Παρασκευή 3 Μαΐου 2013

Φουλ επίθεση !
Αυτό είναι το δόγμα της τρικομματικής κυβέρνησης  σε συνεργασία με τη τρόικα καθώς οδεύουμε προς το καλοκαίρι και οι …θερμοκρασίες ανεβαίνουν.
Έτσι Πασχαλιάτικα  κυκλοφόρησαν την μια μετά την άλλη τις απανταχούσες, με τις οποίες από τη  μια ετοιμάζουν μέσω της περιβόητης καταγραφής θέσεων και αξιολόγησης δομών, υπηρεσιών και υπαλλήλων το  "ξεπέταγμα"  από το Δημόσιο μέσω των διαθεσιμοτήτων, απολύσεων  μερικών δεκάδων  χιλιάδων υπαλλήλων  και από την άλλη μέσω του προσχεδίου νόμου «Οργάνωση Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις», που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα για διαβούλευση, επιχειρούν την επιβολή  ακραίου  αυταρχισμού  στο δημόσιο , ιδιωτικοποίηση και κατάργηση  φορέων και υπηρεσιών και τη δημιουργία μιας ιεραρχικής στελεχιακής πυραμίδας  που η μια βαθμίδα της θα δεσμεύεται απέναντι στην άλλη  και συνολικά   απέναντι στην κεντρική  εξουσία μέσω...  συμβολαίων αποδοτικότητας. Δηλαδή να το πούμε πιο απλά, οι πάντες σε αυτή την πυραμίδα της ιεραρχίας θα υπογράφουν …μνημόνια, που πρακτικά θα είναι η υλοποίηση στο χώρο ευθύνης τους των μνημονιακών δεσμεύσεων των ελληνικών κυβερνήσεων απέναντι σε ΕΕ-ΕΚΤ-ΔΝΤ. Και από την επιτυχία επίτευξης των μνημονιακών στόχων  θα κρίνονται!

Συγκεκριμένα η πρώτη απανταχούσα  είναι ο «Οδηγός για το σχεδιασμό περιγραμμάτων θέσεων εργασίας» ΚΛΙΚ ΕΔΩ
Διαβάστε τον και …θα καταλάβετε  πάρα πολλά . …
Ειδικά «εντυπωσιάζει» το ερωτηματολόγιο που απευθύνεται στον υπάλληλο και βρίσκεται στις σελίδες 16-23 του pdf εγγράφου…

Η  δεύτερη απανταχούσα είναι  το προσχέδιο  νόμου «Οργάνωση Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις» ΚΛΙΚ ΕΔΩ
Με το προσχέδιο αυτό και μέσω  προεδρικών  διαταγμάτων , χωρίς καν κύρωση από το κοινοβούλιο, μπορούν να καταργούνται οργανισμοί και να απολύονται εργαζόμενοι. Ενώ με απλές υπουργικές  αποφάσεις μπορούν να μετακινούνται υπάλληλοι, ή να τίθενται σε διαθεσιμότητα μέσω της κατάργησης υπηρεσιών.

Βασικές διατάξεις του προσχεδίου νόμου του Μανιτάκη- που σημειωτέον προβλέπονται γενικώς στο τρίτο μνημόνιο- έχουν ως εξής:

Α. ΝΕΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

1. Με Προεδρικά διατάγματα καθορίζονται οι Οργανισμοί των υπουργείων, των αυτοτελών δημοσίων υπηρεσιών, των ανεξάρτητων διοικητικών αρχών, των αποκεντρωμένων διοικήσεων, των ΟΤΑ και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου.
2. Τα προεδρικά διατάγματα εκδίδονται με πρόταση του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του αρμοδίου κατά περίπτωση υπουργού. Στην πρόταση αυτή λαμβάνονται υπόψη οι εκθέσεις αξιολόγησης των προαναφερόμενων φορέων.
3. Στους Νέους Οργανισμούς, μεταξύ άλλων καθορίζονται: 
α) Η κατάργηση ή συγχώνευση υπηρεσιών ή οργανικών μονάδων των φορέων καθώς και η μεταφορά των αρμοδιοτήτων τους σε άλλες υπηρεσίες ή οργανικές μονάδες ή η κατάργησή τους. 
β) Η σύσταση ή κατάργηση οργανικών θέσεων κατά κατηγορία και κλάδο. 
γ) Η σύσταση νέων κλάδων κατά κατηγορίες, καθώς και η συγχώνευση ή κατάργηση υφισταμένων με δυνατότητα κατάργησης αντίστοιχων οργανικών θέσεων. 
δ) Η μεταφορά οργανικών θέσεων σε άλλους κλάδους, υφιστάμενους ή νέους, της ίδιας ή άλλης κατηγορίας, καθώς και η ρύθμιση θεμάτων ένταξης υπηρετούντων υπαλλήλων σε νέους κλάδους της ίδιας κατηγορίας, που προκύπτουν με σύσταση ή συγχώνευση υφισταμένων.

