Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2014

Εγκύκλιος για επιλογή προϊσταμένων σύμφωνα με ν. 4275/2014 (Α΄149) 26.11.2014ΘΕΜΑ:  Επιλογή προϊσταμένων σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του ν. 4275/2014 (Α΄ 149) – «Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007) − Επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων και άλλες διατάξεις» - Έκδοση της αριθ. 1ΓΔ/2014 Προκήρυξης πλήρωσης οριζόντιων θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης των Υπουργείων

        Σε συνέχεια της αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.40/2042/24020/24-10-2014 (ΑΔΑ: ΩΕΨ2Χ-ΔΔΜ) εγκυκλίου της Υπηρεσίας μας, θέτουμε υπόψη σας τα εξής αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος:
Κατ΄εξουσιοδότηση των διατάξεων του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007)  εκδόθηκαν οι κάτωθι κανονιστικές αποφάσεις που αφορούν στη διαδικασία επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων:
α) ΔΙΔΑΔ/Φ.35.40/2018/οικ.23409/25-9-2014 (Β’ 2600), 1ο στάδιο επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων- Πλήρωση αναγκαίων προϋποθέσεων και τυπικών προσόντων,
β) ΔΙΔΑΔ/Φ.35.40/2019/οικ.23408/25-9-2014 (Β’ 2600), 2ο στάδιο επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων- Γραπτή εξέταση,
γ) ΔΙΔΑΔ/Φ.35.40/2029/οικ.24002/2-10-2014 (Β’ 2661), 3ο  στάδιο επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων – Δομημένη Συνέντευξη.

Περαιτέρω και κατ΄εξουσιοδότηση των διατάξεων του άρθρου 54 του ν. 4178/2014 εκδόθηκαν οι κάτωθι κανονιστικές αποφάσεις που αφορούν στον καθορισμό αποδεκτών βασικών τίτλων σπουδών και πρόσθετων προσόντων για την πλήρωση των οριζόντιων θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης:
α) ΔΙΔΑΔ/Φ.35.40/2022/οικ.23459/25-9-2014 (Β’ 2595), για τις οριζόντιες θέσεις ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης με οικονομικές ή και οικονομικές αρμοδιότητες,
β) ΔΙΔΑΔ/Φ.35.40/2024/οικ.23441/25-9-2014 (Β’ 2595), για τις οριζόντιες θέσεις ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης με αντικείμενο θέματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού ή/ και πληροφορικής και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.


Βάσει των ανωτέρω και σχετικών περαιτέρω διατάξεων, εκδόθηκε η αριθ. 1ΓΔ/2014 προκήρυξη πλήρωσης οριζόντιων θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης των Υπουργείων.
        Για την ενιαία εφαρμογή των προαναφερόμενων διατάξεων, όσον αφορά στη διαδικασία επιλογής προϊσταμένων, σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις, θέτουμε υπόψη σας τα εξής:


Α. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ-ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

Στις διατάξεις του άρθρου 84 του ΥΚ, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ν.4275/2014 προβλέπονται οι προϋποθέσεις επιλογής, τα κωλύματα υποψηφιότητας, συμμετοχής και  τοποθέτησης.

Ειδικότερα, όσον αφορά τις προϋποθέσεις επιλογής προβλέπεται ότι:

·         Ως προϊστάμενοι Γενικής Διεύθυνσης επιλέγονται υπάλληλοι της κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ, εφόσον:
α) έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης για ένα (1) έτος τουλάχιστον ή
β) έχουν δεκαπέντε (15) τουλάχιστον έτη συνολικής πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας και έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου Διεύθυνσης για τρία (3) τουλάχιστον έτη ή
γ) έχουν δεκαοκτώ (18) τουλάχιστον έτη συνολικής πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας και έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊστάμενου Διεύθυνσης για ένα (1) τουλάχιστον έτος.

·         Ως προϊστάμενοι Διεύθυνσης επιλέγονται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ, εφόσον:
α) έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου Διεύθυνσης τρία (3) έτη τουλάχιστον ή
β) έχουν τουλάχιστον δέκα (10) έτη συνολικής πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας και έχουν
ασκήσει συνολικά τουλάχιστον για τρία (3) έτη καθήκοντα προϊσταμένου Τμήματος ή
γ) έχουν τουλάχιστον δώδεκα (12) έτη συνολική πραγματική δημόσια υπηρεσία και έχουν ασκήσει τουλάχιστον ένα (1) έτος συνολικά καθήκοντα Προϊσταμένου Τμήματος ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικής μονάδας ή αυτοτελούς γραφείου.

