Σάββατο 28 Αυγούστου 2010

Αλλάζουμε ή ...βουλιάζουμε


Το Νοσοκομείο Πρέβεζας αποτελεί  θεωρητικά το μοναδικό παροχέα δευτεροβάθμιας περίθαλψης στο νομό.
Όμως έχει σημασία να δούμε κατά πόσο αυτό ισχύει και στη καθημερινή πραγματικότητα.
Θα μας βοηθήσει μια παρουσίαση σε πίνακες ορισμένων στοιχείων όπως αυτά προκύπτουν από την ανάγνωση των στατιστικών στοιχείων που παρατίθενται στο διαδικτυακό τόπο του Νοσοκομείου.
Τα στοιχεία που θα παραθέσουμε περιλαμβάνουν τον όγκο εργασίας στα εξωτερικά ιατρεία του Νοσοκομείου, τους νοσηλευθέντες ασθενείς στους τομείς του Νοσοκομείου, τις διενεργούμενες χειρουργικές επεμβάσεις , τους τοκετούς και τις διενεργηθείσες εργαστηριακές εξετάσεις.

Από τα δεδομένα  της προηγούμενης περίπου 8ετίας φαίνεται ότι υπάρχει μια προσέλευση  του πληθυσμού στα Εξωτερικά ιατρεία του Νοσοκομείου  με αυξητικές τάσεις, από την οποία την μερίδα του λέοντος από πλευράς δυναμικής αύξησης κατέχουν τα έκτακτα και επείγοντα περιστατικά ενώ λίγο ως πολύ είναι σχεδόν σταθερός ο αριθμός των προσελεύσεων κατ’  έτος στα τακτικά ιατρεία του Νοσοκομείου
      ΕΤΟΣ                         ΣΥΝΟΛΟ               ΤΑΚΤΙΚΑ                    ΕΚΤΑΚΤΑ
2002
64278
49623
14655
2003
64867
46223
18644
2004
66710
47512
19195
2005
72038
48343
23695
2006
*
*
*
2007
73508
47133
26375
2008
73261
47827
25434
2009
76408
49761
26647


Από την ανάλυση  επίσης των νοσηλευθέντων ασθενών και των διενεργηθέντων χειρουργικών επεμβάσεων προκύπτει :

  ΕΤΟΣ                     ΣΥΝΟΛΟ               Π/Θ ΤΟΜΕΑΣ         Χ/Κ ΤΟΜΕΑΣ       ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
2002
8037
4896
3141
1571
2003
7743
4485
3258
1249
2004
7553
4434
3119
1139
2005
7190
4094
3096
1147
2006
*
*
*
*
2007
7099
4077
3022
1201
2008
6641
4171
2470
1029
2009
5871
3111
2760
1130

Από μια πρώτη ανάγνωση παρατηρείται μια  πτωτική τάση στους νοσηλευθέντες ασθενείς σε όλους τους τομείς αλλά και στις διενεργούμενες χ/κ επεμβάσεις.
Επίσης από μια διαχρονική εξέταση των διενεργηθέντων  τοκετών , έχουμε
2002
165
2003
180
2004
175
2005
223
2006
*
2007
166
2008
176
2009
177
Σημειωτέον ότι διαπιστώσαμε,  μέσω της ΕΣΥΕ, οι γεννήσεις μητέρων που δηλώνουν μόνιμη κατοικία το νομό Πρέβεζας υπερβαίνουν ετησίως τις 500.
Όσον αφορά τις εργαστηριακές εξετάσεις:

                                          Εργαστηριακές εξετάσεις
2002
466.660
2003
485.105
2004
494.849
2005
560.653
2006
*
2007
603 038
2008
596.076
2009
534.684
* δεν βρήκαμε τα στατιστικά στοιχέια του έτους

Μερικά πρώτα συμπεράσματα

Παρά το ότι τα στοιχεία θα χρειαστούν μια περαιτέρω μελέτη ,εν τούτοις υπάρχουν βάσεις για κάποια πρώτα συμπεράσματα:
1.Το Νοσοκομείο Πρέβεζας φαίνεται να αποτελεί την προτιμητέα ή αναγκαστική  λύση τη στιγμή της πρώτης ανάγκης (αυξητική τάση εκτάκτων) αλλά όταν ο ασθενής αντιμετωπίζει την κατάστασή  του σε δεύτερο βαθμό (δεύτερο χρόνο),  προτιμά  και άλλες λύσεις (καταφυγή σε ελευθεροεπαγγελματίες γιατρούς , σε  άλλα νοσοκομεία της Ηπείρου -ιδιαίτερα στα δυο μεγάλα των Ιωαννίνων-, καταφυγή σε ιδιωτικά ιατρικά κέντρα κλπ).
Το  γεγονός αυτό επιβεβαιώνεται από τη πτωτική τάση των νοσηλευθέντων όσο και από τη τάση  μείωσης των χ/κ επεμβάσεων που διενεργούνται από το Νοσοκομείο. Επίσης ακόμη και σε επίπεδο  μη επείγουσας πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας  (τακτικά ιατρεία) παρουσιάζει μια διαχρονική στασιμότητα της προσέλευσης των ασθενών. Είναι δε γνωστό, στους εργαζόμενους του Νοσοκομείου, ότι από τον αριθμό των προσερχόμενων στα τακτικά ιατρεία ένα σημαντικό μέρος αποτελεί τους  ίδιους ασθενείς σε  επαναλαμβανόμενες επισκέψεις.
Από την εικόνα του παραγόμενου έργου φαίνεται ότι ένα μεγάλο ποσοστό  αφορά τη παροχή υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας  ( ΠΦΥ).
2.Φαίνεται να υπάρχει μια στασιμότητα στο παραγόμενο έργο  στο Μαιευτικό τμήμα καθώς εδώ και 6 χρόνια ακολουθείται το ίδιο μοτίβο δηλ το 1/3 των τοκετών από Πρεβεζάνες μητέρες λαμβάνουν χώρα στο Νοσοκομείο μας και από αυτές από μια εμπειρική έρευνα ένας σημαντικός αριθμός είναι   μετανάστριες.
3.Η εικόνα συνάδει με σταδιακή απαξίωση του Νοσοκομείου ως  ολοκληρωμένου παροχέα υπηρεσιών Β΄βάθμιας περίθαλψης. 
Το Νοσοκομείο αντιμετωπίζεται από την τοπική κοινωνία σα να  αποτελεί ένα υβρίδιο μεταξύ αναβαθμισμένου ΚΥ και μονάδας παροχής υπηρεσιών δευτεροβάθμιας περίθαλψης.
Αίτια.
Το Νοσοκομείο με τη σοβαρή έλλειψη προσωπικού που αντιμετωπίζει - η οποία αναμένεται να επιδεινωθεί όσο δεν γίνονται οι απαραίτητες προσλήψεις- σε όλες σχεδόν τις υπηρεσίες του, την μη ανάπτυξη απαραίτητων τμημάτων και κλινικών, την μη ύπαρξη αναπτυγμένων και στελεχωμένων υποστηρικτικών ειδικών  μονάδων, την έλλειψη του  απαραίτητου  βασικού ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και τις χαμηλής ποιότητας κτιριακές υποδομές δεν παρέχει  επαρκή στοιχεία αισθήματος ασφάλειας στον πληθυσμό και στους ασθενείς.
Η ύπαρξη, σε σχετικά μικρή απόσταση  (με τα σύγχρονα δεδομένα),νοσηλευτικών μονάδων πολύ καλύτερα στελεχωμένων και εξοπλισμένων (Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, Γενικό  Νοσοκομείο Ιωαννίνων «Χατζηκώστα» αλλά και Νοσοκομείο Άρτας) δημιουργεί προϋποθέσεις να τις επιλέγουν εύκολα οι κάτοικοι της πόλης και του νομού αντί του Νοσοκομείου Πρέβεζας.
Η συγκριμένη διαδικασία θα συνεχιστεί και θα επιταχυνθεί με τη βελτίωση των οδικών υποδομών στην περιοχή (Ιόνια οδός, συνδετήριες οδοί με Πρέβεζα)
Το μέλλον…
 Είναι προφανές ότι δυο δρόμοι υπάρχουν μπροστά μας.
Ή συνεχίζεται η υπάρχουσα κατάσταση και το νοσοκομείο και μαζί με αυτό και οι υπηρεσίες που προσφέρει  θα υποβαθμίζονται συνεχώς ή …αλλάζουμε.
Τι σημαίνει όμως αλλάζουμε.
Απαιτείται ένα σύνολο μέτρων ενταγμένων σε μια νέα θεώρηση του συστήματος Υγείας και περίθαλψης στο νομό και στην περιοχή.
1. Ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου ,αποκλειστικά  δημόσιου και υψηλής ποιότητας συστήματος ΠΦΥ στη περιοχή με ενίσχυση των υπαρχόντων Κέντρων Υγείας , την ανάπτυξη αστικού Κέντρου Υγείας και συστήματος οικογενειακών γιατρών. Το σύστημα αυτό θα αναλάβει όλες τις υπηρεσίες ΠΦΥ και θα αποφορτίσει το Νοσοκομείο από τη παροχή σχετικών υπηρεσιών. Μέχρι τότε ενίσχυση της στελέχωσης των Εξωτερικών Ιατρείων και ιδιαίτερα των επειγόντων.(Ειδικευμένος γιατρός-3η νοσηλεύτρια/της κατά την απογευματινή βάρδια και τα ΣΚ.
2. Δημιουργία συνθηκών για την  έναρξη ΩΡΛ και Οφθαλμιατρικών επεμβάσεων.
3. Προμήθεια του απαραίτητου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού που σήμερα μπορεί υπό προϋποθέσεις να εγκατασταθεί στο νοσοκομείο και να αναβαθμίσει τις υπηρεσίες του στον τοπικό πληθυσμό.(πχ ηλεκτροεγκεφαλογράφος, ηλεκτρομυογράφος . μαστογράφος κλπ).
4. Ανάπτυξη και δημιουργία ΜΕΘ και ΜΑΦ στο Νοσοκομείο.
   Ανάπτυξη και λειτουργία  , με τήρηση  όλων των απαραίτητων προϋποθέσεων, μονάδας χημειοθεραπείας.
   Ανάπτυξη και στελέχωση, με εξειδικευμένο προσωπικό, ιατρείου πόνου στο νοσοκομείο
5. Άμεση έναρξη διαδικασιών για την ανέγερση, επαρκή στελέχωση και  λειτουργία ενός αποκλειστικά δημόσιου νέου Νοσοκομείου στη περιοχή , που θα έχει όλες τις  προϋποθέσεις και τα απαραίτητα τμήματα και κλινικές, ώστε να παρέχει ολοκληρωμένη δευτεροβάθμια περίθαλψη στο πληθυσμό της ευρύτερης περιοχής.
6. Βελτίωση του επιπέδου του προσωπικού του νοσοκομείου, ώστε αυτό να ανταποκρίνεται πλήρως στις ανάγκες των ασθενών και στις σύγχρονες προκλήσεις της περίθαλψης.
7. Πλήρης και επαρκής στελέχωση, σύμφωνα με τις ανάγκες, του Νοσοκομείου. 

