Τετάρτη 25 Ιουλίου 2012

Εκποιούνται τα … «Discovery»!


Καιρός ήταν…

Πριν έχουμε κανένα… διαστημικό ατύχημα!!!

Πριν προχωρήσετε διαβάστε πρώτα ένα δημοσίευμά μας το 2009. ΚΛΙΚ ΕΔΩ
   

Τώρα διαβάστε και την απόφαση ΚΛΙΚ ΕΔΩ
ΘΕΜΑ 15ο: «Ασθενοφόρα του Γ.Ν. Πρέβεζας και των Κέντρων Υγείας αρμοδιότητας του».

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του την ΔΣ/633 από 17/7/2012 εισήγηση του Διευθυντή Διοικητικής
Υπηρεσίας, που έχει ως εξής:

« Έχοντας υπόψη:
1. Το Πρακτικό ΔΣ 3o (Θέμα 19ο) του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το οποίο εγκρίνεται η απόσυρση απότην κυκλοφορία και ο αποχαρακτηρισμός των ΚΗΥ-4357 και ΚΗΥ-4359 ασθενοφόρων.
2. Το γεγονός ότι το ασθενοφόρο ΚΗΥ-4357 αναφλέγει ενώ κινείτο επί της Λ. Ειρήνης και το ΚΗΥ-7967 ακινητοποιήθηκε εκτελώντας δρομολόγιο από Ιωάννινα προς Πρέβεζα.
3. Ότι είναι πρωταρχικής σημασίας η ασφαλής και ταχύτατη μεταφορά των ασθενών κάτω από οποιεσδήποτε οδικές συνθήκες κάτι το οποίο δεν εξασφαλίζεται στον απαιτούμενο βαθμό.
4. Ότι, το κόστος συντήρησης και αποκατάστασης των βλαβών ενός τόσο παλαιού και πολυχρησιμοποιημένου στόλου ασθενοφόρων είναι οικονομικά ασύμφορο, τίθεται δε εκτός χρήσης και συχνά και για μεγάλο χρονικό διάστημα.
5. Πίνακας στοιχείων ασθενοφόρων.

Εισηγούμεθα
1. Την άμεση έναρξη της διαδικασίας εκποίησης των ασθενοφόρων ΚΗΥ-4357 και ΚΗΥ-4359 από το Νοσοκομείο μας και του ΚΗΟ-2598 από το ΕΚΑΒ λόγω αρμοδιότητας. Κατόπιν τούτου, το Γ.Ν. Πρέβεζας θα διαθέτει ΜΟΝΟ ένα (1) ασθενοφόρο για τις ανάγκες του και τα Κέντρα Υγείας ως έχουν.
2. την άμεση έναρξη της διαδικασίας εκποίησης του ασθενοφόρου με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ-4358 που χρησιμοποιούνταν για την εξυπηρέτηση των αναγκών του Ξενώνα ‘Εστία’.
3. Τον άμεσο έκτακτο έλεγχο όλων των ασθενοφόρων του Νοσοκομείου και των Κέντρων Υγείας προκειμένου να διαπιστωθεί η σημερινή τους κατάσταση, ειδικότερα η μηχανολογική και ηλεκτρολογική τους, από το ΚΤΕΟ.

Μετά από διαλογική συζήτηση
Ομόφωνα αποφασίζει
1. Την άμεση έναρξη της διαδικασίας εκποίησης του ασθενοφόρου ΚΗΥ-4357 και του ΚΗΥ-4358 που χρησιμοποιούνταν για την εξυπηρέτηση των αναγκών του Ξενώνα ‘Εστία’ από το Νοσοκομείο μας.
2. Τον άμεσο έκτακτο έλεγχο όλων των ασθενοφόρων του Νοσοκομείου και των Κέντρων Υγείας προκειμένου να διαπιστωθεί η σημερινή τους κατάσταση, ειδικότερα η μηχανολογική και ηλεκτρολογική τους, από το δημόσιο ΚΤΕΟ.
3. Την υποβολή αιτήματος για την έγκριση σκοπιμότητας και την ανάλογη χρηματοδότηση για την προμήθεια δυο νέων ασθενοφόρων που αντικαταστήσουν τα αποσυρόμενα.
Όσοι πιστοί συλλέκτες ...προσέλθετε !