Σάββατο, 1 Μαρτίου 2014

Εγκύκλιος για θέματα μετάταξης και απόσπασης του νοσηλευτικού και παραϊατρικού προσωπικού των Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ..

Δημοσιεύτηκε η εγκύκλιος  για την άρση απαγόρευσης μετατάξεων και αποσπάσεων στα Νοσοκομεία καθώς και η εφαρμογή  των νεων διατάξεων που ρυθμίζουν τα σχετικά με μετατάξεις , μετακινήσεις και αποσπάσεις νοσηλευτικού και παραϊατρικού  προσωπικού των νοσοκομείων του ΕΣΥ.

Η εγκύκλιος ΕΔΩ

ΘΕΜΑ : Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 54 του Ν. 4223 / 31 -12 -2013.

Σας γνωστοποιούμε ότι με το άρθρο 54 του Ν. 4223/2013 (ΦΕΚ287/31-12-2013) ρυθμίζονται, μεταξύ άλλων, θέματα μετάταξης και απόσπασης του νοσηλευτικού και παραϊατρικού προσωπικού των Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ..
 
Για την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων θέτουμε υπόψη σας τα εξής:
1) Μετά την κατάργηση της παρ. 3 του αρ. 14 του Ν.1400/83 η απόσπαση νοσηλευτικού και παραϊατρικού προσωπικού των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. διέπεται από τις ευνοϊκότερες ρυθμίσεις του μεταγενέστερου Ν.3528/07 αρ. 68.
2) Επιτρέπεται η απόσπαση στο νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό των Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ., σε Νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ., Υγειονομικές Περιφέρειες και φορείς εποπτευόμενους (Ν.Π.Δ.Δ.) από το Υπουργείο Υγείας, μετά την συμπλήρωση δύο (2) ετών από τον διορισμό τους και μετά από γνώμη των Υπηρεσιακών Συμβουλίων των φορέων προέλευσης και υποδοχής. Για το προσωπικό που προσελήφθη σε παραμεθόρια περιοχή και έτυχε του ευεργετήματος της επιπλέον μοριοδότησης, διατηρείται σε ισχύ η δέσμευση της δεκαετούς υποχρεωτικής παραμονής στην υπηρεσία που διορίσθηκε.
Οι αιτήσεις του προσωπικού που είναι πολύτεκνοι, εξετάζονται κατά προτεραιότητα.
3) Επιτρέπεται η μετάταξη και απόσπαση σε υπηρεσίες παραμεθορίων περιοχών, μετά από αίτηση του υπαλλήλου και έγγραφο της Διοίκησης του Νοσοκομείου προέλευσης, με το οποίο θα πιστοποιείται ότι η μετακίνηση δεν επιφέρει καμιά δυσμενή συνέπεια στην ομαλή λειτουργία του νοσοκομείου. Η ανωτέρω βεβαίωση δεν απαιτείται για μετατάξεις και αποσπάσεις μεταξύ νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. παραμεθορίων περιοχών. Το μεταταγμένο νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό σε Νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ., Υγειονομικές Περιφέρειες και Φορείς εποπτευομένους (Ν.Π.Δ.Δ.) από το Υπουργείο Υγείας παραμεθορίων περιοχών υποχρεούται να παραμείνει στην υπηρεσία όπου μετατάχτηκε για δέκα (10) έτη. Στην περίπτωση που ο μεταταγής καταστεί πολύτεκνος, μετά τη μετάταξή του, η υποχρεωτική παραμονή στο φορέα υποδοχής, μειώνεται σε τρία (3) χρόνια, όταν η μετάταξη διενεργείται από Νοσοκομείο σε
Νοσοκομείο του Ε.Σ.Υ. , και σε πέντε (5) χρόνια όταν η μετάταξη διενεργείται από Νοσοκομείο του Ε.Σ.Υ. σε Υγειονομικές Περιφέρειες και Φορείς εποπτευομένους (Ν.Π.Δ.Δ.) από το Υπουργείο Υγείας.
