Παρασκευή, 28 Οκτωβρίου 2011

Αλλαγές στο ψηφισθέντα νόμο του μισθολογίου σε σχέση με το νομοσχέδιο (2)Αλλαγές στο ψηφισθέντα νόμο του μισθολογίου σε σχέση με το νομοσχέδιο

Το παρόν δημοσίευμα αποτελεί συνέχεια αυτού ΕΔΩ

Μια άλλη αλλαγή που υπήρξε στο ψηφισθέντα νόμο του μισθολογίου σε σχέση με το νομοσχέδιο που είχε κατατεθεί στη Βουλή, ήταν ότι σε ορισμένες κατηγορίες του ήδη υπηρετούντος προσωπικού μείωσε κατά 2 έτη τα χρόνια για  κατάταξη σε βαθμό-μισθολογικό κλιμάκιο (εχουν σημειωθεί με υπογράμμιση)


Κατάταξη και προϋποθέσεις και κριτήρια επιλογής του υπηρετούντος προσωπικού

1. Οι υπάλληλοι, που υπηρετούν κατά την έναρξη της ισχύος του παρόντος, κατατάσσονται αυτοδικαίως στους βαθμούς της κατηγορίας που υπηρετούν, με βάση τον συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας  ως εξής: α) οι υπάλληλοι των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ: 

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ
αα) μ ε συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας μέχρι τρία (3) έτη, στο Βαθμό ΣΤ ,
ΝΟΜΟΣ
αα) με συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας μέχρι τρία (3) έτη, στο Βαθμό ΣΤ΄,

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ
ββ)  με συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας μέχρι εννέα (9) έτη, στο Βαθμό Ε,
ΝΟΜΟΣ
ββ) με συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας μέχρι εννέα (9) έτη, στο Βαθμό Ε΄,

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ
γγ) με συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας μέχρι δεκαπέντε (15) έτη, στο Βαθμό Δ, 
ΝΟΜΟΣ
γγ) με συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας μέχρι δεκαπέντε (15) έτη, στο Βαθμό Δ΄,

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ
δδ) με συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας μέχρι είκοσι τρία (23) έτη για την ΠΕ κατηγορία και είκοσι πέντε (25) έτη για την ΤΕ κατηγορία , στο Βαθμό Γ, 
ΝΟΜΟΣ
δδ) με συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας μέχρι είκοσι ένα (21) έτη για την ΠΕ κατηγορία και είκοσι τρία (23) έτη για την ΤΕ κατηγορία, στο Βαθμό Γ΄,

 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ
εε) με συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας περισσότερο από είκοσι τρία (23) έτη για την ΠΕ κατηγορία και είκοσι πέντε (25) έτη για την ΤΕ κατηγορία, στο Βαθμό Β.
 ΝΟΜΟΣ
εε) με συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας περισσότερο από είκοσι ένα (21) έτη για την ΠΕ κατηγορία και είκοσι τρία (23) έτη για την ΤΕ κατηγορία, στο Βαθμό Β΄.


β) οι υπάλληλοι της κατηγορίας ΔΕ:

 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ
αα) με συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας μέχρι τρία (3) έτη, στο Βαθμό ΣΤ ,
 ΝΟΜΟΣ
αα) με συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας μέχρι τρία (3) έτη, στο Βαθμό ΣΤ΄,

 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ
ββ)  με συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας μέχρι έντεκα (11) έτη, στο Βαθμό Ε,
 ΝΟΜΟΣ
ββ) με συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας μέχρι έντεκα (11) έτη, στο Βαθμό Ε΄,

 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ
γγ) με συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας μέχρι δέκα εννέα (19) έτη, στο Βαθμό Δ,
ΝΟΜΟΣ
γγ) με συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας μέχρι δέκα εννέα (19) έτη, στο Βαθμό Δ΄,

 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ
δδ) με συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας μέχρι είκοσι εννέα (29) έτη, στο Βαθμό Γ,
 ΝΟΜΟΣ
δδ) με συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας μέχρι είκοσι επτά (27) έτη, στο Βαθμό Γ΄,

 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ
εε) με συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας περισσότερο από είκοσι εννέα (29) έτη, στο Βαθμό Β.
 ΝΟΜΟΣ
εε) με συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας περισσότερο από είκοσι επτά (27) έτη, στο Βαθμό Β΄.


γ) οι υπάλληλοι της κατηγορίας ΥΕ: 

 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ
αα) με συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας μέχρι τρία (3) έτη, στο Βαθμό ΣΤ ,
 ΝΟΜΟΣ
αα) με συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας μέχρι τρία (3) έτη, στο Βαθμό ΣΤ΄,

  ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ
ββ)  με συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας μέχρι δέκα πέντε (15) έτη, στο Βαθμό Ε,
 ΝΟΜΟΣ
ββ) με συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας μέχρι δέκα πέντε (15) έτη, στο Βαθμό Ε΄,

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ
γγ) με συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας μέχρι είκοσι επτά (27) έτη, στο Βαθμό Δ,
 ΝΟΜΟΣ
γγ) με συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας μέχρι είκοσι πέντε (25) έτη, στο Βαθμό Δ΄,

 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ
δδ) με συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας περισσότερο από είκοσι επτά (27) έτη, στο Βαθμό Γ,
 ΝΟΜΟΣ
δδ) με συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας περισσότερο από είκοσι πέντε (25) έτη, στο Βαθμό Γ


Επίσης για να είμαστε και ακριβοδίκαιοι στη κριτική μας προς την ΠΟΕΔΗΝ (ΚΛΙΚ ΕΔΩ), ο νεώτερος πίνακας που ανήρτησε στην ιστοσελίδα της (ΚΛΙΚ ΕΔΩ) σε σχέση με την κατάταξη του υπηρετούντος προσωπικού είναι ορθός και αφορά τις μεικτές αποδοχές