Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2009

Ημερήσια αποζημίωση για μετακινήσεις εκτός έδρας του προσωπικού του ΕΚΑΒ

Με την Αριθμ 2/81961/0022 κοινή υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε στο  ΦΕΚ B 2194/2.10.2009, καθορίζεται το ύψος της ημερήσιας αποζημίωσης για το προσωπικό του ΕΚΑΒ που μετακινείται εκτός έδρας για υπηρεσιακούς λόγους και μόνο με υπηρεσιακά οχήματα:


α. για απόσταση από 30 ως 100 χλμ. 15 ευρώ.
β. για απόσταση από 100 ως 240 χλμ. στα 45 ευρώ (χωρίς διανυκτέρευση)
γ. για απόσταση μεγαλύτερη των 240 χλμ. 45 ευρώ και υποχρεωτική διανυκτέρευση σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 2685/1999.


δ. ο αριθμός των επιτρεπόμενων ημερών μετακίνησης δε θα πρέπει να υπερβαίνει τις 15 ανά μήνα και τις 120 συνολικά το χρόνο