·         Ως προϊστάμενοι Τμήματος επιλέγονται υπάλληλοι ΠΕ, ΤΕ ή ΔΕ, εφόσον:
α) έχουν τουλάχιστον τέσσερα (4) έτη συνολικής πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας και έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου Τμήματος ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικής μονάδας ή αυτοτελούς γραφείου για ένα (1) τουλάχιστον έτος ή
β) είναι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης με συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας τέσσερα (4) έτη ή
γ) έχουν τουλάχιστον έξι (6) έτη συνολικής πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας.

·         Με τους οργανισμούς των οικείων υπηρεσιών καθορίζονται οι κλάδοι ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ, των οποίων οι υπάλληλοι κρίνονται για την κατάληψη θέσεων προϊσταμένων ανάλογα με το αντικείμενο των οργανικών μονάδων. Τυχόν ειδικότερα ή και πρόσθετα προσόντα, εφόσον αυτά απαιτούνται, καθορίζονται με την κοινή απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση της παραγράφου 2 του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 (Α΄ 174), όπως ισχύει. Υπάλληλος που κατέχει το βασικό τίτλο σπουδών, ο οποίος αποτελεί το τυπικό προσόν του κλάδου, του οποίου οι υπάλληλοι προβλέπεται από τις οικείες οργανικές διατάξεις να προΐστανται στην προκηρυσσόμενη θέση, δύναται να συμμετέχει στη διαδικασία επιλογής ανεξαρτήτως του κλάδου στον οποίο ανήκει.

·         Σε κάθε περίπτωση και ανεξάρτητα από τα ειδικά προσόντα και τους βασικούς τίτλους σπουδών που δύνανται να εξειδικεύονται με τις οικείες οργανικές διατάξεις και την υπουργική απόφαση που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 2 του άρθρου 54 του ν. 4178/2013, όπως ισχύει, οι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης δύνανται να συμμετέχουν ως υποψήφιοι στην προκήρυξη οποιασδήποτε θέσης ευθύνης ανεξαρτήτως του τίτλου σπουδών που κατέχουν. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να διαθέτουν τις λοιπές αναγκαίες προϋποθέσεις και τα τυπικά προσόντα που απαιτούνται για την προκηρυσσόμενη θέση κατά το πρώτο στάδιο της διαδικασίας επιλογής.

·         Οι προϋποθέσεις και τα προσόντα επιλογής πρέπει να συντρέχουν κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας, εφόσον οι θέσεις προϊσταμένων προκηρυχθούν πέντε (5) μήνες προ της λήξης της θητείας των υπηρετούντων, άλλως θα πρέπει να συντρέχουν κατά την ημερομηνία λήξης της θητείας των υπηρετούντων προϊσταμένων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2α του άρθρου 86 του ΥΚ.

Στο σημείο αυτό διευκρινίζονται τα εξής:

