Πέμπτη, 1 Μαρτίου 2012

Οι νέες ρυθμίσεις για την αποζημίωση των εφημεριών των γιατρών του ΕΣΥ


Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρμογή του νόμου «Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας» και άλλες διατάξεις  ΚΛΙΚ ΕΔΩ


... Άρθρο 6
Ρύθμιση θεμάτων νοσοκομείων
...
9. Ο συντελεστής του προτελευταίου εδαφίου της περίπτωσης δ΄ της παρ. 4 του άρθρου 45 του ν. 3205/2003 (Α΄ 297) διαμορφώνεται από 1.1.2012 σε 0,0052. Το ποσοστό της περίπτωσης ε΄ της παρ. 4 του ανωτέρω άρθρου και νόμου διαμορφώνεται από 1.1.2012 σε σαράντα εννέα τοις εκατό (49%).

10. Η δαπάνη των εφημεριών των Ιατρών του ΕΣΥ που διενεργήθηκαν το μήνα Δεκέμβριο του έτους 2011 καθ’ υπέρβαση των εγκεκριμένων πιστώσεων, θεωρείται νόμιμη και μπορεί να καταβληθεί από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του έτους 2012. Ο τρόπος πληρωμής τόσο της ανωτέρω δαπάνης, όσο και αυτών που θα προκαλούνται από τούδε και στο εξής, θα γίνεται με χρηματικά εντάλματα πληρωμής.