Σάββατο, 29 Οκτωβρίου 2011

Ολοταχώς για την εφαρμογή του νέου μισθολογίου-βαθμολογίου-εργασιακής εφεδρείας στο Δημόσιο Αναδημοσιεύουμε από την ιστοσελίδα Diorismos.gr

Για την έκδοση των αναγκαίων εφαρμοστικών και ερμηνευτικών εγκυκλίων εργάζονται οι υπηρεσίες του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, μετά την ολοκλήρωση της ψήφισης του σχεδίου νόμου «συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου».


Μέχρι τέλος Οκτωβρίου θα είναι έτοιμες:
- εφαρμοστική εγκύκλιος για το νέο βαθμολόγιο και την κατάταξη των υπηρετούντων υπαλλήλων στους νέους βαθμούς (άρθ. 4-11 και 28)
- εγκύκλιος γνωστοποίησης της διάταξης για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων με κλήρωση (άρθ. 26)
- ερμηνευτική εγκύκλιος για την κατάργηση κενών οργανικών θέσεων (άρθ.33 παρ.1α)
- εγκύκλιος για την προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα (άρθ.33 παρ.1β-γ και παρ.2-9, 10, 12)
- εγκύκλιος επί του συνόλου των ρυθμίσεων του άρθρου 34 (κατάργηση κενών θέσεων ιδιωτικού δικαίου - εργασιακή εφεδρεία)
- εγκύκλιος επί του συνόλου του άρθρου 35 (αναδιοργάνωση - ανακατανομή θέσεων) και
- ερμηνευτική εγκύκλιος για τις συμβάσεις έργου και κατάργηση του άρθρου 14 παρ.1 του Ν 3812/2009 (άρθ.40 παρ.4 και 5).

Μέχρι τέλος του μήνα, αναμένεται να εκδοθεί 
- το Προεδρικό Διάταγμα με πρόταση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Δημήτρη Ρέππα για τα κριτήρια κατάταξης του προσωπικού που τίθεται σε καθεστώς εργασιακής εφεδρείας (άρθ.34 παρ.1 «7α»), το οποίο ως γνωστόν έχει προωθηθεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας, όπως και:
- Κοινή Απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών με την οποία ρυθμίζονται στοιχεία των διαπιστωτικών πράξεων του άρθρου 33 (θέση σε προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα - κατάργηση θέσεων - εξαιρέσεις, κ.λπ.) και
- Υπουργική Απόφαση του οικείου Υπουργού για τη συγκρότηση της Επιτροπής Αναδιοργάνωσης μέσα σε ένα μήνα από την έναρξη ισχύος του νόμου (άρθ.35 παρ.1).

Μέσα στο Νοέμβριο θα ακολουθήσουν διαπιστωτικές πράξεις, Προεδρικά Διατάγματα και Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις που προβλέπονται από το νόμο.