·         Για την εφαρμογή των ανωτέρω η έννοια του όρου «έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου» δεν περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στην άσκηση των καθηκόντων αυτών ύστερα από επιλογή των υπαλλήλων από το αρμόδιο συμβούλιο, αλλά περιλαμβάνει την με οιονδήποτε νόμιμο τρόπο άσκηση των καθηκόντων αυτών, όπως η νόμιμη αναπλήρωση (άρθρο 4 παρ. 2 του ν.4275/2014)
·         Ο χρόνος υπηρεσίας, ο οποίος βάσει ειδικών διατάξεων λογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας σε θέση προϊσταμένου συγκεκριμένου επιπέδου λαμβάνεται υπόψη για την εφαρμογή των άρθρων 84 και 85 του Υπαλληλικού Κώδικα όπως ισχύει (Άρθρο 4 του ν.4275/2014).
·         Με τις προαναφερόμενες διατάξεις, ο κλάδος προϊσταμένων καθορίζεται κατ΄ αρχήν με τις οικείες οργανικές διατάξεις ή με άλλες ειδικές διατάξεις που ορίζουν σχετικά (παρ. 1 και 6α του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 προκειμένου για τους προϊσταμένους των γενικών διευθύνσεων οικονομικών υπηρεσιών), οι οποίες θα πρέπει να συνάδουν με το προαναφερόμενο θεσμικό πλαίσιο. Περαιτέρω, όταν οι οικείες οργανικές διατάξεις προβλέπουν διαζευκτικά τη δυνατότητα επιλογής σε θέση προϊσταμένου υπαλλήλων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού (πχ. υπάλληλοι κλάδου ΠΕ Διοικητικού ή ΤΕ Διοικητικού), τότε δεν ισχύει το προβάδισμα των κατηγοριών. Όταν όμως από τις οικείες οργανικές διατάξεις προβλέπεται «εν ελλείψει» υπαλλήλων προβαδίζουσας κατηγορίας, η δυνατότητα  επιλογής σε θέση προϊσταμένου, υπαλλήλων κατηγορίας που έπεται στο προβάδισμα, τότε ισχύει το προβάδισμα των κατηγοριών (άρθρο 97 του Υ.Κ.)  και οι υπάλληλοι της κατηγορίας που έπεται κατά το προβάδισμα μπορούν να συμμετέχουν στην κρίση μόνο αφού εξαντληθούν οι υποψήφιοι της προβαδίζουσας κατηγορίας ακόμη και με τις ελάχιστες προϋποθέσεις επιλογής που ορίζονται στις διατάξεις του Υ.Κ. 
·         Επιπλέον, με τις προαναφερόμενες διατάξεις δίδεται πλέον βαρύτητα στο βασικό τίτλο σπουδών που κατέχει ο υπάλληλος, ανεξάρτητα με τον κλάδο στον οποίο υπηρετεί. Για παράδειγμα, έστω ότι προκηρύσσεται θέση κλάδου ΠΕ Μηχανικών. Υπάλληλος, ο οποίος ανήκει στον κλάδο ΠΕ Διοικητικού, ο οποίος κατέχει βασικό τίτλο σπουδών Μηχανικού, δύναται βάσει των προαναφερομένων διατάξεων να μετέχει στη διαδικασία επιλογής για τη συγκεκριμένη θέση, καθώς λογίζεται βάσει των προαναφερομένων διατάξεων, ότι ο βασικός  τίτλος σπουδών του αποτελεί προσόν διορισμού στον κλάδο ΠΕ Μηχανικών.
