Δευτέρα, 21 Ιανουαρίου 2013

Έγκριση εφημεριών Χημικών, Βιοχημικών, Κλινικών Χημικών, Βιολόγων, Φαρμακοποιών − Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών, Ψυχολόγων, Φυσικών Νοσοκομείων − Ακτινοφυσικών και ΚτηνιάτρωνΔημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ 3562 Β /31.12.2012 (ΚΛΙΚ ΕΔΩ) η έγκριση  για εφημερίες για περίπου χίλιους τετρακόσιους (1400) υπαλλήλους που ανήκουν στους κλάδους των Χημικών, Βιοχημικών, Κλινικών Χημικών, Βιολόγων, Φαρμακοποιών − Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών, Ψυχολόγων, Φυσικών Νοσοκομείων − Ακτινοφυσικών και Κτηνιάτρων από 1−1−2013 έως 31−12−2013.

Η απόφαση αναφέρει:

Εγκρίνουμε την καταβολή ενεργών εφημεριών για το χρονικό διάστημα από 1−1−2013 έως 31−12−2013, για εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) ημέρες εφημερίας, για περίπου χίλιους τετρακόσιους (1400) υπαλλήλους που ανήκουν στους κλάδους των Χημικών, Βιοχημικών, Κλινικών Χημικών, Βιολόγων, Φαρμακοποιών − Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών, Ψυχολόγων, Φυσικών Νοσοκομείων − Ακτινοφυσικών και Κτηνιάτρων ως εξής:

α. Νοσοκομεία Αθήνας − Πειραιά Θεσσαλονίκης
Οι Φαρμακοποιοί − Νοσοκομειακοί Φαρμακοποιοί, Χημικοί, Βιοχημικοί, Κλινικοί Χημικοί, Βιολόγοι, Κτηνίατροι, Φυσικοί Νοσοκομείων, Ακτινοφυσικοί και Ψυχολόγοι, μπορούν να πραγματοποιούν το μέγιστο οκτώ (8) εφημερίες το μήνα, όταν οι ανάγκες το επιβάλλουν.
Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η πραγματοποίηση μέχρι δέκα (10) εφημερίες το μήνα σε τρεις (3) Φαρμακοποιούς, Νοσοκομειακούς Φαρμακοποιούς του Κέντρου Δηλητηριάσεων του Γ.Ν. Παίδων Αθηνών «Π. και Α .Κυριακού».
β. Νοσοκομεία Επαρχίας
Στους Φαρμακοποιούς − Νοσοκομειακούς Φαρμακοποιούς, Χημικούς Βιοχημικούς, Κλινικούς Χημικούς, Βιολόγους, Ψυχολόγους, Κτηνιάτρους και Φυσικούς Νοσοκομείων − Ακτινοφυσικούς που υπηρετούν σε Νοσοκομειακά Ιδρύματα της επαρχίας επιτρέπεται η
καταβολή αποζημίωσης μέχρι δέκα (10) εφημεριών το μέγιστο κατά μήνα.
γ. Η ενεργός εφημερία γίνεται σε 16ωρη συνεχή υπηρεσία τις εργάσιμες ημέρες και 24ωρη Σάββατα Κυριακές και αργίες, η δε αποζημίωση ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Νόμου 4024/11 ( ΦΕΚ 226/27−10−11/Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
δ. Εξαιρέσεις − Ειδικές Ρυθμίσεις
Σε όσα επαρχιακά νοσοκομεία υπηρετούν ένα ή δύο άτομα των ειδικοτήτων Χημικών, Βιοχημικών, Κλινικών Χημικών και Βιολόγων κατά Τμήμα, επιτρέπεται η καταβολή αποζημίωσης για εφημερίες μέχρι του ύψους των ακαθάριστων αποδοχών τους.
Σε όσους Χημικούς Βιοχημικούς, Κλινικούς Χημικούς και Βιολόγους συμμετέχουν σε εργαστήρια Νοσοκομείων που λειτουργούν σε ομάδες μεταμόσχευσης οργάνων, ανεξάρτητα από το Τμήμα που ανήκουν επιτρέπεται η καταβολή αποζημίωσης για ενεργείς εφημερίες μέχρι τους ύψους των ακαθάριστων αποδοχών τους.
Επιτρέπεται η καταβολή αποζημίωσης μέχρι δέκα (10) εφημερίες το μήνα σε Χημικούς, Βιοχημικούς, Κλινικούς Χημικούς, Βιολόγους και Ψυχολόγους, που εργάζονται σε Τμήματα που υπηρετούν μέχρι και τρία (3) άτομα των παραπάνω ειδικοτήτων.
Στην περίπτωση αυτή και εφόσον ο μήνας έχει 31 ημέρες επιτρέπεται η καταβολή αποζημίωσης για μία (1) εφημερία επιπλέον των δέκα (10) την οποία θα πραγματοποιεί εκ περιτροπής το υπηρετούν προσωπικό.
Οι ειδικευόμενοι Μικροβιολόγοι γιατροί, κατά το χρονικό διάστημα της εκπαίδευσης στο Βιοχημικό Εργαστήριο εφημερεύουν σ' αυτό. Για όσο χρονικό διάστημα δεν υπάρχουν ειδικευόμενοι Μικροβιολόγοι, μπορούν οι Χημικοί Βιοχημικοί, Κλινικοί Χημικοί και Βιολόγοι του Τμήματος να πραγματοποιούν αριθμό ενεργών εφημέριων μέχρι του ύψους των ακαθάριστων αποδοχών τους.
Σ' όσα Τμήματα ή Μονάδες υπηρετούν πάνω από τέσσερα (4) άτομα των ειδικοτήτων Χημικών, Βιοχημικών, Κλινικών − Χημικών και Βιολόγων ο αριθμός των ενεργών εφημέριων που μπορούν να πραγματοποιούν κατά τις ημέρες Σάββατο και Κυριακή δεν μπορούν να είναι ανώτερες των τεσσάρων (4) κάθε μήνα κατ’ άτομο.
Στους περιορισμούς των ημερών Σαββάτων και Κυριακών δεν συμπεριλαμβάνονται οι αργίες που συμπίπτουν με καθημερινές ημέρες.
Οι Ψυχολόγοι που υπηρετούν σε αποκεντρωμένους Ιατροπαιδαγωγικούς Σταθμούς, ξενώνες ή μονάδες αποκατάστασης και άλλες εξωνοσοκομειακές μονάδες μπορούν να υπηρετούν μέρος της εφημερίας τους ή το σύνολο της εφημερίας τους στις μονάδες τους εφόσον αυτές παραμένουν ανοικτές εκτός του ημερήσιου ωραρίου με τα υπόλοιπα εφημερεύοντα μέλη της Ιατρικής ή Ψυχιατρικής Υπηρεσίας ή με συναδέλφους Ψυχολόγους.
Σε γενικά ή ειδικά Νοσοκομεία ή Ψυχιατρικά Τμήματα ή Ψυχιατρικά Νοσοκομεία ή Ψυχολόγοι μπορούν να πραγματοποιούν ενεργό εφημερία κατά τις ημέρες της γενικής εφημερίας και κατά τις ημέρες της μη ανοικτής εφημερίας εξυπηρετώντας ανάγκες του Νοσοκομείου.
ε) Tεχνικές Ρυθμίσεις
Οι ενεργείς εφημερίες των Ψυχολόγων, Φαρμακοποιών − Νοσοκομειακών, Φαρμακοποιών, Χημικών, Βιοχημικών, Κλινικών Χημικών, Κτηνιάτρων, Βιολόγων και Φυσικών Νοσοκομείων − Ακτινοφυσικών, είναι υποχρεωτικές (άρθρο 13 του Ν. 3204/03) η δε αποζημίωση σε θέτει το άρθρο 104 του Συντάγματος. Τα ανώτατα όρια πραγματοποίησης ενεργών εφημέριων δεν εξαντλούνται υποχρεωτικά αλλά αποτελούν το πλαίσιο μέσα στο οποίο μπορούν να κινηθούν τα Διοικητικά Συμβούλια μετά από εισήγηση προς αυτά του Δ/ντή του Τμήματος του Τομεάρχη και της Επιστημονικής Επιτροπής.
Για τους Ψυχολόγους, Φαρμακοποιούς − Νοσοκομειακούς Φαρμακοποιούς, Χημικούς, Βιοχημικούς Κλινικούς Χημικούς, Βιολόγους και Φυσικούς Νοσοκομείων − Ακτινοφυσικούς που υπηρετούν με απόσπαση ή τους έχει χορηγηθεί εκπαιδευτική άδεια, η αποζημίωση για τις ενεργείς εφημερίες θα καταβάλλεται από το Νοσοκομείο στο οποίο προσφέρουν υπηρεσία.
Η ενεργός εφημερία νοείται και αποζημιώνεται, όπως προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις μόνο για το προσωπικό που παραμένει στην θέση του όλες τις ώρες που προβλέπεται πιο πάνω.
Ο μηνιαίος προγραμματισμός των ενεργών εφημεριών θα εγκρίνεται εκ των προτέρων από τα Διοικητικά Συμβούλια των Νοσοκομείων και θα κοινοποιείται στους ενδιαφερόμενους.
Οι πίνακες του εφημερεύοντος προσωπικού θ' αναρτώνται στην είσοδο των Νοσοκομείων στο τμήμα επειγόντων περιστατικών και στο αντίστοιχο Τμήμα των Νοσοκομειακών Ιδρυμάτων.
Η κατανομή των εφημεριών κατά Νοσοκομείο ενεργείται με απόφαση του Υπουργού Υγείας ανάλογα με τις εμφανιζόμενες ανάγκες κάθε Νοσοκομείου. Ο αριθμός των συμμετεχόντων στις ανωτέρω εργασίες κατά Νοσοκομείο και οι ώρες κατά εργαζόμενο καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ.9 του Ν. 3329/05.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2012
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