Τετάρτη 28 Μαΐου 2014

Εσωτερική τροποποίηση κατανομής των υπερωριών στο Δημόσιο.Τι προέβλεπε η παράγραφος 1 του άρθρου 20 του νόμου 4024/2011 (Α΄ 226);

Οι ώρες απογευματινής υπερωριακής απασχόλησης δεν μπορούν να υπερβαίνουν τις 20 ανά υπάλληλο μηνιαίως (240 ετησίως) και βέβαια μέσα στα όρια των πιστώσεων του προϋπολογισμού.
Οι ωρες της υπερωριακής απασχόλησης κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες και κατά τις νυχτερινή υπηρεσία δεν μπορούν να υπερβαίνουν τις 16 μηνιαίως (192 ετησίως)

Με τις  διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 176 του ν.4261/2014 (ΦΕΚ 107/Α΄),με τις οποίες τροποποιούνται οι όμοιες της παρ.1 του άρθρου 20 του ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α΄) οι ώρες απογευματινής υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων δεν μπορούν να υπερβαίνουν κατ΄ ανώτατο όριο τις εκατόν είκοσι (120) ώρες ανά υπάλληλο για το πρώτο εξάμηνο κάθε έτους και εκατόν είκοσι (120) για το δεύτερο. Άρα πάλι 240 ώρες ετησίως Το αυτό όριο των εκατόν είκοσι (120) ωρών μπορεί να αυξηθεί περαιτέρω έως τις εκατόν πενήντα (150) ώρες κατ΄ άτομο μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, με πλήρως αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου για την έκδοση της σχετικής απόφασης έγκρισης υπερωριακής απασχόλησης οργάνου και με ισόποση μείωση του αριθμού των ωρών του δευτέρου εξαμήνου.


Επίσης σε υπαλλήλους που ανήκουν σε υπηρεσίες που λειτουργούν βάσει νόμου όλες τις ημέρες του μήνα ή σε δωδεκάωρη ή σε εικοσιτετράωρη βάση, ο αριθμός των καθ΄υπέρβαση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας ωρών νυκτερινής, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών δεν μπορεί να υπερβαίνει τις ενενήντα έξι (96) ώρες κατά το πρώτο και ενενήντα έξι (96) ώρες κατά το δεύτερο εξάμηνο.  Άρα πάλι 192 ετησίως.  Οι συγκεκριμένες μπορεί  να αυξηθούν μέχρι τις εκατόν είκοσι (120) ώρες με ισόποση μείωση των ωρών του δευτέρου εξαμήνου, με πλήρως αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου για την έκδοση της σχετικής απόφασης έγκρισης υπερωριακής απασχόλησης οργάνου και με ισόποση μείωση των ωρών του δευτέρου εξαμήνου.

Για το προσωπικό των υπηρεσιών καθαριότητας των ΟΤΑ α΄ βαθμού που λειτουργούν βάσει νόμου σε εικοσιτετράωρη βάση ,εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις τις παρ.2 του άρθρου 31 του ν.4258/2014(ΦΕΚ 94/Α) που ορίζουν ανώτατο όριο υπερωριακής εργασίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες καθώς και κατά τις νυκτερινές ώρες, τις τριάντα (30) ώρες κατά μήνα, χωρίς δικαίωμα ανακατανομής εντός του έτους.

Με τις νέες διατάξεις  είναι πλέον δυνατή η καταβολή αμοιβής υπερωριακής απασχόλησης και στους προϊσταμένους Διεύθυνσης.

Η απόφαση καθιέρωσης υπερωριακής απασχόλησης εκδίδεται:
α) για τους υπαλλήλους των ΟΤΑ α΄ βαθμού από το αρμόδιο για διορισμό όργανο, ενώ για τους υπαλλήλους των ΟΤΑ β΄ βαθμού από τον Περιφερειάρχη.
β) για τους υπαλλήλους ΝΠΙΔ και ΔΕΚΟ του κεφαλαίου Α΄ του ν.3429/2005 (Α΄314) εκδίδεται από το Δ.Σ. του κάθε φορέα και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.