Πέμπτη, 22 Νοεμβρίου 2012

Εγκύκλιος για τις μισθολογικές διατάξεις στο Δημόσιο (Γιατροί ΕΣΥ)Αθήνα, 22/11/2012
Αρ.Πρωτ. οικ. 2/85127/0022
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 22η ΜισθολογίουΣας κοινοποιούμε τις διατάξεις της υποπαραγράφου Γ1 της παραγράφου Γ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222 Α'), «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016», προκειμένου να ενημερωθείτε και να προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες για την εφαρμογή τους. Για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή των ρυθμίσεων των ανωτέρω διατάξεων, κρίνεται σκόπιμο να τονισθούν τα εξής:

... 
Επί της περίπτωσης 27


Α. Με τις διατάξεις της υποπερ.α. της περ.27, αντικαθίστανται, από 1-8-2012, οι διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 43 του ν.3205/2003 και καθορίζονται οι μηνιαίοι βασικοί μισθοί όλων των βαθμών των ιατρών του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) και των κατηγοριών προσωπικού που εξομοιώνονται μισθολογικά με αυτούς (π.χ. ιατροί Δ.Υ. Ε.Σ.Υ.) ως εξής:

ΒΑΘΜΟΣ
ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ 
ΑΠΟ 1-8-2012
Συντονιστής Διευθυντής
1.665 €
Διευθυντής
1.580 €

Επιμελητής Α'
1.513 €
Επιμελητής Β'
1.321 €
Ειδικευόμενος
1.007 €Διευκρινίζεται ότι το βασικό μισθό του Συντονιστή Διευθυντή δικαιούνται μόνο οι ιατροί του Ε.Σ.Υ. που κατέχουν τον εν λόγω βαθμό.

Β. Με τις διατάξεις της υποπερ.β. της περ.27, αντικαθίστανται, από 1-8-2012, οι διατάξεις των παρ.3 και 4 του άρθρου 44 του ν.3205/2003. Ειδικότερα:

α. Το επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης, απόδοσης και ειδικών συνθηκών άσκησης ιατρικού έργου, καθορίζεται κατά βαθμό, ως εξής:
Συντονιστής Διευθυντής και Διευθυντής
238 €
Επιμελητής Α'
205 €
Επιμελητής Β'
174 €
Ειδικευόμενος
190 €


β. Η πάγια αποζημίωση για συμμετοχή σε σεμινάρια και ενημέρωση βιβλιοθήκης, καθορίζεται κατά βαθμό, ως εξής:
Συντονιστής Διευθυντής και Διευθυντής
225 €
Επιμελητής Α'
195 €
Επιμελητής Β'
164 €
Ειδικευόμενος
123 €

Γ. Με τις διατάξεις της υποπερ.γ. της περ.27, αντικαθίσταται, από 1-8-2012, η διάταξη του πρώτου εδαφίου της παρ.6 του άρθρου 44 του ν.3205/2003 και το επίδομα θέσης - ευθύνης που χορηγείται στους ιατρούς του Ε.Σ.Υ. με βαθμό Συντονιστή Διευθυντή και σε όσους ιατρούς του Ε.Σ.Υ. με βαθμό Διευθυντή ασκούν χρέη Συντονιστή Διευθυντή (π.χ. οι μοναδικοί Διευθυντές που υπηρετούν σε τμήματα Νοσοκομείων, στα οποία προβλέπεται οργανική θέση Διευθυντή), για όσο χρόνο ασκούν τα καθήκοντα των βαθμών τους, καθορίζεται στο ποσό των 156 €

Σε περιπτώσεις νόμιμης αναπλήρωσης των Συντονιστών Διευθυντών και των Διευθυντών που ασκούν χρέη Συντονιστή Διευθυντή η καταβολή του επιδόματος αυτού είναι δυνατή μόνο στους νόμιμους αναπληρωτές τους

Επίσης, διευκρινίζεται ότι το επίδομα θέσης - ευθύνης που ισούται με τα σαράντα εκατοστά (40/100) του αντίστοιχου επιδόματος του Συντονιστή Διευθυντή (δηλαδή, από 1-8-2012, ανέρχεται στο ποσό των 62,40 €) θα εξακολουθήσει να καταβάλλεται στους Επιμελητές Α' που τους έχει απονεμηθεί ο τίτλος του Αναπληρωτή Διευθυντή, καθώς και σε όσους Διευθυντές δεν ασκούν χρέη Συντονιστή Διευθυντή και, γενικότερα, δεν ασκούν τα καθήκοντα του βαθμού τους.

Δ. Με τις διατάξεις της υποπερ.δ. της περ.27, αντικαθίστανται, από 1-8-2012, οι διατάξεις του δεύτερου και τρίτου εδαφίου της περ. δ'της παρ.4 του άρθρου 45 του ν.3205/2003. Ειδικότερα, οι ενεργείς εφημερίες των Νοσοκομείων διακρίνονται, πλέον, σε δεκαεπτάωρες και εικοσιτετράωρες, δεδομένου ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν.3754/2009 (ΦΕΚ Α' 43), το επίσημο καθημερινό ωράριο των νοσοκομειακών ιατρών είναι επτάωρο.

