Τετάρτη 6 Φεβρουαρίου 2013

Νομοθετική ρύθμιση για την καταβολή των πρόσθετων αμοιβών Μαρτίου 2012 των υγειονομικών του ΕΣΥ


Όπως είναι γνωστό σχετικά με την αποζημίωση για εργασία εξαιρέσιμων ημερών, νυκτερινών ωρών, υπερωριακή απασχόληση των υγειονομικών του ΕΣΥ, είναι σε εκκρεμότητα ο Μάρτιος του έτους 2012 εξαιτίας της αλλαγής της διαδικασίας έγκρισης  (από τους προϋπολογισμούς των Νοσοκομείων πέρασε στις ΥΔΕ).
Επίσης δεν πληρώθηκε ο Νοέμβριος  2012, επειδή εγκρίθηκε ετεροχρονισμένα (μετά το κλείσιμο της ΕΑΠ)

Σήμερα κυκλοφόρησε το ΦΕΚ που περιέχει τη νομοθετική ρύθμιση ώστε να καταστεί δυνατή η καταβολή της αποζημίωσης  του Μαρτίου 2012  των υγειονομικών για εργασία εξαιρέσιμων ημερών, νυκτερινών ωρών και  υπερωριακή  απασχόληση.

Συγκεκριμένα:

ΦΕΚ 32 Α / 06.02.2013
Άρθρο όγδοο
Στην περίπτωση α΄της παρ. 2 του άρθρου 45 του ν. 4071/2012 (Α΄85) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Η αποζημίωση για εργασία εξαιρέσιμων ημερών, νυκτερινών ωρών, υπερωριακής απασχόλησης προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου, καθώς και για υπερωριακή απασχόληση προς κάλυψη έκτακτων ή εποχιακών υπηρεσιακών αναγκών του πάσης φύσεως προσωπικού πλην ιατρικού των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ., των αποκεντρωμένων μονάδων αυτών και του ΕΚΑΒ του α’ τριμήνου του έτους 2012 θα διενεργηθεί με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων από τους ανωτέρω φορείς και σε βάρος του προϋπολογισμού του έτους 2013».

Τώρα βέβαια με κατακρεουργημένες τις πιστώσεις του 2013  για την αποζημίωση της  συγκεκριμένης εργασίας  , μπορεί μεν ο Μάρτης του 2012 να πληρωθεί..

αλλά το πόσοι άλλοι μήνες του 2013 θα πληρωθούν ..

 είναι ένα ερωτημα.