Δευτέρα 22 Απριλίου 2013

Ανάθεση στη ΔΕΠΑΝΟΜ προμήθειας ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου ΛευκάδαςΗ συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη είναι της τάξης των τετρακοσίων τριάντα χιλιάδων ευρώ (430.000,00 €),συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..
 
 Ο εν λόγω εξοπλισμός αναλύεται ως ακολούθως:
α/α
Είδος εξοπλισμού
Τεμάχια
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός
(€)
1.
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ
16 ΤΟΜΩΝ
1
350.000,00

2.
ΦΟΡΗΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ
1
35.000,00

3.
ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
1
45.000,00ΣΥΝΟΛΟ : 430.000,00 €
Πηγή χρηματοδότησης της εν λόγω προμήθειας προτείνεται να είναι οι πόροι του ΕΣΠΑ 2007- 2013 και οι διαδικασίες υλοποίησής της θα ξεκινήσουν μετά την έκδοση σχετικής απόφασης ένταξης πράξης στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ιονίων Νήσων.

Πηγή: Διαύγεια