Τετάρτη, 12 Οκτωβρίου 2011

Η πρόταση τροποποίησης-αναμόρφωσης του οργανισμού του Νοσοκομείου Πρέβεζας που ενέκρινε η Διοίκηση του Νοσοκομείου.

Για να διαβάσετε το έγγραφο ΚΛΙΚ ΕΔΩ


ΔΥΝΑΜΗ ΚΡΕΒΑΤΙΩΝ
Η συνολική δύναμη του νοσοκομείου ορίζεται σε εκατόν δέκα (110) κλίνες.
ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Το Νοσοκομείο απαρτίζεται από τις ακόλουθες Υπηρεσίες, Αυτοτελή Τμήματα και Ειδικό Γραφείο:
Α. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Α1. Ιατρική,
Α2. Νοσηλευτική,
Α3. Διοικητική−Οικονομική,
Β. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
Β1. Οργάνωσης και Πληροφορικής
Γ. ΕΙΔΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Γ1. Γραφείο Υποδοχής Ασθενών
Οι Υπηρεσίες, το Αυτοτελές Τμήμα Οργάνωσης και Πληροφορικής και το Ειδικό Γραφείο Υποδοχής Ασθενών υπάγονται απευθείας στο Διοικητή του Νοσοκομείου.
ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
1. Η Ιατρική Υπηρεσία του Γ. Ν. Πρέβεζας αποτελεί Διεύθυνση και διαρθρώνεται σε Τομείς, Τμήματα,Μονάδες, Διατομεακά Τμήματα και λοιπά Τμήματα, ως εξής:
Α. ΤΟΜΕΙΣ
α) Παθολογικός Τομέας με δυναμικότητα 55 κλινών
β) Χειρουργικός Τομέας με δυναμικότητα 55 κλινών
γ) Εργαστηριακός τομέας
Κάθε Τομέας διαρθρώνεται σε Τμήματα και Μονάδες ως εξής:
αα) Παθολογικός Τομέας
Τμήματα:
Ένα (1) Παθολογικό
Ένα (1) Καρδιολογικό – Εντατική Μονάδα Στεφανιαίων
Ένα (1) Παιδιατρικό 
Ένα (1) Νεφρολογικό 
Μονάδες:
Μία (1) Τεχνητού Νεφρού
Μία (1) Μονάδα Νοσηλείας Μεσογειακής Αναιμίας
ββ) Χειρουργικός Τομέας
Τμήματα:
Ένα (1) Χειρουργικό
Ένα (1) Ορθοπεδικό
Ένα (1) Οφθαλμολογικό
Ένα (1) Ουρολογικό
Ένα (1) Γυναικολογικό- Μαιευτικό
Ένα (1) Αναισθησιολογικό
Ένα (1) Ωτορινολαρυγγολογικό
Ένα (1) Οδοντιατρικό
Μονάδες:
Μία (1) Αυξημένης Φροντίδας
γγ) Εργαστηριακός Τομέας Τμήματα
Ένα (1) Μικροβιολογικό – Βιοχημικό
Ένα (1) Αιματολογικό Αιμοδοσίας
Ένα (1) Ακτινοδιαγνωστικό
Ένα (1) Παθολογικής Ανατομικής
Β. ΔΙΑΤΟΜΕΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 
Ένα (1) Ημερήσιας Νοσηλείας
Ένα (1) Επειγόντων Περιστατικών
Γ. ΛΟΙΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
Ένα (1) Φαρμακευτικό
Ένα (1) Τμήμα Παραϊατρικού Προσωπικού
Ένα (1) Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας
Ένα (1) Τμήμα Διαιτολογίας Διατροφής
2. Οι κενές κλίνες των Τμημάτων και Μονάδων του αυτού Τομέα χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση ασθενών και άλλων Τμημάτων και Μονάδων του αυτού Τομέα και σε εξαιρετικές περιπτώσεις Τμημάτων και Μονάδων άλλου Τομέα, μετά από εισηγήσεις του Διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας και την τελική απόφαση του Διοικητή.
