Τρίτη 3 Δεκεμβρίου 2013

Τα άρθρα της τροπολογίας για τους επικουρικούς γιατρούς όπως ψηφίστηκαν τελικά στη Βουλή.Κίνητρα υπέρ επικουρικών ιατρών στις άγονες, απομακρυσμένες, νησιωτικές και προβληματικές περιοχές

Στο άρθρο 6 παρ. 6 εδάφιο β΄ του ν. 4052/2012 (Α΄41) προστίθεται το εξής: «Ο χρόνος διάρκειας της σύμβασης των επικουρικών ιατρών οι οποίοι τοποθετούνται σε άγονες, απομακρυσμένες, νησιωτικές και προβληματικές περιοχές μπορεί να ορίζεται έως και τρία (3) έτη. Οι Ο.Τ.Α. και τα Ν.Π.Δ.Δ. αυτών δύνανται να παρέχουν δωρεάν σίτιση και κατάλληλο κατάλυμα διαμονής για τον τοποθετημένο επικουρικό ιατρό και ιατρό υπηρεσίας υπαίθρου στην περιοχή τους, για όλη τη διάρκεια της σύμβασης ή θητείας τους.
Σε περίπτωση κατά την οποία τοποθετηθεί ως επικουρικός ιατρός σε νησιωτική, άγονη, προβληματική ή απομακρυσμένη περιοχή ένας εκ των συζύγων, δικαιούται, κατά παρέκκλιση του καταλόγου, να τοποθετηθεί κατά προτεραιότητα ο/η σύζυγος στην αντίστοιχη ειδικότητα εφόσον αυτή προκηρυχθεί.
Τακτικοί υπάλληλοι και υπάλληλοι Ι.Δ.Α.Χ. δημοσίων υπηρεσιών και Ν.Π.Δ.Δ., που κατέχουν οργανικές ή προσωποπαγείς θέσεις και είναι σύζυγοι των επικουρικών ιατρών που θα τοποθετηθούν σε νησιωτικές, άγονες, απομακρυσμένες ή προβληματικές περιοχές επιτρέπεται να αποσπώνται, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων, σε υπηρεσίες του στενού δημόσιου τομέα κατά προτεραιότητα και σε περίπτωση έλλειψης υπηρεσιακών αναγκών σε υπηρεσίες του ευρύτερου δημόσιου τομέα, στην περιοχή που υπηρετεί ο/η σύζυγός τους.
Γιατροί για τους οποίους έχει παρέλθει επταετία από την ημερομηνία κτήσης του τίτλου ειδικότητας και οι οποίοι κατά την εγγραφή τους στον κατάλογο δεν έχουν υπερβεί το εξηκοστό έτος της ηλικίας τους μπορούν κατά παρέκκλιση να παραμένουν στον κατάλογο και να τοποθετούνται στις άγονες, απομακρυσμένες, νησιωτικές και προβληματικές περιοχές.
Για την κατάληψη θέσης κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ. η προϋπηρεσία του επικουρικού ιατρού σε νησιωτικές, άγονες, απομακρυσμένες ή προβληματικές περιοχές θα υπολογίζεται εις διπλούν σε σχέση με την προϋπηρεσία στα υπόλοιπα νοσοκομεία.
Με αποφάσεις του Υπουργού Υγείας καθορίζονται οι νησιωτικές, άγονες, προβληματικές και απομακρυσμένες περιοχές και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Η ισχύς της παρούσας διάταξης αρχίζει έξι (6) μήνες μετά τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 21
Διαδικασία επιλογής επικουρικών ιατρών για την κάλυψη των αναγκών των νοσοκομείων της χώρας

1. Σε κάθε Υγειονομική Περιφέρεια τηρείται ενιαίος κατάλογος εγγραφής επικουρικών ιατρών στον οποίο εγγράφονται, κατά ειδικότητα, κατόπιν αιτήσεώς τους ιατροί που απέκτησαν ιατρική ειδικότητα κατά την τελευταία επταετία από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης.
Η τοποθέτηση των επικουρικών ιατρών από τον προαναφερόμενο κατάλογο γίνεται με απόφαση του Διοικητή της εκάστοτε Υγειονομικής Περιφέρειας, με βάση τις ανάγκες των νοσοκομείων αρμοδιότητάς του.
Οι επιμέρους λεπτομέρειες για τον τρόπο επιλογής, την κατάρτιση του εν λόγω καταλόγου, τη διαδικασία εγγραφής σε αυτόν των υποψηφίων, καθώς και τα σχετικά με τη δημοσιότητα της σχετικής προκήρυξης καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Υγείας. Ο υφιστάμενος, κατά το χρόνο δημοσίευσης του παρόντος, κατάλογος επικουρικών ιατρών παραμένει ως έχει και μεταφέρεται αυτούσιος σε όλες τις Υγειονομικές Περιφέρειες.
Οι διατάξεις των εσωτερικών περιπτώσεων γ΄, δ΄, ε΄του εσωτ. αρίθμ. 2, του άρθρου 2, του ν. 3868/2010 (Α΄129) παραμένουν σε ισχύ.
2. Στις παραγράφους 2, 3 και 4 του άρθρου 22 του ν. 4208/2013 (Α΄252), διαγράφονται οι λέξεις «στη Γ΄ Ζώνη σύμφωνα με την Υ10α/ Γ.Π. (Β΄1145)» και οι λέξεις «στη Γ΄ Ζώνη ως ανωτέρα», όπου αυτές απαντώνται στη διάταξη.


μερικές παρατηρήσεις:
1. Η σύμβαση των επικουρικών γιατρών σε άγονες, απομακρυσμένες, νησιωτικές και προβληματικές περιοχές μπορεί να ορίζεται έως και τρία (3) έτη. Πρακτικά αυτό σημαίνει, ιδιαίτερα στη παρούσα συγκυρία των συνεχών  περικοπών κονδυλίων, ότι ελάχιστες από αυτές θα ορίζονται  έως και τρία έτη καθόσον το κάθε νοσοκομείο που αναλαμβάνει να καλύψει οικονομικά το γιατρό πρέπει να δεσμεύσει τα απαραιτητα κονδύλια για μισθούς και εφημερίες για τα επόμενα τρία έτη.
2. Δεν ορίζεται αλλά παραπέμπεται στο μέλλον σε υπουργικές αποφάσεις   του υπουργού Υγείας ο καθορισμός των  νησιωτικών , άγονων, προβληματικών  και απομακρυσμένων  περιοχών. Χαιρέτα μου τον πλάτανο...