Κυριακή, 9 Οκτωβρίου 2011

Η αλήθεια για τους προτεινόμενους καθαρούς μισθούς - πείνας στους εργαζόμενους στα Νοσοκομεία (πλην ιατρών)


Μισθολόγιο– βαθμολόγιο Υγειονομικών (πλην ιατρών) στα Νοσοκομεία

ΥΕ κατηγορία
                                Μεικτά                          Καθαρά (περίπου)

Βαθμός ΣΤ            780 ευρώ                               581 €

Βαθμός Ε
1ο κλιμάκιο            858 ευρώ                               639 €
2ο κλιμάκιο            875 ευρώ                               652 €
3ο κλιμάκιο            892 ευρώ                               665 €
4ο κλιμάκιο            910 ευρώ                               678 €
5ο κλιμάκιο            928 ευρώ                               691 €

Βαθμός Δ                
1ο κλιμάκιο            986 ευρώ                               735 €
2ο κλιμάκιο          1006 ευρώ                               749 €
3ο κλιμάκιο          1026 ευρώ                               764 €
4ο κλιμάκιο          1047 ευρώ                               780 €
5ο κλιμάκιο          1068 ευρώ                               796 €
6ο κλιμάκιο          1089 ευρώ                               811 € 

Bαθμός  Γ           1134 ευρώ                               845


ΔΕ κατηγορία
Βαθμός ΣΤ           858 ευρώ                                639 €

Βαθμός Ε
1ο κλιμάκιο           943 ευρώ                                703 €                           
2ο κλιμάκιο           962 ευρώ                                717 €
3ο κλιμάκιο           981 ευρώ                                731 €

Βαθμός Δ
1ο κλιμάκιο          1085 ευρώ                               808 €
2ο κλιμάκιο          1107 ευρώ                               825 €
3ο κλιμάκιο          1129 ευρώ                               841 €
4ο κλιμάκιο          1152 ευρώ                               858 €

Βαθμός Γ
1ο κλιμάκιο          1248 ευρώ                               930 €
2ο κλιμάκιο          1273 ευρώ                               948 €
3ο κλιμάκιο          1298 ευρώ                               967 €
4ο κλιμάκιο          1324 ευρώ                               986 €
5ο κλιμάκιο          1350 ευρώ                             1006 €


Βαθμός Β            1497 ευρώ                             1115 €
ΤΕ  κατηγορία
Βαθμός ΣΤ          1037 ευρώ                              773 €

Βαθμός Ε
1ο κλιμάκιο          1141 ευρώ                              850 €
2ο κλιμάκιο          1164 ευρώ                              867 €


Βαθμός Δ
1ο κλιμάκιο          1312 ευρώ                              977 €
2ο κλιμάκιο          1338 ευρώ                              997 €
3ο κλιμάκιο          1365 ευρώ                            1017 €


Βαθμός Γ
1ο κλιμάκιο          1509 ευρώ                            1124 €
2ο κλιμάκιο          1539 ευρώ                            1147 €
3ο κλιμάκιο          1570 ευρώ                            1170 €
4ο κλιμάκιο          1601 ευρώ                            1193 €
 

Βαθμός Β            1811 ευρώ                            1349 €


Βαθμός Α            1992 ευρώ                            1484 €


ΠΕ κατηγορία
Βαθμός ΣΤ          1092 ευρώ                            814 €                      

Βαθμός Ε
1ο κλιμάκιο          1201 ευρώ                             895 €
2ο κλιμάκιο          1225 ευρώ                             913 €

Βαθμός Δ
1ο κλιμάκιο          1381 ευρώ                            1029 €
2ο κλιμάκιο          1409 ευρώ                            1050 €
3ο κλιμάκιο          1437 ευρώ                            1071 €

Βαθμός Γ
1ο κλιμάκιο          1588 ευρώ                            1183 €
2ο κλιμάκιο          1620 ευρώ                            1207 €
3ο κλιμάκιο          1652 ευρώ                            1231 €
4ο κλιμάκιο          1685 ευρώ                            1255 €

Βαθμός Β            1906 ευρώ                            1420 €

Βαθμός Α            2096 ευρώ                            1562 €


 Μισθολόγιο για τους ήδη υπηρετούντες υπαλλήλους μετά την κατάταξή τους:

Κατηγορία ΠΕ

1.με συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας μέχρι και τρία (3) έτη, κατατάσσονται στο Βαθμό ΣΤ (καθαρά 814 ευρώ)
 
2.με συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας μέχρι και εννέα (9) έτη, κατατάσσονται  στο Βαθμό Ε (καθαρά 895-913 ευρώ)

3.με συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας μέχρι και δεκαπέντε (15) έτη, κατατάσσονται  στο Βαθμό Δ (καθαρά 1029-1071 ευρώ)

4.με συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας μέχρι και είκοσι τρία (23) έτη κατατάσσονται στο Βαθμό Γ (καθαρά 1183-1255 ευρώ)

5.με συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας περισσότερο από είκοσι τρία (23) έτη κατατάσσονται στο Βαθμό Β (καθαρά 1420 ευρώ)