3. Σε κάθε ιατρικό τμήμα, λειτουργεί τακτικό Εξωτερικό Ιατρείο. Ο αριθμός των εξωτερικών ιατρείων για κάθε ειδικότητα καθορίζεται με αποφάσεις του Διοικητή, ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας.
ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
1. Η Νοσηλευτική Υπηρεσία αποτελεί Διεύθυνση και διαρθρώνεται σε τρεις (3) τομείς οι οποίοι λειτουργούν σε επίπεδο Υποδιευθύνσεων.
Κάθε Νοσηλευτικός Τομέας διαρθρώνεται σε Νοσηλευτικά Τμήματα που ακολουθούν τη διάρθρωση της Ιατρικής Υπηρεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 2889/2001.
1ος ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ διαρθρώνεται σε 3 τμήματα, που καλύπτουν τα Τμήματα και τις Μονάδες του Παθολογικού Τομέα της Ιατρικής Υπηρεσίας.
2ος ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ διαρθρώνεται σε 3 τμήματα, που καλύπτουν τα Τμήματα και τη Μονάδα του Χειρουργικού Τομέα και τα Χειρουργεία.
3ος ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ διαρθρώνεται σε δύο (2) τμήματα που καλύπτουν τον Εργαστηριακό Τομέα, τα Εξωτερικά Τακτικά Ιατρεία και τα Διατομεακά Τμήματα Ημερήσιας Νοσηλείας και Επειγόντων Περιστατικών της Ιατρικής Υπηρεσίας.
2. Στο Νοσοκομείο συνιστάται Νοσηλευτική Επιτροπή κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 115 του ν. 2071/1992 η οποία αποτελείται από:
Α. Τον Προϊστάμενο/η της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, ως Πρόεδρο
Β. Ένα (1) Προϊστάμενο Τμήματος από κάθε νοσηλευτικό τομέα.
Γ. Ένα (1) νοσηλευτή τμήματος από κάθε νοσηλευτικό τομέα.
 ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Οι θέσεις προσωπικού του Γενικού Νοσοκομείου Πρέβεζας διακρίνονται ως εξής:
1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ
Μία (1) οργανική θέση της κατηγορίας Ειδικών Θέσεων (Ε.Θ.) του άρθρου 79 του ν. 2683/1999, με βαθμό 1ο, η οποία καταλαμβάνεται από το Διοικητή του Νοσοκομείου(άρθρο 7, παρ. 7 του ν. 3329/2005).
Μία (1) θέση ειδικού Επιστημονικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας ενός έτους, του άρθρου 7 (παρ. 10) του ν.3329/2005.
2. ΘΕΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Η Ιατρική Υπηρεσία στελεχώνεται:
Α) Από γιατρούς του κλάδου γιατρών ΕΣΥ, που συνιστώνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 1397/1983, στον κλάδο γιατρών ΕΣΥ του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και κατανέμονται στο νοσοκομείο αυτό, όπως παρακάτω:
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ: Πέντε (5) θέσεις ειδικευμένων γιατρών
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ: Τέσσερις (4) θέσεις ειδικευμένων γιατρών
ΠΝΕΥΜΟΝΙΟΛΟΓΙΑΣ: Δύο (2) θέσεις ειδικευμένων γιατρών
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ: Μία (1) θέση ειδικευμένων γιατρών
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ: Δύο (2) θέσεις ειδικευμένων γιατρών
ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ: Δύο (2) θέσεις ειδικευμένων γιατρών
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ: Δύο (2) θέσεις ειδικευμένων γιατρών
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ: Τέσσερις (4) θέσεις ειδικευμένων γιατρών
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ: Πέντε (5) θέσεις ειδικευμένων γιατρών
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ: Τέσσερις (4) θέσεις ειδικευμένων γιατρών
ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ: Τρείς (3) θέσεις ειδικευμένων γιατρών
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ: Δύο (2) θέσεις ειδικευμένων γιατρών
ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑΣ: Δύο (2) θέσεις ειδικευμένων γιατρών
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ: Τέσσερις (4) θέσεις ειδικευμένων γιατρών
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ: Τέσσερις (4) θέσεις ειδικευμένων γιατρών
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ: Τρείς (3) θέσεις ειδικευμένων γιατρών
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ: Τέσσερις (4) θέσεις ειδικευμένων γιατρών
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ή ΙΑΤΡ. ΒΙΟΠ.: Δύο (2) θέσεις ειδικευμένων γιατρών
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ: Δύο (2) θέσεις ειδικευμένων γιατρών
ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ: Τέσσερις (4) θέσεις ειδικευμένων γιατρών
ΣΥΝΟΛΟ: Εξήντα επτά (67) θέσεις ειδικευμένων γιατρών

Β) Από ειδικευόμενους γιατρούς που τοποθετούνται σε θέσεις ειδικευομένων γιατρών που έχουν συσταθεί με οποιονδήποτε τρόπο μέχρι την δημοσίευση της απόφασης αυτής ή συνιστώνται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά.

