Παρασκευή 28 Μαρτίου 2014

Σε διαθεσιμότητα οι οδηγοί των νοσοκομείων του ΕΣΥΤι αναφέρει το νέο πολυνομοσχέδιο (κλικ ΕΔΩ)  σελίδες 76-81

Α. ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΟΥ Ε.Σ.Υ.

1. Το σύνολο των υπαλλήλων των κλάδων ΔΕ Οδηγών, ΔΕ Τεχνικού (ειδικότητας Οδηγών) και ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων, οι οποίοι κατέχουν οργανικές ή προσωποπαγείς θέσεις στα νοσοκομεία του ΕΣΥ. τίθεται, αυτοδικαίως, από την ισχύ του παρόντος, σε καθεστώς διαθεσιμότητας. Οι ανωτέρω υπάλληλοι παραμένουν σε καθεστώς διαθεσιμότητας επί ένα (1) μήνα και εν συνεχεία, μετατάσσονται/μεταφέρονται, μετά από αίτησή τους, με τους όρους και τις προϋποθέσεις των διατάξεων της παραγράφου Β, σε οργανικές θέσεις που συστήνονται για τον σκοπό αυτό στον κλάδο ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων του Ε.Κ.Α.Β., όπως προβλέπεται με την παρ. 4, του άρθρου 17, τουν.4224/2013 (A’ 288). Στους υπαλλήλους που τίθενται σε καθεστώς διαθεσιμότητας καταβάλλονται τα τρία τέταρτα (3/4) των αποδοχών τους, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Κατά τη διάρκεια της διαθεσιμότητας, εξακολουθούν να καταβάλλονται από τον φορέα προέλευσης οι προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη και ασφαλισμένου που αναλογούν για κύρια σύνταξη, επικουρική ασφάλιση, πρόνοια και υγειονομική περίθαλψη. Οι εισφορές αυτές, από τη θέση του υπαλλήλου σε διαθεσιμότητα και για το χρονικό διάστημα που αυτή διαρκεί, προσδιορίζονται στο 75% των αποδοχών αυτού.
2. Στον κλάδο ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων του Ε.Κ.Α.Β. δύναται να μεταταχθούν/μεταφερθούν, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων του άρθρου 8 του Π.Δ. 348/96 (ΥΕΚ 229 Α΄), όπως έχει αντικατασταθεί με την υπ’ αριθμόν Τ4δ/49901/4-7-02 (ΥΕΚ 860 Β΄) Κ.Τ.Α., υπάλληλοι νοσοκομείων, αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας, των κλάδων ΔΕ Οδηγών, ΔΕ Τεχνικού (ειδικότητας Οδηγών) και ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων, οι οποίοι κατά την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου υπηρετούν στους αντίστοιχους κλάδους ή/και ειδικότητες και κατέχουν τα τυπικά προσόντα του άρθρου 20 και 21 του Π.Δ.50/2001 (ΥΕΚ 39 Α΄) και παρ. 13, άρθρο μόνο του Π.Δ. 347/03 (ΥΕΚ 315 Α΄).
Η μετάταξη/μεταφορά στο Ε.Κ.Α.Β. όσων εκ των ανωτέρω υπαλλήλων δεν κατέχουν την προβλεπόμενη επαγγελματική άδεια οδήγησης (τουλάχιστον Γ΄ κατηγορίας) γίνεται σε αντίστοιχες των προσόντων που κατέχουν συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις, οι οποίες καταργούνται μετά την για οποιαδήποτε λόγο αποχώρηση των υπηρετούντων σε αυτές, με ταυτόχρονη δέσμευση αντίστοιχων κενών οργανικών θέσεων, εφόσον υφίστανται κενές θέσεις.
3. Κατ’ εξαίρεση των διατάξεων της περίπτωσης 1, τίθενται σε καθεστώς διαθεσιμότητας δέκα πέντε (15) ημερών όσοι εκ των ανωτέρω περιγραφομένων υπαλλήλων εμπίπτουν στις ακόλουθες κοινωνικές κατηγορίες:
α) υπάλληλος που τελεί σε αναπηρία, σε ποσοστό 67% και άνω.
β) πολύτεκνος, κατά την έννοια των παρ. 1 έως 3, του άρθρου πρώτου, του ν. 1910/1944 (Α’ 229), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6, του ν. 3454/2006 (Α’ 75) εφόσον τα τέκνα αυτού συνοικούν με αυτόν και ανήκουν στην κατηγορία των εξαρτώμενων μελών σύμφωνα με τον Κ.Υ.Ε., όπως αυτός ισχύει σήμερα.
γ) υπάλληλος του οποίου ο σύζυγος ή η σύζυγος ή τέκνο τελεί σε αναπηρία, σε ποσοστό 67% και άνω και ανήκει στην κατηγορία των εξαρτώμενων μελών, σύμφωνα με τον Κ.Υ.Ε., όπως αυτός ισχύει σήμερα και του οποίου το ετήσιο συνολικό εισόδημα του εξαρτώμενου δεν ξεπερνά τις 12.000 €.
