Τρίτη, 24 Ιανουαρίου 2012

Μπόνους 6 ετών για εργαζομένους με βαρέα (αλλά μόνο στους ΟΤΑ)!

Και μόλις  γράφαμε χθες  σχετικά ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Διαβάζουμε λοιπόν από τα σημερινά «ΝΕΑ»


Πριμοδότηση έως 6 έτη για την κατάταξή τους στο νέο βαθμολόγιο θα έχουν περίπου 30.000 εργαζόμενοι στους δήμους, που είναι ασφαλισμένοι στην κατηγορία των βαρέων και ανθυγιεινών και είχαν λάβει τα προηγούμενα χρόνια πλασματικά μισθολογικά κλιμάκια λόγω της απασχόλησής τους στο ειδικό αυτό καθεστώς. Η πρόβλεψη αυτή, η οποία περιλαμβάνεται σε απαντητικό έγγραφο του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης προς την Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στους δήμους (ΠΟΕ-ΟΤΑ), δίνει σημαντική οικονομική ανάσα στην κατηγορία αυτή των υπαλλήλων που μπορεί να ξεπεράσει τα 150 ευρώ. Ισχύει βάσει των διευκρινίσεων ακόμη και αν τα πλασματικά αυτά έτη είχαν μόνον αναγνωριστεί μισθολογικά αλλά όχι και βαθμολογικά.
Η νέα κατάταξή τους σε ανώτερους βαθμούς - που γίνεται βάσει των ετών προϋπηρεσίας - θα οδηγήσει σε παράλληλη αύξηση των αποδοχών τους με δεδομένη την απευθείας σύνδεση που προβλέπει το νέο θεσμικό πλαίσιο. Δικαιούχοι των ευνοϊκών ρυθμίσεων είναι, σύμφωνα με τις διευκρινίσεις του υπουργείου, όσοι δημοτικοί υπάλληλοι είχαν κάνει χρήση διατάξεων νόμου του 2008 και ως το τέλος του Οκτωβρίου του 2011 αναγνώρισαν την πλασματική μισθολογική υπηρεσία.
Ετσι, για όσους υπαλλήλους είχαν κάνει χρήση της νομοθετικής αυτής διάταξης και ανάλογα με το αν έχουν κατοχυρώσει ένα, δύο ή τρία πλασματικά μισθολογικά κλιμάκια, θα πρέπει για την κατάταξή τους - σύμφωνα και με σχετικό έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους - «να συνυπολογισθεί σε αυτούς επιπλέον χρόνος δύο, τεσσάρων ή έξι ετών αντιστοίχως».

Αντιθέτως, σε δημοσίους υπαλλήλους οι οποίοι υπάγονται στο καθεστώς βαρέων και κατοχύρωσαν βάσει του νόμου του 2008 πλασματικά μισθολογικά κλιμάκια μετά την 1η Νοεμβρίου 2011 - οπότε και ίσχυσε το νέο βαθμολόγιο - δεν θα προσμετρηθούν για την κατάταξη στους νέους βαθμούς.

  

Σχετικό είναι το έγγραφο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής διακυβέρνησης προς την Ομοσπονδία των εργαζομένων στους ΟΤΑ

ΚΛΙΚ ΕΔΩ

ΘΕΜΑ: Βαθμολογική κατάταξη προσωπικού Ο.Τ.Α.

Σχετ. : Το υπ’ αριθμ. 22/11-01-2012 έγγραφό σας
 Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, αναφορικά με τον τρόπο χορήγησης των πλασματικών μισθολογικών κλιμακίων που προβλέπει η παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 3660/2008 για το προσωπικό των Ο.Τ.Α., που έχει επιλέξει το συγκεκριμένο συνταξιοδοτικό καθεστώς (Β.Α.Ε.) στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 28 του ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015», θέτουμε υπόψη σας τα εξής :
Σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 4024/2011 : «Οι υπάλληλοι, που υπηρετούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, κατατάσσονται αυτοδικαίως στους βαθμούς της κατηγορίας που υπηρετούν, με βάση το συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 98 του Υ.Κ. και το χρόνο υπηρεσίας στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα που έχει αναγνωριστεί για τη βαθμολογική ή τη μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη του υπαλλήλου …».
Επίσης σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 3660/2008 «Το προσωπικό που υπάγεται στις ρυθμίσεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού, μετά τη συμπλήρωση πέντε (5) ετών πραγματικής υπηρεσίας στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα λαμβάνει ένα (1) μισθολογικό κλιμάκιο, με τη συμπλήρωση δέκα (10) ετών ένα (1) ακόμη μισθολογικό κλιμάκιο, με τη συμπλήρωση δεκαπέντε (15) ετών ένα (1) ακόμη μισθολογικό κλιμάκιο».