Γ) Από άλλους επιστήμονες και λοιπό προσωπικό που προσφέρουν συναφείς υπηρεσίες με το έργο της ιατρικής Υπηρεσίας των παρακάτω κατά κατηγορία κλάδων, σε καθένα από τους οποίους συνιστώνται οι αντίστοιχα οριζόμενες θέσεις:
Ι. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ
Κλάδος Π.Ε. Φαρμακευτικής
Δύο (2) θέσεις
Κλάδος ΠΕ Χημείας – Βιοχημείας Βιολογίας
Δυο (2) θέσεις
Κλάδος ΠΕ Βιοχημείας (προσωρινή) (άρθρο 23 του ν.2738/1999)
Μία (1) θέση
Η θέση αυτή καταργείται με την καθ’ οποιονδήποτε τρόπο αποχώρηση του υπαλλήλου που την
κατέχει.
Κλάδος ΠΕ Διαιτολογίας
Μία (1) θέση
ΙΙ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ
Κλάδος ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας
Μία (1) θέση
Κλάδος ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων
Πέντε (5) θέσεις
Κλάδος ΤΕ Ραδιολογίας και Ακτινολογίας
Πέντε (5) θέσεις
Κλάδος ΤΕ Φυσικοθεραπείας
Μία (1) θέση
ΙΙΙ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ
Κλάδος ΔΕ Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων
Επτά (7) θέσεις
Κλάδος ΔΕ Χειριστών Ιατρικών συσκευών
Επτά (7) θέσεις
Κλάδος ΔΕ Βοηθών Φαρμακείου
Τέσσερις (4) θέσεις
Κλάδος ΔΕ Μαγειρικής Τέχνης
Δύο (2) θέσεις
Οι διατάξεις του άρθρου 4 της υπ’ αριθμ. Υ4α/5397 (ΦΕΚ803/τ.Β/1994) κοινής υπουργικής απόφασης εξακολουθούν να ισχύουν.
3. ΘΕΣΕΙΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Η Νοσηλευτική Υπηρεσία στελεχώνεται από προσωπικό των παρακάτω κατά κατηγορία κλάδων, σε καθένα από τους οποίους συνιστώνται οι αντίστοιχα οριζόμενες θέσεις:
Ι. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ
Κλάδος ΠΕ Νοσηλευτικής
Τρεις (3) θέσεις
ΙΙ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ
Κλάδος ΤΕ Νοσηλευτικής
Πενήντα (50) θέσεις
Κλάδος ΤΕ Επισκεπτών –τριών
Μία (1) θέση
Κλάδος ΤΕ Μαιευτικής
Δέκα (10) θέσεις
ΙΙΙ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ
Κλάδος ΔΕ Νοσηλευτικής
Πενήντα εννέα (59) θέσεις
Κλάδος ΔΕ Αδελφών Νοσοκόμων (προσωρινός)
Επτά (7) θέσεις
Οι θέσεις του κλάδου αυτού προήλθαν από μετατάξεις σύμφωνα με τις διατάξεις των ν. 1199/1981 (ΦΕΚ 237/Α/1981) και ν. 1288/1982 (ΦΕΚ 120/Α/1982) και καταργούνται με την καθ’ οποιονδήποτε τρόπο αποχώρηση των υπαλλήλων που τις κατέχουν.