·         Τέλος, με τις προαναφερόμενες διατάξεις εισάγονται τα επιπλέον προσόντα που θα πρέπει να διαθέτουν οι υποψήφιοι για επιλογή προϊστάμενοι, πέραν του προβλεπόμενου κλάδου, όπως ίσχυε μέχρι σήμερα. Για το λόγο αυτό και προκειμένου να υπάρχει ενιαία αντιμετώπιση, εφόσον ο φορέας επιθυμεί τον προσδιορισμό πρόσθετων προσόντων για την κατάληψη συγκεκριμένης θέσης ευθύνης, αυτά δύνανται να καθοριστούν με απόφαση του οικείου Υπουργού και του Υπουργού Δ.Μ.& Η.Δ. Στο σημείο αυτό υπενθυμίζονται οι διατάξεις της περίπτωσης δ΄ του άρθρου 54 του ν. 4178/2013, όπως ισχύει, σύμφωνα με τις οποίες «δ) Η γενική περιγραφή καθηκόντων κάθε θέσης ευθύνης, καθώς και οι κλάδοι, από τους οποίους θα προέρχονται οι Προϊστάμενοι των οργανικών μονάδων. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του καθ ύλην αρμόδιου Υπουργού, κατόπιν αιτιολογημένης γνώμης του τελευταίου, ορίζονται κατά περίπτωση τα σχετικά με την κάθε θέση ευθύνης αποδεκτά βασικά πτυχία ή διπλώματα, εφόσον αυτό απαιτείται, καθώς και τυχόν πρόσθετα προσόντα που απαιτούνται για την πλήρωση κάθε θέσης ευθύνης, όπως ενδεικτικά αποφοίτηση από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ή διδακτορικού διπλώματος συναφούς με το αντικείμενο της οικείας θέσης, εμπειρία συναφής με το αντικείμενο της οικείας θέσης, η γνώση μιας ή περισσοτέρων ξένων γλωσσών και το επίπεδο γνώσης αυτών. Ειδικά, για τις οριζόντιες θέσεις ευθύνης του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 8 του άρθρου 84 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., η υπουργική απόφαση του προηγούμενου εδαφίου εκδίδεται από τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Για όσες οριζόντιες θέσεις ευθύνης έχουν μόνο οικονομικές αρμοδιότητες ή και οικονομικές αρμοδιότητες η ανωτέρω υπουργική απόφαση εκδίδεται από τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και τον Υπουργό Οικονομικών. Η κατά τα ανωτέρω απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του Υπουργού Οικονομικών, εφόσον η σύμπραξη του τελευταίου απαιτείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, εκδίδεται και για εκείνες τις οργανικές μονάδες επιπέδου Τμήματος, οι οποίες προβλέπονται στις οικείες οργανικές διατάξεις των φορέων της παραγράφου 1 για την άσκηση όμοιων ή παρεμφερών, υποστηρικτικών για τη λειτουργία του φορέα, αρμοδιοτήτων, όπου ως τέτοιες νοούνται ιδίως οι αρμοδιότητες διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού, διαχείρισης οικονομικών και δημοσιονομικών θεμάτων, τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, εσωτερικού ελέγχου, κρατικών ενισχύσεων, κοινοβουλευτικού ελέγχου, νομοθετικής πρωτοβουλίας, οργάνωσης-απλούστευσης διαδικασιών και ποιότητας και αποδοτικότητας. Για τον ορισμό των βασικών πτυχίων ή διπλωμάτων, καθώς και των πρόσθετων προσόντων που τυχόν απαιτούνται για την πλήρωση των θέσεων ευθύνης των οργανικών μονάδων που είναι επιφορτισμένες με την άσκηση των αρμοδιοτήτων πολιτικής σχεδιασμού εκτάκτου ανάγκης (ΠΣΕΑ) εκδίδεται κοινή απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του Υπουργού Εθνικής Άμυνας».
 

