Η συζήτηση έγινε με αφορμή επίκαιρης ερώτησης του Βουλευτή του ΚΚΕ Νικόλαου Μωραϊτη.
Παραθέτουμε το σχετικό διάλογο από τα Πρακτικά της Βουλής.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Έλσα Παπαδημητρίου):Προχωρούμε στην με αριθμό 576/5-2-2008 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος κ. Νικολάου Μωραΐτη προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά με τη λήψη μέτρων επίλυσης των προβλημάτων στο Νοσοκομείο Λευκάδας κ.λ.π.

Η επίκαιρη ερώτηση του κυρίου συναδέλφου έχει ως εξής:
«Τεράστιες ελλείψεις σε νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό καθώς και ανεπαρκείς κτιριακές εγκαταστάσεις είναι τα κύρια προβλήματα που αντιμετωπίζει το Νοσοκομείο Λευκάδας.
Χαρακτηριστικό της εγκατάλειψης του Νοσοκομείου είναι τα κενά σε μόνιμο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, που ακόμη και με βάση την παλιά οργανική σύνθεση φτάνουν ως και 50%, όπως καταγγέλλουν οι εργαζόμενοι. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την εντατικοποίηση της εργασίας και την αδυναμία παροχής ικανοποιητικών και σύγχρονων υπηρεσιών υγείας, κατάσταση που γίνεται πιο έντονη το καλοκαίρι, λόγω της αυξημένης τουριστικής κίνησης.
Στα παραπάνω προστίθεται η φυσιολογική φθορά του κτιρίου –χρονολογείται από το 1964- και τα προβλήματα στατικότητας που παρουσιάστηκαν μετά το σεισμό του 2003 και ενώ υπάρχει χώρος για την κατασκευή νέου νοσοκομείου, ο οποίος όμως μένει αναξιοποίητος. Ενδεικτικό της ανεπάρκειας των κτιριακών εγκαταστάσεων αποτελεί, επίσης, η κοινή λειτουργία παθολογικής και παιδιατρικής κλινικής και οι κοινές τουαλέτες. Στο χώρο που στεγάζονται τα μαγειρεία, το ακτινολογικό, η αιμοδοσία και άλλες υπηρεσίες είναι σε άθλια κατάσταση, αφού πέφτουν μέχρι και σοβάδες.
Ερωτάται ο κύριος Υπουργός:
Πότε θα γίνει κάλυψη των αναγκών με μόνιμο προσωπικό όλων των ειδικοτήτων και πότε θα λειτουργήσει ο αξονικός τομογράφος.
Πότε θα γίνει η ανέγερση του νέου νοσοκομείου
, ώστε οι υγειονομικές υπηρεσίες να ανταποκρίνονται στις πραγματικές πληθυσμιακές ανάγκες, μέσα από σύγχρονες κτιριακές εγκαταστάσεις επανδρωμένες με τον απαραίτητο τεχνολογικό εξοπλισμό».
Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο για τρία λεπτά.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, τα προβλήματα στελέχωσης ιδιαίτερα των επαρχιακών νοσοκομείων είναι υπαρκτά. Τα γνωρίζετε και το έχω πει πολλές φορές και σε αυτήν την Αίθουσα, ότι δυστυχώς η πατρίδα μας δεν είναι ούτε Βέλγιο ούτε Ολλανδία που μπορείς να καλύψεις τον πληθυσμό με δέκα και είκοσι νοσοκομεία. Σε αυτήν τη χώρα με το νησιωτικό σύμπλεγμα, με τον ορεινό όγκο χρειαζόμαστε εκατόν τριάντα δύο νοσοκομεία. Μόνο ίσως η Νορβηγία μπορεί να καταλάβει το πρόβλημα της Ελλάδας.

ΤΟΝΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ: Εννέα χιλιάδες προσλήψεις περιμένουμε τέσσερα χρόνια.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Θα μπορούσα να απαντήσω και στην κ. Αντωνίου, όταν καταθέσει αντίστοιχη επίκαιρη ερώτηση. Πολύ ευχαρίστως, κυρία Αντωνίου, πρέπει όμως να γνωρίζετε τα ειδικότερα προβλήματα αυτής της χώρας, ιδιαίτερα της νησιωτικής Ελλάδας, όπου έπρεπε να έχουμε νοσοκομεία και να καλύπτουμε τρεις γυναικολόγους για έναν τοκετό το χρόνο και πρέπει να έχουμε, επίσης, τρεις καρδιολόγους σε πολύ μικρά νοσοκομεία για ελάχιστες καρδιαγγειακές παθήσεις το χρόνο. Και το κάνουμε πολύ ευχαρίστως αυτό, αλλά με τεράστια προβλήματα πάντοτε στελέχωσης, ιδιαίτερα των μικρών νοσοκομείων στη νησιωτική Ελλάδα και στους ορεινούς όγκους.
Ειδικότερα στο τι έχουμε κάνει για τη Λευκάδα, μόνο το 2007 αναλάβαμε και έγινε έγκριση διορισμού ενός Επιμελητού Β΄ Ιατρικής Βιοπαθολογίας, μικροβιολόγος δηλαδή, ενός Επιμελητού Β΄ Καρδιολογίας και ενός Επιμελητή Β’ Παιδιατρικής.
(XP)