Κλάδος ΔΕ Πρακτικών Αδελφών (προσωρινός)
Μία (1) θέση
Η θέση του κλάδου αυτού καταργείται μετά την με οποιοδήποτε τρόπο αποχώρηση τουυπαλλήλου που την κατέχει.
Κλάδος ΔΕ Ανδρών Νοσοκόμων (προσωρινός)
Πέντε (5) θέσεις
Η θέση του κλάδου αυτού καταργείται μετά την με οποιοδήποτε τρόπο αποχώρηση του υπαλλήλου που την κατέχει.
Κλάδος ΔΕ Ανδρών Νοσοκόμων (προσωρινός)
Μία (1) θέση
Η θέση του κλάδου αυτού προήλθε από μετάταξη σύμφωνα με τις διατάξεις των ν. 1199/1981 (ΦΕΚ 237/Α/1981) και ν. 1288/1982 (ΦΕΚ 120/Α/1982) και καταργείται με την καθ’ οποιονδήποτε τρόπο αποχώρηση του υπαλλήλου που την κατέχει.
ΙV. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ
Κλάδος ΥΕ Βοηθητικό Υγειονομικό Προσωπικό
Είκοσι πέντε (25) θέσεις
Ο κλάδος αυτός περιλαμβάνει τις ειδικότητες: Νοσοκόμων, Βοηθών Θαλάμου, Μεταφορέων Ασθενών, Νεκροτόμων, Αποτεφρωτών και άλλες συναφείς ειδικότητες. Η κατανομή των θέσεων στις παραπάνω ειδικότητες γίνεται κάθε φορά με την απόφαση προκήρυξης αυτών.
4. ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Ι. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ
Κλάδος ΠΕ Διοικητικός Οικονομικός
Πέντε (5) θέσεις
Κλάδος ΠΕ Μηχανικών
Δύο (2) θέσεις
Ο κλάδος αυτός περιλαμβάνει τις ειδικότητες: Μηχανολόγων – Ηλεκτρολόγων, Μηχανολόγων – Μηχανικών, Ηλεκτρονικών – Μηχανικών, Πολιτικών – Μηχανικών, Αρχιτεκτόνων. Η κατανομή των θέσεων στις παραπάνω ειδικότητες γίνεται κάθε φορά με την απόφαση προκήρυξης αυτών.
Κλάδος ΠΕ Πληροφορικής
Δυο (2) θέςεις
ΙΙ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ
Κλάδος ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας
(Διοίκησης Νοσοκομείων) πέντε (5) θέσεις.
Κλάδος ΤΕ Λογιστικής
Τρεις (3) θέσεις
Κλάδος ΤΕ Πληροφορικής
Δύο (2) θέσεις
Κλάδος ΤΕ Μηχανικών
Τέσσερεις (4) θέσεις
Ο κλάδος αυτός περιλαμβάνει τις ειδικότητες: Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων,
Ηλεκτρονικών−Τεχνιτών, Υπομηχανικών, Σχεδιαστών και άλλες συναφείς ειδικότητες. Η κατανομή των θέσεων αυτών στις ειδικότητες γίνεται κάθε φορά με την απόφαση προκήρυξης αυτών.
ΙΙΙ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ
Κλάδος ΔΕ Προσωπικού Η/Υ
Δύο (2) θέσεις
Κλάδος ΔΕ Διοικητικού − Λογιστικού
Δεκατρείς (13) θέσεις
Ο κλάδος αυτός περιλαμβάνει τις ειδικότητες: Διοικητικού – Λογιστικού, Αποθηκαρίων, Εισπρακτόρων και λοιπών συναφών ειδικοτήτων. Η κατανομή των θέσεων στις ειδικότητες γίνεται κάθε φορά με την απόφαση προκήρυξης αυτών.
