Σάββατο, 12 Νοεμβρίου 2011

H εγκύκλιος για την κατάργηση κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου.


Η σφαγή και η συρρίκνωση- μέχρι και κατάργηση- των δημόσιων δομών καλά κρατεί.


Με την εγκύκλιο αυτή (ΚΛΙΚ ΕΔΩ) δίδονται οδηγίες για τη κατάργηση των κενών οργανικών θέσεων 
Αφορά και κενές θέσεις  προσωπικού των νοσοκομείων και κέντρων υγείας, όπως τις κενές θέσεις σε διοικητικό προσωπικό, τεχνικό προσωπικό, βοηθητικό προσωπικό.
Ειδικότερα, στις  διατάξεις της εγκυκλιου ορίζεται ότι, εάν οι κενές οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού δεν υπερβαίνουν ανά κατηγορία και κλάδο το 60% των θέσεων που προβλέπονται από τον οικείο οργανισμό, τότε οι θέσεις αυτές καταργούνται αυτοδικαίως από την έναρξη ισχύος του νόμου!!!

Περί της αυτοδίκαιης αυτής κατάργησης εκδίδεται άμεσα και το αργότερο εντός είκοσι (20) ημερών από την δημοσίευση του νόμου σχετική διαπιστωτική πράξη του οικείου, κατά περίπτωση, οργάνου διοίκησης.
 
Η εγκύκλιος προβλέπει ότι οι οργανισμοί των φορέων που βρίσκονται στη διαδικασία έκδοσης τους δεν θα πρέπει να προωθούνται για υπογραφή στα αρμόδια όργανα προτού προσαρμοστούν στις διατάξεις του άρθρου 33 του νόμου 4024/2011