Τρίτη, 1 Ιουνίου 2010

Από σήμερα οι νέες μειώσεις μισθών και επιδομάτων των υπαλλήλων του Δημοσίου


Τίθενται σήμερα σε ισχύ οι νέες μειώσεις στους μισθούς και τα επιδόματα των δημοσίων υπαλλήλων. Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους με εγκύκλιο που εξέδωσε σήμερα και υπογράφεται από τον υφυπουργό Οικονομικών. Φ. Σαχινίδη(κλικ εδώ) παρέχει αναλυτικές οδηγίες για την υλοποίηση μισθολογικών ρυθμίσεων. 
Σύμφωνα με αυτές, τα πάσης φύσεως επιδόματα, αποζημιώσεις και αμοιβές των λειτουργών και υπαλλήλων των φορέων, καθώς και τα έξοδα παράστασης που είχαν μειωθεί κατά 12% από την αρχή του χρόνου μειώνονται πρόσθετα από σήμερα κατά 8%. Η ανωτέρω μείωση θα υπολογισθεί στα μειωμένα ποσά, όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί την 31η Μαΐου 2010. Στο ίδιο πλαίσιο σε όσους υπαλλήλους προβλεπόταν μείωση των αποδοχών τους κατά 7%, θα πραγματοποιηθεί από την 1η Ιουνίου 2010 περαιτέρω μείωση κατά 3%. 
Στις ανωτέρω προβλεπόμενες μειώσεις υπόκεινται και οι αποζημιώσεις, επιμίσθια ή αμοιβές που καταβάλλονται σε λειτουργούς ή υπαλλήλους του Δημοσίου για τη παροχή πρόσθετου διδακτικού έργου. Εξαιρούνται τα επιδόματα α) Οικογενειακής παροχής β) Χρόνου υπηρεσίας γ) Εφημεριών δ) Ραδιενέργειας ε) Ειδικής απασχόλησης στ) Ειδικών συνθηκών εργασίας ζ) Επικίνδυνης εργασίας η) Καταδυτικού θ) Αναπηρίας και κινδύνου ι) Μεταπτυχιακών σπουδών ια) Αποφοίτων Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης ιβ) Κινήτρου απόδοσης 
Σύμφωνα με την εγκύκλιο, τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας που προβλέπονται από οποιαδήποτε γενική ή ειδική διάταξη ή ρήτρα ή όρο συλλογικής σύμβασης εργασίας, διαιτητική απόφαση ή με ατομική σύμβαση εργασίας ή συμφωνία, για λειτουργούς, υπαλλήλους και μισθωτούς, καθορίζονται ως εξής : α) το επίδομα εορτών Χριστουγέννων σε 500 ευρώ, β) το επίδομα εορτών Πάσχα σε 250 ευρώ και γ) το επίδομα αδείας σε 250 ευρώ. 
Τα επιδόματα καταβάλλονται στο ακέραιο, εφόσον οι πάσης φύσεως τακτικές αποδοχές, επιδόματα, αποζημιώσεις και αμοιβές (πλην υπερωριών και αποζημιώσεων από συμμετοχή σε συλλογικά όργανα) συμπεριλαμβανομένων και των επιδομάτων του προηγούμενου εδαφίου, δεν υπερβαίνουν κατά μήνα, υπολογιζόμενες σε δωδεκάμηνη βάση, το ποσό των 3.000 ευρώ μεικτά. Στην περίπτωση που υπερβαίνουν το ποσό αυτό (3.000 ευρώ) και μέχρι του ποσού των 3.083 ευρώ, καταβάλλεται αναλογία των επιδομάτων αυτών, μέχρι του ορίου των 3.000 ευρώ. 
Επισημαίνεται ότι : 
*το ανώτατο όριο (πλαφόν) για τους Δημόσιους υπάλληλους από 1-6-2010 καθορίζεται  το ποσό των 5.856, 08 € μικτά στο οποίο εμπίπτουν οι πάσης φύσεως μεικτές αποδοχές, αποζημιώσεις και πρόσθετες αμοιβές ή απολαβές εν γένει, καθώςκαι η οικογενειακή παροχή και τα επιδόματα των παρ. 7, 8 και 9 του άρθρου 12του ν.3205/2003 
*το ανώτατο όριο δικαστικών λειτουργών και κύριου προσωπικού Ν.Σ.Κ.) διαμορφώνεται, από 1-6-2010, στο ποσό των 8.436,00 € μικτά 
*το ανώτατο όριο γιατρών του Ε.Σ.Υ. στο ποσό των 6.069,21 € μικτά.