 Επίσης, η προσαύξηση της ενεργού εφημερίας καθορίζεται στο ποσό των 30 € για όλες τις κατηγορίες των ιατρών ανεξαρτήτως βαθμού (τόσο νια τους Διευθυντές όσο και τους Συντονιστές Διευθυντές Β' & Γ' Ζώνης), που συμμετέχουν στα προγράμματα εφημεριών των νοσοκομείων.

Επιπλέον, ο συντελεστής του τρίτου εδαφίου της περίπτωσης δ' της παρ. 4 του άρθρου 45 του ν.3205/2003 διαμορφώνεται από 1-8-2012 σε 0,0042

Συνεπώς, ο πίνακας του ωρομισθίου των εφημεριών διαμορφώνεται, από 1-8-2012, ως εξής:

                            ωρομίσθιο απο 1-8-2012

εφημερίες
ειδικευομ.
επιμ β
επιμ α
δ/ντης
ΣΥΝΤ. ΔΝΤΗΣ Β' και Γ' ΖΩΝΗΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
4,23
5,55
6,35
6,64
6,99
ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ*15 %
4,86
6,38
7,30
7,64
8,04
ΚΥΡΙΑΚΩΝ * 25%
5,29
6,94
7,94
8,30
8,74
ΝΥΚΤ. ΚΥΡΙΑΚΩΝ *30%
5,50
7,22
8,26
8,63
9,09
40/100 ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ
1,69
2,22
2,54
2,66
2,80
70/100 ΜΙΚΤΗ
2,96
3,89
4,45
4,65
4,89

Ε. Με τη διάταξη της υποπερ.ε. της περ.27, αντικαθίσταται, από 1-8-2012, η διάταξη του πρώτου εδαφίου της περ.ε' της παρ.4 του άρθρου 45 του ν.3205/2003. Ειδικότερα, στους ιατρούς που υπηρετούν με βαθμό Συντονιστή Διευθυντή σε Νοσοκομεία της Α' Ζώνης και στους Διευθυντές των πανεπιστημιακών κλινικών, εργαστηρίων και μονάδων, ως αποζημίωση εφημεριών καταβάλλεται μηνιαίο ποσό, ίσο με το 30% του εκάστοτε ισχύοντος βασικού μισθού του Συντονιστή Διευθυντή Ε.Σ.Υ., στρογγυλοποιούμενο στην πλησιέστερη μονάδα ευρώ. Επίσης, η εν λόγω αποζημίωση καταβάλλεται και στους Διευθυντές τμημάτων των Νοσοκομείων της Α' Ζώνης όπου δεν υπηρετεί άλλος Διευθυντής, εφόσον απαλλάσσονται από την υποχρέωση συμμετοχής στο πρόγραμμα εφημεριών, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ.Η) του άρθρου 4 του ν.3754/2009. Επιπλέον, διευκρινίζεται ότι, η ως άνω αποζημίωση δεν καταβάλλεται στους λοιπούς Διευθυντές των Νοσοκομείων της Α' Ζώνης, εκτός από αυτούς που νομίμως αναπληρώνουν ελλείποντες Συντονιστές Διευθυντές.

Συνεπώς, το μηνιαίο ποσό της ανωτέρω αποζημίωσης διαμορφώνεται από 1-8-2012 σε 500,00 €.

Στ. Με τη διάταξη της υποπερ.στ. της περ.27, αντικαθίστανται, από 1-8-2012, οι διατάξεις των πρώτου και δεύτερου εδαφίου της παρ.7 του άρθρου 45 του ν.3205/2003. Ειδικότερα, οι ιατροί και οδοντίατροι των νοσοκομείων και των κέντρων υγείας του Ε.Σ.Υ., όπως αναφέρονται στο άρθρο 43 του ν.3205/2003, συμμετέχουν σε μικτή εφημερία, αποτελούμενη από ενεργό 6ωρη εφημερία, μετά το πέρας του τακτικού ωραρίου, που συνεχίζεται με εφημερία ετοιμότητας μέχρι τη συμπλήρωση του 17ωρου. Η αμοιβή της εφημερίας αυτής καθορίζεται συνολικά σε εβδομήντα εκατοστά (70/100) της αντίστοιχης συνολικής αμοιβής της 17ωρης ενεργού εφημερίας.

Ζ. Επίσης, επισημαίνεται ότι το ανώτατο όριο της περ.β' της παρ.4 του άρθρου 2 του ν.3833/2010 (ανώτατο όριο ιατρών του Ε.Σ.Υ.) διαμορφώνεται, από 1-8-2012, στο ποσό των 4.536,31 €