Β. ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ.
Ο νόμος 4024/2011, επί υπουργίας Δ. Ρέππα αλλάζει ως εξής:
1. Οι Γενικοί Διευθυντές, οι Διευθυντές, οι υποδιευθυντές, οι Προϊστάμενοι Τμήματος και αυτοτελούς γραφείου για να αναλάβουν αυτή τη θέση ευθύνης δεν χρειάζεται να έχουν προαχθεί στον Βαθμό Α’, Β’ ή Γ’ ως προϋπόθεση. Λαμβάνουν αυτό το βαθμό εφόσον επιλεγούν τη θέση στην οποία αντιστοιχεί ο συγκεκριμένος βαθμός.
2. Με Προεδρικό Διάταγμα καθορίζονται τα γενικά και τα ειδικά προσόντα για κάθε θέση ευθύνης που πρέπει να έχει ο κάθε υποψήφιος γι’ αυτή.
3. Η θητεία σε θέση ευθύνης είναι 5ετής.
4. Με την επιλογή τους σε θέση ευθύνης οι προϊστάμενοι Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης, Υποδιεύθυνσης ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικών μονάδων, υπογράφουν συμβόλαιο αποδοτικότητας με τον οικείο Υπουργό. Αν υπάρξει εμφανής απόκλιση από τους ποιοτικούς και ποσοτικούς στόχους που περιγράφονται στο συμβόλαιο, με την πάροδο 2 ετών ο υπουργός μπορεί να τους απομακρύνει από την θέση ευθύνης που κατέχουν.
5. Η θητεία των σημερινών στελεχών που κατέχουν θέσεις ευθύνης σε υπουργεία, αυτοτελής δημόσιες υπηρεσίες, ανεξάρτητες διοικητικές αρχές, Αποκεντρωμένες διοικήσεις,  στους ΟΤΑ και στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου λήγει όταν τεθούν εν ισχύ οι νέοι Οργανισμοί των εν λόγω φορέων.

Γ. ΑΛΛΑΓΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ.
Ανοίγει ο δρόμος για ιδιωτικοποίηση φορέων και υπηρεσιών του δημόσιου καθώς ΜΕ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ, Νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, κρατικές ή δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμοί, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που επιδιώκουν κοινωφελείς ή άλλους δημόσιους σκοπούς, καθώς και θυγατρικές εταιρείες Μπορούν: α) Να Καταργούνται. Β) Να συγχωνεύονται. Γ) Να αναμορφώνονται και Κυρίως ΜΠΟΡΕΙ:
να καταργείται, αντικαθίσταται ή τροποποιείται κάθε νομοθετική ή κανονιστική διάταξη σχετική με τη σύσταση, την οργάνωση, τη λειτουργία και τις αρμοδιότητές τους.
Στο πλαίσιο αυτό: α) Αλλάζει άρδην η εργασιακή σχέση των υπαλλήλων που εργάζονται σε αυτούς τους φορείς και μόνιμοι υπάλληλοι μπορούν να μετατραπούν σε ΙΔΑΧ- άρα να απολύονται εύκολα. β) Το δημόσιο μέσω της έμμεσης ή άμεσης ιδιωτικοποίησης απαλλάσσεται από προσωπικό

Δ.  ΑΥΣΤΗΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ
1.  Αναρρωτική άδεια συνεχόμενη δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 12 μήνες.
2. Ο υπάλληλος που υπερβαίνει σε συνεχόμενη άδεια τους 12 μήνες τίθεται αυτεπάγγελτα  σε διαθεσιμότητα. Το ανώτερο όριο διαθεσιμότητας είναι το 1 έτος και για δύσκολα ιάσιμα νοσήματα τα δυο έτη.
3. Αν ο υπάλληλος μετά την διαθεσιμότητα δεν μπορεί να επιστρέψει στην υπηρεσία απολύεται.
4. Καταργούνται οι  βραχυχρόνιες (και έως 4 μέρες κατ΄ έτος)  αναρρωτικές άδειες με υπεύθυνες δηλώσεις.