(1 ST)
Επίσης το 2007 έχουν εκδοθεί επτά αποφάσεις για το Γενικό Νοσοκομείο Λευκάδας. Τοποθετήσαμε επικουρικούς γιατρούς. Είναι μια λύση για τα μικρά επαρχιακά νοσοκομεία γιατί οι διαδικασίες επιλογής επιμελητών είναι χρονοβόρες. Τοποθετήθηκε, λοιπόν, ένας ακτινοδιαγνώστης, δυο μικροβιολόγοι, δυο καρδιολόγοι, ένας ουρολόγος, ένας χειρουργός και επίκειται η απόφαση διορισμού γιατρών κλάδων ΕΣΥ, ενός διευθυντού νεφρολογίας. Επίσης προχωράμε και στην κάλυψη θέσεων νοσηλευτικού προσωπικού. Σύμφωνα με τα οριστικά αποτελέσματα από το ΑΣΕΠ του Νοεμβρίου του 2006 υπήρχε μια θέση κλάδου ΤΕ μαίας. Επίσης το ΑΣΕΠ προκήρυξε στις 31-12-2007 θέσεις ΔΕ παρασκευαστών, βοηθών φαρμακείου και άλλες θέσεις βοηθητικού προσωπικού.
Όσον αφορά την ανέγερση του νέου νοσοκομείου πρέπει να σας πω για τον αξονικό τομογράφο ότι τα προβλήματα είναι τεράστια. Μόλις αυτές τις ημέρες βρέθηκε γιατρός επιμελητής Β ακτινοδιαγνωστικής από το Γενικό Νοσοκομείο Χατζηκώνστα ο οποίος επιθυμεί να αποσπαστεί στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκάδας. Θα μας δώσει ένα οξυγόνο ζωής για να μπορέσει να λειτουργήσει ο αξονικός τομογράφος. Επίσης έχουν υποβάλει αίτηση απόσπασης χειριστές, από τον Ευαγγελισμό και από το Ευγενίδιο. Αυτοί έχουν σχέση με την Λευκάδα και επιθυμούν να αποσπαστούν εκεί ώστε να μπορέσει να λειτουργήσει έτσι ο αξονικός τομογράφος Λευκάδας.
Για τα υπόλοιπα θα μιλήσω στη δευτερολογία μου.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Έλσα Παπαδημητρίου): Ο κ. Μωραΐτης έχει το λόγο.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, πριν τρεις μέρες ακριβώς έγινε επίκαιρη ερώτηση για το Νοσοκομείο Αγρινίου. Βέβαια ο Υφυπουργός ωραιοποίησε τα πράγματα για το Αγρίνιο γιατί πραγματικά δεν έχει επισκεφθεί το Νοσοκομείο Αγρινίου. Δεν δικαιολογείται όμως, σήμερα να λέμε τέτοια πράγματα για το Νοσοκομείο Λευκάδας που πριν λίγες ημέρες επισκέφθηκε ο Υπουργός Υγείας κ. Αβραμόπουλος. Γι’ αυτό το Νοσοκομείο ξέρετε πολύ καλά, κύριε Υφυπουργέ, ότι αποτελεί πράγματι ντροπή για το δημόσιο σύστημα υγείας. Είναι ένας καθρέφτης της απαξίωσης και της εγκατάλειψης του δημόσιου συστήματος υγείας, που σπρώχνει τα φτωχά λαϊκά στρώματα στον ιδιωτικό τομέα. Επιβεβαιώνεται αυτό που λέει ο λαός μας ότι έχουμε υγεία όσο αντέχει η τσέπη μας.
Κυρία Πρόεδρε, μιλάμε για ένα Νομαρχιακό Νοσοκομείο που οι ελλείψεις σε νοσοκομειακό και νοσηλευτικό προσωπικό έστω και με αυτόν τον παμπάλαιο οργανισμό που δουλεύουν φθάνουν το 30% έως 40%. Βασικές ειδικότητες γιατρών λείπουν. Γίνονται μέχρι και δεκαπέντε εφημερίες το μήνα από τους γιατρούς. Το ότι λειτουργεί σήμερα στοιχειωδώς το Νοσοκομείο Λευκάδας οφείλεται πραγματικά στον ηρωισμό του νοσηλευτικού και του ιατρικού προσωπικού.
Οι κτιριακές εγκαταστάσεις είναι ανύπαρκτες πέρα για πέρα. Μετά το σεισμό του 2003 και σε συνδυασμό με την παλαιότητα του κτιρίου που έχει υποστεί σοβαρές ζημιές υπάρχουν σοβαρά προβλήματα. Είναι αλήθεια ότι στο υπόγειο του νοσοκομείου που λειτουργεί το ακτινολογικό, η αιμοδοσία και τα μαγειρεία πέφτουν πραγματικά οι σοβάδες. Τα προβλήματα στις κτιριακές εγκαταστάσεις έχουν οδηγήσει την διοίκηση του νοσοκομείου στο να λειτουργεί την παιδιατρική μαζί με την παθολογική κλινική. Υπάρχουν καρκινοπαθείς, ηλικιωμένοι άρρωστοι μαζί με μικρά παιδάκια. Υπάρχουν οι κοινές τουαλέτες. Εάν αυτό δεν είναι δείγμα εγκατάλειψης τότε τι είναι.
Βέβαια δεν μιλάμε για τη λειτουργία του αξονικού τομογράφου Μονάδας Εντατικής Θεραπείας. Αυτό πραγματικά αποτελεί πολυτέλεια για το λαό της Λευκάδας και για τους εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται το νησί τους καλοκαιρινούς μήνες. Εμείς σαν Κ.Κ.Ε. λέμε ότι όλα αυτά είναι αποτέλεσμα μιας αντιλαϊκής πολιτικής που εφαρμόζεται και στον τομέα της υγείας χρόνια τώρα. Στην ουσία δεν προσφέρει φροντίδα υγείας για τις σύγχρονες λαϊκές ανάγκες. Απεναντίας απαξιώνει το δημόσιο σύστημα υγείας και ανοίγει διάπλατα τις πόρτες για να θησαυρίζουν οι ιδιώτες, το μεγάλο κεφάλαιο που δραστηριοποιείται στο χώρο της υγείας.
Εμείς καλούμε τους εργαζόμενους, τις λαϊκές εργατικές οικογένειες να πάρουν την υπόθεση στα χέρια τους και να παλέψουν για ένα πραγματικά δημόσιο δωρεάν σύστημα υγείας που θα παρέχει υπηρεσίες σε όλους.
Και βέβαια δεν απαντήσατε για την ανέγερση του νέου νοσοκομείου.

