Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου 2013

Οι διατάξεις με τις οποίες συστήνονται οι κλάδοι υγειονομικού προσωπικού στις ΔΥΠε που αφορούν το νέο «Σύστημα πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας», όπως ψηφίστηκαν στη ΒουλήΆρθρο 17 του νόμου «Κυβερνητικό Συμβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο, Αξιοποίηση Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις».


1. Συστήνεται κλάδος ΠΕ ιατρών - οδοντιάτρων πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης στις Διοικήσεις των Υγειονομικών Περιφερειών (ΔΥΠΕ).
2. Συστήνονται και οι ακόλουθοι κλάδοι στις Διοικήσεις των Υγειονομικών Περιφερειών (ΔΥΠΕ):
 
α/α
Κατηγορία
Κλάδος
Α1
ΠΕ
Διοικητικού-Οικονομικού-Λογιστικού
Α2
ΠΕ
Νοσηλευτικής
Α3
ΠΕ
Φυσικών Ιατρικής-Ακτινοφυσικών
Α4
ΠΕ
Χημικών-Βιοχημικών-Βιολόγων
Α5
ΠΕ
Ψυχολόγων
Α6
ΠΕ
Κοινωνικής Εργασίας
Β1
ΤΕ
Διοικητικού-Λογιστικού
Β2
ΤΕ
Ιατρικών Εργαστηρίων
Β3
ΤΕ
Νοσηλευτικής
Β4
ΤΕ
Μαιευτικής
Β5
ΤΕ
Φυσικοθεραπείας
Β6
ΤΕ
Ραδιολογίας-Ακτινολογίας
Β7
ΤΕ
Οδοντοτεχνικών
Β8
ΤΕ
Μηχανικών
Β9
ΤΕ
Κοινωνικής Εργασίας
Β9
ΤΕ
Επισκεπτών/τριών Υγείας
Β10
ΤΕ
Δημόσιας Υγιεινής
Β11
ΤΕ
Λογοθεραπείας
Β11
ΤΕ
Εργοθεραπείας
Β11
ΤΕ
Οικιακής Οικονομίας
Β12
ΤΕ
Τεχνολογίας Τροφίμων
Β13
ΤΕ
Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας
Γ1
ΔΕ
Προσωπικού Η/Υ
Γ2
ΔΕ
Διοικητικών Γραμματέων
Γ3
ΔΕ
Βοηθών Νοσοκόμων  ( σ.σ. Βοηθών Νοσηλευτών )
Γ4
ΔΕ
Βοηθών Ιατρικών & Βιολογικών Εργαστηρίων
Γ5
ΔΕ
Μαγείρων
Γ6
ΔΕ
Προσωπικό Ασφαλείας
Γ7
ΔΕ
Τηλεφωνητών
Γ8
ΔΕ
Χειριστών Ιατρικών  Συσκευών
Γ9


Γ10
ΔΕ
Βοηθών Οδοντοτεχνιτών
Γ11
ΔΕ
Τεχνικού
Δ1
ΥΕ
Βοηθητικού Προσωπικού
Δ2
ΥΕ
Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού
Δ3
ΥΕ
Προσωπικού Καθαριότητας
Δ4
ΥΕ
Φυλάκων -Νυχτοφυλάκων
Δ5
ΥΕ
Εργατών

3. Η καταβαλλόμενη μισθοδοσία στο προσωπικό, το οποίο εντάσσεται στους κλάδους των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου διέπεται από τις διατάξεις του ν. 4024/2011.
4. Οι θέσεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου συστήνονται κατά κατηγορία, κλάδο ή και ειδικότητα και προστίθενται αντιστοίχως σε κάθε ΔΥΠΕ με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας, Οικονομικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
5. Η τοποθέτηση του προσωπικού που υπηρετεί στις θέσεις της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, γίνεται με απόφαση του Διοικητή κάθε ΥΠΕ, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου και αξιολόγηση των αναγκών του δικτύου πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας της περιφέρειάς του.
6. Τυχόν κενές θέσεις όλων των ανωτέρω οριζομένων κατηγοριών και κλάδων και για όσο διάστημα αυτές μένουν κενές, δύναται να καλύπτονται από επικουρικό προσωπικό σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες.