Τρίτη 18 Μαρτίου 2014

Υπολειτουργώντας "ανοίγουν" στις 20 Μάρτη οι μονάδες του ΠΕΔΥ!Υπολειτουργώντας …"ανοίγουν" στις 20 Μάρτη οι μονάδες του ΠΕΔΥ!

Σύμφωνα με εγκύκλιο  που υπογράφει ο υφυπουργός Υγείας Α. Μπέζας (ΚΛΙΚ ΕΔΩ)  αναφέρονται:

ΘΕΜΑ: Διαδικασία εφαρμογής Ν. 4238/2014 - Διευκρινήσεις για την έναρξη λειτουργίας των Μονάδων Υγείας του ΠΕΔΥ.

1. Ονομασία Μονάδων Υγείας: Όλες οι Νομαρχιακές καθώς και οι Τοπικές Μονάδες Υγείας οι οποίες μεταφέρθηκαν από τον ΕΟΠΥΥ στο ΠΕΔΥ, και μέχρι ολοκληρώσεως της χωροταξικής αναδιοργάνωσής τους, θα φέρουν διακριτικό τίτλο ως εξής: ΠΕΔΥ-ΜΟΝΑΔΑ ΥΓΕΙΑΣ με την προσθήκη της ονομασίας εκάστης ΝΜΥ ή ΤΜΥ (π.χ. η ΤΜΥ Πύλης Αξιού μετονομάζεται σε ΠΕΔΥ-Μονάδα Υγείας Πύλης Αξιού).
2. Παρεχόμενες υπηρεσίες: Στις ως άνω Μονάδες Υγείας παρέχονται υπηρεσίες υγείας, ισότιμα προς όλους τους πολίτες, ανεξάρτητα από την ασφαλιστική τους ικανότητα, συμπεριλαμβανομένων και των ανασφάλιστων πολιτών. Για όλες τις παρεχόμενες υπηρεσίες, δεν καταβάλλεται κανενός είδους εξέταστρο ή αμοιβή μέχρι ολοκληρώσεως της λειτουργικής ενοποίησης της ΠΦΥ.
3. Ωράριο λειτουργίας των Μονάδων Υγείας: Oι Μονάδες Υγείας λειτουργούν κατά τις εργάσιμες ημέρες (Δευτέρα έως Παρασκευή) από τις 07.00 έως και τις 19.00 ενώ σταδιακά θα καθοριστούν οι συγκεκριμένες Μονάδες Υγείας εκάστης Δ.Υ.Πε., οι οποίες θα λειτουργούν με διευρυμένο ωράριο ή και σε 24ωρη βάση. Μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης και ένταξής τους στον κλάδο ιατρών ΕΣΥ, το ωράριο εργασίας των ιατρών, προβλέπεται να είναι οκτάωρο και ορίζεται από τις 07.00 έως και τις 15.00 ή από τις 11.00 έως και τις 19.00 αντίστοιχα, ανάλογα με τις ανάγκες της Μονάδας Υγείας και κατ΄ εκτίμηση του Υπευθύνου της Μονάδας Υγείας, λαμβάνοντας υπόψη την εύρυθμη λειτουργία της, καθώς και τον συνολικό αριθμό του ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού το οποίο έχει ενταχθεί σε αυτήν. Το ωράριο εργασίας του λοιπού προσωπικού, παραμένει οκτάωρο.
5. Υπεύθυνοι Μονάδων Υγείας: Ως Υπεύθυνοι των Μονάδων Υγείας και μέχρι ολοκληρώσεως της διαδικασίας αξιολόγησης και ένταξης στον κλάδο ιατρών ΕΣΥ, για τον συντονισμό της επιστημονικής λειτουργίας των ανωτέρω Μονάδων, ορίζονται με απόφαση του Διοικητή της οικείας Υ.Πε., οι προηγούμενοι Διευθυντές των πρώην ΝΜΥ και ΤΜΥ του ΕΟΠΥΥ, καθώς και οι Αναπληρωτές Υπεύθυνοι. Ελλείψει αυτών, ορίζονται, με τον ίδιο τρόπο, ιατροί ειδικότητας Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας. Ελλείψει των ως άνω ειδικοτήτων, ορίζονται με απόφαση του Διοικητή της οικείας ΥΠε ιατροί οποιασδήποτε άλλης ειδικότητας.
