Πέμπτη, 1 Δεκεμβρίου 2011

Η εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σχετικά με την κάλυψη των τοκετών από τους ασφαλιστικούς οργανισμούς
                            ΚΛΙΚ  ΕΔΩ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜ. ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΑΣΘ. & ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄& Β΄

Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 29
Ταχ. Κώδικας : 101 10
Πληροφορίες : Α. Καραμπλιάνη
Τηλέφωνο : 210-3368164
Fax: 210-3368162

Αθήνα, 28/11/2011
Αρ. Πρωτ.: Φ.80000/οικ.27683/3531


ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις σχετικά με την μαιευτική περίθαλψη

Επειδή διαπιστώθηκαν προβλήματα, κυρίως μετά την 1-10-2011 ημερομηνία οριστικής έναρξης εφαρμογής της αριθμ. Υ4α/οικ.85649/27-7-2011 Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Κλειστά Ενοποιημένα Νοσήλια και Ημερήσιο Νοσήλιο στο ΕΣΥ», και συγκεκριμένα όσον αφορά την μαιευτική περίθαλψη στα Νοσοκομεία του ΕΣΥ, για την ορθή εφαρμογή της ανωτέρω κυα, διευκρινίζουμε τα ακόλουθα:

Στα κρατικά νοσοκομεία του ΕΣΥ, σε περίπτωση τοκετού (φυσιολογικού ή με καισαρική τομή) οι ασφαλιστικοί οργανισμοί υποχρεούνται να καταβάλλουν απευθείας στο νοσοκομείο, την κατά περίπτωση προβλεπόμενη δαπάνη που προβλέπουν τα Κλειστά Ενοποιημένα Νοσήλια που καθιερώθηκαν πρόσφατα (από 01/10/2011).
Για τις πέραν της Μέσης Διάρκειας Νοσηλείας (ΜΔΝ) ημέρες, οι ασφαλιστικοί οργανισμοί καταβάλλουν αντίστοιχα, την προβλεπόμενη δαπάνη με βάση το ημερήσιο νοσήλιο όπως έχει διαμορφωθεί με την ίδια κυα.  Στην περίπτωση αυτή δεν χορηγείται στις ασφαλισμένες το βοήθημα τοκετού αλλά καταβάλλεται απευθείας από τον οικείο ασφαλιστικό φορέα το Κλειστό Ενοποιημένο Νοσήλιο στο νοσοκομείο έναντι της μαιευτικής περίθαλψης που παρασχέθηκε.
Κατά συνέπεια, σε καμία περίπτωση δεν απαιτείται από τις ασφαλισμένες μητέρες ανάμιξη στην όλη διαδικασία, ούτε καταβολή οποιουδήποτε νοσηλίου στο νοσοκομείο, ενώ για την εισαγωγή και έξοδο της μητέρας από το νοσοκομείο ακολουθείται η ίδια διαδικασία με την νοσοκομειακή περίθαλψη.
Σε περίπτωση τοκετού (φυσιολογικού ή με καισαρική τομή) σε ιδιωτικές κλινικές, καταβάλλονται απευθείας στις ασφαλισμένες, μετά την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών, τα προβλεπόμενα από τους κανονισμούς παροχών των οικείων ασφαλιστικών οργανισμών, δηλαδή το επίδομα αντί μαιευτικής περίθαλψης, ακριβώς εξαιτίας της έλλειψης συμβάσεων και άρα αδυναμίας καταβολής των νοσηλίων από τους φορείς απευθείας στις κλινικές.
Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούνται οι Διοικήσεις των Φορέων σας να ενημερώσουν όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες για την πιστή εφαρμογή των ανωτέρω.
                             Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
                                  ΑΘΗΝΑ ΔΡΕΤΤΑ