Είναι προφανές όμως ότι αυτά τα μέτρα αποτελούν μέρος μιας άλλης πολιτικής που θα ξεφεύγει από τα πλαίσια της καπιταλιστικής ανάπτυξης, μιας πολιτικής που θα έχει φιλολαϊκό προσανατολισμό.Μιας πολιτικής που δεν θα βλέπει την υγεία σαν εμπόρευμα, μιας πολιτικής που δεν μπορεί να εφαρμοστεί μέσα στα πλαίσια του "κουστουμιού" που μας ετοιμάζουν με τον«Καλλικράτη».


Δευτέρα 23 Αυγούστου 2010

Αυγουστιάτικη Πανσέληνος στην Πρέβεζα

Κυριακή 22 Αυγούστου 2010

Οι «Καλλικράτειοι» Δήμοι της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας


Όλοι οι Δήμοι της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, όπως αυτοί προκύπτουν από τις συνενώσεις άλλων Δήμων και Κοινοτήτων. Επίσης, καταγράφονται οι Δημοτικές και οι Τοπικές Κοινότητες που συγκροτούνται σε κάθε Δήμο, σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν. 3852/2010.
Ο Πληθυσμός της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, Δήμων, Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων προκύπτει από τη τελευταία απογραφή του πραγματικού πληθυσμού της 18ης Μαρτίου 2001.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 59.356
1. ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ (Έδρα: Φιλιππιάδα) 16.494
α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩΓΕΙΟΥ 1.539
Τοπική Κοινότητα Ανωγείου 328
Τοπική Κοινότητα Γοργομύλου 1.035
Τοπική Κοινότητα Τσαγκαροπούλου 176
β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ 5.474
Τοπική Κοινότητα Άσσου 486
Τοπική Κοινότητα Γαλατά 400
Τοπική Κοινότητα Θεσπρωτικού 1.775
Τοπική Κοινότητα Μελιανών 405
Τοπική Κοινότητα Νικολιτσίου 448
Τοπική Κοινότητα Παππαδατών 802
Τοπική Κοινότητα Πολυσταφύλου 374
Τοπική Κοινότητα Ριζοβουνίου 784
γ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΡΑΝΕΑΣ 1.052
Τοπική Κοινότητα Κρανέας 1.052
δ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΟΣ 8.429
Δημοτική Κοινότητα Φιλιππιάδος 4.196
Τοπική Κοινότητα Αγίου Γεωργίου 640
Τοπική Κοινότητα Γυμνοτόπου 463
Τοπική Κοινότητα Δρυοφύτου 313
Τοπική Κοινότητα Κερασώνος 411
Τοπική Κοινότητα Κλεισούρας 306
Τοπική Κοινότητα Νέας Κερασούντος 921
Τοπική Κοινότητα Παναγίας 423
Τοπική Κοινότητα Πέτρας 445
Τοπική Κοινότητα Ρωμιάς 311
2. ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ
(Έδρα: Καναλάκι Ιστορική Έδρα: Πάργα) 12.944
α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΓΑΣ 4.033
Δημοτική Κοινότητα Πάργας 2.432
Τοπική Κοινότητα Αγιάς 844
Τοπική Κοινότητα Ανθούσης 689
Τοπική Κοινότητα Λιβαδαρίου 68
β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΑΝΑΡΙΟΥ 8.911
Δημοτική Κοινότητα Καναλλακίου 2.454
Τοπική Κοινότητα Αηδονιάς 210
Τοπική Κοινότητα Αμμουδιάς 330
Τοπική Κοινότητα Άνω Σκαφιδωτής 41
Τοπική Κοινότητα Αχερουσίας 302
Τοπική Κοινότητα Βαλανιδοράχης 519
Τοπική Κοινότητα Βαλανιδούσσας 309
Τοπική Κοινότητα Βουβοποτάμου 480
Τοπική Κοινότητα Δεσποτικού 297
Τοπική Κοινότητα Θεμέλου 404
Τοπική Κοινότητα Καστρίου 344
Τοπική Κοινότητα Κορυφούλας 66
Τοπική Κοινότητα Κορώνης 552
Τοπική Κοινότητα Κουκκουλίου 216
Τοπική Κοινότητα Κυψέλης 435
Τοπική Κοινότητα Λούτσης 416
Τοπική Κοινότητα Μεσοποτάμου 465
Τοπική Κοινότητα Μουζακαιίκων 308
Τοπική Κοινότητα Ναρκίσσου 286
Τοπική Κοινότητα Σκεπαστού 186
Τοπική Κοινότητα Σταυροχωρίου 291
3. ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ (Έδρα: Πρέβεζα) 29.918
α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΑΛΟΓΓΟΥ 5.043
Τοπική Κοινότητα Βράχου 387
Τοπική Κοινότητα Εκκλησιών 102
Τοπική Κοινότητα Καμαρίνας 344
Τοπική Κοινότητα Καναλίου 1.354
Τοπική Κοινότητα Κρυοπηγής 240
Τοπική Κοινότητα Μυρσίνης 372
Τοπική Κοινότητα Νέας Σαμψούντος 631
Τοπική Κοινότητα Νέας Σινώπης 1.038
Τοπική Κοινότητα Ριζών 189
Τοπική Κοινότητα Χειμαδιού 386
β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΟΥΡΟΥ 5.270
Δημοτική Κοινότητα Λούρου 2.044
Τοπική Κοινότητα Άνω Ράχη 260
Τοπική Κοινότητα Βρυσούλας 263
Τοπική Κοινότητα Κοτσανοπούλου 317
Τοπική Κοινότητα Νέου Σφηνωτού (Σφηνωτού) 90
Τοπική Κοινότητα Ρευματιάς 209
Τοπική Κοινότητα Σκιαδά 171
Τοπική Κοινότητα Στεφάνης 513
Τοπική Κοινότητα Τρίκαστρον 22
Τοπική Κοινότητα Ωρωπού 1.381
γ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΗΣ 19.605
Δημοτική Κοινότητα Πρεβέζης 17.724
Τοπική Κοινότητα Μιχαλιτσίου 374
Τοπική Κοινότητα Μύτικα 860
Τοπική Κοινότητα Νικοπόλεως 343
Τοπική Κοινότητα Φλαμπούρων 304


Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου για θέματα Υγείας στην Κω


Από 1 έως 6 Σεπτεμβρίου 2010 θα πραγματοποιηθεί το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Κω για θέματα Υγείας "Ιπποκράτης". Πρόκειται για το πρώτο και μοναδικό ως σήμερα στον κόσμο Διεθνές Θεματικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου, το οποίο εστιάζει στα θέματα υγείας.
Το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Κω ‘Ιπποκράτης’ για θέματα Υγείας, αποτελεί μια πρωτοβουλία της Λουκίας Ρικάκη και των συνεργατών της την οποία υιοθέτησε γενναιόδωρα ο Δήμος Κω για τη δημιουργία ενός Παγκόσμιου Τόπου Συνάντησης - στη γενέτειρα του Ιπποκράτη- μελών της ιατρικής κοινότητας, καλλιτεχνών και του κοινού γύρω από την Υγεία και τη πρόληψη.
Τα τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί διεθνώς πολλά θεματικά φεστιβάλ προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες  του κοινού για ευρύτερη και πιο διεισδυτική ενημέρωση σε συγκεκριμένα θέματα.  Παράλληλα διαπιστώνεται τα τελευταία χρόνια,  ότι υπάρχει μια μεγάλη παραγωγή ταινιών από όλο τον κόσμο που προσεγγίζουν με ήθος και σεβασμό τα θέματα υγείας, οι οποίες όμως σπάνια φθάνουν στο κύκλωμα διανομής η ακόμη και στην τηλεόραση. Aυτά τα πολύ σοβαρά πονήματα, με άξονα την ηθική και τον  ανθρωπισμό,  πρέπει να προβάλλονται σε όση μεγαλύτερη κλίμακα γίνεται. 
Ο κινηματογράφος είναι τέχνη, είναι συγχρόνως επιστήμη, είναι και τεχνική και το κυριότερο απ’ όλα ο κινηματογράφος σπουδάζεται. Όπως και όλες οι ιατρικές επιστήμες και ειδικότητες. Και στην Κω σμίγουν αρμονικά οι δύο αυτές επιστήμες.     Με τις προβολές των ταινιών αυτών, οξύνεται η ερμηνευτική και αναλυτική ικανότητα του αποδέκτη θεατή. Μέσα από τις κινηματογραφικές ταινίες  που  επιλέγονται κάθε χρόνο από όλο τον κόσμο, πάντα με ηθικό άξονα τον ανθρωπισμό, το κοινό  έχει τη δυνατότητα να ενημερωθεί  και να προβληματιστεί για τα θέματα υγείας και πρόληψης .
Πληροφορίες για το φεστιβάλ θα βρείτε εδώ και παρουσίαση των ταινιών που συμμετέχουν εδώ.

Σάββατο 21 Αυγούστου 2010

Δεν βλέπω αλλαγές από το προηγούμενο γκάλοπ...

Του Στάθη από την "Ελευθεροτυπία"

Εικόνες απίστευτης ασχήμιας στις πηγές του Αχέροντα.


Όποιος είχε κατά το παρελθόν επισκεφτεί το χώρο των πηγών του ποταμού Αχέροντα στη Γλυκή Θεσπρωτίας και επισκέφτηκε το συγκεκριμένο τόπο αυτές τις μέρες σίγουρα θα μελαγχόλησε.
Αιτία οι εικόνες απίστευτης ασχήμιας με εκατοντάδες σκηνές, του επονομαζόμενου «ελεύθερου camping» ,στημένες εν είδη γύφτικου καταυλισμού, στις όχθες του ποταμού, αυτοσχέδιες εστίες φωτιάς για μαγείρεμα εδώ και εκεί  και τον όλο χώρο στις όχθες να έχει μετατραπεί σε τεράστια υπαίθρια WC!
Τη  γαρνιτούρα στην τούρτα  αποτελούν οι «επιχειρήσεις οικοτουρισμού»   και οι διάφοροι πλανόδιοι. Μέχρι σκουλαρίκια πουλούσαν μέσα στο φαράγγι!!!
Λυπούμαστε πραγματικά για την  αισθητική των αρμοδίων , που έδωσαν την άδεια για τη δημιουργία μιας τέτοιας άθλιας  εικόνας.
Η λογική της αρπαχτής  δεν αποτελεί το καλύτερο σύμβουλο για τη λειτουργία ενός χώρου τέτοιου όπως οι πηγές του ποταμού Αχέροντα.
Κάλλιστα  θα μπορούσαν να δημιουργήσουν ένα πολιτισμένο χώρο οργανωμένου camping με όλες τις σχετικές ευκολίες (ύδρευση, χώροι υγιεινής κλπ) λίγο μακρύτερα από το χώρο  των πηγών του ποταμού Αχέροντα  (λχ σε οικόπεδο στο παρακείμενο χωριό  Γλυκή),  όπου μέσα εκεί θα είχαν εγκαταστήσει και όσους παρέχουν διάφορες υπηρεσίες,  όπως αθλητισμού στη φύση, ιππασίας …ακόμα και τη συγκεκριμένη κυρία που πωλούσε τα φο μπιζού και τα σκουλαρίκια!!!

Τετάρτη 18 Αυγούστου 2010

Σε ΦΕΚ τα ονόματα των 1354 διοριστέων ( συμμετέχοντες στην προκήρυξη 7Κ/2009) Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στα Δημόσια Νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας .


Πρόκειται για το ΦΕΚ 694/Γ/6 -8-2010

Δευτέρα 16 Αυγούστου 2010

Το πλιάτσικο στο ΕΣΥ: Υπόθεση Depuy

Το ότι "τ' αρπάζουν" οι γιατροί - με ελάχιστες φωτεινές εξαιρέσεις - είναι σε όλους γνωστό. Αδυνατούμε να φανταστούμε ασθενή που να μη έδωσε ή εξαναγκάστηκε να δώσει το γνωστό "φακελάκι", ιδιαίτερα αν χρειάσθηκε τις υπηρεσίες των χειρουργικών ειδικοτήτων.
Και αυτή είναι η μία παράνομη οδός εσόδων των "λειτουργών" της υγείας.
Η δευτέρα οδός παράνομου προσπορισμού εσόδων παραμένουν οι "μίζες". Μίζες από φαρμακευτικές εταιρίες, από εταιρίες υγειονομικού υλικού, από προμηθευτές αναλώσιμου υλικού, από προμηθευτές εξωσυμβατικού υλικού.... και η λίστα είναι πολύ μακριά όπως πολύ εύκολα αντιλαμβανόσαστε.
Όχι κάπως έτσι, αλλά έτσι ακριβώς χτίζονται οι βίλες των εκατομμυρίων από κάποιους και κυκλοφορούν δίπλα στα κατσαριδάκια και τα μοτοποδήλατά μας, οι τζάγκουαρς και τα χάμερς. Έτσι ακριβώς πραγματοποιούνται πολυέξοδες εξωτικές (και όχι μόνο) οικογενειακές διακοπές των προνομιούχων (λαδιάρηδων ) ιατρικών λειτουργών.Και παρόμοια κόλπα φυσικά στήνονται όχι μόνο από τους γιατρούς αλλά και από μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων Νοσοκομείων, «αρμόδιους» υπαλλήλους προμηθειών, «έξυπνες» προϊσταμένες και η λίστα μπορεί να επεκταθεί έτι περαιτέρω....
Και βέβαια μπορεί όλοι οι Υπουργοί Υγείας (αλήθεια ως εκ της θέσης τους δεν έχουν πολιτική ευθύνη –τουλάχιστον- για το πλιάτσικο στην υγεία; Και ειδικά για τον χρόνο που ο καθένας τους προΐστατο στο έρμο το υπουργείο) να βγαίνουν και να ρίχνουν το ανάθεμα στα τρωκτικά και τα πιράνχας του ΕΣΥ, αλλά ας μας πουν τί έκαναν για να μας απαλλάξουν από την βρώμα και δυσωδία, που και την ανέχτηκαν αν δεν την επέτειναν με πράξεις και παραλείψεις τους.
Έτσι είναι κκ Κακλαμάνη, Κρεμαστινέ, Παπαδόπουλε, Αβραμόπουλε, Ξενογιαννακοπούλου....
Ας κάνουμε ένα μικρό αφιέρωμα στη σαπίλα στον τομέα της υγείας, που δεν απέχει πολύ, ως εκ του αποτελέσματος, από άλλους τομείς της δημόσιας ζωής, όπως το τραπεζικό σύστημα, ο τομέας των κατασκευών, ο ναυτιλιακός, η λαμογιά των πολιτικών, η τοπική αυτοδιοίκηση, η πολεοδομία κλπ.
Επί δεκαετίες, οι καλοί αυτοί άνθρωποι του ΕΣΥ, γιατροί (όχι όλοι), διοικητικοί, (όχι όλοι), διοικητικά συμβούλια (όχι όλα), διευθύνουσες και προϊσταμένες (όχι όλες), υπουργοί (όχι όλοι) λυμαίνονται μέσω των δαπανών του ΕΣΥ, το χρήμα του Έλληνα φορολογούμενο. (μια από τις αιτίες για τις οποίες πιάσαμε πάτο ως χώρα!)
Και δεν υπήρξε καμιά κυβέρνηση που να επιχειρήσει να κάνει ένα έλεγχο στην πηγή. Να υποχρεώσει σε έλεγχο τους πάντες που ενέχονται με τον άλφα ή βήτα τρόπο στο πλιάτσικο του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Όπως αντίστοιχα δεν έγινε (και δεν προβλέπεται να γίνει) ένα ουσιαστικό πόθεν έσχες – από ανεξάρτητη αρχή – με έλεγχο των εισοδημάτων όλων όσων έχουν σχέση με δημόσιες προμήθειες και υπογραφές αξιολόγησης ή κατακύρωσης.
Έτσι δεν μας παραξενεύει πως ο μοναδικός ουσιαστικός έλεγχος που έγινε (από το ’74 μέχρι σήμερα) είναι αυτός που βρίσκεται σε εξέλιξη και αφορά την μεγάλη κομπίνα με τις μίζες της Depuy και εξ αιτίας της οποίας αποκαλύφθηκαν καταθέσεις (δεκάδων εκατομμυρίων) σε λογαριασμούς γιατρών που δεν μπορούν να δικαιολογηθούν από τα εισοδήματα τα οποία δηλώνουν.
Και μην φανταστείτε πως αυτή η επιχείρηση νέμεσης οφείλεται στο Υπουργείο Υγείας ή στο Υπουργείο Οικονομικών ή στην ΥπΕΕ.
Αλλά και ας κρατήσουμε μικρό καλάθι, ως προς την απόδοση ευθυνών και την δήμευση περιουσιών των εμπλεκομένων. Τώρα τι λέμε; Εδώ σταμάτησαν οι εξεταστικές επιτροπές για Ζίμενς, Βατοπαίδι κλπ και μάλλον προβλέπεται να δώσουν και επαίνους στα λαμόγια......
Αλλά ας πάρουμε την ιστορία από την αρχή:
H Depui είναι μια εταιρεία που εδρεύει στη Βαρσοβία της πολιτείας Ιντιάνα στις ΗΠΑ. Είναι θυγατρική της Johnson & Johnson.
Η DΕΡUΥ ήρθε στην Ελλάδα το 2001 όταν αγόρασε έναντι τιμήματος που μετρήθηκε σε δισεκατομμύρια δραχμές την εταιρεία εμπορίας ιατροτεχνολογικών- ορθοπεδικών προϊόντων ΜΕDΕC. Τα «δώρα» των εταιρειών στους γιατρούς προκειμένου να επιλέξουν το προϊόν τους όχι με βάση την ποιότητά του αλλά με το αντάλλαγμα που μπαίνει στην τσέπη τους την περίοδο εκείνη κυμαίνονται από 20% μέχρι και 30%. Οι «καλές» εταιρείες προπληρώνουν μάλιστα τους γιατρούς στην αρχή του χρόνου για τις επεμβάσεις που θα κάνουν. «Γίνονται χειρουργεία όπου ο αντιπρόσωπος βρίσκεται και αυτός μέσα στην αίθουσα και δίνει στον γιατρό με μετρητά την αμοιβή του για να είναι σίγουρος πως θα χρησιμοποιηθεί το εμπόρευμά του», όπως καταγγέλθηκε σε εφημερίδα από γιατρό, με διοικητική εμπειρία σε μεγάλο νοσοκομείο της Αθήνας.
Η μητρική εταιρεία, σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές, αρχίζει από το 2005 να πιέζει τους εν Ελλάδι συνεργάτες της να μειώσουν τα λαδώματα των γιατρών. Το ταμείο της εταιρείας στην Ελλάδα χειριζόταν η Δέσποινα Φ., η οποία γνωρίζει καλά τον χώρο των προμηθειών και που απομακρύνθηκε από την εταιρεία το 2007.
Η μητρική εταιρεία Johnson & Johnson (που ελέγχεται για τη θυγατρική της ΝΤΕΠΟΥΪ ΕΛΛΑΣ) καθώς και η Smith & Nephew, δύο εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Αμερική και παράγουν ιατροτεχνολογικό (ορθοπεδικό και νευροχειρουργικό) υλικό ανακοίνωσαν στην επιτροπή ελέγχου του αμερικανικού χρηματιστηρίου ότι έχουν ισχυρές ενδείξεις για "αντικανονικές" (παράνομες) πληρωμές σε έλληνες γιατρούς δημοσίων νοσοκομείων.
Με βάση τα παραπάνω και μετά από έρευνες, στις 27 Σεπτεμβρίου του 2007 τα υπουργεία Δικαιοσύνης και Υγείας των Ηνωμένων Πολιτειών υπέγραψαν συμφωνία με την εταιρεία Johnson & Johnson. Το αμερικανικό Δημόσιο κατηγόρησε την εταιρεία ότι «πλήρωσε» και «συνωμότησε για να πληρώσει» ώστε να προωθήσει τα προϊόντα της σε γιατρούς και αξιωματούχους του Συστήματος Υγείας των ΗΠΑ (MEDICARE). Η εταιρεία αρνήθηκε ότι προέβη σε παράνομες πράξεις, δέχθηκε όμως να πληρώσει το πρόστιμο ύψους 84.796.000 δολαρίων (που αφορούσε την χρονική περίοδο από 2002-2006) και να συνεργαστεί με τις αμερικανικές αρχές. Από εκεί το κουβάρι των αποκαλύψεων έφτασε στην Βρετανική δικαιοσύνη.
Εκεί μετά από ταχύτατη έρευνα (δεν είναι Ελλάδα) οδηγήθηκε στα δικαστήρια το πρώην στέλεχος της βρετανικής φαρμακευτικής εταιρείας Depuy international Ρόμπερτ Τζον Ντούγκαλ, κατηγορούμενος για προμήθειες σε ελληνικά νοσοκομεία και καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 12 μηνών. Στην απολογία του παραδέχθηκε ότι έδινε χρήματα σε γιατρούς δημόσιων νοσοκομείων στην Ελλάδα και εξασφάλιζε παραγγελίες υπέρ της Depuy. Έτσι έφτασε η υπόθεση στην Ελλάδα.
Στις 10 Μαρτίου του 2009 πέντε εισαγγελείς και αρκετοί ανακριτικοί υπάλληλοι «εισέβαλαν» στο σπίτι της Δέσποινας Φ. για να ανακαλύψουν στοιχεία μιας ιστορίας που, σημειωτέον, αν δεν υπήρχαν οι αμερικανικές έρευνες θα είχε προ πολλού ξεχαστεί στην Ελλάδα. Παράλληλα διατάχθηκε το άνοιγμα των τραπεζικών λογαριασμών 35 προσώπων, γιατρών και αντιπροσώπων εταιρειών ιατροτεχνικού υλικού. Επίσης αποκαλύφθηκε πως από την DeΡuy τα χρήματα κατέληγαν στους γιατρούς μέσω δύο άλλων εταιρειών εμπορίας ιατρικού υλικού με έδρα τα βόρεια προάστια της Αθήνας.
Η ανάκριση όμως προχώρησε στη χώρα μας με ρυθμούς χελώνας, όπως πάντα σε ανάλογες περιπτώσεις. Αρχικά υπό την εποπτεία του τότε προϊσταμένου της Εισαγγελίας Εφετών Αθήνας, Κυρ. Καρούτσου, με τον έλεγχο των οικονομικών στοιχείων να ανατίθεται αρμοδίως στην ΥΠΕΕ. Οι διαδικασίες όμως καθυστέρησαν καθώς απεβίωσε ο υπεύθυνος που είχε αναλάβει τη διερεύνηση από πλευράς ΥΠΕΕ.
Στη συνέχεια και με αφορμή τα νέα στοιχεία της υπόθεσης επιλήφθηκε η εισαγγελέας Εφετών, Αννα Ζαΐρη. Το περίεργο αν και όχι ανεξήγητο (με βάση και τις πρόσφατες κατηγορίες για την πλημμελή αν όχι διαπλεκόμενη άσκηση της ελληνικής δικαιοσύνης τόσο από τον πρώην αντιεισαγγελέα Αρείου Πάγου κ Παπανικολάου, όσο κι από τον Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης κ. Λ. Ρακιτζή) είναι ότι από τα 200 ονόματα που ευρέθησαν εμπλεκόμενα από στοιχεία που αποκαλύφθηκαν της Δ.Φ. η έρευνα για άγνωστους λόγους επικεντρώθηκε σε ελάχιστα και τελικά πρόσφατα διέρρευσε λίστα δώδεκα γιατρών δημόσιων νοσοκομείων από όλη την Ελλάδα που κλήθηκαν από την εισαγγελέα Εφετών Αθήνας, Αννα Ζαΐρη, ως ύποπτοι τέλεσης κακουργηματικών πράξεων που αφορούν εμπλοκή τους στην υπόθεση διαφθοράς.
Τα ονόματά τους: Παναγιώτης Σουκάκος, Παναγιώτης Κοροβέσης, A. Χριστοδούλου, Σ. Τσιφετάκης, Α. Τουλιάτος, Ι. Πουρνάρας, Ν. Ευσταθόπουλος, Λ. Συρμάλης, Ε. Πλατιάς, Γ. Παπαχρήστου, Γ. Μπάμπης, Ι. Χριστοφίδης.
Σύμφωνα όμως με πληροφορίες μας όλο το ιατρικό επιτελείο ορθοπεδικών και νευροχειρουργικών κλινικών βρίσκονται σε δυσχερή θέση να δικαιολογήσουν τα εκατομμύρια που ευρέθησαν σε λογαριασμούς τους και που βέβαια είναι πολλαπλάσια των νόμιμων εισοδημάτων τους.
Προφανώς αυτός είναι ο βασικότερος λόγος που μια εγχείρηση που θα έπρεπε να έχει κόστος για τον ασφαλιστικό φορέα 5 έως 15.000 ευρώ κατέληγε να κοστολογείται με 150.000 ευρώ.
Το άκρον άωτο όμως της κλεψιάς και της απανθρωπιάς όμως ήταν τα κουβανέζικα λεφτά:

Τα κουβανέζικα λεφτά

Το κόλπο που έχουν σκαρφιστεί οι γιατροί για να χρεώνουν περισσότερα υλικά κατά τη διάρκεια μιας επέμβασης, αυξάνοντας τη μίζα, έχει ως εξής: Ενώ για παράδειγμα στις επεμβάσεις χρειάζονταν ένα ή δύο οστικά μοσχεύματα για κατάγματα, παράγγελναν δέκα ή δεκαπέντε, χρησιμοποιοούσαν ένα ή δύο, όπου υπήρχε οστικό έλλειμμα, και τα υπόλοιπα τα πετούσαν στα σκουπίδια, ενώ χρεωνόταν κανονικά στα ταμεία!
Τα "άχρηστα" μοσχεύματα οι εν λόγω γιατροί τα ονομάζουν... "κουβανέζικα", επειδή τα πετούν στον... κουβά των αχρήστων, και μαζί με αυτά τα χρήματα των φορολογουμένων. Το κάθε οστικό μόσχευμα κοστολογείται από 1.000 έως 4.500 χιλιάδες ευρώ. Τα ασφαλιστικά ταμεία, δηλαδή, πλήρωναν χωρίς λόγο από 10.000 ευρώ έως 45.000 ευρώ και η μίζα των γιατρών έφτανε το 20% ή και 30%.
Η συγκεκριμένη κατάχρηση με τα οστικά μοσχεύματα δεν μπορεί να ελεγχθεί εκ των υστέρων, καθώς αυτά που παραγγέλλονται έχουν μορφή gel ή σκόνης και δεν ανιχνεύονται σε ακτινογραφία.
Είναι γεγονός ότι χωρίς τον έλεγχο την ώρα της παραγγελίας μια μέρα πριν από το χειρουργείο, αλλά και μετά το χειρουργείο, οι γιατροί τοποθετούν ανεξέλεγκτα πανάκριβα υλικά, αντί άλλων εναλλακτικών φθηνών λύσεων. Ακόμα και σε κατάγματα καρπού, αντί να χρησιμοποιήσουν γύψο ή φθηνά υλικά ύψους 300 έως 700 ευρώ, χρησιμοποιούν κατά κόρον εξωτερική οστεοσύνθεση, την οποία χρεώνουν πάνω από 20.000 ευρώ.
Πρώτα στη λίστα των υλικών με τα οποία γίνεται το μεγάλο φαγοπότι είναι τα υλικά σπονδυλοδεσίας, που χρεώνονται και πάνω από 60.000 ευρώ ενώ κοστίζουν 15.000! Τα πιο ακριβά είναι οι ογκολογικές προθέσεις, που χρησιμοποιούνται για καρκίνο των οστών. Αντί για 7.000 ευρώ που κοστίζουν, χρεώνονται στα ταμεία 50.000 ευρώ!

