Παρασκευή 6 Απριλίου 2012

Καταργείται το πακέτο αποζημίωσης των εφημεριών των γιατρών του ΕΣΥ

Δρομολογούνται αλλαγές στην αποζημίωση της εφημέρευσης των γιατρών του ΕΣΥ που προοιωνίζουν αλλαγή του τρόπου εφημέρευσης και προσαρμογής του στα κάθε φορά  ελάχιστα κονδύλια που θα διατίθενται.
Αυτό σημαίνει ότι από δω και πέρα το πόσες εφημερίες και τι είδους θα γίνονται και θα  αποζημιώνονται,  τίθεται στη διακριτική ευχέρεια των διοικήσεων των νοσοκομείων.
Συγκεκριμένα με τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή  ΚΛΙΚ ΕΔΩ στο σχέδιο νόμου   «Ρυθμίσεις για την Τοπική Ανάπτυξη, την Αυτοδιοίκηση και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση – Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ». προβλέπεται:


 
Και βεβαίως στο άρθρο 4, παράγραφος 1 του νόμου 3868/2010 προβλέπεται το γνωστό πακέτο εφημέρευσης ή επίδομα εφημέρευσης:
Άρθρο 4
Αποζημίωση Εφημέριων Ιατρών Νοσοκομείων και Κέντρων Υγείας του Ε.Σ.Υ.
1. Στο άρθρο 45 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297 Α) προ­στίθεται παράγραφος 11 ως εξής:
«Α.ί. Οι ειδικευόμενοι ιατροί σε όλες τις ζώνες λαμβά­νουν μηνιαίως αποζημίωση που αντιστοιχεί σε 7 ενεργές εφημερίες κάθε μήνα (5 Καθημερινές, 1 Σάββατο, 1 Κυ­ριακή - Εξαιρέσιμη ημέρα).
ii. Στη Γ' ζώνη οι Συντονιστές Διευθυντές και οι Διευ­θυντές λαμβάνουν μηνιαίως αποζημίωση που αντιστοιχεί σε 7 εφημερίες, εκ των οποίων 5 ενεργές εφημερίες (3 Καθημερινές, 1 Σάββατο, 1 Κυριακή - Εξαιρέσιμη ημέρα) και 2 εφημερίες ετοιμότητας καθημερινής. Οι υπόλοιποι ειδικευμένοι ιατροί λαμβάνουν μηνιαίως αποζημίωση που αντιστοιχεί σε 11 εφημερίες, εκ των οποίων 7 ενερ­γές εφημερίες (5 Καθημερινές, 1 Σάββατο, 1 Κυριακή -Εξαιρέσιμη ημέρα) και 4 εφημερίες ετοιμότητας καθημε­ρινής.
iiί. Στη Β' ζώνη οι ειδικευμένοι ιατροί λαμβάνουν μηνι­αίως αποζημίωση που αντιστοιχεί σε 7 εφημερίες, από τις οποίες οι Συντονιστές Διευθυντές και Διευθυντές λαμβάνουν 4 ενεργές (2 Καθημερινές, 1 Σάββατο, 1 Κυ­ριακή - Εξαιρέσιμη ημέρα) και 3 ετοιμότητας καθημερι­νές και οι υπόλοιποι ειδικευμένοι 7 εφημερίες, εκ των ο­ποίων 5 ενεργές (3 Καθημερινές, 1 Σάββατο, 1 Κυριακή -Εξαιρέσιμη ημέρα) και 2 ετοιμότητας καθημερινές.
iv. Στην Α ' ζώνη οι ειδικευμένοι ιατροί λαμβάνουν μη­νιαίως αποζημίωση που αντιστοιχεί σε 6 εφημερίες, από τις οποίες οι Διευθυντές λαμβάνουν 3 ενεργές (1 Καθη­μερινή, 1 Σάββατο, 1 Κυριακή - Εξαιρέσιμη ημέρα) και 3 ετοιμότητας καθημερινές και οι υπόλοιποι ειδικευμένοι 6 εφημερίες, εκ των οποίων 4 ενεργές (2 Καθημερινές, 1 Σάββατο, 1 Κυριακή - Εξαιρέσιμη ημέρα) και 2 ετοιμότη­τας καθημερινές. Για τους Συντονιστές Διευθυντές της Α ' ζώνης ισχύει το άρθρο 6 του ν. 3754/2009.
ν. Οι ιατροί υπόχρεοι υπηρεσίας υπαίθρου σε όλες τις ζώνες λαμβάνουν μηνιαίως αποζημίωση που αντιστοιχεί σε 7 ενεργές εφημερίες (5 Καθημερινές, 1 Σάββατο, 1 Κυριακή - Εξαιρέσιμη ημέρα).
Β. Η καταβολή της αποζημίωσης για τις εφημερίες, που πραγματοποιήθηκαν μηνιαίως, γίνεται με ξεχωριστή μισθοδοτική κατάσταση στο τελευταίο δεκαήμερο του ε­πόμενου μήνα, μετά από σχετική βεβαίωση για την πραγ­ματοποίηση τους από τον Διοικητή του Νοσοκομείου, η οποία εκδίδεται υποχρεωτικά μέσα στο πρώτο δεκαήμε­ρο του επόμενου μήνα. Αν δεν πραγματοποιηθεί το σύ­νολο των παραπάνω εφημέριων λόγω αδείας, απουσίας ή άλλου λόγου του ιατρού το ποσό μειώνεται αναλόγως.
Γ. Με απόφαση του Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας, που εκδίδεται με εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του νοσοκομείου, ύστερα από γνώμη του Ε­πιστημονικού Συμβουλίου του, μπορεί να εγκρίνονται πρόσθετες εφημερίες, με σκοπό την κάλυψη αναγκών του νοσοκομείου. Η αποζημίωση των ιατρών για τις επι­πλέον εφημερίες καταβάλλονται από διαθέσιμα κονδύ­λια του νοσοκομείου και από διαθέσιμους πόρους των Υ­γειονομικών Περιφερειών.
Δ. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινω­νικής Αλληλεγγύης και του Υπουργού Οικονομικών κα­θορίζεται η διαδικασία καταβολής της αποζημίωσης και κάθε άλλο σχετικό θέμα που αφορά την έγκριση και τη χορήγηση των επιπλέον εφημεριών από τα νοσοκο­μεία.»

  Αυτό πλέον καταργείται!