Β. ΣΤΑΔΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ

1Ο ΣΤΑΔΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ:

Το πρώτο στάδιο της επιλογής διενεργείται σύμφωνα με τα άρθρα 85 και 86 του ΥΚ, όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 1 του ν.4275/2014 και την αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.40/2018/οικ.23409/25-9-2014 (Β’ 2600) Υπουργική Απόφαση.
Κατά το στάδιο αυτό της διαδικασίας επιλογής προϊσταμένων εξετάζεται αν οι υποψήφιοι πληρούν τις προϋποθέσεις και τα τυπικά προσόντα, κύρια ή και πρόσθετα, όπως προσδιορίζονται στις οικείες οργανικές διατάξεις, στην υπουργική απόφαση που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση της περίπτωσης δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 54 του ν. 4178/2013, όπως ισχύει, και στην οικεία προκήρυξη.

Ειδικότερα:
·         Η αίτηση υποψηφιότητας υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) εργασίμων ημερών από την ημέρα καταχώρισης της προκήρυξης στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην οικεία προκήρυξη. Η αίτηση αυτή συνοδεύεται από βιογραφικό σημείωμα που συντάσσεται με ευθύνη του υποψηφίου και το περιεχόμενο του οποίου προκύπτει από τα στοιχεία του προσωπικού μητρώου του υπαλλήλου, από δήλωση ενδιαφέροντος, καθώς και από δήλωση σειράς προτίμησης, εφόσον η τελευταία απαιτείται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην οικεία προκήρυξη, τα οποία συμπληρώνονται και υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο ΑΣΕΠ σε ειδικό προς το σκοπό αυτόν ηλεκτρονικό έντυπο.
·         Ο υποψήφιος φέρει την ευθύνη της πλήρους και ορθής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής του αίτησης. Εάν ο υποψήφιος δεν συμπληρώσει τα απαιτούμενα στοιχεία/κωδικούς, αυτά δεν λαμβάνονται υπόψη, έστω και αν προσκομίζονται τα σχετικά δικαιολογητικά απόδειξης στην αρμόδια Διεύθυνση Προσωπικού/Διοικητικού, υπό τον όρο ότι τα ανωτέρω αναγράφονται ρητά στην προκήρυξη. Διόρθωση ή τροποποίηση ή συμπλήρωση αιτήσεων και βιογραφικών σημειωμάτων επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής που ορίζεται στην προκήρυξη.
·         Ακολούθως, οι αιτήσεις των υποψηφίων, οι οποίες επέχουν θέση υπεύθυνης δήλωσης, και το βιογραφικό σημείωμα αποστέλλονται από το ΑΣΕΠ στην καθ’ ύλην αρμόδια Διεύθυνση Προσωπικού/Διοικητικού, όπου ανήκει οργανικά ο υπάλληλος, προκειμένου να βεβαιωθούν αρμοδίως, τα όσα υπευθύνως έχει δηλώσει ο υποψήφιος. Σε περίπτωση αναντιστοιχίας των όσων υπευθύνως δηλώνει ο υποψήφιος στην αίτηση υποψηφιότητας και στο βιογραφικό σημείωμα με όσα τηρούνται στο προσωπικό μητρώο του υπαλλήλου και στο αρχείο της υπηρεσίας, λαμβάνονται υπόψη όσα βεβαιώνει η αρμόδια Διεύθυνση Προσωπικού/Διοικητικού, αφού προηγουμένως έχει καλέσει τον υποψήφιο για την προσκόμιση των επιπλέον εκείνων στοιχείων που υπευθύνως δηλώνει ότι κατέχει. Η ανωτέρω διαδικασία βεβαίωσης των στοιχείων της αίτησης υποψηφιότητας και του βιογραφικού σημειώματος του υπαλλήλου από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Προσωπικού/Διοικητικού ολοκληρώνεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία που θα περιέλθουν σε αυτήν από το ΑΣΕΠ οι αιτήσεις και τα βιογραφικά σημειώματα των υποψηφίων.
·         Το αποτέλεσμα του ελέγχου αποτυπώνεται σε σχετική βεβαίωση των στοιχείων της αίτησης υποψηφιότητας και του βιογραφικού σημειώματος και βεβαίωση περί συνδρομής ή μη κωλυμάτων υποψηφιότητας, οι οποίες υπογράφονται από τον αρμόδιο Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Προσωπικού/Διοικητικού του φορέα. Στο σημείο αυτό και προκειμένου να διευκολυνθούν οι υπηρεσίες επισημαίνεται ότι οι υπηρεσίες Διοικητικού/Προσωπικού των υπαλλήλων καλούνται να βεβαιώσουν τα όσα υπευθύνως δηλώνει ο υποψήφιος τόσο στην αίτησή του όσο και όσα αναφέρει στο βιογραφικό του σημείωμα, τα οποία θα πρέπει να προκύπτουν από το αρχείο της υπηρεσίας και το προσωπικό του μητρώο. Δεδομένων των προβλεπόμενων από το νόμο προθεσμιών, καλούνται οι διευθύνσεις διοικητικού / προσωπικού να τηρούν ενημερωμένο το προσωπικό μητρώο των υποψηφίων, αλλά και οι ίδιοι οι υποψήφιοι να συνδράμουν ώστε να τηρείται ενημερωμένο καταθέτοντας έγκαιρα  τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία επικαλούνται.
  Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί για τους υποψηφίους εκείνους, οι οποίοι υπηρετούν με απόσπαση σε άλλες υπηρεσίες, όπου ενδεχομένως διατηρούνται έγγραφα που αφορούν την υπηρεσιακή τους κατάσταση, τα οποία επικαλείται ο υποψήφιος ή θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά το πρώτο στάδιο της διαδικασίας, ωστόσο δεν έχουν αποσταλεί/ κοινοποιηθεί στο φορέα της οργανικής τους θέσης, ο οποίος καλείται εν προκειμένω να προβεί στην βεβαίωση στοιχείων του υποψηφίου. Για το λόγο αυτό παρακαλούνται οι αρμόδιες διευθύνσεις Προσωπικού/Διοικητικού, όπου ανήκει οργανικά ο υπάλληλος, να αναζητήσουν εγκαίρως σε κάθε περίπτωση από το φορέα απόσπασης του υποψηφίου υπαλλήλου, τυχόν έγγραφα που αφορούν στην υπηρεσιακή του κατάσταση και σχετίζονται με το πρώτο στάδιο διαδικασίας επιλογής προκειμένου να καταστεί εν προκειμένω εφικτή και η χορήγηση της σχετικής βεβαίωσης εντός των τασσομένων προθεσμιών.