6. Ελεγκτές Ιατροί Μονάδων Υγείας: Σε κάθε Μονάδα Υγείας, ορίζεται κατ΄ εκτίμηση του Υπευθύνου της, τουλάχιστον ένας Ελεγκτής Ιατρός. Οι Υπεύθυνοι καθώς και οι Αναπληρωτές Υπεύθυνοι των Μονάδων Υγείας εκτελούν παράλληλα και χρέη Ελεγκτή Ιατρού σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Ελεγκτή Ιατρού.
Οι Ελεγκτές Ιατροί του ΕΣΥ που έχουν οριστεί από τους Διοικητές των Νοσοκομείων στα Νοσοκομεία του ΕΣΥ, εξακολουθούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στα Νοσοκομεία, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 16919/19-02- 14 ισχύουσα εγκύκλιο του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας.
7. Ιατροί Υποδοχής Μονάδων Υγείας: Σε κάθε Μονάδα Υγείας δύναται να ορίζεται από τον Υπεύθυνο αυτής, τουλάχιστον ένας Ιατρός Υποδοχής, ειδικότητας κατά προτεραιότητα Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας, ο οποίος θα δέχεται αποκλειστικά έκτακτα περιστατικά. Στις αρμοδιότητες του Ιατρού Υποδοχής εμπίπτουν η εξέταση, η συνταγογράφηση, η παραπομπή για εξετάσεις, καθώς και η παραπομπή σε ειδικό ιατρό της Μονάδας Υγείας ή σε συμβεβλημένο ιατρό του ΕΟΠΥΥ ή Δημοσίου Νοσοκομείου του ΕΣΥ. Οι Ιατροί Υποδοχής εξαιρούνται των τηλεφωνικών ραντεβού.
8. Δυνατότητα παραπομπής: Το σύνολο των ιατρών των Μονάδων Υγείας δύναται να εκδίδει παραπεμπτικά σημειώματα για εξετάσεις, να παραπέμπει σε ειδικό ιατρό της Μονάδας Υγείας ή σε συμβεβλημένο ιατρό του ΕΟΠΥΥ ή σε Δημόσιο Νοσοκομείο του ΕΣΥ.
9. Οικογενειακοί Ιατροί Μονάδων Υγείας: Για τους Οικογενειακούς Ιατρούς που παρέμειναν στις Μονάδες Υγείας, εφαρμόζεται το προγενέστερο καθεστώς λειτουργίας τους, με τον ίδιο κατάλογο πολιτών τους οποίους εξυπηρετούσαν και εφεξής θα συνεχίζουν να εξυπηρετούν, αποκλειστικά εντός της Μονάδας Υγείας που υπηρετούν. Οι Οικογενειακοί Ιατροί εξαιρούνται των τηλεφωνικών ραντεβού.
10. Τηλεφωνικά ραντεβού Μονάδων Υγείας: Το σύστημα των τηλεφωνικών ραντεβού, εξακολουθεί ως έχει. Το σύνολο του ιατρικού προσωπικού της Μονάδας Υγείας, ανεξαρτήτου ειδικότητας, συμμετέχει στα τηλεφωνικά ραντεβού. Εξαιρείται ο Υπεύθυνος της Μονάδας Υγείας, ο Ελεγκτής Ιατρός, ο Ιατρός Υποδοχής καθώς και ο Οικογενειακός Ιατρός. Ο αριθμός των τηλεφωνικών ραντεβού ορίζεται σε τριάντα (30) ημερησίως ανά ιατρό. Ο Υπεύθυνος της Μονάδας Υγείας, υποχρεούται να ενημερώνει τη Διεύθυνση Πληροφορικής του ΕΟΠΥΥ, με παράλληλη κοινοποίηση στις οικείες Δ.Υ.Πε.