Σάββατο 14 Αυγούστου 2010

Υγεία και περίθαλψη στην Ήπειρο: Το Δημόσιο φεύγει , οι ιδιώτες έρχονται!Χαρακτηριστικό της κατάστασης που  διαμορφώνεται, κάτω από τις πολιτικές επιλογές των κυβερνήσεων του δικομματισμού,  στο χώρο της Υγείας στην Ήπειρο είναι και το παρακάτω δημοσίευμα της εφημερίδας «Ηπειρωτικός Αγών»

Ανθηρές ημέρες για την ιδιωτική υγεία
ΤΟΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ «ΟΛΥΜΠΙΟΝ»
Ο χάρτης της υγειονομικής περίθαλψης στην πόλη, και γενικότερα στην Ήπειρο, αλλάζει, και μάλιστα πολύ, με την έλευση δύο ιδιωτικών νοσοκομείων, του Θεραπευτηρίου «Ολύμπιον» και της «Πολυκλινικής». Η έλευση της ιδιωτικής νοσοκομειακής υγείας αναμενόταν εδώ και χρόνια. Κάποιοι θα έλεγαν, ίσως, ότι άργησε κιόλας. Την τελευταία δεκαετία, τα ιδιωτικά νοσοκομεία στην Ελλάδα έχουν ιδιαίτερη δυναμική κυρίως λόγω των δυσλειτουργιών στις υπηρεσίες δημόσιας υγείας. Όλο και περισσότεροι ασθενείς δείχνουν να τα προτιμούν για πολλούς λόγους -υψηλού επιπέδου υπηρεσίες φροντίδας, μικροί χρόνοι αναμονής για εγχειρήσεις και μηχανήματα σύγχρονης τεχνολογίας-, χωρίς να τους νοιάζει το κόστος. Όσο για τις εταιρίες που ασχολούνται με την υγεία, γνωρίζουν πολύ καλά ότι πρόκειται για έναν από τους πιο κερδοφόρους κλάδους, με ή χωρίς οικονομική κρίση. Βέβαια πρόκειται και για έναν από τους κλάδους με αρκετό συνωστισμό πια. Γι’ αυτό δεν είναι τυχαία η επέκτασή τους τόσο γεωγραφικά όσο και σε συνδεδεμένες δραστηριότητες, όπως στα κέντρα αποκατάστασης.
Τα «εγκαίνια» της ιδιωτικής νοσοκομειακής υγείας στα Γιάννενα θα γίνουν με ένα Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Κλειστής Νοσηλείας της «Ολύμπιον Ιωαννίνων Α.Ε.». Το Θεραπευτήριο «Ολύμπιον» εδρεύει στην Πάτρα και έχει επεκτείνει ήδη τις δραστηριότητές του στα Χανιά και στην Καρδίτσα. Το τριόροφο κτίριο του κέντρου αποθεραπείας, που βρίσκεται σχεδόν απέναντι από την πύλη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, κοντά δηλαδή στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο, έχει σχεδόν ολοκληρωθεί. Στο κέντρο, το οποίο θα είναι συμβεβλημένο με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία, θα προσφέρονται υπηρεσίες αποθεραπείας και αποκατάστασης σε άτομα με κινητικές αναπηρίες είτε από παθήσεις είτε από κακώσεις, αλλά και σε ασθενείς μετά από επεμβάσεις ορθοπεδικές, νευροχειρουργικές, καρδιοχειρουργικές κ.λπ. Θα ξεκινήσει δε να λειτουργεί τους επόμενους μήνες. «Τον Δεκέμβριο θα είμαστε έτοιμοι να λειτουργήσουμε» τονίζει ο πρόεδρος του «Ολύμπιον» Φώτης Παπαβασιλόπουλος, γιατρός παθολόγος, ο οποίος έχει διατελέσει και διοικητής του πανεπιστημιακού νοσοκομείου Ρίου. Σε πρώτη φάση, όπως μας λέει, θα προσληφθούν 40 άτομα. Η σχετική προκήρυξη εκτιμάται ότι θα βγει «στον αέρα» τον Οκτώβριο. Το κέντρο θα διαθέτει 99 κλίνες. Το επόμενο βήμα της «Ολύμπιον» είναι να χτίσει δίπλα από το κέντρο αποκατάστασης και το νοσοκομείο -από εξωτερικά ιατρεία και επείγοντα περιστατικά μέχρι κλινικές, ειδικές μονάδες και διαγνωστικά εργαστήρια. «Περιμένουμε να εκδοθεί οριστικά η άδεια για την ιδιωτική κλινική για να ξεκινήσουμε την ανέγερση» μας λέει ο κ. Παπαβασιλόπουλος.Ιδιωτική κλινική, παρέα με το κέντρο αποκατάστασης και αποθεραπείας, ετοιμάζεται και από την «Πολυκλινική», η οποία έχει αγοράσει έκταση δίπλα από την Παράκαμψη, στο μέσο της απόστασης μεταξύ των δύο δημόσιων νοσοκομείων. Η «Πολυκλινική Ιωαννίνων», όπως θα λέγεται, έχει πάρει ήδη οικοδομική άδεια και άδεια ίδρυσης. Τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμά της, θα προχωρήσει σε δημοπράτηση του έργου. Η εταιρία εκτιμά ότι θα ξεκινήσει τη λειτουργία της πολυκλινικής τον Οκτώβριο του 2012. Όσο για το προσωπικό, ήδη η «Πολυκλινική» στην ιστοσελίδα της (www.polyclinic.gr) καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν βιογραφικό σημείωμα για την πλήρωση θέσεων γιατρών όλων των ειδικοτήτων, νοσηλευτριών, μαιών, βιολόγων και βιοχημικών, παρασκευαστριών, τεχνολόγων ιατρικών μηχανημάτων, φυσιοθεραπευτών, κοινωνικών λειτουργών κ.λπ. Το προσωπικό που, σύμφωνα με την εταιρία, θα απασχοληθεί στο ιδιωτικό αυτό νοσοκομείο θα φτάνει στους 250.
ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
Ένα δημόσιο κέντρο αναξιοποίητο
Την ώρα που τα ιδιωτικά κέντρα αποκατάστασης βλέπουν δουλειά στην Ήπειρο, το ένα και μοναδικό δημόσιο κέντρο αποκατάστασης στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο συνεχίζει να υπολειτουργεί από την πρώτη μέρα που άνοιξε πριν από τέσσερα χρόνια. Το Κέντρο Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης «Σ. Νιάρχος», που βρίσκεται δίπλα από το νοσοκομείο, αποτελεί πραγματικά ένα από τα πιο σύγχρονα κέντρα στην Ελλάδα. Ωστόσο, η διοίκηση του νοσοκομείου δεν κατάφερε ποτέ να το αξιοποιήσει όπως πρέπει προς όφελος των ασθενών οι οποίοι αναγκάζονται να επισκεφτούν δημόσια ή ιδιωτικά κέντρα στην Αθήνα με τα έξοδα να αυξάνονται κατακόρυφα. Ως μεγαλύτερο πρόβλημα του κέντρου είναι η έλλειψη προσωπικού, με αποτέλεσμα τα 40 κρεβάτια να μένουν στην ουσία άδεια. Αυτό είχε καταγγείλει και η Ένωση Ιατρών Νοσοκομείων Ηπείρου στα μέσα Ιουλίου όταν έμαθε ότι δύο νέα κέντρα αποκατάστασης ανεγείρονται στην περιοχή μας. Σύμφωνα με την Ένωση, το κέντρο λειτουργεί στο 10% της δυναμικότητάς του λόγω έλλειψης προσωπικό. Ακόμα πιο εντυπωσιακό και ενδεικτικό της χρόνιας αδιαφορίας της διοίκησης του νοσοκομείου και του υπουργείου Υγείας είναι ότι στις 6 Αυγούστου το κέντρο αποκατάστασης έκλεισε για… διακοπές. Μάλιστα, ασθενείς αναγκάστηκαν να σταματήσουν την αποθεραπεία τους μέχρι τον Σεπτέμβριο, οπότε και θα ανοίξει ξανά, όπως τους είπαν.


