Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 2009

Η επόμενη μέρα για το τομέα Υγείας στη Πρέβεζα.


Καθώς όλα φαίνονται ότι έχουν κριθεί σε επίπεδο εκλογικού αποτελέσματος και ανεξάρτητα όμως από το αποτέλεσμα,το κίνημα των εργαζομένων στο χώρο της Υγείας στο Νομό μας πρέπει ήδη να είναι έτοιμο για την επόμενη μέρα.

Είναι σημαντικό από τις πρώτες μέρες της νέας διακυβέρνησης να γίνουν σαφή και να διατυπωθούν και διεκδικηθούν από το κίνημα, τα αιτήματα των εργαζομένων .


Ειδικά για το νομό μας στο τομέα της υγείας θεωρούμε ότι οι άξονες πάλης των υγειονομικών πρέπει να εστιαστούν:

  • Κατάργηση της απόφασης για ανέγερση νέου Νοσοκομείου μέσω του θεσμού των Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Tομέα(ΣΔΙΤ) και με σύντομες διαδικασίες ανάθεση του έργου για ανέγερση νέου πραγματικά Δημόσιου Νοσοκομείου μέσα από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και με κατανομή των κλινών και τμημάτων μετά από μελέτη της νοσηρότητας της περιοχής και διαβούλευση με τους αρμόδιους φορείς.

  • Άμεση ενίσχυση του Νοσοκομείου και των Κέντρων Υγείας(ΚΥ) με το αναγκαίο προσωπικό (αρχικά κάλυψη όλων των κενών θέσεων του υπάρχοντος οργανογράμματος).
  • Άμεση προκήρυξη των θέσεων γιατρών, για το Νοσοκομείο και ΚΥ, που έχουν προταθεί αρχικά από την επιτροπή προσλήψεων.

  • Πρόσθετα κονδύλια για κάλυψη των υπερωριών και εφημεριών του προσωπικού.

  • Ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς των εργαζομένων στο χώρο της Υγείας ώστε να κατοχυρωθεί ο κατώτερος μισθός 1600 για τους γιατρούς και 1400 για τους υπόλοιπους υγειονομικούς.

  • Αποδοχή των θέσεων του κινήματος για τα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα , ένταξη των εργαζομένων στα Νοσοκομεία και ΚΥ σε αυτά και απόρριψη του πορίσματος της «επιτροπής Μπεχράκη».

  • Διεκδίκηση ανθρώπινων συνθηκών εργασίας και ωραρίων εργασίας στο Νοσοκομείο και ΚΥ.Δημιουργία οργανικής θέσης και πρόσληψη Ιατρού Εργασίας.

  • Διεκδίκηση νέου νόμου για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας(ΠΦΥ) με στόχο τη δημιουργία ενός πραγματικά δημόσιου και δωρεάν Συστήματος ΠΦΥ .

  • Διεκδίκηση μαζί με το υπόλοιπο κίνημα των εργαζομένων της ανασυγκρότησης του ΕΣΥ στη βάση της αποκλειστικά δημόσιας, υψηλής ποιότητας , και δωρεάν παροχής υπηρεσιών υγείας.Απαγόρευση της ιδιωτικής επιχειρηματικής δράσης μέσα στα Νοσοκομεία και ΚΥ.