11. Διαδικασία παραλαβής των Μονάδων Υγείας του ΠΕΔΥ: Στις 19/03, συγκροτούνται οι επιτροπές παραλαβής των Μονάδων Υγείας του ΠΕΔΥ, με απόφαση του Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας. Κατά την ανωτέρω ημερομηνία, ορίζονται επίσης με απόφαση του Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας οι Υπεύθυνοι όλων των Μονάδων Υγείας καθώς και οι Αναπληρωτές Υπεύθυνοι.Την επόμενη ημέρα, ήτοι στις 20/03 συντάσσεται πρακτικό παράδοσης – παραλαβής και παραδίδεται έκαστη Μονάδα Υγείας του ΠΕΔΥ, από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις του ΕΟΠΥΥ, στην αρμόδια επιτροπή παραλαβής των Μονάδων Υγείας του ΠΕΔΥ παρόντων των Υπευθύνων  των αντίστοιχων Μονάδων Υγείας. Η παραπάνω ενέργεια συνιστά την έναρξη λειτουργίας των προαναφερόμενων Μονάδων Υγείας του ΠΕΔΥ.
12. Διαδικασία παρουσίασης προσωπικού στις Μονάδες Υγείας του ΠΕΔΥ: Στις 20/03 το σύνολο του προσωπικού οφείλει να παρουσιαστεί στις Μονάδες Υγείας του ΠΕΔΥ (πρώην ΝΜΥ και ΤΜΥ του ΕΟΠΥΥ) στις οποίες ανήκε διοικητικά. Το πάσης φύσεως προσωπικό που δεν υπαγόταν διοικητικά σε πρώην ΝΜΥ ή πρώην ΤΜΥ του ΕΟΠΥΥ οφείλει να παρουσιαστεί στο πλησιέστερο Κέντρο Υγείας του ΕΣΥ κατά την ανωτέρω ημερομηνία.
Με απόφαση του Διοικητή της οικείας Υ.Πε., μετά από εισήγηση του Υπευθύνου της Μονάδας Υγείας, δύναται, ιατρικό, νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό, να παρέχει υπηρεσίες σε αποκεντρωμένες δομές των Μονάδων Υγείας (πρώην Τοπικά Ιατρεία και Περιφερειακά Ιατρεία ΕΟΠΥΥ).
13. Διαδικασία ολοκλήρωσης διαθεσιμότητας: Στις 19/03 οφείλει να έχει ολοκληρωθεί η έκδοση της πράξης μετάταξης του συνόλου του προσωπικού που υπέβαλλε αίτηση για παραμονή στο ΠΕΔΥ, από τον Διοικητή τηςοικείας ΥΠε.Η πράξη ανάληψης για το σύνολο του προσωπικού, θα υπογράφεται ενώπιον εξουσιοδοτημένων από το Διοικητή της οικείας ΥΠε υπαλλήλων τις Μονάδες Υγείας του ΠΕΔΥ. Κατά το χρόνο ανάληψης υπηρεσίας (η οποία ακολουθεί τη δημοσίευση της πράξης μετάταξης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως) και προκειμένου να αναλάβει πραγματική υπηρεσία, το ιατρικό προσωπικό, οφείλει να προσκομίσει στους κατά τόπους εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους των Δ.Υ.Πε., βεβαίωση διακοπής δραστηριότητας ή εναλλακτικά, στην περίπτωση που χωρίς δική του υπαιτιότητα είναι αδύνατη η άμεση λήψη αντίστοιχης βεβαίωσης, επικυρωμένο αντίγραφο της αίτησης διακοπής δραστηριότητας προς την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ). Στην τελευταία αυτή περίπτωση, η βεβαίωση διακοπής δραστηριότητας κατατίθεται στην αρμόδια υπηρεσία υποδοχής της Δ.Υ.Πε., από τον υπόχρεο, αμέσως μετά τη λήψη της, το αργότερο εντός μηνός από την ανάληψη υπηρεσίας, άλλως απολύεται αυτοδικαίως.
Τέλος, ακολουθεί απόφαση τοποθέτησης του προσωπικού από τον Διοικητή της οικείας ΥΠε, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 17 του Ν. 4224/2013.