Πέμπτη, 6 Δεκεμβρίου 2012

Ο Μανιτάκης θέτει σε διαθεσιμότητα όλους τους διοικητικούς υπαλλήλους ΔΕ με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου !


Χούντας συνέχεια…  ΚΛΙΚ ΕΔΩ


Χθες  ο  ΔΗΜΑΡίτης υπουργός της συγκυβέρνησης, μπροστά στην   άρνηση (κάτω από την πίεση του εργατικού κινήματος) των υπηρεσιών δήμων κλπ.  , να πιστοποιήσουν με πράξεις τις διαθεσιμότητες –απολύσεις υπαλλήλων,

αποφάσισε ..

να θέσει με τη μέθοδο του "αποφασίζομεν και διατάσσομεν"..

σε διαθεσιμότητα  όλους τους υπαλλήλους διοικητικού κλάδου, ΔΕ, με συμβάσεις αορίστου χρόνου ιδιωτικού δικαίου!!!!

Η ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΔΩ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'
ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Άρθρο 17
Στο προτελευταίο εδάφιο της περίπτωσης 1 της υπο-παραγράφου Ζ.4 της παραγράφου Ζ του άρθρου πρώ¬του του ν. 4093/2012 μετά τη φράση «μόνιμοι πολιτικοί υπάλληλοι» προστίθεται η φράση «δημόσιοι λειτουργοί».
 Άρθρο 18
 Μετά το πέμπτο εδάφιο της περίπτωσης β' της π-ραγράφου 1 του άρθρου δεύτερου του ν. 3845/2010 (Α' 65), όπως ισχύει, προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια:
«Η διαρκής επικαιροποίηση και συμπλήρωση των στοιχείων των υπαλλήλων, οι οποίοι περιλαμβάνονται στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού, προκειμένου για μεταβολές της υπηρεσιακής τους κατάστασης που επέρχονται αυτοδικαίως από τυπικό νόμο, γίνεται από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, εφόσον δεν πραγματοποιηθεί από το αρμόδιο όργανο και εντός της προθεσμίας που προβλέπεται από το νόμο.
Για την επέλευση των πάσης φύσεως συνεπειών της ανωτέρω υπηρεσιακής μεταβολής δεν είναι αναγκαία η έκδοση σχετικής πράξης.».