Πέμπτη, 10 Νοεμβρίου 2011

Από εγκρίσεις ...χορτάσαμε .Χρήμα δε βλέπουμε!Για τα δεδουλευμένα εργαζομένων στα Νοσοκομεία και ΚΥ  αναφερόμαστε

Αναρτήθηκε στο διαδίκτυο σήμερα σχετική υπουργική απόφαση (ΚΛΙΚ ΕΔΩ)  που προβλέπει : 

Την έγκριση ποσού δεκατριών εκατομμυρίων εξακοσίων ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι δύο ευρώ και είκοσι λεπτών (13.694.522,20 €) για  «Επιχορήγηση σε νοσηλευτικά ιδρύματα ν.δ. 2592/53 και το ΕΚΑΒ για δαπάνες αποζημίωσης για υπερωριακή εργασία και αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες» του προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης οικ. Έτους 2011.

 Και επίσης την έκδοση εκατόν είκοσι πέντε (125) χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής στο όνομα των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων, ως επιχορήγηση για την πληρωμή των πρόσθετων αμοιβών για υπερωριακή εργασία και εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες του πάσης φύσεως προσωπικού, συμπεριλαμβανόμενων και εκείνων που είναι αποσπασμένοι σε βουλευτικά γραφεία των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων (πλην ιατρικού), για υποχρεώσεις από 1-08-2011 έως 30-11-2011 καθώς και τυχόν οφειλές προηγούμενων μηνών

Το ένταλμα για το Νοσοκομείο Πρέβεζας είναι 68.336,49 ευρώ