Πώς τον αποκάλεσε το νέο νόμο που ψήφισε η κυβέρνηση; 
"Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας..."; 
Προφανώς  την επέλαση των επιχειρήσεων  παροχής υπηρεσιών υγείας εννούσαν    όταν έλεγαν "αναβάθμιση".

Η σιωπή είναι παραδοχή !


 Της Ευγενίας Ηλιοπούλου

 Η αγανάκτηση μας έχει φτάσει στα ύψη. Η κάθε ημέρα μας φέρνει και καινούργια μέτρα. Τα δικαιώματα μας ,αποτέλεσμα τόσων αγώνων, εξαφανίζονται. Νοικοκυριά κλείνουν και ο κόσμος βιώνει την Ανασφάλεια, την Ακρίβεια και την Ανεργία Τα τρία Α που σφραγίζουν την οικονομική κρίση. Τεχνάσματα της Πράσινης Ανάπτυξης. Απαίσια και απαράδεκτα αντιλαϊκά μέτρα. Καλώς να μπει η τάξη και ο έλεγχος. Καλώς θέλουν να τα νοικοκυρέψουνε και να τελειώσει αυτό το ΄΄χύμα΄΄ της ελληνικής πραγματικότητας  αλλά πώς γίνεται και οι μόνοι που φτάνουν στο ταμείο να είναι οι απλοί  μικρομεσαίοι και προβληματικοί έλληνες. Οι άλλοι ,οι  επίσης Έλληνες πολίτες ,γιατί δεν έχουν συμμετοχή στην αποπληρωμή των χρεών ; Πόσα χρωστάνε και γιατί τους τα χαρίζουν τόσο απλόχερα; Φιλαράκια είναι ή κάλυψαν τα εκλογικά έξοδα και εξαργυρώνουν τώρα;
Οι πολιτικοί μας ποιες θυσίες έχουν κάμει για το λαό μας; Εκτός από τα λόγια τα πολλά; Εκτός του ότι έχουν ξεκινήσει με ζιβάγκο και συνθήματα και τώρα δεν ξέρουν πόσα έχουνε; Οι 300 ,κακομαθημένοι αλλά συνάμα καλοπληρωμένοι, βουλευτές μας πόσο μας νιώθουν; Βρέθηκε έστω και ένας βουλευτής που να θυσιάσει την μηνιαία βουλευτική του αποζημιώσει για να εξοικονομηθούν κάποια χρήματα; Που να δηλώσει φωναχτά και αντρίκεια ότι έτσι όπως πολλοί δεν έχουν πάρει επίδομα αδείας δεν θα πάρει ούτε αυτός ο υψηλόμισθος;
Κοκορεύονται  οι πράσινοι ότι,  ό, τι  κάνουν για το καλό μας ,τους σπαράζει την ψυχή. Χύνουν κροκοδείλια δάκρυα στα κανάλια  και στις εφημερίδες .Κατανοούν ότι οι καιροί είναι δύσκολοι  και ότι τα επώδυνα οικονομικά μέτρα, που τους επέβαλε το Δ.Ν.Τ., θα γονατίσουν τον λαό αλλά η ζωή συνεχίζεται και αυτοί πρέπει να δώσουν ραπόρτο στα αφεντικά τους. Να πάρουν εύσημα που μας σπρώχνουν στην απόλυση, την μιζέρια και την εξαθλίωση. Μας αραδιάζουν λίστα με τους φοροφυγάδες αλλά κανείς δεν πήγε στην φυλακή. Σούσουρο ,έγινε στα κανάλια ,με τους πολιτικούς που ζούνε σε αδικαιολόγητη χλιδή αλλά δεν έχουμε ακούσει τίποτα για κατασχέσεις περιουσιών. Της  φυλακής τα σίδερα  δεν είναι για αυτούς τους ΄΄λεβέντες΄΄; Γιατί δεν εφαρμόζονται τα ίδια μέτρα και σταθμά στους φορολογούμενους;.
Η σιωπή είναι παραδοχή! Αυτές τις ημέρες κρίνεται το μέλλον της χώρας μας. Οι στατιστικές μιλάνε καθαρα.500.000 άνεργοι και  έπεται συνέχεια. Λίγοι είναι οι τυχεροί που δεν απειλούνται.Αύριο θα έρθει και η σειρά τους και θα είναι αργά. Κλείνουν επιχειρήσεις μία πίσω από την άλλη και πολλά νοικοκυριά αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στα καθημερινά έξοδα. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να καθίσουμε με σταυρωμένα χέρια ενώ μας στερούνται τα αυτονόητα. Δεν αδειάσαμε εμείς τα ταμεία! Δεν φάγαμε εμείς τα λεφτά των ασφαλισμένων! Δεν παίξαμε εμείς στο Χ.Α.Α.! Άλλοι είναι υπόλογοι. Πράσινοι και Γαλάζιοι σωτήρες του τόπου. Καλό το γιουχάισμα που τους κάνουμε όταν τους αντικρίζουμε αλλά.. Δεν μπορούμε να τους αφήσουμε να πλέουν σε πελάγη ευτυχίας. Να πληρώσουνε τα σπασμένα. Να απολογηθούν και να μπουν στην φυλακή όσοι είναι κλέφτες! Όλοι λέμε ότι το Σεπτέμβριο θα βουλιάξει η Αθήνα από τις διαδηλώσεις, τα δακρυγόνα  και τις απεργίες. Μήπως θα είναι αργά ; Δεν έχουμε χρόνο για χάσιμο!

