Τετάρτη 27 Νοεμβρίου 2013

Απόφαση του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης για κατανομή προσωπικού στο υπουργείο Υγείας για το έτος 2013.Απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης  ( ΦΕΚ 3004 / Β / 26 Νοεμβρίου 2013)


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 2 και 3 και του άρθρου 11 παρ. 5 εδάφιο δεύτερο του Ν. 3833/2010 «Προστασία της εθνικής οικονομίας − Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομική κρίσης» (ΦΕΚ 40/ A΄/15−3−2010), όπως αναριθμήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 3 της παρ. 4 περ. γ του Ν. 3899/2010 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του προγράμματος στήριξης της ελληνικής οικονομίας» (ΦΕΚ 212/Α/17−12−2010), όπως ισχύει .
2. Την αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ1/71/οικ.4573/1−3−2011 (ΦΕΚ 323/Β/1 −3−2011) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών για τον καθορισμό των προτεραιοτή− των και των κριτηρίων κατανομής προσωπικού,
3. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποίησης του μονίμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού και των λειτουργών του Δημοσίου που διορίζεται ή προσλαμβάνεται στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 3812/2009.
4. Το αριθμ. Υ10Β/Γ.Π.οικ. 101354/1−11−13 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας.
5. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:
Την κατανομή προσωπικού στο Υπουργείο Υγείας ως εξής:
Εξήντα οκτώ (68) θέσεων Νοσηλευτικού Προσωπικού, από τις οποίες τέσσερις (4) θέσεις προέρχονται από τις 1/418Μ/2009, 1/469Μ/2008, 1/308Μ/2008 προκηρύξεις για την κάλυψη αναγκών Ψυχιατρικών Τμημάτων Νοσηλευτικών Μονάδων στα πλαίσια του Προγράμματος Ψυχαργώς Β΄ Φάση, και μία (1) θέση από την 1/404Μ/2009 προκήρυξη για τις ανάγκες του Κέντρου Ψυχικής Υγείας του Γ.Ν. Σερρών. Οι υπόλοιπες θέσεις προέρχονται από τις 7Κ/2009, 5Κ/2008, 2Κ/2007, 10Κ/2008, προκηρύξεις ΑΣΕΠ.
Έντεκα (11) θέσεων Νοσηλευτικού Προσωπικού κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 2920/2001 και Ν. 3599/2007
Τετρακοσίων δεκαέξι (416) θέσεων ειδικευμένων Ιατρών κλάδου ΕΣΥ

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2013
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