(XF)
Δεν ρωτώ παραπάνω. Αν πάρω υπόψη ότι το νοσοκομείο του Αγρινίου κατασκευάζεται είκοσι έξι χρόνια τώρα, ε πρέπει να περιμένουν για μεγάλο χρονικό διάστημα οι κάτοικοι του νησιού.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Έλσα Παπαδημητρίου): Ο κύριος Υφυπουργός έχει το λόγο.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Προς το παρόν την κατάσταση την έχουμε πάρει στα χέρια, την έχει πάρει στα χέρια η νέα διακυβέρνηση της χώρας. Και αυτή η νέα διακυβέρνηση, λοιπόν, έστειλε, όπως σας είπα, επικουρικούς γιατρούς και επιμελητές β’ το 2007 και προχωρά και στην προκήρυξη νέων θέσεων και επιμελητών β’ και επικουρικών γιατρών για το νοσοκομείο της Λευκάδας.
Πολλά ακούγονται στη Λευκάδα για τη στατικότητα του παλιού νοσοκομείου κ.λ.π.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Όχι από μας.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Και επειδή πολύ σπέκουλα έγινε και στη Λευκάδα γι’ αυτό το θέμα και επί διακυβέρνησης ΠΑ.ΣΟ.Κ., έχω να σας πω ότι τα περί στατικότητας κατά τη γνώμη μας, είναι μυθολογία που ξεκίνησε πριν αναλάβει η Νέα Δημοκρατία τη διακυβέρνηση, όταν επί ΠΑ.ΣΟ.Κ. και με πρωτοβουλία του τότε διοικητή, χρηματοδοτήθηκε η σχετική μελέτη χωρίς ως τόσο να υπάρξει διαπιστωμένη επικινδυνότητα από την πολιτεία, δηλαδή από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ή από τεχνικές υπηρεσίες της νομαρχίας. Με άλλα λόγια δεν χαρακτηρίστηκε ποτέ το κτήριο ως κόκκινο ή κίτρινο ή οτιδήποτε άλλο.
Παρ’ όλα αυτά, εμείς έχουμε διαβεβαιώσει ότι υπάρχουν φθορές στο κτήριο. Το κτήριο είναι πεπαλαιωμένο και πρέπει να αντικατασταθεί. Γι’ αυτό και δεσμευτήκαμε και θέλουμε χρήματα για την επισκευή αυτών των φθορών.
Να σας πω επίσης ότι δεσμευτήκαμε και ψάχνουμε οικόπεδο. Και επ’ αυτού το κληροδότημα Αναστασίου Ιασμένη έχει παραχωρήσει οικόπεδο ιδιοκτησίας του. Το Εφετείο Αθηνών με την υπ’ αριθμόν 3910/6.11.07 απόφασή του ενέκρινε την παραχώρηση του συγκεκριμένου οικοπέδου. Η ως άνω παραχώρηση έχει γίνει αποδεκτή από την 6η Υγειονομική Περιφέρεια και σε συνεργασία με το Υπουργείο προωθείται η ανάθεση εκπόνησης μελέτης στην ΔΕΠΑΝΟΜ.
Είναι μια δέσμευσή μας. Θα το κάνουμε ώστε να ξεκινήσουμε. Και να είστε σίγουροι ότι με τις νέες διαδικασίες και με τη ΔΕΠΑΝΟΜ να το παρακολουθεί, θα γίνει το νέο νοσοκομείο της Λευκάδας. Δεν ξέρω πως έγιναν τα σύγχρονα γεφύρια της Άρτας στο Αγρίνιο, στην Κέρκυρα και στην Κατερίνη, αλλά για την ανέγερση του νέου νοσοκομείου της Λευκάδας σας έχουμε διαβεβαιώσει όπως και ο ίδιος ο Υπουργός ο κ. Αβραμόπουλος σε επίσκεψή του εκεί.
Υπήρχε μια διαδικασία. Εμείς ξεκινήσαμε τη διαδικασία για την ανεύρεση οικοπέδου στη Λευκάδα. Βρέθηκε το οικόπεδο. Το Εφετείο απάντησε. Παραχωρήθηκε. Έγινε η αποδοχή. Ξεκινάμε, λοιπόν, τη διαδικασία ανέγερσης του νέου νοσοκομείου και έχει μπει μέσα στο χρονοδιάγραμμα της ΔΕΠΑΝΟΜ.