Παρασκευή 13 Αυγούστου 2010

Κύμα συνταξιοδοτήσεων και στα νοσοκομεία
Η θερινή υπολειτουργία τους αναμένεται να συνεχιστεί και το φθινόπωρο, εξαιτίας των χιλιάδων κενών θέσεων προσωπικού
Δύσκολο προμηνύεται το φθινόπωρο για τα νοσοκομεία της χώρας, καθώς οι εργαζόμενοι αναμένουν μαζικές συνταξιοδοτήσεις γιατρών και νοσηλευτών, οι οποίες θα αυξήσουν ακόμη περισσότερο τις ήδη χιλιάδες κενές θέσεις προσωπικού. Ύστερα από τους φόβους για κενά στα σχολεία, λόγω συνταξιοδότησης χιλιάδων εκπαιδευτικών, και το κύμα φυγής σε όλο τον δημόσιο τομέα εξαιτίας του νέου Συνταξιοδοτικού, στον... λογαριασμό υπολογίζονται τώρα και τα νοσοκομεία.
Για την ώρα, πάντως, καθησυχαστικοί εμφανίζονται από την πλευρά τους οι αρμόδιοι των υγειονομικών περιφερειών, υποστηρίζοντας ότι τουλάχιστον μέχρι στιγμής δεν έχουν δεχτεί μεγάλο κύμα αιτήσεων για συνταξιοδότηση. Ήδη, πάντως, το υπουργείο Υγείας προωθεί προκήρυξη 770 θέσεων για να καλύψει τα πρώτα κενά των συνταξιοδοτήσεων.
Όπως και να ΄χει, η θερινή λειτουργία μεγάλων νοσοκομείων της Αθήνας είναι μειωμένη ως και 50%, αφού το προσωπικό δεν επαρκεί για να βγουν κανονικά και άδειες και βάρδιες.
Τα πράγματα προβλέπεται να χειροτερέψουν ως τον Οκτώβριο, οπότε και υπολογίζεται η φυγή τουλάχιστον 5.000-6.000 επαγγελματιών Υγείας.
«Μόνο οι νοσηλευτές που θα κάνουν αίτηση συνταξιοδότησης υπολογίζεται ότι θα φθάσουν ή και θα ξεπεράσουν τους 4.000. Οι γιατροί προς αποχώρηση αναμένεται να είναι 800-1.000 και άλλοι τόσοι οι διοικητικοί υπάλληλοι, οι τεχνολόγοι και άλλες παραϊατρικές ειδικότητες» αναφέρει ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας (ΟΕΝΓΕ) κ. Δημήτρης Βαρνάβας. Και εξηγεί ότι με αυτούς τους αριθμούς και με δεδομένες τις μεγάλες ελλείψεις που έτσι κι αλλιώς παρατηρούνται, η λειτουργία του ΕΣΥ θα είναι εξαιρετικά δύσκολη από το φθινόπωρο. «Θα υπάρξουν ολόκληρα τμήματα σε νοσοκομεία της περιφέρειας που θα κινδυνέψουν με λουκέτο αν συνταξιοδοτηθεί ο μοναδικός γιατρός που τα στελεχώνει. Επιπλέον οι νοσηλευτικές υπηρεσίες θα αντιμετωπίζουν μεγάλα προβλήματα στην κάλυψη του 24ώρου, ενώ δυσλειτουργίες αναμένουμε και στα εργαστήρια» τονίζει ο πρόεδρος της ΟΕΝΓΕ.
Τα πρώτα «δείγματα» των προβλημάτων έχουν αρχίσει να φαίνονται σε μεγάλα νοσοκομεία της Αθήνας αυτό το διάστημα, όπου οι άδειες του προσωπικού δημιουργούν συνθήκες «προσομοίωσης» για τα... φθινοπωρινά μελλούμενα.
Στο ήμισυ ο Ευαγγελισμός
Στο μεγαλύτερο νοσοκομείο της χώρας, τον Ευαγγελισμό, αρκετά τμήματα λειτουργούν κατά το ήμισυ! «Στη Μονάδα Εμφραγμάτων λειτουργούν τα 7 από τα 14 κρεβάτια, ενώ κλειστές μένουν και 6 από τις 12 χειρουργικές αίθουσες. Οι Μονάδες Εντατικής Θεραπείας λειτουργούν πλήρως, όμως η Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας, με δυναμικότητα 20 κλινών, είναι εκτός λειτουργίας» αναφέρει ο κ. Ηλίας Σιώρας, καρδιολόγος και πρόεδρος του σωματείου εργαζομένων στο νοσοκομείο. Τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του μέχρι στιγμής, δείχνουν ότι ως τον Οκτώβριο θα έχουν ζητήσει σύνταξη τουλάχιστον 100 άτομα, κυρίως νοσηλευτές. Επιπλέον, όπως λέει, «ως τότε θα έχει λήξει η θητεία και περίπου 30 επικουρικών γιατρών, γεγονός που θα δυσκολέψει ακόμη περισσότερο την κατάσταση».
Διπλοβάρδιες στο Λαϊκό
Ογδόντα με 100 αιτήσεις συνταξιοδότησης έχει ως σήμερα και το Λαϊκό. «Αυτή τη στιγμή μπορούν να λειτουργήσουν το πολύ 9 από τα 17 κρεβάτια στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Στα τμήματα νοσηλείας, πλέον ακόμη και στην πρωινή βάρδια υπάρχει μόνο μία νοσηλεύτρια που πρέπει να φροντίσει 40 ασθενείς» αναφέρει ο πρόεδρος των εργαζομένων του νοσοκομείου κ. Τάσος Αντωνόπουλος. Οπως προσθέτει ο ίδιος, «στη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού του νοσοκομείου, για να μη διακοπούν οι αιμοκαθάρσεις των νεφροπαθών, οι νοσηλεύτριες κάνουν ακόμη και διπλοβάρδιες»!
 Στο «κόκκινο» η Νίκαια
Σύμφωνα με τον κ. Πάνο Παπανικολάου , εκπρόσωπο της επιτροπής γιατρών στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο της Νίκαιας, «ως το φθινόπωρο θα έχουν ζητήσει να συνταξιοδοτηθούν 200-300 άτομα. Οι μισοί είναι νοσηλευτές». Οπως αναφέρει ο ίδιος, το νοσοκομείο δεν μπορεί να «αντέξει» άλλες απουσίες προσωπικού, αφού ήδη πολλά τμήματα λειτουργούν στο όριά τους. Ενδεικτικά αναφέρει το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου, όπου «για 20 ιατρεία υπηρετούν σήμερα 3-4 νοσηλεύτριες! Είναι φανερό πως με αυτά τα δεδομένα είναι αδύνατη η γρήγορη εξυπηρέτηση των ασθενών». Και όλα αυτά σε ένα Τμήμα Επειγόντων που εφημερεύει κάθε τρίτη ημέρα και εξυπηρετεί όλο τον νότιο άξονα της Αττικής, από τη Βουλιαγμένη σχεδόν ως τον Ασπρόπυργο! Αντίστοιχες ελλείψεις προσωπικού παρατηρούνται και σε άλλα νευραλγικά τμήματα του νοσοκομείου, όπως τα χειρουργεία. «Αυτή τη στιγμή μόνο δύο από τις 12 χειρουργικές αίθουσες λειτουργούν για τα προγραμματισμένα περιστατικά» λέει ο κ. Παπανικολάου. Παρόμοια είναι η εικόνα στα περισσότερα νοσοκομεία του ΕΣΥ. Περίπου 100 γιατροί και νοσηλευτές υπολογίζεται να έχουν εγκαταλείψει καθένα από αυτά μέσα στο φθινόπωρο και, σύμφωνα με τους εργαζόμενους στα νοσοκομεία, οι προβλεπόμενες προσλήψεις δεν θα καλύψουν τα κενά.
Προκήρυξη θέσεων
Για την ώρα δεν διαπιστώνει «κύμα φυγής» από τα νοσοκομεία της αρμοδιότητάς του ο διοικητής της Α΄ Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής- στην οποία υπάγονται τα μεγαλύτερα νοσοκομεία της Αθήνας- κ. Αναστάσιος Χατζής. «Οι αιτήσεις για συνταξιοδότηση μέχρι στιγμής κινούνται στα φυσιολογικά επίπεδα» αναφέρει ο ίδιος.
Με το νέο σύστημα προσλήψεων στο ΕΣΥ- από κυλιόμενους πίνακες του ΑΣΕΠ- το υπουργείο Υγείας ευελπιστεί να μειώσει σημαντικά τον χρόνο διορισμού νέου προσωπικού στα νοσοκομεία.
Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά ως τώρα, ως τον Οκτώβριο αναμένεται μια προκήρυξη περίπου 3.000 θέσεων από την οποία θα προκύψει και ο πρώτος κυλιόμενος πίνακας του ΑΣΕΠ.
Παράλληλα στα τέλη αυτού ή τον επόμενο μήνα αναμένεται να προκηρυχθούν περίπου 770 θέσεις με τις οποίες θα καλυφθούν ορισμένα από τα κενά των συνταξιοδοτήσεων.
Πηγή: Το Βήμα

ΥΓ.Από προκηρύξεις ...χορτάσαμε!!!Προσλήψεις δεν βλέπουμε!!!