δ) υπάλληλος, ο οποίος δυνάμει νόμου ή δικαστικής αποφάσεως, ασκεί, κατ’ αποκλειστικότητα, τη γονική μέριμνα τέκνου, συνοικεί με αυτό και αυτό ανήκει στην κατηγορία των εξαρτώμενων μελών, σύμφωνα με τον Κ.Υ.Ε., όπως αυτός ισχύει σήμερα, εφόσον το συνολικό ετήσιο εισόδημα του εξαρτώμενου τέκνου δεν ξεπερνά τις 12.000 €.
ε) υπάλληλος, ο οποίος έχει οριστεί δικαστικός συμπαραστάτης, δυνάμει δικαστικής απόφασης, συνοικεί με τον συμπαραστατούμενο και το συνολικό ετήσιο εισόδημα του συμπαραστατούμενου δεν ξεπερνά τις 12.000 €.
στ) υπάλληλος, του οποίου ο σύζυγος ή η σύζυγος τίθεται, δυνάμει του παρόντος, σε καθεστώς διαθεσιμότητας. στην περίπτωση αυτή, με κοινή αίτηση των συζύγων προς την υπηρεσία προέλευσής τους δηλώνεται η προτίμηση υπαγωγής στις ευνοϊκότερες ρυθμίσεις της παρούσας παραγράφου υπέρ του ενός εκ των δύο συζύγων.
ζ) υπάλληλος, του οποίου ο σύζυγος ή η σύζυγος τελεί ήδη σε καθεστώς διαθεσιμότητας ή έχει απολυθεί, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 4, του άρθρου 90, του ν. 4172/2013. Σο γεγονός αυτό, κοινοποιείται προς την υπηρεσία προέλευσης του υπαλλήλου που πρόκειται να τεθεί, δυνάμει του παρόντος, σε καθεστώς διαθεσιμότητας, με ευθύνη του και προκειμένου αυτός να υπαχθεί στις ευνοϊκότερες ρυθμίσεις της παρούσας παραγράφου.
4. Οι διαπιστωτικές πράξεις για τη θέση σε καθεστώς διαθεσιμότητας των ανωτέρω υπαλλήλων εκδίδονται από το όργανο διοίκησης του φορέα προέλευσης.
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ι.2.:
Β. ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΟΥ Ε.Σ.Υ
1. Οι αναφερόμενοι στις περιπτώσεις 1 και 3, της υποπαραγράφου Ι.2.Α υπάλληλοι, που έχουν τεθεί σε καθεστώς διαθεσιμότητας μετατάσσονται /μεταφέρονται, με την ίδια εργασιακή σχέση, σε οργανικές θέσεις, που συστήνονται για το σκοπό αυτό, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση 1, της υποπαραγράφου Α, κατόπιν αιτήσεων–δηλώσεών τους, περί αποδοχής της εν λόγω θέσης. Οι ανωτέρω αιτήσεις – δηλώσεις υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους, εντός επτά (7) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία έκδοσης των διαπιστωτικών πράξεων της ως άνω περίπτωσης 3, της υποπαραγράφου Α. Οι εν λόγω αιτήσεις – δηλώσεις, οι οποίες υπέχουν θέση υπεύθυνης δήλωσης του Ν.1599/1986 (Α 75), υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υορέα προέλευσής τους, οι οποίες με ευθύνη τους τις διαβιβάζουν στην αντίστοιχη υπηρεσία του Ε.Κ.Α.Β., εντός τριών (3) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής.
2. Οι μετατασσόμενοι/μεταφερόμενοι ως άνω υπάλληλοι οφείλουν εντός επτά (7) εργασίμων ημερών να παρουσιαστούν στην αρμόδια υπηρεσία του Φορέα υποδοχής, προκειμένου να τοποθετηθούν και να αναλάβουν υπηρεσία. Στην περίπτωση που ο μετατασσόμενος/μεταφερόμενος υπάλληλος δεν παρουσιαστεί εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας με δική του υπαιτιότητα, απολύεται αυτοδικαίως.
3. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης υποβολής της σχετικής αίτησης–δήλωσης αποδοχής, ο υπάλληλος που έχει τεθεί σε καθεστώς διαθεσιμότητας
απολύεται αυτοδικαίως, μετά την πάροδο του προκαθορισμένου χρόνου των περιπτώσεων 1 και 3, της υποπαραγράφου Α του παρόντος.
4. Οι πράξεις μετάταξης/μεταφοράς των εν λόγω υπαλλήλων εκδίδονται από το αρμόδιο όργανο διοίκησης του Φορέα υποδοχής.