Τρίτη 7 Μαΐου 2013

Μεταφορά Τμήματος, θέσεων προσωπικού, από το Παράρτημα του Γενικού Νοσοκομείου Ν. Ιωνίας ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ − Πατησίων στο Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ».Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ (ΦΕΚ Β 1086/30.04.2013) η απόφαση μεταφοράς όλης της καρδιολογικής κλινικής και της ΜΕΘ του Νοσοκομείου Πατησίων στο Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» ΚΛΙΚ ΕΔΩ

        Η απόφαση αναφέρει:
Αριθμ. Υ4α/οικ. 34168 (2)
Μεταφορά Τμήματος, θέσεων προσωπικού, από το Παράρτημα του Γενικού Νοσοκομείου Ν. Ιωνίας ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ − Πατησίων στο Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 95 (ΦΕΚ 76/Α/10−3−2000) «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 3204/2003 «Τροποποίηση και συμπλήρωση της νομοθεσίας για το Εθνικό Σύστημα Υγείας και ρυθμίσεις άλλων θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας» (ΦΕΚ 296/Α΄).
3. Τις διατάξεις της παρ. 9 του τρίτου άρθρου 3 του Κεφαλαίου Β΄ του Ν. 3527/2007 «Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοιν. Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 25/Α΄).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 123/1975 «Περί ρυθμίσεως θεμάτων Ιατρικού Προσωπικού Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων και ετέρων θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Κοιν. Υπηρεσιών» (ΦΕΚ 172/Α΄).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 3 (παρ. 5) του Ν. 1579/1985 «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή και ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 217/Α΄).
6. Τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν. 3996/2011 «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 170/Α΄).
7. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ/τος 63/2000 (Α΄ 98).
8. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
9. Τις υπ’ αριθ. 22519/04−12−2012 και 6867/08−03−2013 αποφάσεις του Διοικητή της 1ης ΥΠΕ Αττικής.
10. Το υπ’ αριθ. 23402/14−12−2012 έγγραφο του Διοικητή της 1ης ΥΠΕ Αττικής.
11. Το υπ’ αριθ. 15/30−11−2012 απόσπασμα πρακτικών του Δ.Σ. του ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟΥ Γενικού Νοσοκομείου Ν. Ιωνίας.
12. Την υπ’ αριθ. 22/5−12−2012 (θέμα 6°) απόφαση του ΚΕΣΥΠΕ, αποφασίζουμε:
1. Η υφιστάμενη Καρδιολογική Κλινική και Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) του Παραρτήματος του Γ. Νοσοκομείου Νέας Ιωνίας ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ − ΠΑΤΗΣΙΩΝ με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, μεταφέρεται και προστίθεται στον οργανισμό του Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ».
2. Οι παρακάτω οργανικές θέσεις ιατρικού και λοιπού προσωπικού, καθώς και οι προσωποπαγείς θέσεις ειδικευομένων ιατρών που στελεχώνουν την Καρδιολογική Κλινική και τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) του Παραρτήματος του Γ. Νοσοκομείου Νέας Ιωνίας ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ − ΠΑΤΗΣΙΩΝ, μεταφέρονται και προστίθενται με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης στον οργανισμό του Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» (μαζί με τους ιατρούς, τους ειδικευόμενους και λοιπό προσωπικό που τις κατέχουν), ως εξής:
ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑΤΡΩΝ:
− Τρεις (3) θέσεις ειδικότητας Καρδιολογίας (Μόνιμο  προσωπικό σε προσωποπαγείς θέσεις).
− Οκτώ (8) θέσεις ειδικότητας Καρδιολογίας (ΙΔΑΧ σε προσωποπαγείς θέσεις).
ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΕΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ:
− Έξι (6) θέσεις ειδικευόμενων ιατρών
Οι υπηρετούντες ειδικευόμενοι γιατροί θα υπογράψουν νέα σύμβαση εργασίας, διάρκειας ίσης με τον υπολειπόμενο της αρχικής τους σύμβασης χρόνο ειδίκευσης.
ΘΕΣΕΙΣ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ:
− Εννέα (9) θέσεις κατηγορίας ΤΕ του κλάδου ΤΕ Νοσηλευτικής − Μαιευτικής (μόνιμες θέσεις).
− Μία (1) θέση κατηγορίας ΔΕ του κλάδου ΔΕ Βοηθών Νοσοκόμων (μόνιμη θέση).
− Μία (1) θέση κατηγορίας ΥΕ του κλάδου ΥΕ Πρακτικών Νοσοκόμων (μόνιμη θέση).
− Μία (1) θέση κατηγορίας ΠΕ του κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού (μόνιμη θέση).
− Μία (1) θέση κατηγορίας ΔΕ του κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων (μόνιμη θέση).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 12 Απριλίου 2013
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