Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2014

Τροποποίηση των διατάξεων χορήγησης άδειας άσκησης επαγγέλματος βοηθών νοσηλευτώνΜε  απόφαση του υπουργού Υγείας (ΚΛΙΚ ΕΔΩ)  τροποποιούνται  οι διατάξεις του  το άρθρου 2 της αριθμ. Υ7β/οικ.4756/2001 Υπουργικής Απόφασης «Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας άσκησης επαγγέλματος ΒοηθώνΝοσηλευτών» (ΦΕΚ Β΄1082- ΚΛΙΚ ΕΔΩ) ως ακολούθως:

1. Η πρακτική άσκηση πραγματοποιείται στους ακόλουθους φορείς, στους οποίους από το σχετικό Οργανισμό τους προβλέπεται και υπηρετεί Νοσηλευτής/τρια (ΠΕ ή ΤΕ):
α) Νοσηλευτικά Ιδρύματα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου ή Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας (Παραρτήματα Χρονών Παθήσεων, Παραρτήματα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης ατόμων με αναπηρία, Παραρτήματα προστασίας παιδιού, Παραρτήματα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης παιδιών με αναπηρία), Δημόσιες Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων και Εκκλησιαστικά Γηροκομεία κατά τις πρωινές ώρες λειτουργίας αυτών, επί εξάωρο, καθημερινά, πλην τα Σαββατοκύριακα και τις επίσημες αργίες.Μετά το πέρας της πρακτικής άσκησης χορηγείται βεβαίωση, η οποία συνυπογράφεται από τη Δ/ντρια της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας και από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του φορέα.
β) Σε Στρατιωτικά Νοσοκομεία, κατά τις πρωινές ώρες λειτουργίας αυτών, επί εξάωρο, καθημερινά, πλην τα Σαββατοκύριακα και τις επίσημες αργίες.
 Μετά το πέρας της πρακτικής άσκησης χορηγείται βεβαίωση, η οποία συνυπογράφεται από τη Δ/ντρια της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας και το Διοικητή του Νοσοκομείου.
γ) Σε Μονάδες Υγείας του Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.) (Πρώην Ιατρεία του ΕΟΠΥΥ, Κέντρα Υγείας, Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία) κατά τις πρωινές ώρες λειτουργίας αυτών, επί εξάωρο, καθημερινά, πλην τα Σαββατοκύριακα και τις επίσημες αργίες. Μετά το πέρας της πρακτικής άσκησης χορηγείται βεβαίωση, η οποία υπογράφεται από το Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας μετά από εισήγηση του Επιστημονικού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας της Υ.ΠΕ. που έχει λάβει υπόψη της εισήγηση του υπευθύνου για την πρακτική άσκηση.
δ) Σε Ιδιωτικές Κλινικές ή σε Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων (Ιδιωτικού Δικαίου) που ασκούν κοινωνική πρόνοια.
Μετά το πέρας της πρακτικής άσκησης χορηγείται:
· για τους ασκούμενους σε Ιδιωτικές Κλινικές, βεβαίωση η οποία συνυπογράφεται από Γενικό Προϊστάμενο (Νοσηλευτή/τρια) και το Διοικητικό Δ/ντή
· για τους ασκούμενους σε Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων (Ιδιωτικού Δικαίου), βεβαίωση η οποία χορηγείται από τον φορέα κατόπιν εισήγησης του υπευθύνου για την πρακτική άσκηση.
2. Οι φορείς τηρούν ημερολόγιο παρουσιών των πρακτικώς ασκουμένων, την ευθύνη του οποίου φέρει ο υπεύθυνος για την πρακτική άσκηση νοσηλευτής/τρια.