Αυτά για το νέο νοσοκομείο της Λευκάδας.
Για τα υπόλοιπα σας είπα επίσης ότι είναι, μετά τις αποφάσεις των περιφερειακών συμβουλίων αλλά και τις δικές μας και του ΑΣΕΠ, σε εξέλιξη νέοι διορισμοί. Αλλά μη μου λέτε εδώ ότι εφημερεύουν οι γιατροί δεκαπέντε μέρες στη Λευκάδα. Ναι, εφημερεύουν οι γιατροί δεκαπέντε μέρες στη Λευκάδα. Άλλη είναι η εφημερία της Λευκάδας, άλλη είναι η εφημερία του Ευαγγελισμού, του Λαϊκού και άλλη του ΑΧΕΠΑ. Πόσους γυναικολόγους ή πόσους καρδιολόγους θέλετε να έχουμε στη Λευκάδα; Να έχουμε τέσσερις καρδιολόγους, τέσσερις γυναικολόγους ώστε να εφημερεύουν έξι ημέρες; Δεκαπέντε μέρες θα εφημερεύσουν γιατί είναι δύο. Μήπως θα έχουμε τοκετούς κάθε μέρα ή κάθε εβδομάδα στη Λευκάδα; Σας παρακαλώ λοιπόν. Πρέπει να ξέρετε πως είναι η κατάσταση στη χώρα. Γι’ αυτό σας είπα ότι αυτή η χώρα έχει εκατόν τριάντα δύο νοσοκομεία. Ναυαρχίδες, μεγάλα νοσοκομεία σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Έχει μεγάλα πανεπιστημιακά νοσοκομεία στις μεγάλες πόλεις, όπου εκεί υπάρχει τεράστια δουλειά και εφημερεύουν έξι ημέρες. Αλλά στα επαρχιακά μικρά νοσοκομεία όπου και η δουλειά δεν είναι πολλή και φυσικά ο όγκος δουλειάς είναι πολύ μικρός, εκεί εφημερεύουν δεκαπέντε ημέρες. Είναι αυτονόητο αυτό. Όσοι έχουμε δουλέψει σε νοσοκομεία και στην επαρχία και στις μεγάλες πόλεις, το γνωρίζουμε αυτό. Αυτές είναι οι συνθήκες δουλειάς.
Σας ευχαριστώ.
ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΜΑΣ:
Παραθέσαμε τη συγκεκριμένη συζήτηση για το Νοσοκομείο της Λευκάδας, πέρα από το ότι είμαστε και γείτονες ,για να γίνει φανερό το σκεπτικό της κυβέρνησης και του υπουργείου για σημαντικά ζητήματα όπως είναι αυτά της στελέχωσης,των εφημεριών,κ.λ.π.
1.Η Ελλάδα δεν είναι Βέλγιο ή Ολλανδία(εννοεί από πλευράς γεωμορφολογίας ).
Σωστά .Και λοιπόν;Ίσα ίσα που αυτό έπρεπε να οδηγήσει στην εκπόνηση ενός υγειονομικού χάρτη της χώρας, λαμβάνοντας υπόψη και τη πληθυσμιακή κατανομή και την γεωμορφολογική διαμόρφωση της χώρας .Με βάση αυτό το χάρτη θα έπρεπε να γίνει και η ανάπτυξη των υποδομών στο χώρο της Υγείας και μια γενναία οικονομική επιχορήγησή τους και επαρκής στελέχωσής τους, γιατί ακριβώς η Ελλάδα δεν είναι Βέλγιο και Ολλανδία.Δυστυχώς όμως αυτό ποτέ δεν ἐγινε .
2.Προσέξτε τη λογική του Υφυπουργού για τις εφημερίες των γιατρών στη Λευκάδα και σε άλλα επαρχιακά Νοσοκομεία. Σαν να τους λέει:
Ναι δεκαπέντε εφημερίες το μήνα θα κάνετε, γιατί άλλη η εφημερία της Λευκάδας (και του κάθε επαρχιακού Νοσοκομείου) και άλλη των μεγάλων Νοσοκομείων του Κέντρου!!!
Εμείς προτείνουμε λοιπόν να έλθει ο Υφυπουργός να κάνει τις 15 εφημερίες .
Χαλάλι του και η αμοιβή για αυτές!
Αγαπητοί φίλοι και φίλες τι περιμένετε εσείς από ανθρώπους με αυτή τη λογική;