·         Μετά το πέρας της διαδικασίας βεβαίωσης στοιχείων, η αρμόδια Διεύθυνση Προσωπικού/Διοικητικού αποστέλλει αμελλητί στο αρμόδιο Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.)  ή στο Κεντρικό Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων (Κ.ΕΙ.Σ.Ε.Π.), κατά περίπτωση: α) την αίτηση, το βιογραφικό σημείωμα και τη δήλωση ενδιαφέροντος του υποψηφίου και
β) τη σχετική βεβαίωση στοιχείων και τη βεβαίωση περί συνδρομής ή μη κωλυμάτων υποψηφιότητας, συνοδευόμενες από τα στοιχεία-δικαιολογητικά, τα οποία αφορούν τους όρους, τις προϋποθέσεις και τα τυπικά και τυχόν πρόσθετα προσόντα που απαιτούνται σύμφωνα με την προκήρυξη κατά το πρώτο στάδιο της διαδικασίας επιλογής. Προς διευκόλυνση των υπηρεσιών, αλλά και του αρμόδιου συλλογικού οργάνου η βεβαίωση στοιχείων του υποψηφίου δύναται να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα.
·         Σε κάθε περίπτωση η αρμόδια Διεύθυνση Προσωπικού/Διοικητικού οφείλει να ενημερώνει αμελλητί το κατά περίπτωση αρμόδιο ΕΙ.Σ.Ε.Π. και το Α.Σ.Ε.Π. για την ύπαρξη κωλύματος των υποψηφίων κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 84 του ΥΚ, όπως έχει αντικατασταθεί και ισχύει, οποτεδήποτε αυτό ανακύψει κατά το πρώτο στάδιο της διαδικασίας επιλογής.
·         Το αρμόδιο ΕΙ.Σ.Ε.Π. παραλαμβάνει τα στοιχεία που αποστέλλει η αρμόδια Διεύθυνση Προσωπικού/Διοικητικού και αποφαίνεται αιτιολογημένα εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών από την πάροδο της  δεκαήμερης (10ήμερης) προθεσμίας που τίθεται για τις Διευθύνσεις Διοικητικού Προσωπικού, για ποιους από τους συμμετέχοντες υποψηφίους πληρούνται οι όροι, οι προϋποθέσεις και τα απαιτούμενα προσόντα του πρώτου σταδίου της διαδικασίας επιλογής.
·         Με την ως άνω απόφαση του ΕΙ.Σ.Ε.Π. αποκλείονται από το πρώτο στάδιο της διαδικασίας, όσοι δεν πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις της προκήρυξης και αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ οι πίνακες προσωρινών αποτελεσμάτων των υποψηφίων. Κατά των πινάκων αυτών δύναται να ασκηθεί ένσταση ενώπιον του ΑΣΕΠ εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ανάρτηση των προσωρινών αποτελεσμάτων. Οι ενστάσεις εξετάζονται από αρμόδιο Τμήμα του ΑΣΕΠ εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής τους. Μετά την εξέταση των ενστάσεων το ΑΣΕΠ καταρτίζει πίνακες οριστικών αποτελεσμάτων των υποψηφίων που πληρούν τις προϋποθέσεις και τα προσόντα της προκήρυξης, οι οποίοι αποστέλλονται στο αρμόδιο ΕΙ.Σ.Ε.Π. και αναρτώνται στην ιστοσελίδα ΑΣΕΠ. 
2ο ΣΤΑΔΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ-ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ: 
Όσοι υποψήφιοι πληρούν τις αναγκαίες προϋποθέσεις και τα τυπικά προσόντα που απαιτούνται για την προκηρυσσόμενη θέση καλούνται στο δεύτερο στάδιο, της γραπτής εξέτασης, το οποίο διενεργείται από το Α.Σ.Ε.Π. σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.3 του άρθρου 85 του ΥΚ και στην αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.40/2019/οικ.23408/25-9-2014 (Β’ 2600) Υπουργική Απόφαση. 
3ο ΣΤΑΔΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ-ΔΟΜΗΜΕΝΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: 
Το τρίτο στάδιο της δομημένης συνέντευξης, διενεργείται σύμφωνα με τα άρθρα 85 και 86 του ΥΚ, όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 1 του ν. 4275/2014 και την αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.40/2029/οικ.24002/2-10-2014 (Β’ 2661) Υπουργική Απόφαση       
Γ. ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 1ΓΔ/2014 
Κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του ΥΚ, όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του ν. 4275/2014 και του άρθρου 4 του ν. 4275/2014 εκδόθηκε η αριθ. 1ΓΔ/2014 ΔΙΔΑΔ/Φ.35.40/2046/οικ.27157/29-10-2014 (ΑΔΑ: 7ΜΒΚΧ-Λ3Ψ) Προκήρυξη πλήρωσης οριζόντιων θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης των Υπουργείων.
·         Τα απαιτούμενα για τις θέσεις αυτές κύρια και πρόσθετα προσόντα ανά ομάδα θέσεων περιλαμβάνονται αναλυτικά στην εν λόγω Προκήρυξη, η οποία εκδόθηκε βάσει των προβλεπόμενων στις διατάξεις του άρθρου 84 του ΥΚ, όπως ισχύει, των αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.40/2022/οικ.23459/25-9-2014 (Β’ 2595) «Καθορισμός αποδεκτών βασικών τίτλων σπουδών και πρόσθετων προσόντων για την πλήρωση των οριζόντιων θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης με οικονομικές ή και οικονομικές αρμοδιότητες» και ΔΙΔΑΔ/Φ.35.40/2024/οικ.23441/25-9-2014 (Β’ 2595) «Καθορισμός αποδεκτών βασικών πτυχίων ή διπλωμάτων και πρόσθετων προσόντων για την πλήρωση των οριζόντιων θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης» Υπουργικών Αποφάσεων και της αριθ. 1/17-10-2014 γνώμης του Κεντρικού Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων (Κ.ΕΙ.Σ.Ε.Π.), το οποίο συγκροτήθηκε μεταβατικά με την αριθ. ΔΙΔΚ/Φ.38/4/22763/24-9-2014 υπουργική απόφαση (Υ.Ο.Δ.Δ. 587).

