Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου 2013

Αναλαμβάνει καθήκοντα ο νέος διοικητής του Νοσοκομείου ΠρέβεζαςΔημοσιεύτηκε σήμερα το ΦΕΚ (ΚΛΙΚ ΕΔΩ) με το διορισμό του Νίκου Γεωργάκου ως νέου Διοικητή του Νοσοκομείου Πρέβεζας.

 "Με την Υ10β/Γ.Π.οικ. 109983/27−11−2013 απόφαση του  Υπουργού Υγείας, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77, παρ. 5, του άρθρου 80, παρ. 1 του Ν. 3528/2007, του άρθρου 2, παρ. 6α του Ν. 4052/12, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο τέταρτο, παρ. 5 του Ν.4118/13, παύει να ασκεί τα καθήκοντα του Διοικητή του Γ.Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ, αρμοδιότητας της 6ης Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδος του Υπουργείου Υγείας ο ΤΖΙΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΘΩΜΑ (με ΑΔΤ: ΑΗ 748073), λόγω ολοκλήρωσης της διαδικασίας επιλογής, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 2 του Ν.4052/12.(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 6554799121/29−11−2013)
Με την ίδια απόφαση και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 4052/2012 και το από 24−10−2013 Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης, διορίζεται ο ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Ελευθερίου, με Α.Δ.Τ.: Χ 460739, πτυχιούχος του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, ως Διοικητής στο Γ.Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ, αρμοδιότητας της 6ης Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδος του Υπουργείου Υγείας, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, σε αντίστοιχη οργανική θέση της κατηγορίας Ε.Θ του Ν. 3528/2007, με βαθμό 1ο με τριετή θητεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 4052/2012. (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. Υπουργείου Υγείας: 5164/27−11−2013).(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1037842753/29−11−2013