Κατηγορία ΤΕ

1.με συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας μέχρι και τρία (3) έτη, κατατάσσονται στο Βαθμό ΣΤ (καθαρά 773 ευρώ)

2.με συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας μέχρι και  εννέα (9) έτη, κατατάσσονται  στο Βαθμό Ε (καθαρά 850-867 ευρώ)

3.με συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας μέχρι και δεκαπέντε (15) έτη, κατατάσσονται  στο Βαθμό Δ (καθαρά 977-1017 ευρώ)

4.με συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας μέχρι και είκοσι πέντε (25) έτη, κατατάσσονται στο Βαθμό Γ (καθαρά 1124-1193 ευρώ)

5.με συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας περισσότερο από είκοσι πέντε (25) έτη, κατατάσσονται στο Βαθμό Β (καθαρά 1349 ευρώ)

Κατηγορία ΔΕ

1.με συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας μέχρι και τρία (3) έτη κατατάσσονται  στο Βαθμό ΣΤ (καθαρά  639 ευρώ)

2.με συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας μέχρι και έντεκα (11) έτη, κατατάσσονται  στο Βαθμό Ε (καθαρά 703-731 ευρώ)

3.με συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας μέχρι και δέκα εννέα (19) έτη, κατατάσσονται στο Βαθμό Δ (καθαρά 808-858 ευρώ)

4.με συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας μέχρι και είκοσι εννέα (29) έτη, κατατάσσονται στο Βαθμό Γ (καθαρά 930-1006 ευρώ) 

5.με συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας περισσότερο από είκοσι εννέα (29) έτη, κατατάσσονται στο Βαθμό Β (καθαρά 1115 ευρώ)

 
Κατηγορία ΥΕ

1.με συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας μέχρι και τρία (3) έτη, κατατάσσονται στο Βαθμό ΣΤ (καθαρά 581 ευρώ)

2.με συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας μέχρι και  δέκα πέντε (15) έτη,  κατατάσσονται στο Βαθμό Ε (καθαρά 639-691 ευρώ)

3.με συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας μέχρι και είκοσι επτά (27) έτη ,κατατάσσονται  στο Βαθμό Δ (καθαρά 735-811 ευρώ)

4.με συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας πάνω από είκοσι επτά (27) έτη κατατάσσονται στο Βαθμό Γ  (καθαρά 845 ευρώ)Τώρα σε αυτές τις μεικτές απολαβές:
Προσθέστε και 50 ευρώ μεικτά  εφόσον ο υπάλληλος έχει  ένα παιδί ή 70 ευρώ μεικτά  για δυο παιδιά και 120 ευρώ  μεικτά για τρία παιδιά κλπ και μέχρις τα παιδιά να φθάσουν στην ηλικία  των 19 ετών ή 24 ετών εφόσον φοιτούν στην ανώτερη  ή ανώτατη εκπαίδευση

Ένα κάποιος από τους υπαλλήλους κριθεί(;) σε θέση ευθύνης παίρνει και τα ανάλογα επιδόματα
1.Προϊστάμενοι Διευθύνσεων Διοίκησης, (€400 Χ 75%) = 300 ευρώ μεικτά
2.Προϊστάμενοι Τμημάτων Διοίκησης     (€250 Χ 75% ) =  187 ευρώ μεικτάΕπισημαίνουμε για μια ακόμη φορά ότι :
1.Eλάχιστοι πλέον εργαζόμενοι στα νοσοκομεία θα φθάνουν στον   Α' βαθμό.
2.Δεν θα εξελίσσονται όλοι οι υπαλληλοι στους βαθμούς της κατηγορίας  τους, παρά μόνο ένα ποσοστό από αυτούς, ανεξάρτητα από την "αξιολογησή"  τους(!) , γιατί το "μισθολόγιο -βαθμολόγιο -πεινολόγιο" που συνέταξε η χούντα Κυβέρνησης-ΕΕ-ΔΝΤ προβλέπει συγκεκριμένα ποσοστά εργαζομένων  από καθε βαθμό  που μπορούν να εξελιχθούν στον επόμενo: 

-Από τον Εισαγωγικό Βαθμό ΣΤ  στο Βαθμό Ε : μέχρι και 100% των κρινόμενων υπαλλήλων,
- Από το Βαθμό Ε στο Βαθμό Δ : μέχρι και 90% των κρινόμενων υπαλλήλων,
- Από το Βαθμό Δ στο Βαθμό Γ : μέχρι και 80% των κρινόμενων υπαλλήλων,
- Από το Βαθμό Γ στο Βαθμό Β : μέχρι και 60% των κρινόμενων υπαλλήλων.
- Από το Βαθμό Β στο Βαθμό Α : μέχρι και 20% των κρινόμενων υπαλλήλων.

 Προσοχή!
Οι υπολογισμοί έγιναν χωρίς να ληφθούν υπόψιν  σε αυτούς  τυχόν έκτακτες εισφορές (χαράτσια)τυχόν νέες αυξήσεις σε εισφορές για τα ταμεία   καθώς και για τυχόν αλλαγές στο αφορολόγητο όριο  και στη φορολογική κλίμακα