Τρίτη 6 Νοεμβρίου 2012

Οι αλλαγές στο ιατρικό μισθολόγιο που επέρχονται με το νέο μεσοπρόθεσμο


α.  Η παράγραφος 1 του άρθρου 43 του ν. 3205/2003, αντικαθίσταται, από 1.8.2012, ως εξής :

«1. Οι μηνιαίοι βασικοί μισθοί όλων των βαθμών της ιεραρχίας του κλάδου των ιατρών του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ) ορίζονται στα παρακάτω ποσά:

Συντονιστής Διευθυντής
1.665 €  από 2.055
 Διευθυντής
1.580 €  από 2.054 
 

Επιμελητής Α`
1.513 €  από 1.759 
 

Επιμελητής Β`
1.321 €  από 1.468 
 

Ειδικευόμενος
1.007 €  από 1.027 
 


β. Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 44 του ν. 3205/2003, αντικαθίστανται, από 1.8.2012, ως εξής :

«3. Νοσοκομειακής απασχόλησης, απόδοσης και ειδικών συνθηκών άσκησης ιατρικού έργου οριζόμενο κατά βαθμό, ως εξής:

Συντονιστής Διευθυντής
238 € από  291,45 €   (450 €)*
Διευθυντής        
238 € από  291,45     (450 €)*
Επιμελητής Α`
205 € από  251,94 €   (389 €)*
Επιμελητής Β`
174 € από  211, 79 €  (327 €)*
 
Ειδικευόμενος
190 € από  229,92    (355 €)*

                                       
4. Πάγια αποζημίωση για συμμετοχή σε σεμινάρια και ενημέρωση βιβλιοθήκης, οριζόμενη κατά βαθμό, ως εξής:

Συντονιστής Διευθυντής
225 €  από  274,45 €   (339 €)*
Διευθυντής
225 €  από 274,45    (339 €)*
Επιμελητής Α`    
195 €  από  237,21 €  (293 €)*
Επιμελητής Β`
164 €  από  199,97 €  (247 €)*
Ειδικευόμενος    
123 €  από  149,78 €  (185 €)*


γ. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 44 του ν. 3205/2003, αντικαθίσταται, από 1.8.2012, ως εξής:

«6. Θέσης - Ευθύνης στους Συντονιστές Διευθυντές και σε όσους Διευθυντές ασκούν χρέη Συντονιστή, για όσο χρόνο ασκούν τα καθήκοντα των βαθμών τους, οριζόμενο σε εκατόν πενήντα έξι (156) ευρώ.».(από 190,26 €) (αρχικά - 235 ευρώ*)  

**και θέσης ευθύνης Διευθυντή 76,10 (από 94 € αρχικά ) (δεν προβλέπεται στο νέο μισθολόγιο;)

δ. Το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της περίπτωσης δ της παραγράφου 4 του άρθρου 45 του ν. 3205/2003, αντικαθίστανται, από 1.8.2012, ως εξής:
«Τα ανωτέρω προκύπτοντα συνολικά ποσά αμοιβής δεκαεπτάωρης ή εικοσιτετράωρης ενεργού εφημερίας, κατά περίπτωση, προσαυξάνονται κατά τριάντα ευρώ (30 €).
Το ωρομίσθιο των εφημεριών υπολογίζεται με συντελεστή 0,0042   (από 0,0052) (αρχικά 0,0059*) επί του βασικού μισθού που κατέχει ο δικαιούχος.».

ε. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης ε της παραγράφου 4 του άρθρου 45 του ν. 3205/2003, αντικαθίσταται, από 1.8.2012, ως εξής:
«ε. Στους ιατρούς που υπηρετούν με βαθμό Συντονιστή Διευθυντή σε Νοσοκομεία της Α` Ζώνης και στους Διευθυντές των πανεπιστημιακών κλινικών εργαστηρίων και μονάδων, ως αποζημίωση εφημεριών καταβάλλεται μηνιαίο ποσό, ίσο με το τριάντα τοις εκατό (30%)  (από 49%)  του εκάστοτε ισχύοντος βασικού μισθού του Συντονιστή Διευθυντή Ε.Σ.Υ, στρογγυλοποιούμενο στην πλησιέστερη μονάδα ευρώ.».

στ. Το πρώτο και δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 45 του ν. 3205/2003, αντικαθίστανται, από 1.8.2012, ως εξής:
«Οι ιατροί και οδοντίατροι των νοσοκομείων και των κέντρων υγείας του Ε.Σ.Υ., όπως αναφέρονται στο όρθρο 43 του παρόντος, συμμετέχουν σε μικτή εφημερία, αποτελούμενη από ενεργό 6ωρη εφημερία, μετά το πέρας του τακτικού ωραρίου, που συνεχίζεται με εφημερία ετοιμότητας μέχρι τη συμπλήρωση του 17ώρου.
Η αμοιβή της εφημερίας αυτής καθορίζεται συνολικό σε εβδομήντα εκατοστό (70/100) της αντίστοιχης συνολικής αμοιβής της 17ωρης ενεργού εφημερίας.».

* οι αναφερόμενες τιμες πριν την έναρξη των περικοπών