Οι τέσσερις (4) από τις θέσεις του ανωτέρω κλάδου που καθίστανται κενές με την αποχώρηση κάθε φορά των υπαλλήλων που τις κατέχουν, μεταφέρονται και προστίθενται ως θέσεις του κλάδου ΔΕ Προσωπικού Η/Υ.
Κλάδος ΔΕ Δακτυλογράφων
Μία (1) θέση
Κλάδος ΔΕ τηλεφωνητών
Τρεις (3) θέσεις
Κλάδος ΔΕ Κηπουρών
Μία (1) θέση
Κλάδος ΔΕ Τεχνικού
Δώδεκα (12) θέσεις
Ο Κλάδος αυτός περιλαμβάνει τις ειδικότητες: Μηχανοτεχνιτών, Ηλεκτροτεχνιτών, Ηλεκτρονικών Τεχνιτών, Θερμαστών, Εργοδηγών, Σχεδιαστών, Κοπτριών – Ραπτριών – Γαζωτριών, Υδραυλικών – Θερμουδραυλικών, Σιδηρουργών – Οξυγονοκολλητών – Αλουμινοκατασκευαστών, Οικοδομικών−Κτιστών – Αμμοκονιαστών, Ξυλουργών−Επιπλοποιών, Ψυκτικών, Κουρέων, Κλιβανιστών – Απολυμαντών -Αποστειρωτών, Συντηρητών και άλλων συναφών ειδικοτήτων. Η κατανομή των θέσεων στις παραπάνω ειδικότητες γίνεται κάθε φορά με την απόφαση προκήρυξης αυτών.
Κλάδος ΔΕ Οδηγών
Πέντε (5) θέσεις
ΙV. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ
Κλάδος ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας
Έννεα (9) θέσεις
Ο κλάδος αυτός περιλαμβάνει τις ειδικότητες: Καθαριστών –τριών, Πλυντών/τριών, Πρεσσαδόρων−Σιδερωτών/ τριών, Επιμέλειας κήπων. Η κατανομή των θέσεων στις παραπάνω ειδικότητες γίνεται κάθε φορά με την απόφαση προκήρυξης αυτών.
Κλάδος ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού
Δύο (2) θέσεις
Ο κλάδος αυτός περιλαμβάνει τις ειδικότητες: Κλητήρων, Θυρωρών, Βοηθών Αποθηκαρίων, Θυρωρών−Νυκτοφυλάκων, Οδηγών Ανελκυστήρων, Ταξινόμων Ιματισμού, Χειριστών Μηχανημάτων Αναπαραγωγής και Ταξινόμησης Εγγράφων και άλλες συναφείς ειδικότητες. Η κατανομή των θέσεων στις παραπάνω ειδικότητες γίνεται κάθε φορά με την απόφαση προκήρυξης αυτών.
Κλάδος ΥΕ Προσωπικού Εστίασης
Εννέα (9) θέσεις
Ο κλάδος αυτός περιλαμβάνει τις ειδικότητες: Βοηθών Μαγείρων, Τραπεζοκόμων, λαντζέρηδων. Η κατανομή των θέσεων στις παραπάνω ειδικότητες γίνεται κάθε φορά με την απόφαση προκήρυξης αυτών.
Κλάδος ΥΕ Εργατών
Δύο (2) θέσεις
5. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΜΜΙΣΘΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ
Μία (1) θέση Δικηγόρου, παρ’ Αρείω Πάγω.


ΣΧΟΛΙΟ

 1. Για την ανωτέρω πρόταση της Διοίκησης  για την αναμόρφωση του οργανογράμματος του Νοσοκομείου Πρέβεζας ΔΕΝ ζητήθηκε εγκαίρως ούτε η γνωμη του Επιστημονικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου ούτε του Συλλόγου Εργαζομένων σε αυτό 

2.Το μέχρι  στιγμής ισχύον οργανόγραμμα μπορείτε να το διαβάσετε ΕΔΩ