Παρασκευή, 9 Δεκεμβρίου 2011

Από εγκρίσεις κονδυλίων (για τα μάτια του κόσμου) χορτάσαμε , χρήμα όμως ..δεν βλέπουμε !(2)


Στην ουσία αυτό το δημοσίευμα αποτελεί συνέχεια αυτού εδώ

Νέα έγκριση …στα χαρτιά: ΚΛΙΚ ΕΔΩ

 Αποφασίζουμε:
1.Την έγκριση ποσού δέκα εκατομμυρίων επτακοσίων είκοσι τεσσάρων χιλιάδων και εκατόν είκοσι ευρώ (10.724.120,00€) από την πίστωση που αναλήφθηκε με την σχετ. (4) απόφαση σε βάρος του Φ. 210 Κ.Α.Ε. 2327 «Επιχορήγηση σε νοσηλευτικά ιδρύματα ν.δ. 2592/53 και το ΕΚΑΒ για δαπάνες αποζημίωσης για  υπερωριακή εργασία και αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες» του προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης οικ. Έτους 2011.
2. Επίσης εγκρίνουμε την έκδοση εκατόν είκοσι (120) χρηματικών ενταλμάτων
πληρωμής στο όνομα των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων, που αναφέρονται στον κάτωθι πίνακα με τα αντίστοιχα Α.Φ.Μ., τις αντίστοιχες Δ.Ο.Υ. ως επιχορήγηση για την πληρωμή των πρόσθετων αμοιβών για υπερωριακή εργασία και εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες του πάσης φύσεως προσωπικού, συμπεριλαμβανόμενων και εκείνων που είναι αποσπασμένοι σε βουλευτικά γραφεία των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων (πλην ιατρικού), για υποχρεώσεις έως 30-11-2011
ως εξής:...


η Έγκριση για το Νοσοκομείο Πρέβεζας είναι 23.230,00 ευρώ

Στα χαρτιά υπάρχουν εγκρίσεις  από το Υπουργείο για κάποια ποσά..
Στην πράξη δεν εκταμιεύεται ούτε σεντ !!!
Δεν εκταμιεύθηκε ούτε η δόση που υποτίθεται ότι εγκρίθηκε στις 10 Νοέμβρη ΚΛΙΚ ΕΔΩ
 
Μας δουλεύουν σε ψιλό γαζί! 

Για αυτό έχει προβάδισμα στα ενδοπασοκικά  ο Λοβέρδος του Βενιζέλου;