Πέμπτη 2 Μαΐου 2013

Μόνο νοσηλευτές/-τριες ή βοηθοί νοσηλευτές/-τριες θα γίνονται πλέον δεκτοί/-ές ως αποκλειστικοί/-ές νοσοκόμοι/-ες.Δημοσιεύτηκε  σε ΦΕΚ (ΦΕΚ Β /1023/ 25.04.2013) η απόφαση για τα προσόντα των αποκλειστικών νοσοκόμων που θα απασχολούνται στα νοσοκομεία του ΕΣΥ αλλά και σε ιδιωτικά νοσηλευτήρια (ΚΛΙΚ ΕΔΩ)

Παραθέτουμε ορισμένα αποσπάσματα από την απόφαση:

 "Η νοσηλευτική φροντίδα στους ασθενείς εντός των δημόσιων νοσοκομείων και των ιδιωτικών κλινικών, παρέχεται αποκλειστικά από το οικείο νοσηλευτικό προσωπικό. Σε περιπτώσεις ασθενών που λόγω της κατάστασής τους αδυνατούν να αυτοεξυπηρετηθούν, είναι δυνατό να παρέχεται επιπλέον φροντίδα από αποκλειστικές νοσοκόμες και αποκλειστικούς νοσοκόμους.
Οι αποκλειστικές νοσοκόμες και οι αποκλειστικοί νοσοκόμοι φέρουν εξ ολοκλήρου και αποκλειστικά την ευθύνη για τις υπηρεσίες που παρέχουν στους ασθενείς του νοσοκομείου ή της ιδιωτικής κλινικής όπου παρέχουν τις υπηρεσίες τους, δε συνδέονται με οποιαδήποτε εργασιακή σχέση με τα νοσοκομεία ή τις κλινικές αυτές και η δαπάνη για την απασχόλησή τους βαρύνει τον ασθενή ή τον ασφαλιστικό οργανισμό του ασθενή, στις περιπτώσεις στις οποίες αυτό προβλέπεται"

"Προκειμένου να παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε ασθενείς ενός νοσοκομείου ή μιας ιδιωτικής κλινικής, οι αποκλειστικές νοσοκόμες και αποκλειστικοί νοσοκόμοι οφείλουν:
α) να διαθέτουν άδεια εργασίας από το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθ. Φ.9/1012/93 κοινή υπουργική απόφαση (425 Β΄), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. Φ9/80000/2887 5/1856/12 κοινή υπουργική απόφαση (1175 Β΄)
β) να έχουν καταχωρηθεί στο Μητρώο Αποκλειστικών Νοσοκόμων που τηρείται στην οικεία Υγειονομική Περιφέρεια και
γ) να περιλαμβάνονται στον ονομαστικό πίνακα που αναρτάται σε κάθε νοσηλευτικό ίδρυμα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας
Για την εγγραφή στο Μητρώο Αποκλειστικών Νοσοκόμων της Υγειονομικής Περιφέρειας απαιτείται να προσκομίζονται:
α) άδεια άσκησης επαγγέλματος νοσηλευτή/τριας ή βοηθού νοσηλευτή / τριας,
β) άδεια εργασίας από το Ι.Κ.Α.,
γ) επικυρωμένο αντίγραφο οποιουδήποτε πτυχίου ή διπλώματος ή τίτλου σπουδών κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή ΔΕ της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο Ιδρυμάτων και Σχολών της αλλοδαπής, το οποίο οδηγεί στην απόκτηση της υπό β) άδειας εργασίας,
δ) ο Α.Μ.Κ.Α.
ε) αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης.
στ) οι ενδιαφερόμενοι που δε διαθέτουν ελληνική ιθαγένεια, απαιτείται να προσκομίζουν πιστοποιητικό ελληνομάθειας, τουλάχιστον για την κατηγορία της Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) Επιπέδου Α2 για ειδικούς επαγγελματικούς σκοπούς
ζ) απλό φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας"

"Οι άδειες εργασίας των αποκλειστικών νοσοκόμων που έχουν εκδοθεί πριν την 1η−10−2000 και κατά την πρώτη εφαρμογή της υπ’ αριθ. Φ.9/1012/93 κοινής υπουργικής απόφασης (425 Β΄), εξακολουθούν να ισχύουν και για τις περιπτώσεις που αφορούν δεν απαιτείται κατάθεση τίτλου σπουδών και άδειας άσκησης επαγγέλματος νοσηλευτή/τριας ή βοηθού νοσηλευτή/τριας".

 Οι αποκλειστικές νοσοκόμες/αποκλειστικοί νοσοκόμοι πρέπει να φορούν ένδυμα (στολή) εργασίας, η οποία θα διαφοροποιείται από τη στολή εργασίας των άλλων επαγγελματιών υγείας του και συγκεκριμένα γκρι παντελόνι ή φούστα και λευκή μπλούζα και να φέρουν σε εμφανές σημείο την κάρτα ταυτοποίησής τους (ταυτότητα)

ΥΓ:  Θα συνιστούσαμε και ένα προηγούμενο δημοσίευμά μας (ΚΛΙΚ ΕΔΩ)