Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2009

Τι προτείνουμε για το Νέο Νοσοκομείο της Πρέβεζας.

1.Απένταξη του έργου από το θεσμό των  Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα ( ΣΔΙΤ).
2.Άμεση ένταξη του έργου στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων με αποκλειστική χρηματοδότησή με δημόσια κεφάλαια.
3.Λειτουργία του νέου Νοσοκομείου ως αποκλειστικά Δημόσιο ίδρυμα χωρίς ιδιωτικές επιχειρηματικές δράσεις μέσα σε αυτό.
4.Άμεση έναρξη διαβούλευσης με όλους τους εμπλεκόμενους τοπικούς φορείς της περιοχής όσον αφορά τη θέση ανέγερσης ,το ρόλο του στην ευρύτερη περιοχή , τον κλινικό προσανατολισμό του ,καθώς και τα τμήματα και κλινικές που αυτό πρέπει να αναπτύξει με βάση:
 α. Τα πληθυσμιακά και δημογραφικά δεδομένα της περιοχής και τις τάσεις που αυτά αναπτύσσουν.
 β. Τα στατιστικά δεδομένα της περιοχής όσον αφορά τη νοσηρότητα, και αξιοποίηση πρόσφατων ερευνών και δεδομένων που υπάρχουν.
 γ. Τις υγειονομικές ανάγκες του πληθυσμού της περιοχής τωρινές και μελλοντικές.
 δ. Τα στατιστικά δεδομένα της τελευταίας δεκαετίας όσον αφορά την κίνηση και τους δείκτες του νοσοκομείου.
 ε. Τον υγειονομικό χάρτη της περιοχής
στ.Την ένταξη του έργου και στα πλαίσια της οικονομικής ανάπτυξης της περιοχής.

Η διαβούλευση αυτή να έχει ένα συγκεκριμένο ,ορισμένο και σχετικά σύντομο  χρονικό ορίζοντα.

5. Τον ορισμό συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος  τόσο για την ανέγερση του νοσοκομείου, όσο και για την έναρξη λειτουργίας του.
6. Τον κοινωνικό έλεγχο όλων των διαδικασιών, από την προκήρυξη του έργου μέχρι και την έναρξη λειτουργίας του, καθώς και τη συμμετοχή εκπροσώπων της τοπικής κοινωνίας στη Διοίκησή του.