Δευτέρα 11 Φεβρουαρίου 2008

Υπόμνημα των Νοσοκομειακών Γιατρών της Ηπείρου προς τον Δημ. Αβραμόπουλο.

Κε Υπουργέ,

Για πολλά χρόνια τώρα, ως εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία, βιώνουμε την απαξίωσή τους αλλά και την απαξίωση γενικότερα του δημόσιου συστήματος υγείας στην πράξη. Τα διαχειριστικού τύπου μέτρα που κατά καιρούς εφαρμόζονται, αποσπασματικά και εμβαλωματικά, δεν κατάφεραν μέχρι σήμερα να αναπτύξουν τις νοσοκομειακές μονάδες στο επιθυμητό και αναγκαίο υψηλό επίπεδο. Αντίθετα οδήγησαν, ιδιαίτερα τα νοσοκομεία της «επαρχίας», στο κλείσιμο ή στα όρια αναστολής λειτουργίας τους ζωτικά τμήματα και κλινικές, επιδείνωσαν πέραν των ορίων ασφαλείας τις εργασιακές συνθήκες του προσωπικού. Η αντανάκλαση αυτής της κατάστασης είναι ήδη φανερή στην οικονομική επιβάρυνση των πολιτών που αντιμετωπίζουν προβλήματα στην υγεία τους, φοβόμαστε όμως ότι θα γίνει πλέον εμφανής και στην ποιότητα και αποτελεσματικότητα των παρεχομένων υπηρεσιών, εφ’ όσον συνεχιστεί η πολιτική που ως κέντρο της έχει μόνο την οικονομία της υγείας και όχι τον άνθρωπο και τις ανάγκες του.

Ασφαλώς, το οξύ θέμα που απασχολεί αυτή την περίοδο τους νοσοκομειακούς γιατρούς είναι το εφημεριακό και μισθολογικό. Η Ενωσή μας συμφωνεί κατ’ αρχή με τις αποφάσεις της ΟΕΝΓΕ και τις στηρίζει, θεωρώντας ότι αποτελούν την έναρξη λύσης όχι μόνο των στενών εργασιακών αιτημάτων μας – το δίκαιο των οποίων και σεις επανειλημμένα έχετε αναγνωρίσει- αλλά και χρονίων ασθενειών του Συστήματος Υγείας.
Ειδικότερα, για την περιοχή μας, η οποία διαθέτει δύο μεγάλα νοσοκομεία στο Νομό Ιωαννίνων (Πανεπιστημιακό και ΓΝ «Χατζηκώνστα» με τα Κέντρα Υγείας του Νομού) και τέσσερα νομαρχιακά (Αρτας, Πρέβεζας, Φιλιατών και Λευκάδας με τα αντίστοιχα Κέντρα Υγείας και Πολυϊατρεία), η υποστελέχωσή τους δημιουργεί σοβαρά προβλήματα και στην καθημερινή τους λειτουργία. Ακραία παραδείγματα, αλλά όχι μοναδικά είναι η Παθολογική Κλινική του Νοσ. Φιλιατών, το Αναισθησιολογικό Τμήμα και η Ουρολογική Κλινική του Νοσ. Πρέβεζας, το Ακτινολογικό Τμήμα του Νοσ. Λευκάδας , το ΚΥ Πάργας κα. Τμήματα με γιατρούς που καλύπτουν 15 ή 20 ημέρες εφημερίας, που δεν έχουν λάβει ούτε την κανονική τους άδεια του 2007, πιθανότατα θα οδηγηθούν σε κλείσιμο από τις αρχές του καλοκαιριού αν δεν παρθούν επείγοντα μέτρα.

Θεωρούμε ως ελάχιστο μέτρο, που απαιτείται άμεσα να υλοποιηθεί, την άμεση προκήρυξη όλων των κενών οργανικών θέσεων και την πλήρωσή τους εντός του 2008. Εάν δε, λάβουμε υπ’ όψη μας ότι σήμερα ο χρόνος που μεσολαβεί από την προκήρυξη έως την κρίση της θέσης είναι περίπου 1,5 έτος είναι προφανής η ανάγκη δημιουργίας περισσότερων συμβουλίων κρίσης ανά νομό. Ασφαλώς και πιστεύουμε ότι για να αρχίσει η λύση της εφαρμογής των ωραρίων εργασίας των νοσοκομειακών γιατρών το 2009, οι προσλήψεις των 4500 γιατρών που έχετε ανακοινώσει πρέπει λογικά να αρχίσουν το 2008 και να ολοκληρωθούν τους πρώτους μήνες του 2009.