Από τη γραμματική διατύπωση της ανωτέρω διάταξης του ν. 4024/2011 συνάγεται ότι, κατά την τρέχουσα βαθμολογική κατάταξη των υπαλλήλων θα ληφθεί υπόψη κάθε προϋπηρεσία, που έχει ήδη αναγνωρισθεί για τη μισθολογική κατάταξη κι εξέλιξη αυτών, ακόμη κι αν η εν λόγω προϋπηρεσία δεν έχει αναγνωρισθεί βαθμολογικά και τούτο διότι ο νόμος ρητά προβλέπει τη διαζευκτική κι όχι τη σωρευτική αναγνώριση της εκάστοτε προϋπηρεσίας.
Εν προκειμένω για την εφαρμογή της ανωτέρω ειδικής διάταξης, βάσει της οποίας χορηγούνται μισθολογικά κλιμάκια με τη συμπλήρωση συγκεκριμένου αριθμού ετών πραγματικής υπηρεσίας στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, μετά τη θέση σε ισχύ των διατάξεων του ν. 4024/2011, το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, ως καθ’ ύλη αρμόδια υπηρεσία, έχει διευκρινίσει σχετικώς στο υπ’ αριθμ. 2/88840/0022/20-12-2011 έγγραφό του, το οποίο επισυνάπτεται, ότι :
«Λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 1 (β) του ν. 3205/2003 που ίσχυε μέχρι 31-10-2011, κάθε μισθολογικό κλιμάκιο απονεμόταν μετά από υπηρεσία δύο (2) ετών, θεωρούμε ότι όσοι υπάλληλοι, βάσει της διάταξης της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 3660/2008, είχαν λάβει μέχρι την 1η Νοεμβρίου 2011 ένα, δύο ή τρία μισθολογικά κλιμάκια, τότε κατά την αρχική τους κατάταξη σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4024/2011, θα πρέπει να συνυπολογισθεί σ’ αυτούς επιπλέον χρόνος δύο, τεσσάρων ή έξι ετών αντιστοίχως.
Επισημαίνεται, τέλος, ότι τα προαναφερθέντα σχετικά με τη βαθμολογική κατάταξη αυτών … των υπαλλήλων μπορούν να εφαρμοστούν μόνο για την αρχική κατάταξή τους κατά την 1-11-2011. Ειδικότερα οι σχετικές διατάξεις … του ν. 3660/2008 δεν δύναται να τύχουν εφαρμογής σε υπαλλήλους…. που θα συμπληρώσουν από 1-11-2011 και εφεξής πέντε (5), δέκα (10) ή δεκαπέντε (15) χρόνια υπηρεσίας που ορίζει το άρθρο 4 του ν. 3660/2008, λόγω της δομής του νέου βαθμολογίου – μισθολογίου, το οποίο συνδέει εφεξής το βαθμό με το μισθό του υπαλλήλου. Για αυτές τις περιπτώσεις απαιτείται πλέον ανάλογη τροποποίηση των σχετικών διατάξεων».
Βάσει των ανωτέρω, η Υπηρεσία μας συμφωνεί με τις θέσεις που διατυπώνονται από την καθ’ ύλη αρμόδια Υπηρεσία.
Η προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης
Ελευθερία Μπινιάρη

Επειδή οι εργοδοτικοί κυβερνητικοί- συνδικαλιστές της ΠΟΕΔΗΝ (ΠΑΣΚΕ -ΔΑΚΕ)  ποιούν την νήσσαν και τρέχουν να μαζέψουν ψηφαλάκια στα νοσοκομεία και κέντρα Υγείας, για να ξανακάτσουν στο σβέρκο των Υγειονομικών  για άλλα τρία χρόνια..

ας πάρουν άμεσα τη τύχη στα χέρια τους οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία.

Τώρα  παντού γενικές συνελεύσεις για μισθολογικά , ΒΑΕ, στελέχωση μονάδων Υγείας  και εμπορευματοποίηση της Υγείας.

Οι αγώνες  τώρα στα χέρια των εργαζομένων και όχι των γραφειοκρατών  

Κατω το μαύρο μέτωπο συγκυβέρνησης (ΠΑΣΟΚ-ΝΔ-ΛΑΟΣ)


"Να γίνει μακελειό"!