Τετάρτη, 16 Νοεμβρίου 2011

37, 5 ώρες εργασίας την εβδομάδα στο προσωπικό των Νοσοκομείων και ΚΥ


Ως γνωστόν με το άρθρο 41 του ν.3979/2011 (Α΄138), αυξήθηκαν σε σαράντα (40) οι εβδομαδιαίες ώρες εργασίας, του μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και των λοιπών Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και όσων κατηγοριών προσωπικού των υπηρεσιών και φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα ακολουθούν το ωράριο αυτών. Με την ίδια ως άνω ρύθμιση αυξήθηκαν και οι ώρες εργασίας συγκεκριμένων κατηγοριών προσωπικού, π.χ. κλάδων ή ειδικοτήτων πληροφορικής.

Με τη ψήφιση του νόμου και καθώς δεν υπήρχαν διευκρινιστικές εγκύκλιοι, όλα σχεδόν τα νοσοκομεία προσάρμοσαν τις εβδομαδιαίες ώρες εργασίας  του προσωπικού τους στις 40, εκτός από ορισμένους κλάδους που τα ωράρια εργασίας τους προβλέπονται με ειδικές διατάξεις ή συλλογικές συμβάσεις, όπως ιατρικό προσωπικό, ψυχολόγοι , προσωπικό εργαστηρίων ιοντιζουσών ακτινοβολιών..

Μια νέα όμως διευκρινιστική εγκύκλιος του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης (ΚΛΙΚ  ΕΔΩ), στην ουσία λέγει ότι το προσωπικό των νοσοκομείων (που δεν υπάγεται σε ειδικές διατάξεις)  αλλά όμως το ωράριο εργασίας τους καθορίζεται από ρυθμίσεις νόμων , προεδρικών διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων που δεν έχουν τροποποιηθεί από το αρμόδιο όργανο ( Υπουργός Υγείας), εξακολουθούν να έχουν το προηγούμενο ωράριο εργασίας τους.


"2. Ειδικά ζητήματα εφαρμογής του νέου ωραρίου εργασίας.
α) Ειδικά ωράρια εργασίας

….Κατά συνέπεια, ειδικά ωράρια εργασίας που προβλέπονται, τόσο από ρυθμίσεις νόμων, όσο όμως και από ρυθμίσεις προεδρικών διαταγμάτων, υπουργικών αποφάσεων, συλλογικών συμβάσεων ή εσωτερικών κανονισμών εργασίας, συνεχίζουν να ισχύουν για όσο διάστημα το αρμόδιο για την τροποποίησή τους όργανο δεν τις τροποποιεί”.


Στην προκειμένη περίπτωση του αρμόδιο όργανο, δηλαδή το ΥΥΚΑ, δεν έχει μέχρι τώρα τροποποιήσει  το ωράριο εργασίας των εργαζομένων ευθύνης του, στα νοσοκομεία και ΚΥ.

Ως εκ τούτου το ωράριο εργασίας έπρεπε να παραμείνει στις 7,5 ώρες ημερησίως.


Άμεσα τα σωματεία , οι επιτροπές αγώνα των εργαζομένων στα νοσοκομεία, πρέπει να παρέμβουν στις διοικήσεις των νοσοκομείων  ώστε οι ημερήσιες ώρες  εργασίας  να επανέλθουν  στις 7,5 ώρες.

Ταυτόχρονα να ζητήσουν είτε αναδρομικά την πληρωμή τις ημερησίας υπερωρίας  μισής ώρας είτε τη χορήγηση των αντιστοιχούντων  ημερών  ανάπαυσης (ρεπό).