4) Επιτρέπεται αμοιβαία μετάταξη στο νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό από Νοσοκομείο του Ε.Σ.Υ. σε Νοσοκομείο του Ε.Σ.Υ., Υγειονομικές Περιφέρειες και Φορείς εποπτευομένους (Ν.Π.Δ.Δ.) από το Υπουργείο Υγείας, μετά από γνώμη των Υπηρεσιακών Συμβουλίων των φορέων προέλευσης και υποδοχής.
5) Οι μετατάξεις του νοσηλευτικού και παραϊατρικού προσωπικού των Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. διενεργούνται με απόφαση του οικείου Διοικητή της Υγειονομικής Περιφέρειας ή των δύο Διοικητών των Υγειονομικών Περιφερειών μετά από έκδοση της Π.Υ.Σ. 33/2006, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Σε περίπτωση διαφωνίας των δύο Διοικητών διενεργούνται με απόφαση του Γενικού
Γραμματέα Υγείας.
Οι μετατάξεις σε υπηρεσίες παραμεθορίων περιοχών, διενεργούνται με κοινή απόφαση του Υπουργού Υγείας και του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
6) Όλες οι αποσπάσεις του νοσηλευτικού και παραϊατρικού προσωπικού των Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. διενεργούνται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
7) Το άρθρο 11 παρ. 8 του Ν.3833/15-3-2010 καθώς η αριθμ. 267/11 (Ερ. 14/11) γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, διατηρούνται σε ισχύ, ήτοι απαγορεύονται στο σύνολο τους οι αποσπάσεις του νοσηλευτικού, παραϊατρικού , τεχνικού προσωπικού των νοσηλευτικών ιδρυμάτων, καθώς και του προσωπικού του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.) σε καθήκοντα διάφορα της ειδικότητάς τους.
8) Τα άρθρα 24 του Ν.3599/07 και 8 παρ. 21 του Ν. 3868/10, που αφορούν τη μετακίνηση, τριών (3) μηνών που μπορεί να ανανεωθεί για ακόμα τρεις (3) μήνες, μέσα στο ίδιο έτος, διατηρούνται σε ισχύ.
9) Αποσπάσεις και μετατάξεις που εκκρεμούν στις υπηρεσίες σας και έχουν αρνητική γνωμοδότηση από τα οικεία Υπηρεσιακά Συμβούλια, λόγω πενταετίας, να επιστραφούν στις αρμόδιες υπηρεσίες προέλευσης τους, με τα συνημμένα, προκειμένου να επανεξεταστούν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 54 του Ν.4223/13.
10) Για τις υποθέσεις μετατάξεων που εκκρεμούν στις υπηρεσίες σας και δεν έχουν ολοκληρωθεί εξαιτίας των απαγορευτικών εγκυκλίων του Υπουργού Υγείας, θα πρέπει αρχικά να εξετασθεί εάν ο υπάλληλος εξακολουθεί να ενδιαφέρεται για τη μετάταξη. Σε περίπτωση που εξακολουθεί να ενδιαφέρεται, να ζητηθεί έγγραφη βεβαίωση του φορέα προέλευσης με την οποία θα πιστοποιείται ότι η εν λόγω μετάταξη δεν επιφέρει καμιά δυσμενή συνέπεια στην ομαλή λειτουργία του Νοσοκομείου.
11) Οι εγκύκλιοι του Υπουργού Υγείας που αφορούν την απαγόρευση των μετατάξεων και αποσπάσεων όλου του προσωπικού των Νοσοκομείων παύουν να ισχύουν.
12) Επισημαίνεται ότι για το νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό των Κέντρων Υγείας ισχύει η πενταετία διότι σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4238/14 οι υπάλληλοι αυτών μεταφέρονται και εντάσσονται στην οργανική δομή των οικείων Δ.Υ.Πε. και αποτελούν εφεξής αποκεντρωμένες οργανικές μονάδες τους.