·         Η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων υποψηφιοτήτων άρχισε την   Νοεμβρίου 2014 και έληξε με την πάροδο της 14ης Νοεμβρίου 2014, ημέρας Παρασκευής.
·         Για το πρώτο στάδιο της διαδικασίας επιλογής εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στην παρούσα εγκύκλιο αναφορικά με το στάδιο αυτό και ως εκ τούτου οι Διευθύνσεις Διοικητικού/ Προσωπικού παρακαλούνται να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις αποκλειστικές προθεσμίες που τίθενται για την έκδοση των προβλεπόμενων βεβαιώσεων περί συνδρομής των απαιτούμενων προϋποθέσεων και προσόντων και μη συνδρομής κωλυμάτων υποψηφιότητας και οι οποίες εν συνεχεία θα αποσταλούν, μαζί με τα λοιπά απαιτούμενα στοιχεία, στο Κ.ΕΙ.Σ.Ε.Π., το οποίο συγκροτήθηκε με την αριθ. ΔΙΔΚ/Φ.38/4/22763/24-9-2014 υπουργική απόφαση (Υ.Ο.Δ.Δ. 587) απόφαση και  η έδρα του οποίου βρίσκεται στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
·         Οι προϊστάμενοι Γενικής Διεύθυνσης που θα επιλεγούν κατά την τρέχουσα διαδικασία θα οριστούν μέλη των Ειδικών Συμβουλίων Επιλογής Προϊσταμένων και των Συμβουλίων Συνέντευξης Προϊσταμένων των οικείων Υπουργείων (άρθρο 157 του Υ.Κ.) Με τη συγκρότηση των συλλογικών οργάνων αυτών θα προκηρυχθούν ακολούθως οι λοιπές θέσεις προϊστάμενων Γενικών Διευθύνσεων (επιτελικές – μη οριζόντιες), εν συνεχεία οι θέσεις προϊσταμένων διεύθυνσης και τέλος οι θέσεις προϊσταμένων τμημάτων.
·         Όλοι οι προϊστάμενοι Γενικής Διεύθυνσης και Διεύθυνσης που επιλέγονται κατά την παρούσα διαδικασία του Υπαλληλικού Κώδικα επιμορφώνονται υποχρεωτικά και πιστοποιούνται για την ικανότητά τους να διεξάγουν δομημένη συνέντευξη. 
Οι αποδέκτες της παρούσας εγκυκλίου παρακαλούνται να την κοινοποιήσουν σε όλους φορείς που υπάγονται ή εποπτεύονται από  αυτούς.

Πηγή:ΥΔΜΗΔ