Σάββατο, 11 Ιανουαρίου 2014

Σε λουκέτο οδηγείται η μονάδα υγείας του ΕΟΠΥΥ Πρέβεζας
Η μονάδα υγείας του ΕΟΠΥΥ Πρέβεζας (πρώην ιατρεία του ΙΚΑ) οδηγείται σε λουκέτο σίγουρα προσωρινό (όσο καιρό θα κρατήσει η διαθεσιμότητα των εργαζομένων του), καθώς στο σχέδιο νόμου που κατέθεσε η κυβέρνηση αναφέρεται :
«Το σύνολο του μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) ιατρικού, νοσηλευτικού, επιστημονικού, παραϊατρικού, τεχνικού, διοικητικού προσωπικού των Μονάδων Υγείας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. τίθεται, αυτοδικαίως, από την ισχύ του παρόντος, σε καθεστώς διαθεσιμότητας. Οι ανωτέρω υπάλληλοι παραμένουν σε καθεστώς διαθεσιμότητας επί ένα (1) μήνα και εν συνεχεία, μετατάσσονται / μεταφέρονται, μετά από αίτησή τους, σε οργανικές θέσεις που συστήνονται για τον σκοπό αυτό στις Διοικήσεις των αντίστοιχων, χωροταξικά, Υγειονομικών Περιφερειών (Δ.Υ.Πε). Με απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζεται η χωροταξική κατανομή, ανά Υγειονομική Περιφέρεια, των υφιστάμενων Μονάδων Υγείας του ΕΟΠΥΥ».
«Κατά τη διάρκεια και έως την ολοκλήρωση της εν λόγω διαδικασίας κινητικότητας προσωπικού του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προς τις Δ.Υ.Πε η παροχή υπηρεσιών Π.Φ.Υ. ανατίθεται στα κατά τόπους αρμόδια Κέντρα Υγείας, το δίκτυο συμβεβλημένων ιατρών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και επικουρικά, στα εξωτερικά ιατρεία των Νοσοκομείων του E.Σ.Υ.».
Όπως  φαίνεται, από την εξέλιξη των πραγμάτων, όμως το λουκέτο  πιθανά θα  είναι και μόνιμο, καθώς με βάση το σχέδιο  νόμου   το πιο πιθανό είναι  μετά τη μετάβαση στο νέο πρωτοβάθμιο  δίκτυο υγείας  να μην υπάρχουν γιατροί αποκλειστικής απασχόλησης για να καλύψουν τη λειτουργία της  μονάδας .
Ακόμη και κάποιες σκέψεις που διαδίδονταν από κυβερνητικούς κύκλους στην Πρέβεζα για επαναλειτουργία της μονάδας σαν πολυιατρείο, με καθημερινή λειτουργία ( με ένα δυο γενικούς γιατρούς)  μέχρι το μεσημέρι ,είναι  δύσκολο να ευοδωθούν . Παράλληλα  και μια τέτοια εξέλιξη είναι πολύ  μακριά από τις ανάγκες του τοπικού πληθυσμού και σε τίποτε δεν θα διέφερε από τη μέχρι τώρα λειτουργία τα μονάδας  υπό τον ΕΟΠΥΥ.