Εκφράζουμε την αντίθεσή μας στην καθιέρωση, με οποιοδήποτε τρόπο, του επιδόματος εφημερίας. Γιατί (α) υπονομεύει την έννοια της υπερωριακής απασχόλησης για τις 4 ή 6 εφημερίες το μήνα, πράγμα που μπορεί να οδηγήσει στο μέλλον, παρά τις δικές σας προθέσεις, σε ελαστικοποίηση των σχέσεων εργασίας, και (β) εξομοιώνει τις ενεργές εφημερίες με το ισόποσο των εφημεριών ετοιμότητας, διατηρώντας το σημερινό απαράδεκτο καθεστώς εφημερίας με «λογιστικά» κριτήρια, ιδιαίτερα στα μικρότερα υποστελεχωμένα νοσοκομεία. Ειδικά, για όσους γιατρούς εργάζονται σήμερα υπ’ αυτές τις συνθήκες, η ρύθμιση που προτείνετε θα οδηγήσει σε μείωση των αποδοχών τους, χωρίς ουσιαστική διαφορά στις συνθήκες εργασίας τους.


Πιστεύουμε ότι παλαιότερες δεσμεύσεις σας, όπως το αφορολόγητο του επιδόματος βιβλιοθήκης και η εξέλιξη έως το βαθμό του Διευθυντή μέσα στο ΕΣΥ, δεν πρέπει να συνδέονται με την κλαδική συμφωνία για τις συνθήκες εργασίας και την εφαρμογή του μέγιστου χρόνου εβδομαδιαίας εργασίας, γιατί δίνεται η εντύπωση ότι χρησιμοποιούνται εκβιαστικά.


Η δημιουργία ανεξάρτητων τμημάτων ΤΕΠ με το δικό τους εξειδικευμένο προσωπικό και την 24ωρη λειτουργία τους είναι πλέον σήμερα αδήριτη ανάγκη, τόσο για την ουσιαστική αναβάθμιση των επειγόντως παρεχομένων υπηρεσιών υγείας, όσο και για τον γενικότερο εξορθολογισμό και εξυγίανση της λειτουργίας των μεγάλων κυρίως νοσοκομείων, δεδομένου ότι τα ΤΕΠ σήμερα αποτελούν συχνά την κερκόπορτα εισαγωγής στο νοσοκομείο εκτός λίστας αναμονής.


Η ανάπτυξη ενός δημόσιου συστήματος πρωτοβάθμιας περίθαλψης, ανάμεσα σε άλλα, θα πρέπει να προβλέπει και την ανακούφιση των νοσοκομειακών μονάδων από το έργο αυτό, πλην ίσως κάποιων εξειδικευμένων επιστημονικά τακτικών ιατρείων.


Ιδιαίτερα, θα θέλαμε να τονίσουμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ειδικευόμενοι ιατροί, που λόγω της γενικότερης έλλειψης προσωπικού και του ακόμα χαμηλού επιπέδου μηχανοργάνωσης των νοσοκομείων χρησιμοποιούνται ως τραυματιοφορείς, ως ταχυδρόμοι για τη συλλογή των αποτελεσμάτων των εξετάσεων, ως γραμματείς στις κλινικές και ως παρασκευαστές για τις αιμοληψίες. Παράλληλα, τα όποια εκπαιδευτικά προγράμματα που υφίστανται από το ΚΕΣΥ δεν ελέγχονται ως προς την εφαρμογή τους. Οντας, ο «τελευταίος τροχός της αμάξης» αντιμετωπίζονται από τις Διοικήσεις πολλές φορές σαν οι άνθρωποι για όλες τις δουλιές. Αποκορύφωμα, η απαξιωτική και αυταρχική συμπεριφορά του Διοικητή του Νοσοκομείου Χατζηκώνστα που καλεί ειδικευόμενους σε απολογία γιατί δεν πραγματοποίησαν τις αιμοληψίες στα τακτικά εξωτερικά ιατρεία του Νοσοκομείου τη στιγμή που οι Διευθυντές των κλινικών που ανήκουν δεν τους έδωσαν την άδεια να απομακρυνθούν από τη δραστηριότητα της κλινικής.


