Τετάρτη, 27 Φεβρουαρίου 2013

Σχεδιο νόμου "Κατεπείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Υγείας"Ένα ακόμη νομοσχέδιο με τη μορφή του κατεπείγοντος κατατέθηκε χθες στη Βουλή και αφορά ρυθμίσεις του Υπουργείου Υγείας

ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Σύμφωνα με τα άρθρα του νομοσχεδίου
  • Παρέχεται στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) η δυνατότητα να εκχωρεί σε νοσοκομεία, «έναντι καταβολής νοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης ασφαλισμένων του», απαιτήσεις του, έναντι των φαρμακευτικών εταιρειών ή των κατόχων άδειας κυκλοφορίας (Κ.Α.Κ.) φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων, από τα ποσά «επιστροφής (rebate)» που προβλέπονται στο άρθρο 35 του ν. 3918/2011
  • Θεσπίζεται νομοθετικό πλαίσιο παροχής υπηρεσιών αποκλειστικού νοσοκόμου ή νοσοκόμας σε ασθενείς που νοσηλεύονται σε νοσοκομεία ή ιδιωτικές κλινικές και προβλέπεται, ιδίως, τήρηση σε κάθε Υγειονομική Περιφέρεια, «Μητρώου Αποκλειστικών Νοσοκόμων», στο οποίο εγγράφονται υποχρεωτικώς, όσοι παρέχουν τις σχετικές υπηρεσίες . Παρέχεται  μάλιστα η νομοθετική εξουσιοδότηση στον Υπουργό Υγείας να προσδιορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις «για την προσφορά των υπηρεσιών των αποκλειστικών νοσοκόμων σε νοσηλευόμενους στα νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. και τις ιδιωτικές κλινικές της χώρας, τα απαραίτητα προσόντα τους, η διαδικασία επιλογής τους από τους ενδιαφερόμενους και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια».
  • Προωθείται η διαγραφή των απαιτήσεων των νοσηλευτικών ιδρυμάτων (νομικών προσώπων και δημοσίων υπηρεσιών) Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης έναντι του ΕΟΠΥΥ-Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, οι οποίες δημιουργήθηκαν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2011 και αντίστοιχα η διαγραφή των οικείων υποχρεώσεων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης έναντι των ως άνω νοσηλευτικών ιδρυμάτων.
  • Ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις  εξόφλησης των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τρίτους των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων ΕΣΥ, του ΠΓΝ Παπαγεωργίου, των λοιπών φορέων γενικής κυβέρνησης που λειτουργούν υπό τη μορφή ν.π.δ.δ. και ν.π.ι.δ. και εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας, του Αιγινήτειου Νοσοκομείου Αθηνών, του Αρεταίειου Νοσοκομείου Αθηνών,του ΝΙΜΙΤΣ και των στρατιωτικών νοσοκομείων που έχουν προκύψει από την προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών και μέχρι του ύψους των υφιστάμενων κατά την 31η Δεκεμβρίου 2011 υποχρεώσεων αυτών. Ειδικότερα προβλέπεται η εξόφληση των οφειλών εφόσον οι δικαιούχοι παραιτηθούν από οποιαδήποτε άλλη αξίωση συμπεριλαμβανομένων και των τόκων υπερημερίας.