Πέμπτη 7 Αυγούστου 2014

Οι αλλαγές που τελικά ψηφίστηκαν για τους επικουρικούς γιατρούς.Οι αλλαγές που επέρχονται είναι:

1. Δίνεται  τη δυνατότητα παράτασης έως και 6 μήνες της θητείας των επικουρικών γιατρών  η οποία έληξε από 1.6.2014 ή λήγει εντός τριμήνου από της δημοσιεύσεως του ψηφισθέντος χθες νόμου εφόσον η θέση δεν έχει προκηρυχθεί και  υπό την προϋπόθεση να υπάρχει ανάλογη πίστωση στον προϋπολογισμό του νοσοκομείου.

2. Οι παρατασιακοί επικουρικοί ιατροί  μπορούν  να υποβάλουν υποψηφιότητα εκ νέου για θέση επικουρικού ιατρού χωρίς να παραιτούνται της θέσεώς τους.

3. Ο ενιαίος κατάλογος εγγραφής επικουρικών ιατρών σε κάθε Υγειονομική Περιφέρεια  θα αρχίσει να τηρείται από 1/1/2015 και όχι από 1/7/2014 όπως αρχικά είχα ψηφιστεί με το νόμο  4213/2013.Το τελικό κείμενο που ψηφίστηκε στις 5/8/2014 για τους επικουρικούς γιατρούς μέσω τροπολογίας που κατατέθηκε σε νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας  έχει ως εξής:


Α) Στο άρθρο 54 του ν. 4272/2014, προστίθεται παράγραφος ως εξής:
«Η θητεία των επικουρικών ιατρών η οποία έληξε από 1.6.2014 ή λήγει εντός τριμήνου από της δημοσιεύσεως του παρόντος, δύναται να παραταθεί έως και έξι (6) μήνες εάν η θέση δεν έχει προκηρυχθεί υπό την προϋπόθεση να υπάρχει ανάλογη πίστωση στον προϋπολογισμό του νοσοκομείου.»

Β) Η παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 4213/2013 (Α΄ 221) που προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 38 του ν. 4238/2014, τροποποιείται ως ακολούθως:
«3. Η ισχύς της παραγράφου 1 της παρούσας διάταξης αρχίζει 1.1.2015.» 

Γ) Στην πρώτη παράγραφο του άρθρου 54 του ν. 4272/2014 προστίθεται δεύτερο ως εξής:
 «Οι επικουρικοί ιατροί που υπηρετούν και παρατείνουν τη θητεία τους ως άνω δύνανται να υποβάλουν υποψηφιότητα εκ νέου για θέση επικουρικού ιατρού χωρίς να παραιτούνται της θέσεώς τους.»