Ειδικά προβλήματα υφίστανται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, όπως άλλωστε σε όλα τα Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία. Οσον αφορά την ανάπτυξη και την ποιότητα των υπηρεσιών παροχής υγείας στον πληθυσμό της περιοχής πιστεύουμε ότι η ευθύνη ανήκει κατά κύριο λόγο, αν όχι αποκλειστικά, στο Υπουργείο Υγείας. Με το υφιστάμενο σήμερα νομικό καθεστώς, το οποίο θεωρούμε ότι είναι ανεπαρκές και αντιφατικό, τομείς όπως πχ η Παιδοχειρουργική, με αποτέλεσμα τη μετάβαση σημαντικού αριθμού ασθενών μαζί με τις οικογένειές τους σε νοσοκομεία του κέντρου. Το ίδιο αυτό καθεστώς προκαλεί καθημερινά προβλήματα δυσλειτουργίας του νοσοκομείου, στο όνομα του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου του Πανεπιστημίου και της αυτοτέλειάς του. Οι γιατροί του ΕΣΥ, ενώ ανήκουν στο Υπουργείο Υγείας, ευρίσκονται υπό τη διεύθυνση Πανεπιστημιακών γιατρών, με αποτέλεσμα την ανάπτυξη διακλαδικών αντιθέσεων. Πιστεύουμε, ότι σε αυτόν τον τομέα απαιτείται εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας άμεσα, ώστε οι Πανεπιστημιακοί γιατροί, που εργάζονται στα νοσοκομεία, άμεσα να ενταχθούν οργανικά σε αυτά, απολαμβάνοντας τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις με τους υπόλοιπους γιατρούς του νοσοκομείου. Ανεξάρτητα, δε, από τη σύνθεση των κλινικών που λειτουργούν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο (αμιγώς από πανεπιστημιακούς γιατρούς ή ΕΣίτες, μικτά τμήματα) είναι αναγκαία η αντιστοίχηση των βαθμίδων όσον αφορά την διοικητική ιεραρχία μέσα στο νοσοκομείο.


Θα θέλαμε να κάνουμε ιδιαίτερη μνεία στη συμπεριφορά του Διοικητή του Νοσοκομείου Πρέβεζας. Επανειλημμένα, και παρά τις αντιδράσεις μας, η συμπεριφορά του είναι αναξιοπρεπής προς το ιατρικό προσωπικό, ακόμη και προς τον Πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου, επεμβαίνει σε επιστημονικά θέματα, υποδεικνύοντας στους γιατρούς τις πράξεις τους, ενώ σύμφωνα με τις καταγγελίες του χειρουργικού τομέα του νοσοκομείου προχωρεί σε ρυθμίσεις για θέματα που το νοσοκομείο έχει επιλύσει από ετών, -όπως πχ οι διακομιδές- θέτοντας σε κίνδυνο τις ζωές ασθενών και αποδιοργανώνοντας τη λειτουργία τμημάτων που έχουν φθάσει στα όριά τους. Πιστεύουμε ότι τέτοια άτομα δεν έχουν θέση σε τέτοιες σημαντικές διοικητικές θέσεις.

Κε Υπουργέ,

Η Ενωση Ιατρών Νοσοκομείων Ηπείρου, από την ίδρυσή της, αγωνίζεται για ένα δημόσιο σύστημα υγείας που θα προσφέρει δωρεάν, υψηλής ποιότητας υπηρεσίες υγείας σε όλους, χωρίς διακρίσεις τους πολίτες. Κι αυτό γιατί θεωρούμε την υγεία σαν κοινωνικό αγαθό και όχι εμπορικό προϊόν. Με αυτά τα κριτήρια σας εκθέσαμε τις απόψεις μας, με αυτά τα κριτήρια ζητούμε και την γενναία χρηματοδότηση του συστήματος υγείας από τον κρατικό προϋπολογισμό.
Είμαστε πρόθυμοι να συζητήσουμε αυτά τα θέματα μαζί σας, εφ’ όσον και εσείς το επιθυμείτε.


Με τιμή


Για το ΔΣ της ΕΙΝΗ

Ο πρόεδρος Η Γ.Γραμματέας

Π.Νικολόπουλος Μ.Κιτσανού